Nedir

BOERLAR « Tarih

Güney Afrika'da, Hollânda aslından türemiş sömürgecilere verilen ad. Hollândalıların 1652 de Kap'ta yerleşmelerinden sonra meydana gelen bu topluluk, 1795 yılına kadar Hollândalılar tarafından idare edilmiş, 1806 yılında İngilizlerin eline geçmiştir. Fakat Boer'lar ile İngilizler arasında devamlı anlaşmazlık olmuş, bu anlaşmazlıklar, 1834 yılında İngilizlerin “esirliğin kaldırıldığını” ilân etmeleri üzerine daha da artmıştır. Bu tarihten başlayarak kitle halinde büyük göçler başlamış, bu göç edenler kuzeyde ve doğuda Natal, Transvaal, Orenje adlarında üç bağımsız Boer Cumhuriyeti kurmuşlardır. Fakat İngilizler Natal'i 1843 te, Orenje ve Transvaai'i 1899-1902 Boer Savaşı (Güney Afrika Savaşı)sırasında ellerine geçirmişlerdir.

Boer Savaşı, Transvaal hükümetinin, asker çıkarılmasının durdurulması için İngiltere'ye verdikleri ültimatoma, İngiltere'nin ret cevabı vermesi ile başlamıştır. Transvaal, 11 Ekim 1899 da, Oranje de kısa bir zaman sonra İngiltere'ye savaş ilân etmişlerdir.

1900 yılına kadar süren birinci devrede savaş, Boer'ların lehine devam etmiş; fakat Boer'lar , İngiliz orduları karşısında fazla dayanamamışlardır. Böylece Oranje 24 Mart 1900 de,Transvaal 1 Eylül 1900 de İngiliz sömürgeleri ne katılmıştır. Bu tarihten sonra savaş, çete çarpışmaları şeklinde devam etmişse de bir başarı elde edilememiştir.

1910 tarihinde Güney Afrika Birliği, bir İngiliz dominyonu olarak kurulmuş, bu birlikte Boer'lara İngilizlerle aynı hakları vermiştir.

BEYTÜŞEBAP « Türkiye Coğrafyası

Hakkâri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.308 kilometrekare, nüfusu 11.235 dir. Hakkâri'nin güneybatısında bulunan ilçenin yüzeyde dağlık bir bölgeden ibarettir.

Merkezi olan Beytüşşebap kasabası bu dağların dik yamaçları arasındaki derin vadilerde bulunmaktadır. (Nüfusu 1.544).

KEÇİ « Hayvanlar

Geviş getirenlerden evcil bir hayvan. Yabanî olanları da vardır. Sütü ve kılları için yetiştirilir. Bazı bölgelerde eti de makbuldür. Erkeğine “teke”, yavrusuna “oğlak” denir. Kısa otları, ağaçların taze sürgünlerini yeni biten bütün yeşillikleri yer. Bu sebeple, ormancılık bakımından tehlikeli bir hayvandır.

Tiftik, kişmir gibi cinsleri, kılları bakımından pek makbuldür: Tiftik cinsi, ülkemize has hayvanlardan biridir. İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Yününden “sof” adı verilen kumaş elde edilir.

SU « Kimya

Hidrojen ve Oksijen elementlerinin birleşmesinden meydana gelen bir madde. Ayrı olduğu zaman saydam, renksiz, tatsız bir sıvıdır. 6 metre derinlikten sonraki su katmanları hafif mavi renklidir. 760 milimetre cıva basıncından ve 100° C de kaynar, sıfır derecede donar. Bu noktalar, termometre derecelenmesinden sabit noktalar olarak alınmıştır. Yoğunluğu, sıcaklığa bağlıdır. + 4° C de bir'dir. Su donarken, hacmi genişlediğinden yoğunluğu (buzun), sıvı haline göre daha azdır.

Yeryüzünün dörtte üçü, ortalama derinliği 5,5 kilometre olan su ile kaplıdır. Kutuplar bölgesi, buzlarla kaplıdır. Atmosfer içinde de bulunur orada su buharı bulunur. Yiyeceklerin %60 ı, meyvelerin % 95 i, insan vücudunun % 70 i sudur.

Buhar halinde olabileceği gibi, kar, dolu, yağmur biçimlerini de alır.

BAB-I ALİ BASKINI « Tarih

Balkan Savaşı sıralarında İstanbul' da yapılan bir hükümet baskını. Balkan Savaşı'nın yenilgileri üzerine, sadrazam Kâmil Paşa'nın başında bulunduğu hükümet, Londra konferansında teklif edilen barış şartlarını kabul ederek savaşa son vermek istiyordu. Böyle bir antlaşmaya taraftar olmayan İttihat ve Terakki partisi adına başta Enver ve Talât beylerle hatip Ömer Naci'nin bulunduğu birkaç yüz kişilik bir grup, kabinenin toplantı halinde bulunduğu Bâb-ı Âli'ye 23 Ocak 1913 te bir baskın yapmış birkaç kişi öldürülmüştür. Kâmil Paşa istifaya zorlanmış, onun yerine Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam olması sağlanmıştır. Böylelikle iktidar tekrar İttihat ve Terakki Partisine geçmiştir.

ŞİİLİK « Din

Peygamber Muhammed'in damadı Ali'yi ve onun evlâtlarını mağdur sayan Müslüman, topluluğun bir mezhebi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy