Nedir

JAPONYA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunu çevreleyen adalarda kurulmuş imparatorluğun adı. Dört büyük adadan meydana gelmiştir. Merkez adası olan Hondo (Nippon) Hokkaido (Yeso) Shikoku, Klıu Shu. Fakat, irili ufaklı Japon adalarının sayısı dört bine varır. Bu adaların toplam, yüzölçümü 379.510 kilometrekare, nüfusu 94.500.000 dir. Başşehir Tokyo'dur.

Coğrafya : Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın Asya'ya bakan yüzü ile Asya kıtası arasındaki deniz derinliği az olmasına rağmen, bu adaların Büyük Okyanus'a bakan yüzlerindeki deniz derinliği çoktur. Hâttâ Japon kıyılarının hemen yakınlarında yeryüzü denizlerinin en derin çukurlarına rastlanır. Bu durum, sığ kıta plâtformları ile derin deniz çukurlarının birbirine bağlandığı bir geçit yerinde olan Japonya'da depremlerin çok sık meydana gelme sebebini pek çok sönmüş ya da işler durumda yanardağın bulunması sağlamıştır. Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın yüzeyi çok dağlıktır .Yanardağ özelliğinde olan bu dağların birbirlerini kestikleri yerlerle kıyıya yakın yerlerde, nehir sularının getirdikleri alüvyonların meydana getirdiği ovalara rastlanır. İklim bakımından iki farklı özellik gösterir. Kuzeyde sert bir iklim hüküm sürdüğü halde güneyde daha ılıman bir iklim görülür. İklimindeki bu çeşitlilik, özellikle kültür bitkilerinin çok çeşitlilik göstermesine sebep olmuştur. Pirinç, çay, şeker, kamışı, pamuk, darı, buğday yetiştirilen başlıca toprak ürünleridir. Çok kalabalık ve nüfus sıklığı çok fazla olan Japonya'da endüstri çok gelişmiştir. Fakat endüstrinin yanında tarım da önemlidir.

Tarih : Vesikalara dayanan tarihi Milâttan önce yedinci yüzyılda başlayan Japonya'da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa fikri ve medeniyeti yerleşmeye başlamıştır. Kısa zamanda büyük bir ilerleme gösteren Japonya, 1894 yılında Çin'i yenilgiye uğratmış, 1934 -1905 yılında Ruslarla yaptıkları savaşta da Rusları yenilgiye uğratmışlardır.

Çin'i yenmeleri üzerine Formoza'yı, Rusya'yı yenmeleri üzerine Kore'yi kendi sınırları içine katan Japonlar, Birinci Dünya Savaşı'na da katılmışlar. Doğu Moğolistan ve Çin'de bazı sömürgelere sahip olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşından önce askeri kuvvetini çok arttırmış olan Japonya, ikinci Dünya Savaşının başlamasından iki yıl sonra (1914) Almanların yanında ive Hür devletlere karşı savaşa katılmıştır. Bu savaşın ilk yıllarında, çok büyük bir başarı göstererek Uzak Doğu'da pek çok ülkeyi ve adayı işgal etmiş, fakat 1945 yılında A.B. Devletlerince Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine ilk defa uygulanan atom bombası üzerine kayıtsız - şartsız teslim olmayı kabul etmiştir. Bu savaş boyunca işgal ettiği yerleri geri vermiş ve eski sınırlarına çekilmiştir.

Dünyanın ileri ve medenî ülkelerinden biri olan Japonya, meşrutiyetle idare edilen bir krallıktır. Bir millet meclisleri ve çeşitli partileri olmasına rağmen en büyük kudret, Japon geleneğine göre “Anaterasü” adlı bir tanrıçanın soyundan geldiğine inanılan imparatorun (Mikado) nun elindedir.

KAFKASYA DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Karadeniz'den Hazar denizine kadar uzanan büyük bir dağ zinciri. Bu dağların boyu 1.200 kilometre sürer. Genişlik ortalama 90 kilometredir. En yüksek yeri Elbrüz dağı (5.467 metre) dir.

KABİL « Dünya Coğrafyası

Afganistan'ın başşehri. Kendi adı ile anılan nehrin üzerinde 250.000 nüfuslu bir şehirdir. Kervan uğrağı olduğu için ticareti işlek bir yerdir.

HARBİYE MEKTEBİ « Eğitim

Türkiye'de Avrupa'daki gibi, müspet bilimlerle ve yeni savaş metotlarıyla donanmış subaylar yetiştirmek için açılmış olan subay yetiştirme okulu.

XVII. yüzyılın sonlarına doğru, zamanın silâhları ile donanmış ve bilgili subay ve askerlerden meydana gelmiş Batıdaki orduların yanında, asırlar boyunca zaferden koşarak büyük kahramanlıklar yaratmış olan Osmanlı ordusu eski silâh ve bilgilerle, artık, beklenen başarıları sağlayamaz bir duruma gelmiştir. Özellikle yeniçerilerin devamlı başkaldırmaları ve savaşlarda başarılar kazanamamaları üzerine, Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek fikri, devleti yönetenlerde yer etmeye başlamıştır. Bu düşünce ile ilkin 1773 tarihinde “Mühendishane-i Behri Hümayun”adı ile savaş gemilerinde çalışan bilgili subaylar yetiştiren Deniz Harp okulu açılmıştır. Bir süre sonra da (1793) “Mühendishane-i Berri-i Hümayun” adlı bir istihkâm ve topçu subaylara yetiştirecek olan bir topçu okulu açmıştır.

Ordunun asıl kadrosunu meydan a getiren yeniçeri ve sipahileri yöneten subayların. Batı ölçüsündekiler gibi yetişmesini sağlayacak okulun açılması ise, yeniçerilerin, ve sipahilerin başkaldırma korkusu içinde açılmıştır. Sonunda 1826 yılında yeniçeriliğin kaldırılması ve yerine “Asakirî Mansûrei Muhammediye” ordusuna subay yetiştirmek zorunluluğu, yeni yeni bilgiler veren bir subay okulunun açılması sonucunu doğurmuş, böylece 1834 yılında “Harbiye Mektebi” adı ile kara subayı yetiştiren okul açılmıştır. Türkiye'de lise, ortaokul, hattâ ilkokulun bulunmadığı bir zamanda açılmış olan bu okulda, öğrenciler işe ilkin alfabe öğreniminden başlamakta ve zamanla ,askerlikle ilgili bilgileri öğrenmekteydiler. Genel bilgilerle dolu olarak yetişmiş olan Harbiye Mektebi'nin ilk mezunları, Türkiye'de yalnız asker okullarında değil, sivil okullarda da yıllarca, öğretmenlik yapmak suretiyle Türk gençliğinin yetişmelerini sağlamışlardır.

Harbiye Mektebi, ilk mezunlarını, böyle bir öğretim içinde, kuruluşundan 14 yıl sonra 1848 yılında verebilmiştir. Harbiye Mektebi, türlü güçlükler içinde yıldan yıla gelişerek memleketin en önemli bilgi ve kültür ocaklarımdan biri olmuş, buraya girecek öğrencilerin yetişmesini sağlayan askerî ortaokul ve liselerin kurulması ile de, Batı ölçüsünde öğrenim yapan gerçek bir subay yetiştirme okulu olmuştur. İlkin İstanbul'da kurulmuş olan Harbiye Mektebi,1937 yılında Ankara'ya getirilmiş ve adı da “Harp okulu” olmuştur.

Büyük zaferler kazanmış büyük komutanların yetiştiği bir okul olan Harbiye Mektebi önemli bilgi ve kültür müesseselerimizden biridir.

TİREBOLU « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 956 kilometrekare, nüfusu 43.722 dir. Yüzeyi derin vadilerden ve bu vadileri kaplayan ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı denizcilik, balıkçılık ve hayvancılıktır. Merkezi 4.705 nüfuslu Tirebolu kasabasıdır.

MAYMUNLAR « Hayvanlar

Memeliler sınıfının, insandan başka bütün prinatalar grubuna verilen ad. Hayvanların içinde insana hem vücutlarının şekli, hem de zekâları bakımından en yakın olanlarıdır. Oturmaları, iki ayak üzerinde yürüdükleri zaman yürümeleri insana benzer. Elleri aşağı doğru bırakıldığında diz kapaklarının hizasını bulur. Yüzü, insan çehresine benzer ve tüysüzdür.

Maymunlar, sıcak iklim kuşağı içine giren bölgelerdeki ormanlarda yaşarlar. Ayaklarının parmak durumları, insanların ellerine benzediğinden, ayakları ile tutunmak suretiyle daldan dala yürüyebilirler. Yemiş, yaprak ve genç sürüngenlerle beslenirler. Büyüklük ve şekil bakımından bir çok cinsleri vardır: Goril, şempanze, orangutan, uzun kollu maymunlar, kürklü maymunlar, şebek gibi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy