Nedir

AVAM KAMARASI « Tarih

Birleşik Krallığın (İngiltere) parlâmento meclislerinden biri. 1911 ve 1949 yıllarında Lordlar Kamarasının yetkilerini daraltan parlâmento kanunundan sonra geniş bir yetki ile hüküm sürmektedir. Avam Kamarasının 630 üyesi vardır. (1955 seçimleri). Kamarada İngiltere adasının 511, Gal eyaletinin 36, İskoçya'nın 71, Kuzey İrlanda'nın 12 üyesi bulunmaktadır. Avam Kamarası üyeleri beş yıllık bir devre için seçilir.

Avam Kamarasında İşçi Partisi çoğunlukta Muhafazakâr parti muhalefettedir.

KALORİ « Sağlık

Bir kilogram suyun sıcaklığın bir dereceye yükseltmek için gerekli ısı miktarı. Isı birimi olarak kullanılır. Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklığını ve kuvvetini sağlamak için gerekli değerleri de kalori ile ölçülür. İnsanın günlük kalori ihtiyacı, yaşa, bünyeye, çalışma şekline, iklime göre değişmektedir. Yapılan incelemelerde, 70 kilo ağırlığında bulunan bir kimsenin günde en az 1860 kaloriye ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Kalori bakımından en önemli besinler, proteinler, karbonhidratlar ve yağlardır. Proteinler, vücuda enerji verdikleri gibi, yapı ödevini de görürler. Karbonhidratlar ve yağlar da enerji veren maddelerdir. Proteinlerin bir gramının vücuda verdiği kalori 4,1, Karbonhidratların 4,1; yağların ise 9,3 tür.

TERME « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 672 kilometrekare, nüfusu 56.317 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş ovalık alanlardan ibarettir. Geniş tahıl ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.876 nüfuslu Terme kasabasıdır.

SİNCANLI « Türkiye Coğrafyası

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.600 kilometrekare, nüfusu 37.791 dir. Yüzeyi, çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş ovalık bir alandan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 3.312 nüfuslu Sincanlı kasabasıdır.

VİETNAM « Dünya Coğrafyası

Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara karşı mücadeleye girişmişlerdir. Uzun süren bu mücadeleden Fransızlar yenilgi ile çıkmışlardır. Ancak, bu ülkede devam eden çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, 1954 yılında Cenevre'de Vietnam, Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır. Kuzey Vietnam, komünistlerin yönetiminde bir devlet olarak kalmıştır. Bu devletin yüzölçümü 164.000 kilometrekare, nüfusu 15.916.955 dir. Başşehri Hanii'dir.

GÖKTÜRK DEVLETİ « Tarih

Orta Asya'da Türklerin kurduğu büyük bir devlet. Göktürk Devletinin kurucusu Oğuz'lardır. Oğuzlar, Altay ve Tanrı Dağları dolaylarında Cucenlere bağlı olarak yaşarlarken, ayaklanmışlar ve bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Bundan sonra Göktürk'lerin başkanı Bumin, bütün Türk boylarına “Kağan” seçilmiştir (552).

Bumin Kağan, Göktürk Devletinin kuruluşunda kendisine büyük yardımları dokunan kardeşi İstemi'yi batı sınırlarında oturan Türkler üzerine genel vali yapmış, böylece Göktürkler, Doğu ve Batı olmak üzere İki devlet haline gelmişlerdir.

Gök Türkleri Bumin Kağan'dan sonra yerine gelen Moğan Kağan (553 -572) zamanında Cucen'leri tamamen yenilgiye uğratmışlar, Kore körfezinden Hazar denizi kıyılarına kadar ulaşan, büyük bir devlet meydana getirmişlerdir. Moğan Kağan'ın ölümünden sonra Göktürkler, Buda dinini kabul etmeğe ve Çin'lilerin etkisi altında kalmağa başlamışlardır. Bu etki sonucu, Çin'liler kuvvetlenmiş ve Doğu Göktürkleri Çinlilerin egemenliğine girmişlerdir.

50 yıl Çin'lilerin egemenliğinde kaldıktan sonra Kutluk Kağa'mn İlteriş Kutluğ Kağan) Çin'lilere baş kaldırması üzerine, Çin'liler yenilgiye uğramışlar, bunun sonucu olarak, Doğu göktürkleri, bağımsız bir devlet haline gelmişdir. (681 - 745). Doğu Göktürkleri, Kutlu'un büyük oğlu bilge Kağan zamanlarında gelişmişlerdir. Ancak Bilge Kağan'm ölümünden sonra (743) yerine geçen hükümdarlar, çıkan iç kargaşalıkları bastıramamışlar, Doğu Göktürkleri Kutluk ve Uygur'ların egemenliğine girerek tarih sahnesinden silinmiştir.

Batı Göktürkleri (552 - 659), bağımsız bir devlet gibi gelişmiş İstemi Han zamanında sınırlarını genişletmiş, îran, Bizans ve Çin'lilerle münasebetlerde bulunmuşlar, Ak Hunlarm ve Sasanîlerin yenilgisinden sonra Maveraünnehir alanına, İran Afganistan ve Sint nehri boylarına kadar yayılmışlardır, istemi Handan sonra yerine geçen Yardu Kağan zamanında Doğu Göktürklerinden ayrılarak tamamen bağımsız hareket etmişler, Ancak Çinlilerin parmağı ile çıkan devamlı ayaklanmalar sonucu, tarih sahnesinden silinmişlerdir (659)

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy