Nedir

BÜVEYHOĞULLARI « Tarih

Güney İran ve Irak'ta 932 - 1055 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir soy. Büveyhoğulları, önceleri İran'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde yaşarlarken, bunların lideri Ebu Suça Büveyh, Samani Devletinin yıkılmasından sonra Araplarla savaşa girişti. Büveyhoğulları, bu savaşları sonradan devam ettirdiler. Sonunda, Güney İran egemenliklerine geçti.

Abbasî halifelerinin kuvvetlerini kaybetmelerinden yararlanarak, X. yüzyılda, Bağdat'a kadar ilerlediler ve Bağdat'ı işgal ettiler. Halifelere de dediklerini yaptırdılar.

Fakat, Büveyhoğularının bu zalimce hareketlerinden bıkan halktan kuvvet alan Abbasî halifesi El-Kaim, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den, kendilerini kurtarması dileğinde bulundu. Tuğrul Bey büyük bir ordu ile Bağdat'a kadar ilerledi, Büveyhoğulları'nın ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Büveyhogulunu da esir ederek, saltanatlarına son verdi.

ERUH « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 1.793 kilometrekare, nüfusu 32.310 dur Yüzeyi tatlı meyilli, çoğu yerde düz olan sırtlarla derince vadiden ibarettir Halkı hayvancılık, yerli dokumacılık ve tarımla geçinmektedir. Merkezi 2.609 nüfuslu Din kasabasıdır.

PEHLİVANKÖY « Türkiye Coğrafyası

Kırklareli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 131 kilometrekare, nüfusu 6.821 dir. Yüzeyi genel olarak, Ergene vadisinden kuzeye doğru tatlı meyillerle yükselen hafif dalgalı alanlardan ibarettir. Halk, genel olarak tarımla geçinir.İlçe merkezi, 2.628 nüfuslu Pehlivanköy kasabasıdır.

AHRET « Din

Bazı dinlere ve ilkel insanların inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte ya da başka bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer.

ilkel insanlar, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpeğin beklediği bir yer olarak düşünmüşlerdir. Yine aynı insanlar, kötü insanların, yer altında, iyi insanların ruhlarının da gökyüzünde yaşadığını kabul etmişlerdir. Büyük dinlerde de, din kurallarından dışarı çıkmamış olanların, şehit düşenlerin, hiç günah işlememiş olanların, gökyüzünde düşünülen ahrette yaşamalarına devam etikleri inancı yer almaktadır.

HAVACILIK « Meslekler

Uçma araçlarıyla çalışmayı edinme mesleği. Havacılık, havada uçabilen ve insanlar tarafından yapılan cisimlerin (balon uçak) icadı ile başlamıştır. Uçaklar, her ne kadar, son zamanlarda icat edildiyse de insanların uçmak fikirleri çok eskidir. Yunan mitolojisinde, Atinalı Daedaus ve oğlu İkarus, Girid kralı tarafından kapatıldıkları çevresi yüksek duvarlarla çevrili labirentten kaçabilmek için; kuş gibi kanat takıp uçmayı denemişlerdir. Bu mitolojinin dışında bir çok filozoflar uçmak konusunda çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Fakat uçabilmek düşüncesi asıl XVin. Yüzyılın sonlarında gerçekleşebilmek imkânını bulabilmiştir. 1783 yılında, Montgolfier kardeşlerin, keşfettikleri balonla havaya yükselmek imkânını bulabilmeleri ile havacılığın asıl devresi başlamıştır.

Balon yapımı çok çabuk gelişmiştir. 1785 te Manş geçilmiş Napolyon zamanında, askerî amaçlar için kullanılmağa başlamıştır. Balon üzerinde yapılan çalışmalar, Fransa ve İngiltere'de devam etmiş, uzun çalışmalardan sonra 1872 de Fransa'da balona pervane takılması yoluna gidilmiştir.

1872 yılında, Fransız mühendisi Alphonse Penau'nun yaptığı bir keşif, uçak konusunda önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Fransız mühendisi, havadan ağır olan ve ufka göre belirli ve meyilli olan bir yüzeye yapılacak olan hava basıncıyla boşlukta denge kurulabileceğini keşfederek uçağın esrarını çözmüş ve plânörü keşfetmiştir, yükseklikten meyilli kanatlarla kendilerini boşluğa bırakanlar havada bir denge kurabilecekler ve süzülerek yere inebileceklerdi.

Bu ana düşünce çevresinde devam eden araştırmalar, 1884 te motor uygulamasıyla havada istenen yere gidebilen balonların yapılması bu aralar, gazla işleyen motorun bulunması, benzin motörlerinin keşfedilmesi, balonlulukta ilerlemelerin meydana gelmesini sağlamış, artık motorlu ve istenilen yere götörlü bir uçakla uçmayı başarabilmiştir. Yapılan araştırmalar durmamış, sonunda 12 Kasım 1906 tarihinde Santos Dumonte adlı bir araştırıcı, ilk defa motörlü bir uçakla uçmayı başarabilmiştir. Su uçakla ancak 200 metre yol gidilmiş olmasına rağmen, 1908 yılında Amerika'da bir saat havada kalabilen uçuş de neyleri yapılmıştır.

Daha sonraki yıllarda, havada kalabilen saat ve gidilebilen yol artmış, Birinci Dünya savaşında uçaklar, önemli rol oynamağa başlamışlardır. Birinci Dün ya Savaşı'ndan sonra, uçak üzerinde yapılan çalışmalar, modern ülkelerde birer endüstri haline getirilmiş, bir taraftan uzak bölgelere çabuk ve hızlı seferler yapan yolcu uçaklarının yanında; savaşlarda büyük roller oynamağa başlayan büyük hava filoları meydana getirilmeğe başlanmıştır. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı, bir kara savaşı olmakta çıkmış, bir hava savaşı haline gelmiştir.

Benzinle işleyen motorlu uçaklar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yerlerini tepkili motörle işleyen uçaklara bırakmış saatte 2000, 3000, 4000 kilometre yol alabilen havada uzun saatler kalabilen çak sayıda yolcu ve büyük ağırlıklar taşıyabilen uçaklar yapımına başlanmıştır. Bugün havacılık, gerek uzak yerlere gidip gelmelerde, gerek yük taşımada gerekse savaşlarda çok büyük önem taşıyan bir alan olmuştur.

EBCED HESABI « Dünya Tarihi

Eski alfabedeki harfleri hesap ederek tarih düşürme usulü. Eski alfabelerin her biri bir rakamla değerlendirilir ve bunlar hesap edilerek yazılan bir ibareden bir anlam ve tarih çıkarılır.

Bu usul, eski tarihçiler ve şairler tarafından çok kullanılmıştır. Ezberde kolayca kalan bir şiir aracı ile, bu olayın tarihini bulmak kolay olduğu için anıtların tarihleri ve ünlü kişilerle İlgili çeşitli tarihler, çoklukla bu usulde yazılmış mısralarla tespit edilmiştir.

Meselâ , Mimar Sinan’ın mezar taşında olan “gicdi bu demde cihandan biri mimaran Sinan” mısraı, ebced usulüne göre hesap edildiği takdirde, Mimar Sinan'ın eski tarihe göre ölüm yılı olan 996 rakamı çıkar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy