Nedir

HOZAT « Türkiye Coğrafyası

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 780 kilometrekare, nüfusu 15.079 dur. Yüzeyi, genel olarak tatlı meyilli, yer yer meşeliklerle kaplı sırtlardan, bunların arasındaki derince vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

GEYİK « Hayvanlar

Geviş getirenlerden bir hayvan. En büyük özellikleri boynuzlarındadır. Boynuzları çoğu zaman 1- 1,5 metreye yaklaşır, dallı budaklıdır. Dikine ya da enine büyüyen çeşitleri vardır. Sıcak iklimlerde, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Sığıra yakın iriliktedir. Yaprak ve ot yiyerek beslenir.

HORASAN « Tarih

Orta Asya'nın geniş bir bölgesine eskiden verilen ad. Bu bölgenin batısı İran, doğusu Afganistan, kuzeyi Rusya'nın elinde bulunmaktadır. Horasan'ın eski zamanlarda Nişapur, Belh, Herv, en ünlü şehirleri idi. Halkının büyük bir kısmı Türk olan bu bölgede, bir çok bilim ve fikir adamı yetişmiştir.

Bugünkü adı ile Horasan, İran’ın en büyük illerinden biridir. Halıcılığı ile ünlüdür.

GÖL « Genel Coğrafya

Karalar yüzeyinin çukurlarında, suların birikmesi ile meydana gelen oluşum. Bütün çevreleri, kara ile kuşatılmıştır. Oluşum bakımından başlıca iki büyük guruba ayrılırlar: 1 - Yerli kaya içindeki göller, 2 - Set gölleri.

Başlıca yerli kaya gölleri şunlardır: a - Çöküntüler ve tektonik hareketlerle meydana gelenler (Doğu Afri-ka'daki Victoria, Tanganika gölleri gibi. Bunlardan bazıları çok derin Bay-kal gölü 1.450 m.).

b - Oluşumu glasyal olan çanakların sularla dolması ile meydana gelen göller (Fillândiya ve Kanada göllerinin çoğu).

c - Sönmüş yanardağların kraterlerine suların dolması ile meydana gelen göller (Nemrut gölü).

Set gölleri, vadiler gibi dört yanından kapalı olmayan çukurların, lâvlarla, buzul ya da akarsuların taşıyıp getirdiği yığıntılarla, heyelan eden maddelerin meydana getirdiği bir sedle tıkanması ve meydana gelen set arkasından suların birikmesi ile meydana gelirler. (Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, denizden kıyı kordonları ile yarılmış set gölleridir; Van gölü, lâvlardan meydana gelmiş bir setin arkasında oluşmuştur; Tortum gölü, heyelan sokucu meydana gelmiştir).

Göller, yağmurlar, kaynaklar ve akarsularla beslenirler; sızan ve buharlaşma yolu ile su kaybederler. Göllerin sularının azalması ve çoğalması beslenme kaynaklarının çokluğuna, sularını kaybetme oranına göre değişir. Bu sebeple

beslenme sularının, buharlaşma ve sızma ile kaybedilen sulardan fazla olduğu mevsimlerde, göllerin, seviyesi yükselir; suların sızdığı ya da çok kaybedildiği mevsimlerde suları azalır. Kurak bölgelerdeki göllerin bazıları tamamen kuruyabilir. Tuz gölünde durum böyledir.

Fazla sularını dışarıya boşaltan göllerin suyu tatlı, kapalı havzalardaki göllerin suyu tuzlu olur.

Dünyanın başlıca gölleri : Dünyadaki başlıca göller büyüklüklerine göre şunlardır : Hazar denizi, 336.000 km2.) Superior (81.000 km2.), Victoria (68.000 km2.), Aral (64.500 km2.), Huron ( 41.600 km2), Michigan (58.100 km2), Baykal (33.000 km2), Tanganika (32.000 km2.),

Türkiye'deki göller : Türkiye'de irili ufaklı seksen kadar göl ve gölcük vardır. Fakat hiçbiri Amerika ve Avrupa'daki göller kadar büyük alan kaplamazlar. En büyük gölümüz olan Van gölü, Avrupa'nın en büyük gölü olan Ladoga gölünün ancak beşte biri kadardır. Göllerimizin başlıcası şunlardır: Van (3.764 km2.), Tuz gölü (1.620 km2), Beyşehir (651 km2), Eğridir (570 km2.), îznik (308 km2.), Manyas (178 km2.), Burdur (176 km2 ), Acıgöl (156 km2.), Ulubat (156 km2)

Son yıllarda Kızıl ırmak üzerinde kurulan Hirfanlı Barajının ardındaki gölün yüzölçümü 208 km2 dir (Bu duruma göre, buradaki baraj gölü, Türkiye'nin başlıca göllerinden biri olmaktadır.)

HACIBEKTAŞ « Türkiye Coğrafyası

Nevşehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 850 kilometrekare .nüfusu 19.415 dir. İlçenin yüzeyi çoklukla tatlı meyilli, hafif dalgalı dağ yamaçlarından ibarettir. Toprakları verimli olduğundan geniş tarla ekimi yapılmaktadır. Halkın geçimi tarla ekimi, bağcılık ve meyveciliktir.İlçe merkezi 3.598 nüfuslu Hacıbektaş kasabasıdır.

GÜRCİSTAN « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı küçük cumhuriyetlerden biri. Karadeniz kıyısındadır ve Türkiye ile sınırlıdır. Nüfusu 4 milyon kadardır. Başşehri Tiflistir. Eskiden Türk ve Müslüman olan halkın çoğu dağıtılmış bir haldedir. Bununla beraber Tiflis'te 30.000 kadar Türk yaşamaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy