Nedir

APSE « Sağlık

İltihaplanmış bir doku içinde mey dana gelen cerahatin toplanması. Apse cerahat yapan mikroplar tarafından meydana gelir. En çok apse yapan mikroplar stafilokok, streptokok ve pnömokok'lardır. Apseler olgunlaşınca cerahati, yarılıp dışarı boşaltılır.

BASKETBOL « Spor

Kaleleri ; iki tarafta yüksekçe bir direğe bağlanan ,dipleri açık bırakılmış çemberli birer ağdan ibaret top Oyunu. İlk olarak Amerika'da Dr. Naisumith tarafından (1892) oynanmış, Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı askerler tarafından Avrupa'ya ve bütün dünyaya yayılmıştır. Bütün gençler tarafın, dan oynanan ve en güzel sporlardan biri olan basketbol oyunu, bugün dünyada en fazla oynanan top oyunlarından biridir.

Alan : Basketbol oyununun alanı 26 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindedir. Alanın düz olması gerekir. Alan, “orta çizgi” denilen bir çizgi ile iki eşit kısma bölünmüştür. Tam ortasında çapı 60 cm. olan bir küçük daire ve çapı 1.80 cm. olan büyük bir daire vardır. Kalenin bulunduğu kısım, alanın kenarlarından 3.60 cm. enliğinde ve 5.20 cm. boyunda olan bir dikdörtgenin alanın kenarlarından 60 cm. uzunlukta olan orta kısmında bulunur. Burada 2.75 cm. yüksekte sepetlerin bulunduğu direkler vardır. 5.20 cm. lik kale alanında çizilen bir yarım daire, “serbest artış alanlarını” meydana getirir.

Oynayanlar : Basketbol oyununda bir başhakem, bir ortahakem ve yarı-hakemler oyunu idare ederler. Takımlar, biri kaptan olmak üzere beşer oyuncudan meydana gelmiştir. Oyuncular, iki “müdafi” (kendi alanlarına karşı taraf oyuncularını sokmamakla vazifelidir), iki akıncı (karşı tarafa hücumlar yaparak sepete topu sokmakla vazifelidir) ve bir “orta akıncı” dan (müdafilere ve akıncılara yardım etmekle vazifelidir) ibarettir. Takım kaptanı, takımın temsilcisidir ve oyunu idare eder.

Oyun: Bu oyunda amaç, iki taraf sepetlerine, topu sokmaktan, ibarettir. Top, çemberin içinden girerse, sayı yapılmış sayılır. Oyun süresi, arada on dakikalık bir dinlenme ile ayrılan yirmişer dakikalık iki devreden ibarettir. Top, içinde şişirilecek lâstik bulunan yuvarlak bir meşinden ibarettir. Basbetbolda top, daima elle tutulur ve elle sepete sokulmağa çalışılır.

BRİTANYA İMPARATORLUĞU « Tarih

İngilizler tarafından kurulan, yedi deniz ve altı kıtaya yayılmış olan bir imparatorluk, XI. yüzyılda temelleri atılan ve XVI. yüzyılda gelişerek zamanımıza kadar gelen bu imparatorluk Birleşik Krallığın muhtar dominyonların çeşitli derecelerle Britanya Parlâmentosunun kontrolü altında bulunan siyasî ve coğrafî birliklerin bir araya gelmesi ile meydana gelen bir topluluktur. Bugün bu deyim yerine daha çok “Britanya Milletler Topluluğu - "The Britsh Commonwealth of Nations” deyimi kullanılmaktadır. Bugün yüzölçümü 34 milyon kilometrekare,nüfusu ise 667.043.528 dir.

Merkezi Londra şehri olan Britanya İmparatorluğunda beyaz, sarı, siyah ve kırmızı ırktaki insanlar, bütün dinler, yüzlerce dil, medeniyetin en basitinden en yüksek derecelerine kadar çeşitli kültür seviyelerinde topluluklar bulunmaktadır.

Tarih: Milâttan yüz yıl kadar önce Romalılar Britanya'yı istilâ ettikleri zaman, bu ülke ilkel bir şekilde yaşayan Keltlerin elinde bulunuyordu. Bu günkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getiren Anglo - Saksonlar, 449 yılından itibaren Almanya'dan gelerek Britanya adalarına yerleşmeğe başlamışlar ve Kelt asıllı Britonları boyundurluklarına almışlardır. Böylece yedi Anglo - Sakson devleti kurulmuştur. Normanların 1066 tarihinde Britanya'ya yerleşmeleri ile de İngiliz milleti ve devleti yeniden kurulmuştur. Bundan sonra İngilizler uzun yıllar Britanya adalarındaki egemenliklerini tam ve sağlam olarak kurmağa çalışmışlardır.

Bu sebeple XV. yüzyıla kadar İngilizler, büyük deniz seferlerinin başlamasına, yeni yeni ülkelerin İspanyollar ve Portekizler tarafından fethedilmesine seyirci kalmışlardır. Tudorlar devrinde ana yurttaki durumlarını kuvvetlendirdikten sonra Elizabeth I. devrinde (hük. 1558 - 1603), yüzyıllardan beri verimsiz bir şekilde takip edilen Avrupa siyasetine bağlı kalma politikasını terk etmişlerdir. Denizaşırı ülkelerin çoğunun İspanyollar ve Portekizliler tarafından fethedilmiş olması karşısında da, her şeyden önce sağlam bir deniz kuvveti meydana getirmeğe çalışmışlardır. 1603 ten sonra Hindistan ve Amerika'ya doğru denizaşırı teşebbüslerde bulunmağa ve oralarda yerleşme merkezleri kurmağa başlamışlardır. Böylece XVI. yüzyılın ikinci yarısında denizlerdeki başlıca rakibi İspanya’yı XVII. yüzyılın başlarında Hollanda’yı, XVIII.yüzyılda Fransa’yı yenilgiye uğrattıktan sonra Amerika'da, Hindistan'da, Asya'nın ve Afrikanın çeşitli yerlerinde yerleşme bölgelerini genişletmeğe ve oralardaki durumlarını sağlamlaştırmağa başlamıştır.

Uzun yüzyıllar, belli bir plânın tatbiki şekilde genişleye genişleye, XX. yüzyılın başlarında Britanya İmparatorluğu genişlemesinin en son derecesine varmıştır. XX. yüzyılın başlarında bu imparatorluk, 52.000.000 kilometrekarelik bir alanda ve 500.000.000 luk bir nüfusa sahip bulunmakta idi.

Fakat XX. yüzyıl, Britanya İmparatorluğu için bir duraklama, sonra da bir gerileme devri olmuştur. Bu devirde Britanya İmparatorluğu, bir taraftan arazi kaybına uğrarken, bir taratan da başka fedakârlıklara katlamak zorunda kalkmıştır. Sömürge halklarının her bakımdan ilerlemesi, milliyet şuurunun gelişmesi, bir taraftan Milletler Cemiyetinin bir taraftan da Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ileri sürdükleri halk topluluklarının ana hakları prensipleri, dünyada bir sömürgecilik aleyhtarı hareketin kuvvetlenmeğe başlaması ve İkinci Dünya Savaşından İngiltere'nin her bakımdan zayıflayarak çıkması, bu fedakârlıkları gerektirmiştir. Böylece, İngiltere, Britanya imparatorluğunun çözülüp dağılmasını önlemek için birçok sömürgelerin yönetimini, kendi halkları lehine değiştirmiş, yerlilere daha geniş ölçüde teşri ve idare hakları vermiştir.

1921 den sonraki arazi kaybının basında, Birleşik Krallığın bir kısmını meydana getiren İrlanda'nın sömürgelerden Birmanya'nın, protektorlardan Mısır'ın, manda arazilerinden Irak, Manverai Ürdün, Filistin, Britanya İmparatorluğundan ayrılmaları gelir.

İmparatorluk devresindeki bu arazi kayıplarından başka çeşitli tavizler de verilmiştir. Bunların en önemlisi Hindistan'a tanınan haklardır. Hindistan'da Birinci Dünya Savaşından sonra, Gandhlnin liderliği altında beliren milliyetçilik akımı sonucu, Hindistan Britanya İmparatorluğu çerçevesinde kalmak üzere cumhuriyet olmuş. Pakistan ve Seylân dominyonları kurulmuş, Afrikada'ki sömürgelerin çoğu, kendi kendilerini idare haklarını kazanmışlardır.

Britanya İmparatorluğu, kuruluşunca ve yayılışında silâh ve zor kullandığı halde yerli halk topluluklarının hayat seviyelerinin yükselmesinde, buralarda medeniyet ve irfan yollarının açılmasında ve kendi kendilerini idare edebilir hale gelmelerinde kuvvetli bir âmil olmuştur.

İdare sistemi: Britanya Sömürgeler imparatorluğunun idaresi, Londra'daki Sömürgeler Nezaretine bağlıdır ve sömürgeler Britanya'nın egemenliği altındadır. Hukuken sömürgeler toprağı Britanya toprağı, halkı da Britanya tebaasıdır. Britanya, sömürgelerde valiler, vali vekilleri, yüksek komiserler tarafından temsil edilir. Krallık tarafından tâyin edilen bu memurlar, Sömürgeler Nezaretinin memurlarıdır. Britanya İmparatorluğu, başlıca şu dört tipe ayrılmıştır:

Sömürgeler (Colony) : a -Muhtariyetsiz ülkeler. Bunlarda teşri ve icra kuvvetleri, valinin (governor) eli altındadır. Valinin tayin ettiği Danışma Meclisi'nin sadece istişareye katılma hakka vardır, b- Mahdut muhtariyetli ülkeler: Bu ülkelerde vali sadece icra yetkisini haizdir, c - Geniş muhtariyetli ülkeler: Bu ülkelerde de icra yetkisi valinin elindedir, fakat Danışma Meclisinin üyeleri kısmen vali tarafından, kısmen de halk tarafından seçilen Temsilciler Meclisi üyelerinden meydana gelmiştir, d -Kendi kendini idare eden ülkeler (selfgoverning): valinin yetkileri çok daralmıştır. İcra yetkisi Temsilciler Meclisine karşı sorumlu olan bir Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Başında da bir baş bakan bulunur.

II - Protektoralar (Himaye altındaki ülkeler): Bunlar Biritanya toprağı sayılmaz. Yalnız, dış münasebetler ve temsil etme hakkı, teşri, icra ve kaza hakları Britanya tacına terkedilmiştir. Başlıca iki tipi vardır: a - Sömürge Protektoru: Bunlar genel olarak sömürgeler gibi idare edilir, b -Himayeli devletler: Bunlarda devlet başkanlığı yerli hükümdarlara bırakılmıştır. Britanyalı bir müşavir (Resident) de Birleşik Krallık tacının hukukunu korur.

III - Vesayet ülkeleri (Trust Territory) : Bunlar Britanya toprağı sayılmaz. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kontrolü altında vasiler tarafından sömürge gibi idare edilir ve idarenin başın da genel olarak bir adminstrator bulunur

IV - Kondominyumlar (Condominlum) : Bunlar, iki devletin birer yüksek komiserleri tarafından beraberce idare edilir.

Bu yönetim sisteminin dışında Birleşik Krallıkla birlikte 16 ülke, İngiliz Milletler Topluluğunun (Commenwealth) üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler şunlardır: Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kıbrıs, Hindistan, Pakistan, Seylân, Ghana, Malaya. Federasyonu, Nijerya, Sierra Lione, Tanganika, Trinidad - Tobago, Jamaika, ilganda.

DAVETİYE « Hukuk

Adlî ve idarî dâvalarda, icra hâkimliklerinde duruşmada bulunmak üzere, dâva ya da takibin taraflarını, vekil yada temsilcilerini,tanıklar, bilir kişileri davete yarayan vesika. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre davetiye bir tarafın isteği üzerine, öbür tarafa ya da ilgililere, mahkeme tarafından tebliğ olunur. Davetiyeler, basılı formüller halindedir ve boş olan yerleri doldurulur.

Davet eden mahkemenin adı, adresi duruşma günü ve saati, mahkemenin mühürü ve başkâtibin imzası, davetiyede bulunması gerekli özelliklerdir. Davetiyler, çoklukla posta ile gönderilir.

EMPRESYONİZM « Bilim ve Sanat

Fransızca “impression (tesir, intiba, izlenim)” kelimesinden alınmış bir akımın adı. Bu akımın adı, 1874 yılında, Manet , Monet , Pisaro , Sisley ve Cezanne'ın birlikte açtıkları bir resim sergisinde görüşmelerini yazan bir gazetenin Mannet'nin “impression” adlı tablosunda örnek alarak, bu ressamlar” “impressioniste” adı vermesinden çıkmıştır. Empresyonizmin başlıca hareket noktası ışıktır. Renkler, daha canlı olarak ve tabiattaki renklere uygun bir; şekilde verilir. Yapılan tablolar, masa başında yapılmış tablolardan çok, tabiat içinde yapılmış tablolar izlemini taşır.

MİMOZA « Bitkiler

Güzel kokulu bir süs bitkisi. Özellikle sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı, beyaz ve menekşe renklerinde olabilir. 350 kadar çeşidi vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy