Nedir

HATAYIN ALINIŞI « Tarih

Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Hatay çevresi (İskenderun, Antakya) Halep ilinin sınırları içinde bulunuyordu. Buraları, 1918 Mondros Mütakeresinden beş hafta sonra, Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 1921 da imza edilen Ankara İtilâfnamesi ile de Fransızlara bırakılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nı bitiminden sonra, bütün halkı Türk olan ve bir Türk beldesi olan Hatay'ın yabancılar elinde kalması Büyük Atatürk'ün ve yeni Türkiye Devleti'nin ön plânda aldığı bir konu olmuştur. Büyük Atatürk, Adana'nın kurtuluşundan sonra, Adana'ya yaptığı bir gezi sırasında, kendisini kara bayraklarla karşılayan Antakyalılara Kırk asırlık Türk yurdu, yabancı elinde esir kalamaz» demekle, Hatay'ın kurtuluşuna, daha o yıllarda verdiği önemi belirtmiştir.Fransa’nın. Suriye'ye bağımsızlık vermeyi vaat etmesi üzerine, Hatay'ın geri alınması konusundaki çalışmalar artmış, Hatay'a ilkin özel bir idare verilmesi yolunda, Milletler Cemiyeti’nde teşebbüsler, girişilmiş, sonunda, Hatay'ın emniyetini, Fransızlarla birlikte sağlayabilmemiz için Türk askerleri 5 Temmuz 1938 de Hatay topraklarına girmiştir. Yirmi yıla yakın bir zamandan beri kendi askerlerini aralarında görmeyen Hatay’lılar, çılgınca bayram yapmışlardır.

Hatay'da tam bağımsız bir idarenin kurulması için 13 Ağustos’ta seçimler yapılmış ilk Hatay Meclisi de Türklerin çoğunluğu ile 2 Eylül 1938 de açılmıştır. Devlet başkanlığına da Dr. Abdurrahman Melek getirilmiştir.

Hatay Millet Meclisinin kabul ettiği Anayasaya göre iç işlerinde tam bağımsız ve Türklerin çoğunluğu altında bir Cumhuriyet olan Hatay, Meclis yoluyla, Türk bayrağına benzer bir bayrak kabul etmiş ve Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunları da bir kanunla, Hatay'da da yürürlükte saymıştır.

Yeni Hatay Devleti, bağımsızlık yolundan, Türkiye'ye katılma yoluna doğru hızla ilerlerken. Türkiye ile Fransızlar arasında devamlı görüşmeler olmuş, bu görüşmelerin sonunda da 23 Haziran 1939 da Hatay'ın Anavatana katılması anlaşması imza edilmiştir. Hatay Meclisi, 29 Haziran'da yaptığı çak heyecanlı bir oturumda, sürekli alkışlarla ve oybirliği ile kendini feshetmiş ve Anavatana katılma kararı vermiştir.

30 Haziran 1939 da Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı bir oturumda Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmiş 7 Temmuzda da Hatay'da bir il idaresi kurulması yolundaki kanun kabul edilmiştir.

BASİT MAKİNELER « Sözlük

Bir kuvvetin, bir cisme etkili olmasını sağlayan âletlere verilen ad. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, kama ve vida gibi şekillerde olan basit makinelerde küçük kuvvetlerle, büyük kuvvetleri karşılamak imkânı vardır. Fakat çoklukla enerjinin sakinimi prensibine göre basit makinelerde makineye verilen işle, makineden alman daima birbirine eşittir. Büyük bir kuvvet küçük bir yol boyunca, etki yapar ve bu iki durumda da yapılan işler eşit olur. Basit makineler, eski medeniyetlerde büyük işler görmüş ve eski insanlar tarafından çok kullanılmıştır. Kaldıraç, makara, milli çark ve vida, Mısırlar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılmıştır.

DÜZLEM AYNALAR « Fizik

Yansıtıcı yüzeyleri düzlem olan aynalara verilen ad. Düz aynaların verdikleri görüntüler, cisimlerin aynı büyüklüktedir. Fakat, ters zahiri bir görüntü verirler.

BALKANLAR « Dünya Coğrafyası

Kuzey Kafkasya'da bulunan bir Türk kavmi, Nüfusu 43.000 kadardır. Balkanlar adının, Bulgar'dan geldiği söylenmektedir. Balkanlar kendilerine “Malkar” derler.

CENTO (MERKEZ ANTLAŞMA TEŞKİLATI) « Teşkilatlar

Bağdat Paktının yerine kurulan teşkilât. 14 Temmuz 1958 tarihinde, Irak'ta Kral Faysal'ın, Başbakan Nuri Sait Paşanın ve Prens Abdülillah'ın öldürülmesi, krallığın son bulması ile sonuçlanan ayaklanma sonunda Irak, Bağdat Paktından ayrıldığını bildirmiş; bunun üzerine Bağdat Paktının üyeleri olan Türkiye, İngiltere, Pakistan; Irak'ın artık katılmadığı paktın devam ettiğini açıklamışlardır. Fakat, bu kere (Ağustos 1959'da) pakt eski adı olan “Bağdat Paktı” adını değiştirmiş, bunun yerine Merkez Antlaşma Teşkilâtı (Central Treaty Organization) nın kısaltılması olan “CENTO” adını almıştır. Bu teşkilâtın ilk konseyi, Amerika Birleşik Devletlerinin daveti üzerine Ekim 1959'da bu memleketin başşehrinde toplanmıştır.

CENTO, tamamıyla Bağdat Paktının devamı sayılamaz. Çünkü, bu konseyin Washington'daki toplantısında CENTO nun savunma gücünü arttıracak bir Başkumandanlık teşkilâtının kurulmasını İran ile Türkiye'nin karayolları ile birbirine bağlanmasını, İskenderun ve Trabzon limanlarının geliştirilmesini karar altına almış, çeşitli iktisadî ve askerî kararlar alınmıştır.

LİTVANYA « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliği'ne bağlı cumhuriyetlerden biri. Baltık denizi kıyılarındadır. Kuzeyinde Letonya, doğu ve güneyinde Polonya doğusunda Doğu Prusya ve Baltık denizi vardır. Yüzölçümü 77.900 kilometrekare, nüfusu 2.713.000 dir. Başehri Vilnius'tur.

Göl ve ormanlarla kaplı büyük bir ova halindedir. Bir tarım ülkesidir. Tahıl ve patates yetiştirir. Hayvancılığı, süt ve sütten yapılan maddeleri önemlidir.

XIV. yüzyılda bir Prenslik olmuş 1886 da Polonya’ya bağlanmış 1879.1918 de bağımsızlığını ilân etmiş, fakat İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler tarafından tekrar işgal edilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy