Nedir

ANADOLU BEYLİKLERİ « Tarih

Anadolu Selçuklu Devletinin XIII. yüzyılın sonlarında kuvvetten düşerek yıkılması üzerine Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan küçük Türk beylikleridir. Bunlara eski kaynaklarda “Tavâif-i Mülûk” denir.

Sayıları yirmiyi geçen bu beylikler. XIII. yüzyıl sonundan XVI. yüzyılın başına kadar geçen süre içinde Anadolunun tarihî çehresini karakterize etmişlerdir.

XI. yüzyılda başlayan Selçuklu fetihleri, Anadolu'ya da yayılmış, bu bölgede Bizans İmparatorluğuna karşı uç beylikleri kurulmuştur. Sınırlarda devamlı çarpışmalar yapan bu beylikler, merkezi hükümetin kuvvetine göre, bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. XIII. yüzyılın başlarında Alâaddin Keykubat I. zamanında merkezî devlet otoritesi, uç beylikleri üzerinde kendini kuvvetle hissetmiş olduğundan, bu beylikler, merkezî devlet idaresini tamamen kabul etmişlerdir. Fakat Alâaddin Keykubat I. in son zamanlarında uç beylikleri ile devlet merkezi arasındaki bu sıkı bağlılık gevşemiş, 1220 den sonra Moğol'ların saldırıları sonucu olarak da büsbütün bozulmuştur.

Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra daha da arttı. Çeşitli savaşlarda yararlıklar göstermiş olan kudretli şahsiyetler ya da gaziler, yaptıkları hizmetler karşılığında kendilerine verilmiş olan toprakları diledikleri gibi yönetmeğe başladılar.

Selçuklu Devleti'nden sonra Anadolu her ne kadar İlhanlıların bir yönetim bölümü halinde bulunmuşsa da, aslında beylikler, kendi yönetimleri ile kendileri ilgileniyorlardı. İlhanlılar, Anadoluda ki bu kargaşalıklara son vermek için, İlhanlı hükümdarı Mesut U. Timurtaş'ı, Anadolu eyaletine, genel vali olarak gönderdi.

Timurtaş, Anadolu'da düzeni sağladıktan sonra, kurulmuş olan Türk beylikleri ile mücadeleye başladı. Fakat, bir süre sonra, babasının İran'da Öldürülmesi üzerine Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Buralarının yönetimi işini de Ertana Bey'e bıraktı. Fakat, Ertana, gerekli düzeni kuramadı. İlhanlı Devletinin son bulması üzerine de, Türk beylikleri, tam olarak bağımsız kaldılar. Böylece, Türk tarihinin üçüncü büyük devresini meydana getiren “Anadolu beylikleri devri” başlamış oldu.

Beylikler, bu olaylardan sonra, şehirlerinin bayındırlığına önem vermişler, Anadolu dışındaki ülkelere de akınlar yapmağa başlamışlardır.

Fakat, Osmanlı beyliğinin yavaş yavaş kuvvetlenmesi, Anadolu'nun siyasî birliğinin sağlanması; mevcut beyliklerin teker teker de olsa ortadan kaldırılmasını gerektirmiştir. Çelebi Mehmet, Murat II. Fatih Mehmet ve Yavuz Selim zamanlarında beylikler, Osmanlı egemenliği altına sokulmuşlardır.

Böylece Anadolu'da beylik devri sona ermiş ve Anadolu, Osmanlı idaresinde siyasî birliğe kavuşmuştur.

Anadolu beylikleri, kuruluş tarihlerinin eskiliğine göre şunlardır: 1 - Menteşeoğulları beyliği, 2 -Karamanoğulları beyliği, 3 - Sahip Ataoğulları beyliği, 4 -Süleyman Pervaneoğulları beyliği, 5 -Hüsamettin Çobanoğulları beyliği, 6 -Germiyanoğulları beyliği, 7 -İnançoğulları beyliği, 8 -Eşref-oğulları beyliği, 9 -Osmanoğulları, 10 - Candaroğulları beyliği, 11 - Hamidoğulları beyliği, 12 - KarasioğuIIarı beyliği, 13 -Saruhanoğulları beyliği, 14 - Aydınoğulları beyliği, 15 - Ertana beyliği, 16- Dulkadiroğulları beyliği, 17 -Ramazanoğulları beyliği, 18 - Kadı Burhaneddin beyliği, 19 -İzmiroğlu beyliği, 20 - Alâiye beyliği.

FRANKFURT « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın şehirlerinden biri. Main nehri çevresinde kurulmuştur. Nüfusu 581.000 dir. Alman bankacılığının ve endüstrisinin önemli merkezlerinden biridir.

GOLFSTRİM « Genel Coğrafya

Atlas Okyanusu'nda, Meksika kıyılarından çıkarak Norveç'e kadar giden ve Behring Boğazının soğuk suları arasında kaybolan sıcak su akıntısı Meksika Körfezi çevresinden çıktığı için “Körfez akıntısı” anlamına gelen “golfstrim” adı ile bilinen bir akıntıdır. Gittiği yol boyunca, sıcak su akıntısı İspanya, Fransa, İrlanda, İskoçya ve Norveç kıyılarının iklimini yumuşatır, ilkin 1517 yılında Alaminos tarafından keşfedilnmiştir.

Golfstrim, yolunun ilk bölümlerinde, özellikle Plorida yarımadasını dönerken, çok belirli bir akıntı durumundadır. Sıcaklığı yüksek, rengi koyu mavi, çividi rengindedir.

TERMOMETRE « Kimya

Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan âlet. İlk termometre, 1614 yılında ünlü bilgin Galile tarafından yapılmış, gittikçe evrim kazanarak, bugün kullanmakta olduğumuz termometrelerin meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz termometreler, 1742 yılında Andres Celsius tarafından bulunmuştur.

Termometreler, genel olarak, ince bir cam tüp halindedirler. Bu tüpün alt tarafında şişkince olan bölümde, cıva deposu vardır. Sıcaklık karşısında genişlemeye uğrayan cava, bir sütun halinde, cam tüp içinde yükselir, önceden tespit edilmiş derece miktarlarına göre, civanın bu yükselmesine sebep olan sıcaklık, tespit edilmiş olur.

Genel olarak Santigrat, Fahrenheit, Reomür olmak üzere üç çeşit termometre vardır. Bunlar, genel yapı bakımından birbirlerinin aynıdır. Değişik olan, üzerlerinde bulunan rakamlardır. Bu da, kaynama derecesinin, her üçünde değişik olarak alınmasından ileri gelmektedir. Suyun donma derecesi, her üç termometrede “0” olduğu halde, kaynama derecesi, Santigratta 100, Fahrenhelt'ta 212, Reomür'de 80 olarak kabul edilmiştir.Oiva termometrelerinden başka madensel ve alkollü termometreler de yapılmıştır.

BOLİVYA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika devletlerinden biri. Adını, devletin kurucusu olan Simon Bolivar'dan alan bu devletin yüzölçümü 1.069.000 kilometrekare, nüfusu 3.462.000 dir.Başşehri, Lapaz şehridir.

Orta Andlarla bunların doğusunda kalan çukur düzlük alanlar ile çevrili ve denizlerle kapalı bir ülke olan Bolivya, dağlık bir ülkedir. Vadilerinde ve ovalık yerlerinde çeşitli ekinlere elverişli toprağı vardır. Maden bakımından, özellikle kalay, gümüş, kurşun ve bakırca zengindir.

BİYOSFER « Biyoloji

Dünyanın çevresinde , canlıların yaşadığı kesimlere verilen ad. “Canlı küre”. Biyosfer, atmosfer içinde 10.000 metreye kadar olan bölümleri içine alır. Bu yüksekliklerde, özellikle bakterilerin ve mantar sporlarının toplandığı tespit edilmiştir. 6700 metreye kadar olan yükseltilerde de, kara hayvanları yaşamaktadır. Denizlerde yaşayan canlıların da 5.000 metreye kadar bulundukları tespit edilmiştir.

Böylece, biyosferin bu iki sınırı içinde yaşayan canlılar, ısı, sıvı şartları ve hayat için gerekli bütün şartların, o bölgelerde bulunma durumları ve nispetlerine göre, çok değişik cinslerde, yaşamalarına devam etmektedirler.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy