Tarih

UŞİ ANTLAŞMASI

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlılarla İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma. İsviçre‘nin Lozan şehrinin iskelesi olan Uşi’de imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların Trablusgarp‘a saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtalyan Savaşı Osmanlı Devleti’ne Balkan devletlerinin de saldırıda bulunmaları üzerine Osmanlılar İtalyanlarla barış yapmak zorunda kalmışlardır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birine göre, Trablusgarp ve Bingazi, […]

YALTA KONFERANSI

İkinci Dünya Savaşının sonuna doğru, Roosevelt, Churohill ve Stalin arasında, Kırım‘da bir sayfiye bölgesi olan Yalta’da, 4 – ll Şubat 1945 tarihleri arasında yapılan konferansa verilen ad. Bu konferansta, yenilmek üzere olan Almanya konusunda bazı anlaşmalara varılmıştır. Bu anlaşmalara göre, Almanya‘nın teslimi kayıtsız şartsız olacak her üç devlet ,ayrı bir işgal bölgesinde askerî idare kuracaklar, […]

UYGURLAR

Ortaçağ’da, Asya‘da ileri bir medeniyet ve büyük bir devlet kuran Türk boyu. Kuzey Moğalistan’da yaşayan Uygurlar, Gök-Türklerin boyunduruğunda iken, bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabalgasun şehrini başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarını, kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengiz Han‘ın Türk – Moğol İmparatorluğunu kurması üzerine, bu imparatorluk sınırları içine […]

YAŞ ANLAŞMASI

Osmanlıların, 1792 yılında Ruslarla yaptıkları barışa verilen ad. 1787 yılında başlayan Osmanlı – Rus ve Avusturya savaşları, 1792 yılına kadar sürmüştür. Bu yıllarda Fransa‘da Büyük Fransız İhtilâlinin başlamış olması, Avusturya’nın savaştan çıkmasını gerektirmiş, buna karşılık, Osmanlı orduları, Rus kuvvetleri karşısında geri çekilmek ve yenilgiye uğramak zorunda kalmışlardır. Fakat İngiltere ve Prusya‘nın arabuluculuğu ile devam ede […]

ÜÇLÜ İTİLAF

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuş olan birliğin adı. Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda, bu savaşa yol açan büyük anlaşmazlıkların başlangıç yıllarında birbirine düşman iki taraf, yavaş yavaş kendine taraftar toplamağa başlamıştı. 1870-71 yenilgisinden sonra Almanya‘yı kendine düşman bilen Fransa, 1878 Berlin Kongresi’nde Almanlarla arası açılan Rusya’ya yanaşmış, bunun sonucu karşılıklı bir saldırmazlık ve birbirlerini […]

YEDİ YIL SAVAŞI

Louis XV. devrinde 1756 – 1763 yılları arasında Fransa, Avusturya ve Rusya ile İngiltere, Prusya arasında devam eden savaşa verilen ad. Bu savaşın başlıca sebepleri, İngiltere – Fransa arasındaki müstemleket rekabeti ile Avusturya’nın Frederic II. den intikam almak isteğidir. Fransa, bu savaş sonunda Kanada ve Hindistan‘ı kaybetmiştir.

SIRPSINDIĞI

Murat I. zamanında, Rumeli’de ilerlemeğe başlayan Osmanlı Türklerinin, birleşik Hıristiyan kuvvetlerine karşı, Edirne yakınlarında, Sırpsındığı denen yerde yaptıkları savaş. 1363 tarihinde yapılan bu savaşta papanın aracılığı ile birleşen Sırp, Ulah, Macarlardan meydana gelmiş altmış bin kişilik bir ordu, Osmanlı sınırlarını geçerek Edirne yakınlarına kadar gelmişler, Osmanlı komutanı Hacı İlbey’in idaresinde onbin kişilik bir kuvvetin bir […]

ÜÇLÜ İTTİFAK

Almanya’nın İtalya ve Avusturya ile kurduğu birliğin adı. Avrupa‘da önüne geçilmez bir kuvvet halinde gün geçtikçe genişlemeye başlayan Almanya, 1870-71 savaşından sonra, büyük başarılara kalınca, bunlarla yetinmemeye başlayan Avrupa‘da kendinden kuvvetli bir devletin kalmamasında kararlı olarak hareket etmek yolunu seçmiştir.Bismark’ın üstün siyaseti ile yönetilen Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanyası, bu sebeple, Avrupa‘da, kendisi kuvvetli devletlerin […]

21 MAYIS 1963 OLAYI

22 Şubat 1962 hareketine girişmiş olan emekli kurmay albay Talât Aydemir’in liderliği altında, anayasayı çiğnemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ni feshetmek, meşru hükümet idaresine son vermek amacıyla, ikinci defa girişilmiş bulunan hükümet darbesi olayına verilen ad. 22 Şubat 1962 hareketinden sonra emekliye sevk edilmiş bulunan ve adlarına “Yirmiiki Şubatçılar” denen bazı emekli subaylar, yine Harp Okulunun […]

SİPAHİ

Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker. Bunlar âkıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardır.