Nedir

MİLLİ GELİR « Ekonomi

Bir yıl içinde, bir ülkede elde edilen mal ve yapılan hizmetlerin toplamı. Millî gelir, millî kalkınmanın bir ölçüsü şeklinde kabul edilir.

Başlıca şu gelirlerin bir toplamından meydana gelmektedir: Tarım, ormancılık, balıkçılık gelirleri; sanayi gelirleri; inşaat sanayi gelirleri; malî müesseselerin çalışmalarından elde edilen gelirler; ticaret gelirleri; serbest meslekler ve hizmetler gelirleri; Devlet hizmetleri gelirleri.

BİLEZİK « Sözlük

Bileğe, kola takılan altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden, boncuk, sedef, cam, fildişi, kehribar v.s. den yapılmış halka biçiminde süs eşyası. Üzerine kıymetli madenlerden kaplamalar yapıldığı gibi kıymetli, kıymetsiz taşlarla bezenmiş olanları da vardır. Eski kültür milletlerinden beri bilinen bir süs eşyasıdır.

RİGA « Dünya Coğrafyası

Letonya' nın başşehri. Riga körfezi üzerinde kurulmuş bir liman şehridir. Nüfûsu 565.000 dir.

FATİMİLER « Tarih

Afrika'nın kuzeyinde büyük bir Müslüman Şiî devleti kurmuş olan soyun adı. Fatimilerin kurduğu bu devlet, 910 yılında, Aglebîlerin saltanatının yerine geçmek üzere Ubeydullah tarafından kurulmuştur. Fatımîler, soylarının Peygamber Muhammed'in kızı Fatımatüzzehra'dan geldiğini iddia ederler. Afrika'nın kuzeyinden Hicaz'a kadar olan ülkeleri, Suriye, Mekke, Medine, Malta ve Sicilya'yı devletin sınırları içine katmışlardır. Fatimîler, 1171 yılında Salâhaddin Eyyubî'nin saldırışı üzerine tarih sahnesinden çekilmişlerdir

SOSYALİZM « Dünya Tarihi

Politik ve ekonomik bir doktrin. İstihsalin, değişim ve dağıtımın, halkın, kontrolüyle yapılmasını esas tutar. Bu doktrine göre, emeklerinin karşılığını almak, istidatlarını geliştirmek için herkese eşit fırsatlar verilmek gerekir. Yine sosyalizme göre, servet kaynakları eşdeğer bir bölüme uygulanacak şekilde düzenlenmelidir.

CAZ MÜZİĞİ « Müzik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zencilerin ritmik karakterli müziği ile beyazların halk havalarının karışımından doğmuş çalgı müziği. Fakat caz, bir müzik değildir. Çeşitli müziklerin bir karışımı halindedir. Amerika'nın beyaz halkının din müziği, zencilerin dinî ses müziği, İspanyol Amerikasinın halk müziği, Fransız salon, dans ve opera müziği, Afrika yerlilerinin şarkıları caz müziğinde etki yapmışlardır.

Caz müziği, Amerika Birleşik Devletlerinde, Mississipi deltasının en büyük şehri olan New Orleans'tan XIX. yüzyılın sonlarına doğru bütün Amerika'ya ve bütün dünyaya yayılmaya bağlamıştır. Caz, kısa zamanda, folklor sınırlarını aşıp yepyeni bir sanat müziği hüviyeti kazanmış, Amerika ve Avrupa'da geniş yayılma alanları bularak, çağımızın en yaygın ve en rağbet gören bir müziği haline gelmiştir.

Cazın gelişmesi, şu safhalarda olmuştur:

1 - Ragtime : Bunun başlangıcı, eski zencilerin, çeşitli törenlerde söyledikleri şarkılara kadar uzanır. Parçaya ve ritmik bir şekilde ayrı ayrı ve bir çok seslerin meydana getirdiği ses dizisi takip eder. Caz'ın 1917 yılına kadar sürmüş olan bu devresinde yetişen musikişinasların en ünlüsü Elly Roli Marton'dır. Bu devrede çalınan parçalardan günümüze tek bir plâk bile kalmamıştır.

2 - Blues : Amerikalı zencilerin çalışma sırasında söyledikleri halk şarkıları biçimi olan Blues, cazı meydana getiren en önemli unsurdur. İfade muhtevası bakımından zencinin iç sıkıntısını, hüznünü ifade eder.

3 - Hot Caz : Cazın perdeye ve sahneye geçmesinden sonra gelişen melodilerle meydana gelmiştir. Bu gelişmede herkes kendi stili bir solo yapar.

4 - Swing : Hot müziğinin devamı ve tekâmülüdür. Bu tekâmülde cazın karakteri kesin olarak belli olmuş, caz bütün cepheleriyle olgunlaşmış ve tamamlanmış bir müzik haline gelmiştir. Bu tekâmülde bilhassa klâsik musiki parçalarının caz müziğine uydurulması ön plânda yer alır. Bu çağda Louis Armstrong, Colemas Havvkins, Lester Young, Roy Eldridge, Glenn Miller gibi büyük caz sanatçıları yetişmiştir.

Cazda ölçü dört zamanlıdır. Dört zamanlı ölçünün zayıf zaman denilen ikinci ve dördüncü vuruşlarının vurgulanmış ve temponun dinleyenlere dans etme arzusu verecek şekilde hafiflik ve rahatlıkla yaşatılması cazın başlıca özelliğidir. Caz, armoni bakımından musikiye bir şey getirmemiş, buna rağmen melodi bakımından bir yenilik getirmiştir.

Bir caz topluluğu, enstrümantasyon bakımından melodi ve ritim olmak üzere iki bölüme ayrılır. Melodi bölümünde trompet , trombon, klarnet, saksafon, gibi nefesli çalgıları; ritim bölümünde piyano, kontrbas, gitar ve davul vardır. Keman, flüt, akordiyon, mandolin gibi çalgılar ya az ya da hiç kullanılmaz.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy