Nedir

FİZİK « Bilim ve Sanat

Maddenin özelliklerini ve niteliklerini değiştirmeyen olay ve hareketlerini inceleyen ve bunları kanunlara bağlayan bilim. Bir olayın fizik bilimi bakımından incelenmesi, ancak maddenin “niteliğinin değişmemesine” bağlıdır. Çünkü niteliği değiştiren olaylarla başka bilim, kimya bilimi ilgilenir.

BAĞIMSIZLIK « Devlet

Bir devletin, iç ve dış işlerine başka devletleri karıştırmayacak durumda olması. Bağımsız devletler, toprak bütünlüğüne sahip, kendi kendini serbestçe idare eden, başka devletler karşısında eşit hakları ve yetkileri bulunan devletlerdir. Tam bir bağımsızlık için o devletin iç ve dış işlerinde tam egemen olması gerektir. Buna karşılık dış işlerinde egemen olmayan, iç işlerinde egemen olan ayrı bağımsız devletler de vardır. Bu bakımdan bağımsızlık hali, bir devlet için, egemenlik kavramı ile eşdeğerli bir anlam taşır.

HAREZMŞAHLAR DEVLETÎ « Tarih

Harezm ülkesinde (Harezm ülkesi Ceyhun nehrinin aşağı bölümünün iki tarafı ile deltasının bulunduğu yerdir), 1157 - 1222 yıllarında tarih sahnesinde görünen bir Türk devleti.

İslâm İmparatorluğu zamanında, ilkin Emevîlerin, sonra da Abbasîlerin egemenliğinde olan Harezm ülkesi, daha sonraları Samanoğulları ve Gaznelilerin eline geçmiş, Tuğrul Bey zamanında Selçuk İmparatorluğuna katılmıştır. Selçuk İmparatorluğunun iç savaşlarından faydalanan Harezmşahlardan emir Adsız, Selçuk sultanı Sencer'in ölümünden sonra (1157) bağımsızlığını ilân etmiştir. Daha sonra gelen hükümdarlar devletin sınırlarını genişletmişler, Maveraünnehir, Fars ve Afganistan bölgelerini egemenliklerine almışlardır.

Selçuk imparatorluğunun parçalanmasından sonra kurulmuş olan Türk devletlerinin en büyüklerinden biri olan Harezmşahlar devleti, Cengiz hücumlarına duramamış, Harem hükümdarı Kutbieddin Mehmet, Cengiz'le yaptığı bir savaşta yenilgiye uğradığı için, hükümdarlığı oğullarından Celâleddin'e bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat ; Celâleddin de, Moğol saldırılarına kaşı duramamış, bir savaş sırasında ölmüştür (1231). Babası Kutbieddin Mehmet'in Cengiz'e yenilmesi üzerine (1222) kudretini kaybetmiş olan devlet, böylece tarih sahnesinden silinmiştir.

URUGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da Brezilya, Atlas Okyanusu ve Arjantin arasında yer alan bir cumhuriyet. Yüzölçümü 187.000 kilometrekare, nüfusu 2,846.000 dir. Başşehri Montevideodur. Fazla engebeli olmayan toprakları vardır. Sığır, koyun, at başlıca gelir kaynaklarını meydana getirir. Et ve konserve, buğday, mısır, şarap, tütün, başlıca ihraç maddeleridir. 1814 yılından beri bağımsız bir ülkedir.

BAFRA « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.243 kilometrekare, nüfusu 101.487 dir. İlçe, Samsun'un kuzeybatısında bulunmaktadır. Kuzeyini Karadeniz, güneyini Vezirköprü, doğusunu Samsun, batısını Alaçam çevirmiştir. Yüzeyi şoklukla, Kızılırmak'ın Karadeniz sahillerindeki geniş ve düz delta alanlarından ibarettir. Tütün, hububat ve mısır, başlıca ürünleri arasındadır.

ilçenin merkezi olan Bafra kasabası, 20.788 nüfuslu bir kasabadır.

BOZCAADA « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale boğazının güney batısında bir ada ve Çanakkale iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 40 kilometrekare, nüfusu 1.812 dir. Bu nüfusun tamamı ilçe merkezinde oturmaktadır. Anadolu yakasından 5 kilometre kadar uzakta olan adanın batı kıyıları sığ ve kayalıklıdır. Hemen bütün nüfus aynı addaki küçük bir limanda toplanmıştır.

Bozcaada'da şarapçılık ve bağcılık ileri gitmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy