Nedir

ÇIYAN « Hayvanlar

Çokayaklılardan zehirli bir böcek. 5 - 10 cm. büyüklüğünde olan çıyan çoklukla sıcak iklim bölgelerinde yaşar.

TİLKİ « Hayvanlar

Memelilerin etoburlar takımının köpekgiller familyasından bir hayvan. Burnu sivri, kuyruğu çok uzun ve tüylü, kümeslere zarar veren, tavuk gibi evcil hayvanlarla geçinen bir hayvandır. İri bir köpek büyüklüğündedir. Derisi, kadınlar tarafından atkı gibi kullanılır, bu bakımdan makbul bir hayvandır. Hayvanlar arasında kurnaz olarak tanındığından, çeşitli hayvan masallarının başlıca kahramanlarından biri olmuştur.

MİLLET « Toplum ve Toplum Yapısı

Dil, kültür, duygu, ülkü ve düşünce birliği ile birbirine bağlı vatanları bir olan, beraber yaşamak için aynı duyguyu taşıyan insanların meydana getirdiği sosyal ve siyasî bir topluluk.

Milleti, eskiden meydana getiren şartlar arasında, toprak birliği, ırk birliği dil birliği, din birliği yer alırdı. Fakat tarih boyunca bu şartların birini ya da tümünü üzerinde toplayan insan topluluklarının bugünkü millet kavramını tam karşılayabildikleri görülmemiştir. Bu şartların her biri de, ayrı ayrı var olduklarından, milletin meydana gelmesinde rol oynamaz. Toprak birligi şartının kaybolması halinde, millet gerçeğinin de kaybolduğu ırk birliğini milletin meydana gelmesinde bir önemi kalmadığı, din birliği içinde olmayan insan topluluklarının da, millet olarak belirdikleri görülmüştür.

Bu gerçeklerden çıkan sonuca göre millet, birdenbire değil, uzun bir tarih evriminin sonunda meydana gelmiş bir topluluk olmaktadır. Birlik hatıralar ve kahramanlıklarla dolu geniş bir tarih içinde doğan, kuvvetlenen manevî birlik duygu ve ülkü birliği, milletin fertlerin de gelecek günler için birlikte yaşamak iradesinin doğmasına sebep oluyor; böylece manevî bir varlık olarak, millet meydana geliyor.

Orta Asya'dan başlayarak uzun bir tarih içinde, hakanlıklar ve ilhanlıklar kurmuş, Asya'da, Avrupa'da Afrika'da yaygın siyasal topluluklar meydana getirmiş olan Türk toplumunun kolları, Osmanlı İmparatorluğu devrinden geçerek bugünkü evrimleşmiş Türk milletini meydana getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu devrinde, bir “millet” anlayışından çok, bir “ümmet” anlayışı şeklinde ifadesini bulan bu siyasal birlik anlayışı; İmparatorluğun son devirlerinde, belirli bir Türk milliyetçiliği anlayışı şeklinde görülmeğe başlamıştır. Milliyet fikri, imparatorluğun son çözülme devrinde, bir tarih ve dil hareketi şeklinde ortaya çıkar. Ahmet Vefik Paşa ve Süleyman Paşa gibi Türk düşünür ve yazarları çok zengin bir tarihe çok zengin bir dile sahip olduğumuzu anlayarak ve bu gerçekleri anlat, mağa çalışarak, ilk milliyet akımının müjdecileri oldular. Bir aralık Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk milliyetçiliği ırkçılık ve Turancılık akımlarının etkisi altında kalmağa başlamışsa da. Türk devrimi ile, Türk milleti kavramı ve Türk milliyetçiliği, kesin bir gerçeklik kazanmıştır.

JAPONYA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunu çevreleyen adalarda kurulmuş imparatorluğun adı. Dört büyük adadan meydana gelmiştir. Merkez adası olan Hondo (Nippon) Hokkaido (Yeso) Shikoku, Klıu Shu. Fakat, irili ufaklı Japon adalarının sayısı dört bine varır. Bu adaların toplam, yüzölçümü 379.510 kilometrekare, nüfusu 94.500.000 dir. Başşehir Tokyo'dur.

Coğrafya : Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın Asya'ya bakan yüzü ile Asya kıtası arasındaki deniz derinliği az olmasına rağmen, bu adaların Büyük Okyanus'a bakan yüzlerindeki deniz derinliği çoktur. Hâttâ Japon kıyılarının hemen yakınlarında yeryüzü denizlerinin en derin çukurlarına rastlanır. Bu durum, sığ kıta plâtformları ile derin deniz çukurlarının birbirine bağlandığı bir geçit yerinde olan Japonya'da depremlerin çok sık meydana gelme sebebini pek çok sönmüş ya da işler durumda yanardağın bulunması sağlamıştır. Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın yüzeyi çok dağlıktır .Yanardağ özelliğinde olan bu dağların birbirlerini kestikleri yerlerle kıyıya yakın yerlerde, nehir sularının getirdikleri alüvyonların meydana getirdiği ovalara rastlanır. İklim bakımından iki farklı özellik gösterir. Kuzeyde sert bir iklim hüküm sürdüğü halde güneyde daha ılıman bir iklim görülür. İklimindeki bu çeşitlilik, özellikle kültür bitkilerinin çok çeşitlilik göstermesine sebep olmuştur. Pirinç, çay, şeker, kamışı, pamuk, darı, buğday yetiştirilen başlıca toprak ürünleridir. Çok kalabalık ve nüfus sıklığı çok fazla olan Japonya'da endüstri çok gelişmiştir. Fakat endüstrinin yanında tarım da önemlidir.

Tarih : Vesikalara dayanan tarihi Milâttan önce yedinci yüzyılda başlayan Japonya'da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa fikri ve medeniyeti yerleşmeye başlamıştır. Kısa zamanda büyük bir ilerleme gösteren Japonya, 1894 yılında Çin'i yenilgiye uğratmış, 1934 -1905 yılında Ruslarla yaptıkları savaşta da Rusları yenilgiye uğratmışlardır.

Çin'i yenmeleri üzerine Formoza'yı, Rusya'yı yenmeleri üzerine Kore'yi kendi sınırları içine katan Japonlar, Birinci Dünya Savaşı'na da katılmışlar. Doğu Moğolistan ve Çin'de bazı sömürgelere sahip olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşından önce askeri kuvvetini çok arttırmış olan Japonya, ikinci Dünya Savaşının başlamasından iki yıl sonra (1914) Almanların yanında ive Hür devletlere karşı savaşa katılmıştır. Bu savaşın ilk yıllarında, çok büyük bir başarı göstererek Uzak Doğu'da pek çok ülkeyi ve adayı işgal etmiş, fakat 1945 yılında A.B. Devletlerince Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine ilk defa uygulanan atom bombası üzerine kayıtsız - şartsız teslim olmayı kabul etmiştir. Bu savaş boyunca işgal ettiği yerleri geri vermiş ve eski sınırlarına çekilmiştir.

Dünyanın ileri ve medenî ülkelerinden biri olan Japonya, meşrutiyetle idare edilen bir krallıktır. Bir millet meclisleri ve çeşitli partileri olmasına rağmen en büyük kudret, Japon geleneğine göre “Anaterasü” adlı bir tanrıçanın soyundan geldiğine inanılan imparatorun (Mikado) nun elindedir.

KAHVE « Bitkiler

Sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve meyve çekirdeği. Çekirdek kavrulup dövüldükten sonra kaynatılıp içilir. Sinirlere hareket, zihne uyanıklık ve canlılık verir. İçindeki kafein maddesinden dolayı, kahvenin ilkin Habeşistan'da bir rastlantı sonucu bulunduğu söylenir. Bütün dünyaya da Arabistan aracılığı ile yayıldığı sanılır. Kahvenin Türkiye'de yayılması XVI. yüzyılda Kanunî Süleyman zamanındadır. Fransa ve öbür ülkelerde de XVII. yüzyılın sonlarına doğru yayılmağa başlamıştır. Bugün en çok kahve yetiştiren ülkelerin başında Brezilya gelmektedir.

DAL « Bitkiler

Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. Bitkinin yaprakları, dallardan çıkar

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy