Nedir

DİNAR « Türkiye Coğrafyası

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.417 kilometrekare, nüfusu 44.023 tür. Yüzeyi, geniş bir ova ile yer yer dikçe ya da hafif meyilli yamaçlardan İbarettir. Halkı tarım ve meyvecilikle geçinmektedir. İlçe merkezi 9.409 nüfuslu Dinar kasabasıdır.

KABİL « Dünya Coğrafyası

Afganistan'ın başşehri. Kendi adı ile anılan nehrin üzerinde 250.000 nüfuslu bir şehirdir. Kervan uğrağı olduğu için ticareti işlek bir yerdir.

BAĞDAT KÖŞKÜ « Mimari Sanatı

İstanbul'da bulunan Osmanlı anıtlarının en güzellerinden biri. Yapılmasına 1634 yılında başlanmış ve 1638 yılına kadar sürmüştür. 1638 yılında Bağdat'ın tekrar zapt edilme hatırası olarak “Bağdat Köşkü” adı verilmiştir. XV.yüzyıl Türk sanatının en güzel örneklerinden biridir. İçi ve dışı çinilerle kaplıdır. Mimari kesin olarak bilinmemekle beraber, zamanın mimarbaşısı Kasım'ın eseri olduğu sanılmaktadır. Köşk, sekiz köşeli geniş bir plân üzerine inşa edilmiştir.

KARBON « Kimya

Kimyasal bir eleman, Sembolü C, atom numarası 6, atom ağırlığı 12.010 dur. Tabiatta bileşikler halinde çok bulunur. Buna karşılık element halde çok az vardır. Saf karbon, elmas ve grafit halde bulunur. Maden kömürü, bileşimleri pek kompleks olan karbon bileşiklerinin karışımından ibarettir. Tabiatta çok bol miktarda bulunan karbon bileşikleri, bitki ve hayvanların vücut yapılarında vardır. Bu sebeple, karbon bileşiklerine “organik bileşikler” adı verilir. Karbon bileşiklerinden, kimyanın bir şubesi olan “Organik kimya” da söz edilir. Karbonun 500.000 den fazla bileşiği, organik kimyanın konusunu meydana getirir. Element halde karbon, elmas ve grafit halinde bulunur. Elmas ve grafit, ayni elementin iki ayrı şekli olduğundan bu iki şekle birbirinin “allotropu” da denir. Karbon, elmas ve grafitin dışında amorf (şekilsiz) halde bulunur. Bitki ve hayvan vücudunu meydana getiren bütün maddelerde karbon bulunduğundan, bunların yanması ile karbonun bir kısmı kömür yada şekilsiz karbon halinde kalır. Kok, odun kömürü, hayvan kömürü aktif kömür, ise amorf karbonun değişik şekilleridir.Değişik şekilleri olmakla beraber, karbonun hepsinin eşit bir özelliği vardır. Bu maddelerin hepsi pratikçe ergimez ve buharlaşmaz. Bu maddeler, yalnız karbon atomlarından meydana gelmiştir. Bu sebeple, ağırlıklarında bir değişiklik olmaksızın, bir halden diğer hale geçebilirler. (Teknikte bu özellikten istifade edilerek, kok, kuvars tozu ile elektrik fırınlarında ısıtılır ve grafit elde edilir).

Karbon, yüksek sıcaklıklarda oksijen ile birleşerek karbon monoksit ve karbondioksiti meydana getirir. Metal oksitlerden de ısı yardımı ile oksitleri alarak metalleri açıkta bırakır. Bu bakımdan teknikte en tanınmış indirgenlerden biridir .

MİLAS « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.821 kilometrekare, nüfusu, 60.963 tür. Yüzeyi, çoklukla dik meyilli sarp yamaçlardan ve alüvyal ovalardan, derin vadilerden ibarettir. Ege denizine olan kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Kereste ve orman ürünleri ticareti, zeytinciliği, oldukça gelişmiş tarla ekimi başlıca geçim kaynaklarıdır.Merkezi 11.670 nüfuslu Milas kasabasıdır.

HİCRİ TAKVİM « Din

Tarih başı olarak Peygamber Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç edişini alan takvim. Hicretten 17 yıl kadar sonra halife Ebu Bekir zamanında kullanılmağa başlanmıştır. Bu takvimde de yıl, 12 aya bölünmüştür. Ancak, Dünyanın Güneş çevresinde dönüşü değil, Ayın Dünya çevresinde dönüşü, aylar için esas alınmıştır. Ay'ın Dünya çevresinde dönmesi 29,5 gün sürdüğüne göre, bir ay 29,5 gün sayılmış, bir yılda, (12x29,5 = ) 354 gün olmuştur. Böylece bu takvim, güneş yılından 11 gün kısa olmuştur. Bu kısalık sonucu, bu takvimdeki aylar durmadan yer değiştirir. Meselâ Ramazan ayı, her yıl 11 gün, kıştan yaza ya da yazdan kışa doğru yer değiştirir.

Bu takvimdeki 12 ayı, 29,5 gün olarak buçuklu hesaplamamak için, ayların kimi 29, kimi de 30 gün sürer. Aylar şunlardır: Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Bunlara “Arabî aylar” adı verilir.

Eskiden bizde de Hicrî takvim ve Arabî aylar kullanılırdı. Bugün yalnız dinî bayramlarda ve dinî günlerde kullanılmaktadır. Hicrî takvim yerine, bütün medenî dünyanın kullandığı Milâdî takvim, bizde 26 Aralık 1925 tarihinden itibaren kullanılmağa başlanmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy