Tarih

SİPAHİ

Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker. Bunlar âkıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardır.

ÜÇLÜ PAKT

Hitler Almanyası’nın İtalya ve Japonya ile 1940 yılında Berlin‘de imzaladığı pakt. Bu pakt, Avrupa ve Afrika düzenlenme hakkını Almanya ve İtalya Asya‘nın düzenlenme hakkını da Japonya veriyordu. Daha önce (1939) İtalya ve Almanya arasında imza edilen çelik Pakt, 1939 Avrupa Savaşı’nın başlamasına sebep olmuş, 27 Eylül 1940 tarihinde Çelik Pakt’a Japonya‘nın da katılması ile Üçlü […]

22 ŞUBAT 1982 OLAYI

1961 genel seçimlerinden sonra başlayan demokratik gidişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hükümetin tutumunu beğenmeyen bazı subaylarla bu subaylara bağlı bazı askeri birliklerin yapmak teşebbüsünde bulundukları hükümet darbesi olayına verilen ad.Bir hükümet darbesinde bulunma teşebbüsünün asıl başlangıcı, 1961 genel seçimleri üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılacağı Ekim ayının son günlerine kadar uzanır. Bu günlerde bazı […]

SİVAS KONGRESİ

Kurtuluş Savaşı’nın başlama yıllarında (4 – 12 Eylül 1919) Sivas‘ta, Erzurum kongresi’nin kararlarını daha genişletmek ,bütün ülkeye yaymak ,bütün memleketin birliğini sağlamak amaçları içinde toplanmış olan kongre. Sivas Kongresi, Mustafa Kemal’in Amasya tamimi ile toplantıya çağrılmıştı. Bu kongresin önemi Erzurum‘da verilmiş olan kararları bütün memlekete yayması bakımından büyüktü. İstanbul Hükümeti, Erzurum’da alman kararlardan sonra, Sivas‘ta […]

VARNA MEYDAN MUHAREBESİ

Osmanlı hükümdarı Murat II. nin Jan Hunyad komutasındaki Haçlılar ordusuna karşı, 10 Kasım 1644 tarihinde, Bulgaristan’ın Karadeniz sahillerinde bulunan Varna şehrinde, kazandığı büyük meydan muhaberesi. Üstün bir düşman kuvvetine karşı Türklerin taarruzu ile başlayan muharebe bir aralık Hunyad’ın lehine dönmüş Türklerin yenilgisi ile sonuçlanacak gibi iken Macar kralı Ladislas’ın önceden hazırlanan savaş plânın aykırı bir […]

27 MAYIS 1960 DEVRİM HAREKETİ

27 Mayıs 1960 günü Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Demokrat Parti iktidarının diktatörlüğe doğru olan tutumuna son vermek ve bir kardeş kavgasını önlemek amacı ile iktidarı devralmak suretiyle meydana getirdiği hareket. Türkiye’de 1946 yılından itibaren başlayan çok partili siyasal hayat, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde sonucunu vermiş, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan bu yana iktidarı elinde […]

SÜMERLER

Aşağı Mezopotamya‘nın (Basra ile Bağdat arasındaki bölge) güney bölümünde, M.Ö. 5.000 yıllarına doğru Orta – Asya‘dan gelerek yerleşmiş olan bir kavim. Bu yörelerde kurdukları köy ve kasabalar, zamanla büyümüş ve birer şehir halini almıştır. Sümer tarihi, yazının bulunması ve şehir devletlerinin kurulması ile M.Ö. 3.000 yıllarında başlar.Şehir devletlerinin kurulması ile bu şehir devletleri arasında, bitmez […]

VASVAR ANTLAŞMASI

Osmanlılarla Avusturyalılar arasında imza edilen bir antlaşma. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avusturyalılardan Uyvar kalesini aldıktan sonra ileri hareketine devam etmiş, durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini gören Avusturya imparatorunun barış teklifi ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine 1644 yılında Vasvar kasabasında antlaşma imza edilmiştir.

ZEAMET

Osmanlı imparatorluğu zamanında yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan dirliğe verilen ad. 20.000 akçeye kadar gelirli olan dirliklere de “Tımar” adı verilmiştir. Bir ülke fethedilince, bu fetihlerde yararlıkları görülenlere verilen topraklardan meydana gelmekte idi. Tımar gibi 1840 yılından itibaren kaldırılmıştır.

TROİA SAVAŞI

Troia şehrinde oturan Troia’lılarla Akalar arasında çıkan savaşın adı. Bu savaş dünyanın ünlü şairlerinden Homeros‘un eseri olan İlyada’da anlatılır. Troia savaşı Tanrılar ve Tanrıçalar arasındaki aşk ve kıskançlıktan çıkan bir savaştır. Bir Tanrılar ziyafetinde çağrılmayan Tanrıça Eriş, bu ziyafete, üzerinde “Dünyanın en güzeline” yazısı bulunan bir elma gönderir. Hera, Athena ve Aphrodite, elmanın kendilerine ait […]