Nedir

POSHOF « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 797 kilometrekare nüfusu 27.362 dir. İlçenin yüzeyi genel olarak Poshof çayı vadisini kaplayan versanlardan ibarettir. Kuzeye yakın bölgelerde yer yer ormanlık alanlar vardır. Tahıl ekimi ve hayvancılık, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.481 nüfuslu Dugur kasabasıdır.

NOBEL ARMAĞANI « Dünya Tarihi

İsveç kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in kurduğu milletler arası bir armağan. Alfred Nobel, çeşitli patlayıcı madde işletmelerinden ve Baku petrollerinden elde ettiği büyük servetten bıraktığı 9 milyon doları, bu armağan için ayırmış; her yıl, bir yıl önce insanlığa büyük hizmetlerde bulunanlar arasında, bu ana paranın getirdiği faizlerin bölünmesini vasiyet etmişti. Nobel armağanı, beş bölümde dağıtılmaktadır: Fizik (İsveç Bilimler Akademisi tarafından), Tıp (Stockholm Tıp Fakültesi tarafından), Edebiyat (Stockholm Edebiyat Akademisi tarafından), Barış (Norveç Parlâmentosundan seçilen 5 kişilik bir kurul tarafından).

ÇIRAĞAN VAKASI « Tarih

20 Mayıs 1878 tarihinde Ali Suavi'nin 500 kadar Rumeli muhaciri ile birlikte, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak amacı ile Çırağan Sarayında çıkardığı ayaklanma. Abdülhamit'in tahta çıktığı ilk yıllarda Ali Suavi yazdığı yazılar ve taşkın hareketleri sebebi ile Abdülhamit II. nin dikkatini çekmiş ve son vazifesi olan Mektep Sultani müdürlüğünden 1877 tarihinde uzaklaştırılmıştır. Altı ay kadar işsiz kalan Ali Suavi, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak için gizli bir cemiyet kurmaya çalışmış ve 500 kadar Rumeli muhaciriyle birlikte Çırağan Sarayında göz altında bulunan Murat V.'i almak için Çırağan Sarayına hücum etmiştir. Fakat Murat V. daha saraydan çıkarılmadan yetişen kuvvetler tarafından bu kalabalık dağıtılmış ve Ali Suavi, Beşiktaş muhafızı Hasan Paşanın sopa darbeleri altında ölmüştür.

ÇOCUK BAKIM « Sağlık

Çocuk bakımı, özellikle ilk devirde büyük önem taşır. Çocuk bakımı. 1 - Yeni doğan çocuğun sağlık korunması, 2 - Vücut bakımı, 3 - Giyinmesi, şeklinde üç bölümde incelenir :

1 - Yeni doğan çocuğun sağlık korunması, özellikle kliniklerinde ve doğumdan hemen sonra alınacak tedbirleri ihtiva etmesi bakımından büyük önem taşır. İntra-uterin hayatta iken annenin geçirdiği bazı hastalıklar, doğumun vak. tinde, çok güç, ya da normalden çabuk olması, annenin aldığı çeşitli ilâçlar çocuğun sağlık durumunu ilgilendiren ö. nemli konulardır. Doğumu takip eden günlerde, bu bakımdan çocuğun solunumuna, odanın ısı derecesine, çeşitli hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunmada büyük önemi olan vücut temizliğine beslenmeye dikkat etmek gerekir.

2 - Doğumu takip eden günlerde çocuğun vücut bakımı, çocuğun daha ileri yıllarda sıhhatli kalabilmesi bakımından önemlidir. Çocuğun yüz ve vücut temizliği, çocuğun odasının durumu, uyku saatleri ,açık havada gezdirilmesi belirli ve programlı olmalıdır.

3 - Çocuğun giyimi, gerek temizliğe, gerekse hareketlere engel olmayacak şekilde ve vasıfta olmalıdır. Çocuğun gerek tam ve yarım kundak halinde giyeceği elbiseler, gerekse mama ve oyun çocuğu halindeki giydirmeler, temizlik, sıcak tutmak ve hareketlerine genel olmamak bakımından dikkat edilmesi gerekecek özellikler taşır.

BESARABYA « Genel Coğrafya

Güney - Doğu Avrupa'da Dnyes-ter ve Prut nehirleri arasında Karadenizden Polonya’ya kadar uzanan bölge.Bugün Sovyetler Cumhuriyetine bağlı bulunmaktadır. Yüzölçümü 45. 630 kilometrekare, nüfusu 3 milyon kadardır.

Besarabya, Bayezit II. devrinde Osmanlıların eline geçmiş , Bükreş Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştır. 1917 de Rus İmparatorluğu çökünce Besarabya'da Millî Meclis kurulmuş ve 27 Kasım 1918 de kayıtsız şartsız Romanya ile birleşmiştir. Bu birleşmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş olan Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 Haziran 1940 ta bir ultimaton vererek Besarabya'yı İşgal etmiştir. 1941 yılında Alman orduların an yardım gören Romanya, Besarabya'yı tekrar ele geçirmişse de İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda (Haziran 1945) tekrar Sovyetler Birliğine geçmiştir.

MÜZİK « Bilim ve Sanat

Türlü sesleri, kulağa hoş gelecek şekilde dizme sanatına verilen ad. Güzel sanatların bir kolu olan müzik, insanlığın doğuşu ile başlamıştır. İlkel toplumlarda yapılan din törenlerinde bu törenlerin kutsallığı, çoklukla çalınan müzik âletlerinin, söylenen dinî şarkıların yardımı ile daha da artmıştır, ilk çağlarda eski Yunanlıların, din törenlerinde müziğe verdikleri önemin büyüklüğü, bunu gösteren örneklerdir. Ortaçağ boyunca, halk müziğinin yanı sıra dinî müziğin de önem kazanması, bulunan yeni yeni müzik âletleri ile toplumlara daha geniş ölçüde etki yapan bir sanat durumuna gelmesi sonucunu doğurmuştur.

Fakat, müzik alanında asıl gelişmeler, Yeniçağla birlikte başlar. Ortaçağ'da meydana çıkan çok sesli müzik, Yeniçağ'da daha büyük gelişmeler kazanmış, matbaacılığın keşfi müzik notalarının çok yaygın olması sonucunu doğurmuş, yetişen büyük besteciler, müziği insanlığın ölmez bir sanatı haline getirmiştir.

Müzik, “ses” ve “ritm” arasındaki bağlantılarla meydana gelir. Zaman içinde akıp giden “ses”, ölçülebilen ve tckrarlanabilen parçalara bölünebiliyorsa, başka bir deyimle ritmleşmişse, o sese “müzik” denir.

Müzik sesleri, bir çeşit müzik yazısı olan “nota” ile tespit edilebilmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy