Nedir

EREĞLİ (Karadeniz Ereğlisi) « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.134 kilometrekare, nüfusu 76476 dır. Batıda ve kuzeyde Karadeniz kıyıları vardır. Kıyıya yakın kesimleri tepeler ve sırtlar şeklinde parçalanmış, alçak bir yayla alanı özelliğindedir. Bu yaylanın gerisinde dağlık alanlar yer ahır. ilçe halkının başlıca gelir kaynağını tarım meydana getirmektedir.Özellikle mısır ekimi geniş çaptadır. Son yıllarda balıkçılık da oldukça gelişmiştir. İlçe merkezi 8.815 nüfuslu Ereğli kasabasıdır.

Ereğli'de, Türkiye’nin ikinci ve Karabük'tekinden çok daha büyük olan demir ve çelik sanayi kurulmuş bulunmaktadır.

ÇEKOSLOVAKYA « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa’da bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 127.827 kilometrekare nüfusu 13.692.692 dir 1.000 kilometre uzunluğunda, 150 kilometre genişliğinde bir şerit halinde Orta Avrupa'nın göbeğine doğru uzanan Çekoslovakya, kuzeyinde Almanya ve Polanya, güneyinde Avusturya ve Macaristan, batıda Almanya doğuda Ukrayna (Sovyetler birliği) il komşudur. Başşehri. 1.000.082 nüfuslu Prag şehridir.

Tarih : Çekler ilk olarak V. yüz yılda, bu gün çeya adını taşımakta olan Bohemyaya gelmişlerdir. Kurdukları devlet kısa bir süre sonra bağımsızlığını kaybettiğinden, Almanya’nın idarine girmişlerdir. Böylece 1925 yılına kadar Habsburg'ların idaresinde kalmışlardır. Bu tarihten 1918 yılma kadar Avusturya Macaristan idaresine geçmiştir Birinci dünya savaşı sonunda Avusturya Macaristan İmparatorluğunun dağılması üzerine, Çekoslovakya adlı bağımsız bir devlet kurmuştur.

Çekya (eski Bohemya) Moravya Silezya'nın bir bölümü Karpat Ukraynası bölümlerini içine alan bu yeni devlet 1938 yılına kadar kendi halinde bir devlet olarak kalmış.1938 yılında Almanların südetler bölgesini Romanya’nın da karpat Ukraynasının alması üzerine eski sınırlarını kaybetmiş 14 Mart 1939 tarihindede Almanya’nın istilası altında kalan Çekoslovakya 9 Mayıs 1945 tarihinde bu istilâdan kurtulmuştur. Fakat çevresindeki birçok devle gibi Sovyetler Birliği'nin Demirperde bloğuna dahil olmuştur. Bugün komünist parti ile yönetilen bir halk cumhuriyetidir.

Coğrafya : Çekoslavakya, batıdan doğuya doğru başlıca üç bölüme ayrılır: Bohemya etrafı dağlarla çevrili, ortası çanaklaşmış bir havzadır. Büyük ormanlarla kaplı olan bu dağların çevresi çeşitli ekime elverişli topraklarla kaplıdır. Şeker pancarı, buğday şerbetçiotu yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Moravya ve Silezya Çekoslavakyanın en zengin bölgelerini içine alır. Moravya Bohemya ve Karpat dağlar arasında kalan ve kuzey ve güneye akan akarsuların alüvyonları ile örtülü alçak bir bölgedir. Moravya’nın kuzeyindeki Silezya bölgesi de özellikle toprak alt servetleriyle Avrupa’nın en zengin bölgelerinden biridir. Demir ve kömür yatakları ve ağır endüstrisi ile ünlüdür. Slovakya, doğuda karpat dağları ile kaplı dağlık ve öbür bölümlere nispetle geri kalmış bir bölgedir. Hayvancılık ve orman ürünleri buranın başlıca gelir kaynağıdır.

Orta Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan Çekoslovakya'da daha çok endüstri hayatı gelişmiştir. Cam ve kristal eşyalar, çeşitli makineler, kâğıt ,linyit başlıca ihraç maddeleridir.

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ « Politika ve Siyaset

Millî Birlik Komitesi'nin 38 üyesi şunlardır;

Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.K. Başkanı. ACUNER, Ekrem, Kurmay Albay (1919 . ) İstanbul'da doğmuştur. 1935 yılında Harp Okulu'nu bitirmiş. Genel Kurmay Başkanlığında Şube Müdürü iken, devrim hareketine katılmıştır.

AKSOYOĞLU, Refet, Kurmay Yarbay (1921 - ), Üsküdar'da doğmuştur. Genekurmay Lojistik Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine Ankara'dan katılmıştır.

ATAKLI, Mucip, Kurmay Yarbay (1919 - ), Erzurum'da doğmuştur. Devrim hareketine Eskişehir'de katılmış ve eski Başbakan Menderes'in tevkifinde önemli rol oynamıştır.

ÇELEBİ, Emanullah, Kurmay Yüz. başı (1926 - ), Yalova'da doğmuştur.

Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ERSÜ, Vehbi, Kurmay Binbaşa (1918 - ) Erzincan'da doğmuştur. Ankara nümayişleri sırasında Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüç'ün "vur" emrini dinlememiştir. Devrim hareketine süvari grup komutanı olarak katılmıştır.

GÜRSOYTRAK, Suphi Kurmay Binbaşı (1925 - ) Ankarada doğmuştur. Kore'de bulunmuştur. Harp Akademisi öğretmeni iken devrim hareketine katılmıştır.

KARAMAN Suphi, Kurmay Yarbay (1922 - ), Bayburt'ta doğmuştur, Genelkurmay Personel Dairesinde iken devrim hareketine katılmıştır.

KAPLAN, Kadri, Kurmay Binbaşı (1922 - ), İstanbul'da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır.

KARAVELİOĞLU, Kâmil, Kurmay Yüzbaşı (1927 . ), Akseki'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

KOKSAL, Osman, Kurmay Albay (1916 - ), Selanik'te doğmuştur. Kore'de bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı iken devrim hareketine katılmış ve eski Cumhurbaşkanı Bayar'ın yakalanmasında bulun muştur. Komite üyeliği dışında, Ağustos 1961 e kadar aynı vazifede kalmıştır.

KUYTAK Fikret, Kurmay Albay (1915 - 1962), Ankara'da doğmuştur. Devrim günü Menderes ve Polatkan'ı hava alanından alarak Harp Okulu'na getirmiştir.

KÜÇÜK Sami, Kurmay Albay (1916 - ), Drama'da doğmuştur. 1954 te Tokya Askeri İrtibat Bürosunda bulunmuş, Madrit ataşemiliterliği yapmıştır. Devrim hareketinde fiilen bulun, muştur.

O'KAN, Sefcai, Kurmay Yarbay (1917 - ), İstanbul'da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZDİLEK, Fahri, Orgeneral (1901 - ), Bursa'da doğmuştur. Devrim hareketinden önce, İstanbul Sıkıyönetim komutanlığından bulunmuş, devrim hareketine İstanbul'da katılmıştır. Devrimden sonra Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına getirilmiştir.

ÖZGÜNEŞ, Mehmet, Kurmay Binbaşı (1921 - ), Kayseri'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZGÜR, Selâhattin, Kurmay Binbaşı (1925 -. ), Kayseri'de doğmuştur, Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZKAYA, Şükran, Kurmay Binbaşı (1925 - ), Antalya'da doğmuştur. Devrim hareketi sırasında Davut paşa zırhlı tugayında bulunuyordu. İstanbul sonuçlarının çabuk alınmasında önemli rol oynamıştır.

TUNÇKANAT, Haydar, Kurmay Albay (1921 -), Bandırma'da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ULAY, Sıtkı, Tuğgeneral (1907 -), İzmir’de doğmuştur. Mısır ihtilâli sırasında Kahire'de ateşemiliter olarak bulunmuştur. Harp Okulu Komutanı iken devrim hareketine katılmış ve Çankaya Köşkünü kuşatmıştır. Devrimden sonra, Ulaştırma ve Devlet Bakanlıkların, da bulunmuştur.

YILDIZ, Ahmet, Kurmay Binbaşı (1921 -), Sürmene'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmış, devrimden sonra Basın . Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.

YURDAKULER, Muzaffer, Kurmay Albay (1915 -), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

İŞTİFAK EDEREK AYRILAN ÜYE :

MADANOĞLU Cemal, Korgeneral (1907) Eşme'de doğmuştur. 1924 yılında Harp Okulu'nu bitirmiş. 1954 yılında general olmuştur. Devrim hareketinin plânlaştırılmasında önemli rol oynamış 27 Mayıs 1960 günü, İzmir’de bulunan Cemal Gürsel'in Ankara'ya gelmesine kadar, Millî Komite'nin başkanlığım yapmıştır. Komite üyeliği ile birlikte, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığını da üzerine almış, 6 Haziran 1961. de her iki vazifesinden de istifa etmiştir.

AFFEDİLEN ÜYELER:

AKKOYUNLU, Fazıl Binbaşı (1914 -) Yozgat'ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.

BAYKAL, Rıfat, Yüzbaşı (1926 -) İzmir’de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.

ER Ahmet, Yüzbaşı (1927 -), Akhisar'da doğmuştur. Devrim hareketine-fiilen katılmış, 13 Kasım 1961 de Komiteden affedilmiştir.

ERKANLI, Orhan, Kurmay Binbaşı(1924 -), Kırşehir'de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

ESİN, Numan, Kurmay Yüzbaşı (1929 - ), Biga'da doğmuştur. Devrim hareketinde Ankara'da vazife görmüş,. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KABİBAY, Orhan, Kurmay Yarbay (1918 -), Üsküdar'da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KAPLAN, Kadri, Kurmay Yarbay (1923 -), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 ta Komite'den affedilmiştir.

KARAN, Muzaffer, Binbaşı (1917 -) İstanbul’da doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KÖSEOĞLU, Münir, Binbaşı (1923 -). Sakarya'da doğmuştur. Devrim sabahı istanbul radyosunu ele geçirmiştir, 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

ÖZDAĞ, Muzaffer( Kurmay Yüzbaşı (1923 -), Pınarbaşı'nda doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

SOLMAZER, İrfan, Yüzbaşı (1925.),Gönen'de doğmuştur. 13 Kasım 1960 ta Komite'den affedilmiştir.

SOYUYÜCE, Şefik, Binbaşı (1924 -) Sivas'ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

TAŞER, Dündar, Binbaşı (1925 -), Gaziantep'te doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

TÜRKEŞ, Alpaslan, Kurmay Albay (1917 -), İstanbul'da doğmuştur. Kara kuvvetleri NATO Dairesinde şube müdürü iken devrim hareketine Ankara’dan katılmış Ankara radyosunda Türk, Silâhlı Kuvvetleri adına ilk konuşmaları yapmıştır. Devrimden sonra Başbakanlık müsteşarlığında bulunmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiş, Delhi'ye müsteşar olarak gönderilmiştir.

ÖLEN ÜYE:

BAŞTUĞ, İrfan, Tuğgeneral (1908 -1960), Van'da doğmuştur. 1929 da Harp Okulu'nu bitirmiş.1956 da Kore'de bulunmuştur. Genelkurmay Personel Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine katılmıştır. Devrimden sonra Ankara valiliğine getirilmiş, 2 Eylül 1960 tarihinde bir otomobil kazasında ölmüştür.

NARGİLE « Sözlük

“Tömbeki” denilen bir cins tütünü içmeğe yarar takım. İçi su dolu bir şişe ile bunun ağzına tıkalı ve marpuçlu bir bölümden ibarettir. Tömbeki, nargile başı denen yere doldurulur ve üstüne ateş yerleştirilir. Marpuçla çekilen duman şişedeki sudan geçmek suretiyle zehir şiddetini kaybederek ağza gelmiş olur.

HALİFE « Din

Peygamber Muhammet'in vekili ve dünya müslümanların en büyüğü ve koruyucusu sayılan kimse. Peygamber Muhammet'in ölümünden sonra, tarihin gerçeklerine bakılırsa, onun tam vekili olarak yalnız dört kişi gelmiştir. (Hulefayı Raşidin) denen bu dört halife, Müslümanlar tarafından seçilmişlerdir. Bunlar da: Ebubekir (571 - 634). Ömer (581 - 644), Osman (574 - 656) ve Ali (598 - 661) dir. Bu dört halifeden sonra gelerek bu unvanı taşımış olan hükümdarlar, halifeliği siyasi amaçlarına bir vasıta olarak kullanmışlardır.

Bugün yer yüzünde “halife” olan bir kimse ve “halifelik” yoktur.

İlk dört halife devresinden sonra Emevîlerde halifelik 680 den 750 yılına kadar kalmış ,bu tarihten 1258 yılına kadar Abbasîlere geçmiştir. 1258 de Abbasî devletinin yıkılması üzerine, Abbasîlerin Mısır kolu, siyasî bir egemenliğin dışında 1281 den 1517 yılma kadar halifeliği devam ettirmişler, bu tarihten sonra da halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir (1924).

MUSKA « Sözlük

Bazı hastalıkları ya da başka sıkıntıları giderdiğine inanılarak taşınan, suda ezilip suyu içilen, tütsüsü yapılan bir çeşit yazılı ve sarılı kâğıt. Üstte taşman muska, muşambaya sarıldıktan sonra bez ya da teneke ile kaplanır. Üç köşe şeklinde olanları olduğu gibi, ince uzun olanları da vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy