Nedir

BOLŞEVİZM « Dünya Tarihi

Komünizmin başka bir adı. Marksizmin özel bir gelişmesini teşkil eden bir doktrin .Rus Sosyal - Demokrat Partisi, 1903 yılında ihtilâlcilik ve itidal konularında ikiye ayrılmış, ihtilâlci grubun parti kongresinde çoğunluğu alması üzerine bu gruba çoğunluk grubu anlamına gelen “Bolşevik” denmiştir. Buna benzer bir deyim de azınlıkta kalan grup için “Menşeviki” şeklinde kullanılmıştır İhtilâlci grubun,yani bolşeviklerin grubunun 1917 ihtilalinde başarı kazanmaları üzerine bu doktrin Rusya’da şiddetle uygulanmağa başlanmıştır.

İDİL « Türkiye Coğrafyası

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.190 kilometrekare, nüfusu 21.000 dür. Yüzeyi fazla bir yükseltisi olmayan Bakuk dağının tatlı meyilli ve çıplak olan sırtları ile yamaçlarından meydana gelmiştir. Tarla ekimi ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 1.674 nüfuslu idil kasa basıdır.

DAĞLAR « Genel Coğrafya

Çevresindeki araziye göre yüksek olan yer parçası. Tek başına bir tepe durumunda olan dağlara az rastlanır. Dağlar çoklukla bir silsile halindedirler.

Dağların oluşumu başlıca dört şekilde olmuştur. Kıvrım dağları : Jeolojik devirlerde, yer kabuğunun gittikçe soğuması ve bu soğuma olayının, yerkabuğunun içerlerine doğru yönelmesi sonucu yerkabuğunda yer yer kıvrımlar meydana gelmesini sağlamıştır. Bu hareket sonucu, yer kabuğunda, çöküntüde kalan yerlere karşılık, önemli tümsekler meydana gelmiştir. Bu tümsekler sonucu, kıvrım dağlar denilen dağ çeşidi belirmiştir. Kıvrım dağlar içinde, pek eski devirde meydana gelmiş olanları, çeşitli etkiler sonucu ,eski sivriliklerini kaybetmişler ve zamanla, yüksekliklerini kaybettikleri gibi tepelerinin eski sivriliklerini de kaybetmişler ve çoğunun tepeleri kubbe şekline girmiştir. Hatta çoğu, geniş yayla şeklini almıştır. Daha yakın jeolojik devirlerde meydana gelen kıvrım dağları ise, tepeleri sivri, yamaçları dik, vadiler dar ve derin dağlardır. (Orta; Avrupa'da Bohemya dağları, Trakya da Istıranca dağları, çok eski jeolojik devirlerde meydana gelmiş ve ihtiyar olan kıvrım dağlarıdır. Bunlara karşılık, Alpler, Kafkas dağları, Toros dağları Himalayalar genç kıvrım dağlarıdır).

Çöküntü dağlar : Kayalar, kıvrım, meydana getireceği yerde toprak hep birden çökmüş, bu çökmenin sonucu olarak ta, bunlara göre yerinde kalan kısım, bir dağ şeklini almıştır. Çöküntü dağlarının meydana gelmesini sağlayan bu oluşum sonucu meydana gelen dağ şekli, çöküntünün olduğu tarafta sarp ve dik yamaçlar şeklinde, öbür taraflarda ise hafif meyillerle devam eder şekildedir. (Almanya'nın güneyindeki Kara ormanlarla Fransa'daki Voges dağları bu şekilde meydana gelmiş dağlardır. Bu iki dağ arasındaki çöküntüden Ren nehri geçer).

Akarsa aşındırmalarının meydana getirdiği dağlar : Yaylalar içinde akan sular, uzun yıllar sonucu, aktıkları vadileri derinleştirir ve sert kayalardan meydana gelen bir kütle meydana getirirler. Bu oluşumlar, yine zamanla bir dağ görünüşünü alırlar.

Püskürme dağlan : Yanardağların püskürmesi ile meydana gelen lâvların çokluğu ve bunların vadilere, ormanlara akışı sırasında önlerine gelecek çeşitli engellere takılıp kalması, sonucu bazen 5.000 metre yüksekliğe kadar varan püskürme dağları meydana gelir.

Dağlar, bu dört şekilde ve ayrı ayrı meydana gelebildikleri gibi, bu dört şekli birden içinde bulunduran dağlar da vardır.

Dağların çoğu, çıplak kayalardan meydana gelmiştir. Buralarda ekim yapılamaz. Gerek bu sebep yüzünden, gerekse yaşama zorluğu ,ikliminin sertliği ve şiddetliliği yüzünden dağlar, insanların barındıkları yerler değildir.Fakat dağların çoğu çeşitli madenleri ihtiva ettikleri halde, bulundukları ülkeler için, önemli gelir kaynağı olan yerleri meydana getirmiş olurlar.

HACİM « Matematik

Bir cismin boşlukta kapladığı yer. Cisimlere göre, hacimde değişiklikler görülür. Katı cisimler kırılıp parçalanmadıkça hacimlerin değiştirmezler. Sıvı cisimler, bulundukları kabın biçimine uyarak, o kalıbın şeklini alırlar. Gaz cisimlerin hacimleri ise, kabın biçimine bağlı olduğu gibi, gazların hacimleri sıcaklık, basınç gibi şartların etkisi altında değişiklik gösterir.

Geometride bir cismin hacmi, boy en, yükseklik boyutları ile gösterilir. Bir cismin bu üç boyutu yoksa o cismin hacmi yoktur.

Hacim ölçüleri: Hacim ölçüsü birimi (metreküp)tür.Boyu,eni ve yüksekliği birer metre olan cisimlerin hacmi, bir metreküpe denktir.

İSRAİL « Dünya Coğrafyası

Orta Doğu'da bir devlet. Doğusunda Ürdün, kuzeyinde Suriye ve Lübnan, güneyinde Suudî Arabistan ve Mısır, batısında Akdeniz bulunmaktadır. Yüzölçümü 20.860 kilometrekare, nüfusu 2.260.000 dir. Başşehri Kudüs'tür.

Coğrafya : İsrail, Filistin topraklarının bir bölümünde bulunmaktadır. Doğu Akdeniz havzasının güneydoğu köşesinde yer alır. Akdeniz'de 200 kilometreye yakın kıyıları vardır. Batı bölümünde, Akdeniz kıyılarında, güneye doğru gidildikçe genişleyen alçak bir ova uzanır. Kıyı çok düzdür. Kıyı ovasının doğusunda dağlar ve platolar yer alır. Bunların yükseklikleri 800 - 1.000 metre kadardır. Fakat, güneye ve doğuya gidil dikçe çöl karakterinde topraklar başlar. En doğuda Lût gölü, Vadi Araba, Şeria nehri ve Taberiye gölünün yer aldığı çöküntü alanı uzanır. (Taberiye gölü deniz düzeyinden 208, Lût gölü 394 metre daha aşağıdadır.) İsrail'de iklim çok sıcak ve kuraktır. Toprağın ve iklim şartlarının çok elverişsiz olmasına rağmen, son yıllarda, sulama kanalları ile ekili toprakların alanı gittikçe genişlemekte, diğer taraftan ülkenin maden kaynakları işletilmektedir. Bugün İsrail'de, ham maddesini dışardan alan çeşitli endüstri kolları kurulmuştur.

Tarih : İsrail, Orta Doğu'nun en yeni devletidir. Dünyanın her tarafına dağılmış olarak yaşayan Yahudilerin Filistin'de bir vatanı olması fikri, gecen yüzyılın sonlarına doğru doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buraya Yahudiler'in yerleştirilmesine başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Filistin'de 50.000 kadar Yahudi olmasına rağmen, bu miktar 1946 da 600.000 e çıkmış, bugün de iki milyona ulaşmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Filistin'de bir Yahudi devletinin kurutması, Birleşmiş Milletlerce kararlaştırılmış, bunun üzerine 14 Mayıs 1948 de İsrail Devleti kurulmuştur.

MUAHEDE « Devlet

İki ya da daha çok devletin yetkili temsilcileri tarafından hukukî sonuçlar elde etmek amacıyla düzenlenen mukavele, antlaşma. Devletler arasında yapılan başlıca muahedeler (antlaşmalar) şunlardır , Hakem muahedesi, iki ya da daha çok devlet arasında çıkmış olan çeşitli anlaşmazlıkların çözümü için, milletlerarası bir hakeme başvurmasının devletlerce kabul edildiğini göstermek için yapılır. İttifak muahedesi, siyasî ya da askerî bir işbirliği yaratan bir muahedir. Dostluk muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında her türlü ticaret alışverişlerinin yapılabilmesi sonucunu doğuran bir muahededir. Barış muahedesi, bir savaşa son veren, muahedeyi imzalayan devletler arasında barış sağlamak amacı güden bir muahededir. Bostlu't muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında, çeşitli münasebetler bakımından dostluğun kurulduğunu, çıkacak anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi sonucunu doğuran muahededir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde muahedeler (antlaşmalar) T. B. Millet Meclisi' si'nin onaylamasından sonra yürürlüğe girebilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy