Nedir

ÇİRİŞ « Teknik

Sarızambak kökünün öğütülmesinden olanları deri, çelik, pirinç ya da bade edilen yapışkan sarı bir macun. Mukavva ve meşin yapıştırılmasında kullanılır.

SODA « Kimya

Sodyum elementinin karbonat bileşiğine verilen ad (Na2 C03). Teknikte sodyum klorunun amonyum hidrokarbonatlarla muamelesinden elde edilmektedir. Büyük saydam kristaller meydana getiren bir cisimdir. Havada kolaylıkla suyunu terk eder ve beyaz bir toz haline gelir. Sudaki eriyiği, baz reaksiyonu gösterir. Sabun elde etmekte, cam endüstrisinde kullanılır,

TURHAL « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1,155 kilometrekare, nüfusu 52.963 dür. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ve verimli ovalardan ibarettir. Pancar ekimi, bahçe kültürleri ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 13,228 nüfusu Turhal kasabasıdır.

CARİYE « Dünya Tarihi

Eskiden, yabancı ülkelere yapılan akınlarda esir edilen, ya da bu ülkelerden kaçırılan ve alınıp satılabilen kadın ya da kız Cariyeyi satın alan, üzerinde kesin tasarruf hakkına sahipti; istediği işi gördürür, dilerse yeniden satabilirdi.

Ortaçağda beyaz ve siyah ırkın binlerce esirin satılabildiği pazarlar, en önemli ticaret işlerinin olduğu pazarlar durumunda idi. Bu pazarlarda ve İslâmlığın yaygın devirlerinde büyük şehirlerde, yabancı ülkelerden getirilen cariyeler, devrin ileri gelenlerine ve zenginlerine uzun yıllar satılmıştır. Bu bakımdan Bağdat ve Mekke, esir ticaretinin merkezi durumuna gelmiştir.

İslâm hukukuna göre, cariyelerle sahipleri arasında nikâha lüzum yoktu. Cariye kayıtsız şartsız sahibinin malı idi. Bir cariyeden çocuk olursa, bu çocuk babasının medenî halini kazanır, sahibinden bir çocuğu olan cariye de ancak sahibinin ölümünden sonra hürriyetine kavuşabilirdi.

İslâmlıktan önce ve Peygamber Muhammed zamanında esir edilen bir kadın yada kızın cariye olması esası kabul edilen bir esas olmakla beraber, halife Ömer zamanından itibaren Müslümanların esir olamayacağı esası kabul edilmiştir. Bu sebeple, çeşitli pazarlarda satılan kadın ve kızlar Afrika içlerinden, Avrupa ve Yunan ülkelerinden İslâm ülkelerine getirilmiştir.

Osmanlılarda cariyelik, özellikle saraya ve devrin ileri gelenlerine ait bir hak durumunda yerleşmiştir. Osmanlı sarayındaki cariyeler çeşitli ırklara mensup en seçme kızlar arasından İstanbul gümrük emiri tarafından satın alınır, ya da ileri gelen devlet adamları, Kırım hanı ve yabancılar tarafından armağan edilirdi. Bunlar özel bir alınım şekline ve eğitime tâbi olduktan sonra saraydaki yerlerini alırlardı. Cariyeler, sarayda geçirdikleri ilk "acemilik" devirlerinden sonra şakirtlik, ustalık, gediklilik devrelerini de geçirirler, "kadın" rütbesi ile padişahın zevceeleri durumuna gelirlerdi.

Cariyelerin arasında padişahın karısı olarak sultanlığa, valideliğe kadar yükselenler ve imparatorlukta söz ve kudret sahibi olanlar da olmuştur.

Sonunda, XIX. yüz yilda cariyelik ve kölelik, milletlerarası bir antlaşma ile kaldırılmıştır. Fakat bugün Suudî Arabistan, Hadramut gibi bazı ülkelerde cariyelik müessesesi hâlâ vardır.

KEMAH « Türkiye Coğrafyası

Erzincan iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.340 kilometrekare, nüfusu 23.695 dir. Yüzeyi çok sarp, çıplak ve yalçın kayalardan ibaret dağ yamaçlarından ve bu yamaçlar arasında kalan derin vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayanmaktadır. İlçe merkezi 2.911 nüfuslu Kemah kasabasıdır.

ANKARA İTİLAFNAMESİ « Tarih

20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında imzalanan ilk siyasi antlaşma.

13 maddelik bu antlaşmaya göre, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır, “Misak-ı Millî” gereğince tâyin ediliyor, bırakılan Hatay için de özel bir idare şekli kabul ediliyordu.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy