Nedir

VARTO « Türkiye Coğrafyası

Muş iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.155 kilometrekare, nüfusu 28.634 dür. başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 2.069 nüfuslu Gümgüm kasabasıdır.

SINDIRGI « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.733 kilometrekare, nüfusu 43.577 dir. Yüzeyi, çok sık ormanlarla kaplı dağlık alanlardan meydana gelmiş olmakla beraber, tahıl ekimine elverişli bölgeleri de vardır. Tahıl ekimi ve tütüncülük, önemli gelir kaynaklarıdır.Merkezi, 5.065 nüfuslu Sındırgı kasabasıdır.

VARNA MEYDAN MUHAREBESİ « Tarih

Osmanlı hükümdarı Murat II. nin Jan Hunyad komutasındaki Haçlılar ordusuna karşı, 10 Kasım 1644 tarihinde, Bulgaristan’ın Karadeniz sahillerinde bulunan Varna şehrinde, kazandığı büyük meydan muhaberesi. Üstün bir düşman kuvvetine karşı Türklerin taarruzu ile başlayan muharebe bir aralık Hunyad'ın lehine dönmüş Türklerin yenilgisi ile sonuçlanacak gibi iken Macar kralı Ladislas'ın önceden hazırlanan savaş plânın aykırı bir tutum güderek Türklerin üzerine ihtiyat kuvvetleri ile hücum etmesi üzerine Murat II. nin, düşman kuvvetleri arasına almayı başarması ile Türklerin lehine bir gelişme kaydetmiş, Macarlar tamamıyla imha edilmişler Macar kralı da öldürülmüştür. Bu bozgun üzerine Jan Hunyad, firardan başka çare bulamamış, sabahleyin başlayan muharebe, akşama doğru, Türk ordularının zaferi ile sonuçlanmıştır. Dünya tarihinin büyük imha savaşlarından biri olan Varna Meydan Muharebesi,Türk komutanlığının parlak bir örneğidir.

MUT « Türkiye Coğrafyası

İçel iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2. 517 kilometrekare, nüfusu 33.095 dir. İlçe, Batı Toros dağlarının en engebeli, en sık ormanlarla kaplı bir bölgesinde bulunmaktadır. Meyvecilik, hayvancılık ve az oranda tahıl ekimi, ilçenin başlıca gelir kaynaklarıdır.İlçe merkez 4.596 nüfuslu Mut kasabasıdır.

BALKAN ANTANTI « Tarih

9 Şubat 1934 te Türkiye Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Atina'da imzalanan pakt. Dört devletin Balkan sınırlarını garanti altına alan ve Balkanlar'ı büyük devletlerin nüfuzu altına girmekten kurtarmak amacı ile kurulan bir pakt. İlk yıllarda çeşitli meseleler karşısında bu dört devletin kollektif barışa olan bağlılığını göstermiştir. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve Montreux antlaşması konularında faydalı teşebbüslerde bulunmuş; fakat bir taraftan Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'da beliren iç meseleler bakımından bir taraftan da Orta Avrupa'da kuvvetlenmeğe başlayan Almanya ve İtalya'nın tazyikleri sonucu ilk kuvvetini kaybetmiş, İkinci Dünya Savaşı'nda Balkan devletlerinden üçünün Mihver devletlerinin saldırılarına uğraması üzerine de son bulmuştur.

ÇANAKKALE BOĞAZI « Türkiye Coğrafyası

Marmara ve Ege denizleri arasında, Gelibolu yarımadası ile Biga yarımadasını ayıran 61.116 kilometre uzunluğunda bir deniz geçidi. Kuzeydoğu güneybatı yönlerinde uzanan, ortasındaki bir bölümü kuzey-güney yönünü takip eden boğaz, kuzey tarafından 1.244 -5.888 kilometre, güney tarafında ise 3.600 - 7.407 kilometre genişliktedir.Derinliği ise 60 - 103 metre arasında değişmektedir.

Boğazın çevresi dağlık ve arızalı bir yüzeyden ibarettir. Bu yüzeyi çoğu yerde ormanlarla kaplıdır.

Boğazda, biri altta Ege denizinden Marmara'ya doğru, öbürü üstte Marmara'dan Ege denizine doğru birbirine paralel iki akıntı vardır. Alttaki akıntı, üsttekinden daha tuzludur.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan, aynı zamanda Anadolu ile Trakya'yı birleştiren bir geçit yeri olması bakımından Çanakkale Boğazının jeopolotik durumu çok önemlidir. Bu sebeple birçok tarihî olaylara sahne olmuştur.

Buraları M. Ö. XIII. yüzyılda Yunanistan'da oturan Arkaia'lar tarafından zapt edilmiş, daha sonraları İonialliların kurdukları kolonilerin eline geçmiş, uzun yıllar Bizanslıların elinde kalmıştır. XIV. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin gelişmeler kaydetmesi üzerine boğaza devamlı akınlar başlamış, Osmanlılar, Çanakkale Boğazı üzerinden Avrupa'ya doğru akmaya başlamışlar ve Çanakkale Boğazı kıyılarını Türk egemenliğine sokmuşlardır. 1453 te İstanbul'unda Türkler tarafından alınması üzerine, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, tam ve kesin olarak Türk egemenliğine geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, düşman kuvvetlerinin İstanbul'a ulaşmak için buralarda Türk kuvvetleri ile yaptıkları savaşlar, düşman kuvvetlerinin başarısızlıkları ile sonuçlanmış, ancak Birinci Dünya Savaşından Osmanlı İmparatorluğunun yenilgi ile çıkması ve Sevr antlaşmasını imza etmesi üzerine, İstanbul Boğazı ile birlikte Çanakkale Boğazı da , “Boğazlar Komisyonu” nun idaresine bırakılmıştır. 1936 tarihinde imza edilen Montrö antlaşması ile de İstanbul Boğazı ile birlikte Çanakkale Boğazının tam ve kesin olarak kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy