Nedir

BAKTERİSİD « Biyoloji

Bakteri öldüren - Bakterilerin yaşamasına engel olan bütün maddelere verilen ad. İnsan ve hayvan organizmalarında, hücre ve sıvılarda, ve bazı cisimlerde (bazı ilâçlar ve serumlar) bakterileri harap etme kabiliyeti vardır.

Bu özellik, bilhassa zararlı olan bakterileri öldürebilmek bakımından sağlıkla önemli rol oynar.

ANTİBİYOTİKLER « Sağlık

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunup birçok bakterilere karşı gelen ilâçların adı.

Aureomycin, chloromycetin, neomycin, ilaçlan birer antibiyotiktir.

Küfler ve bakteriler çoğu zaman beraber büyür ve aynı maddelerle beslenirler. Yapılan araştırmalarda, bunlardan çoğunun kimyasal maddeler meydana getirdikleri ve bu maddelerin birbirlerinin büyümelerine engel olduğu anlaşılmıştır.

Uzun yıllardan beri bilinen küflerin (antibiyotik) insan vücudundaki zararlı bakterilere karşı olan kudretleri, 1929 yılında Alexander Fleming'in bir rastlantı sonucu Penicillum notatum mantarlarının meydana getirdiği küfün bakterilerin büyümelerine engel olduklarını bulması üzerine anlaşılmıştır.

Bundan sonraki araştırmalar sonucunda, çağımızın en kıymetli tedavi vasıtası olan Pennicilin bulundu. Tüberküloz tedavisinde, çok faydalı sonuçlar veren Streptomycin Pennicilini takip etti. Bu arada, Chloramphenicol suni olarak yapılan antibiyotiklerin ilki oldu. Bu ilâç, pennicilinden farklı olarak ağız yolu ile alınabilir ve iltihaplı hastalıkların ve yaraların tedavisinde çok iyi sonuçlar verir. Auremycin ise, bugüne kadar bilinen antibiyotiklerin en etkilisidir. Auremycin, tifüs, pnömoni, zührevi hastalıklarda büyük etkisi olan bir antibiyotiktir. Son olarak 1956 Eylül ayında bulunan Sigmamycin, antibiyotiklerle tedavi edilen bütün iltihaplı hastalıklarda kullanılabilecek en etkili bir ilâç olmuştur.

KARBON « Kimya

Kimyasal bir eleman, Sembolü C, atom numarası 6, atom ağırlığı 12.010 dur. Tabiatta bileşikler halinde çok bulunur. Buna karşılık element halde çok az vardır. Saf karbon, elmas ve grafit halde bulunur. Maden kömürü, bileşimleri pek kompleks olan karbon bileşiklerinin karışımından ibarettir. Tabiatta çok bol miktarda bulunan karbon bileşikleri, bitki ve hayvanların vücut yapılarında vardır. Bu sebeple, karbon bileşiklerine “organik bileşikler” adı verilir. Karbon bileşiklerinden, kimyanın bir şubesi olan “Organik kimya” da söz edilir. Karbonun 500.000 den fazla bileşiği, organik kimyanın konusunu meydana getirir. Element halde karbon, elmas ve grafit halinde bulunur. Elmas ve grafit, ayni elementin iki ayrı şekli olduğundan bu iki şekle birbirinin “allotropu” da denir. Karbon, elmas ve grafitin dışında amorf (şekilsiz) halde bulunur. Bitki ve hayvan vücudunu meydana getiren bütün maddelerde karbon bulunduğundan, bunların yanması ile karbonun bir kısmı kömür yada şekilsiz karbon halinde kalır. Kok, odun kömürü, hayvan kömürü aktif kömür, ise amorf karbonun değişik şekilleridir.Değişik şekilleri olmakla beraber, karbonun hepsinin eşit bir özelliği vardır. Bu maddelerin hepsi pratikçe ergimez ve buharlaşmaz. Bu maddeler, yalnız karbon atomlarından meydana gelmiştir. Bu sebeple, ağırlıklarında bir değişiklik olmaksızın, bir halden diğer hale geçebilirler. (Teknikte bu özellikten istifade edilerek, kok, kuvars tozu ile elektrik fırınlarında ısıtılır ve grafit elde edilir).

Karbon, yüksek sıcaklıklarda oksijen ile birleşerek karbon monoksit ve karbondioksiti meydana getirir. Metal oksitlerden de ısı yardımı ile oksitleri alarak metalleri açıkta bırakır. Bu bakımdan teknikte en tanınmış indirgenlerden biridir .

ÜRE « İnsan

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan bir madde. Ürenin idrarla dışarı çıkmayıp kanda birikmesi haline de “üremi” adı verilir.

ŞİLE « Türkiye Coğrafyası

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 696 kilometrekare, nüfusu 18.175 dir. Yüzeyi, Karadeniz kıyılarına bakan Kocaeli yarımadasının kuzey versanlarından ibarettir. Tarım, balıkçılık, hayvancılık, orman ürünleri, halkın başlıca geçim kaynaklarıdır.Merkezi 2.749 nüfuslu Şile kasabasıdır.

AFGANİSTAN « Dünya Coğrafyası

Asya devletlerinden biri. Meşruti krallıkla yönetilir. Yürütme erki Kral, Senato ve Millet Meclisi tarafından kullanılır. Senatonun kaydı hayat şartıyla seçilen 50 üyesi, Meclisin 171 üyesi vardır. Memleket 7 büyük ve 4 küçük bölgeye ayrılmıştır ve her bölge bir valinin idaresi altındadır.

Yüzölçümü 647.486 kilometrekaredir. Nüfusu en son tahminlere göre 13.800.000 tir. Acemce ve Pastoca en fazla konuşulan dillerdir. Hükümet merkezi Kabil (310.000), Kandehar (195.000) ve Herat (150.000) en büyük şehirlerindendir. Büyük çoğunluğu sünnî müslümandır. İlk ve orta öğretim parasızdır. Üniversite 1932 yılında kurulmuştur. Adalet işleri şeriat kanunları ile yürütülür.

Çok dağlık bir yüzeyi vardı.Deniz yüzeyinden ortalama olarak 1200 metre yüksekliktedir. Hindikuş dağları bu ülkenin yeryüzü şekillerine hâkimdir. Bazı dağları 7.000 metreye yükselir. Büyük nehirleri, yoktur. En uzun ırmağı 1100 kilometre uzunluğundaki Himent'tir. Genel olarak kara ikliminin etkisi altındadır. Kışları soğuk, yazları çok sıcak geçer. Uzun süren kuraklıklar olur.

İkliminin kurak ve yüzeyinin dağlık olmasına rağmen sulama sayesinde başarılar elde edilmektedir. Besin mad. delerini kendisi sağlar. Pamuk önemli bir ihracat maddesidir. Yılda 11 bin ton istihsalin 4 bin tona yakını ihraç edilmektedir.

Yer yer toprak altı serveti olarak kurşun, demir ve kömür cevherlerine tesadüf edilmekteyse de, bunların işlenmesine hız verilmemiştir. Kabil ve Kandıharda çeşitli endüstri faaliyetleri mevcuttur.

Dış ticareti Ekonomi Bakanlığı ve Millî Banka tarafından murakabe edilir. Dış ticaretinin % 80'i Pakistanlıdır. Pamuklu dokuma, şeker, canlı hayvan, çay, kâğıt ve çimento başlıca ithalât maddeleridir. En fazla ihraç edilen maddeler de pamuk, baharat, meyve ve halıdır.

Afgan parası gümüş para esasına dayanır. Bir afgani, takriben bir dolar değerindedir. Afganistan'ın üç bayramı vardır: Bağımsızlık Bayramı, Necat Bayramı, Kralın doğum günü.

Afganistan bizimle dost olan bir ülkedir. Karşılıklı dostluk ziyaretleri yapılmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy