Nedir

HAVSA « Türkiye Coğrafyası

Edirne iline bağlı bir ilçe. Yüzücümü 531 kilometrekare, nüfusu 23.523 dir. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli sırtlardan ve düzlüklerden meydana gelmiştir. Geniş tarla ekimi, koyun yetiştiriciliği, peynir yapımı kazanın başlıca geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 3.297 nüfuslu Havsa kasabasıdır.

BERLİN « Dünya Coğrafyası

Brandenburg eyaletine dahil bir Alman şehri; 1945 yılına kadar Prusya'nın ve Almanya'nın başşehri. Nüfusu 3.273. 975 dir.

XII. yüzyılın ilk varışında Spree adası üzerinde bir balıkçı köyü iken ,Prusya ve Almanya'nın değil. Avrupa’nın ve dünyanın birinci derecede büyük şehirlerinden biri olmuştur. Bezlin XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar 20. 000 nüfuslu küçük bir şehir olarak kalmış. XVIII. yüzyılda Prusya'nın bir endüstri şehri olarak gelişmeğe başlamış, 1786 da nüfusu 147.000 e yükselmiştir. XIX. yüzyılın ilk yansırda daha da büyüyen Berlin, 1871 yılında Almanya’nın başşehri olduktan sonra hızla büyümüş ve dünyanın büyük şehirleri arasına girmiştir.

İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın yenilgisi ile son bulması üzerine müttefik kuvvetler tararından 1945 Mayısında işgal edilmiş ve 1945 Haziranında Amerika, İngiliz, Fransız ve Sovyet Rusya arasında 4 işgal bökesine ayrılmıştır. 1945 Ağustosunda imzalanan Potsdam anlaşmasına göre Almanya 4 işgal bölgesine ayrıldığı zamanlarlın Berlin Rus bölgesinin içinde kalmıştır. Şehrin üç kısmım bölüşen Amerika, Fransa ve İngilizler, aralarında birleşik bir idare kurmuşlardır. Bu bölgeye “Batı Berlin “ denilmektedir. Rus işgalinde bulunan kısmı da “Doğu Berlin” adını almıştır.5 Mayıs 1955 tarihinde Alman Federal Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak ilân edildiği zaman Berim bu yeni devletin sınırlarına girmemiş ve uygulanan özel idare şekline devam edilmiştir. Bu gün milletlerarası anlaşmazlıklarda önemli bir mesele olarak ortaya çıkan Berlin'in bölünmesi ya da Almanya Federal Cumhuriyetine, Demokratik Alman Cumhuriyetine bağlanması, Batı ile Doğu arasında önemli anlaşmazlık konularından biri olarak devam etmektedir.

GÖLPAZARI « Türkiye Coğrafyası

Bilecik iline bağlı bir İlçe. Yüzölçümü 893 kilometrekare, nüfusu 22.634 dür. Yüzeyi yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan ve yamaçlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve ipekböceği yetiştiriciliğidir.İlçenin merkezi 3.325 nüfuslu Gölpazarı kasabasıdır.

DAMGA « Sözlük

Bir şeyin üzerine, nişan ve alâmet, basmak üzere, mühür gibi kullanılan âlet. Damganın kullanılması, resmî ve özel dairelerde, işletmelerde, çeşitli teşekküllerde yerine ve sırasına göre, önemli bir özellik arz eder ve damgalar, sorumlu kişilerde bulunur. Damga çeşitleri çoktur. Bunlardan en çok kullanılanlar şunlardır: Soğuk damga, lâstik damga, madeni damga.

ihtiyaca göre, bu damgalardan herhangi birinden faydalanılarak damgalanan evrak ve belgeler, ya belli değerler kazanırlar, ya geçer sayılırlar, ya da yine damgalanmak suretiyle değerlerini kaybederler. Bu bakımdan, damgalar önemli hizmet görürler.

PİRİNÇ « Bitkiler

Sıcak ve sulak topraklarda yetiştirilen kapalı ve iki çenekli tohumlarda buğdaygillere bağlı bir bitki ve onu başaktan, kabuktan ayrılış taneleri. 20-25 santimetre su içinde bırakılmış ve sıcaklığı yirmi dereceden aşağı olmayan tarlalarda yetiştirilir. Tarladaki su, pirinç başaklarının toplanacağı zamana kadar kalır. Hasat mevsiminde suyu çekilmiş tarlada pirinç başakları toplanır, başaklardan da taneler ayrılmak suretiyle kabuklu ve buğday tanesi büyüklüğünde pirinç taneleri meydana çıkmış olur. Pirinç, bütün dünyada kullanılan önemli besin maddelerinden biridir.

BANDO « Müzik

Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik takımı. Böyle bir topluluk yürüyüş halinde de görebileceği için çoklukla bando deyimi, askerî bir orkestra meydana getiren muzikacılar topluluğu için de kullanılır.

Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bu günkü muzikacılar topluluğu yer etmeğe başlamıştır. Bizde, Tanzimat'ta mehterler kaldırılarak yerine İtalyan ve Fransız tipine uygun ordu muzika takımlarının kurulmasına karar verilmiştir. Askerî bandoların, en geniş kadrolu olanı “Armoni muzikası - Armoni orkestrası” Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy