Nedir

DATÇA « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 446 kilometrekare nüfusu 5,812 dir. İlçe yüzeyi, Ege bölgesinin güney-batısında, Ege denizine doğru uzanmış dar bir yarımadadan ibarettir. Halk tarım ve hayvanlıkla geçinmektedir.İlçe merkezi 1.341 nüfuslu Reşadiye kasabasıdır.

BOSTON « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir şehir. Massachusetts'in başşehridir. Nüfusu, dış semtleriyle birlikte üç milyonu geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yedinci büyük şehridir.

Boston, Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlık savaşında, önemli bir yer tutar. Boston, İngiltere'ye karşı muhalefetin, ayaklanma hareketlerinin ve bağımsızlık didişmelerinin merkezi olmuştur.

Bugün, eski ve büyük bir liman , önemli bir ticaret , endüstri ve kültür merkezi olmak özelliğini taşımaktadır.

MAKALE « Edebiyat

Herhangi bir konuda, belli bir görüş ve düşünceyi bir kaç sayfa içinde savunan yazılar. Makaleler, gazete ve dergilerde yayınlanır. Konularına göre türlü çeşitlere ayrılır. Sanat (edebiyat, tiyatro, musiki, sinema, dans vb.), bilim (tıp, hukuk v.b.). siyaset, toplumu ilgilendiren herhangi bir hareket, bir makale konusu olabilir.

Makale türü, bütün dünyada gazetecilikle birlikte doğmuş ve gelişmiş bir yazı çeşididir.

MONTREUX ANTLAŞMASI « Tarih

Türkiye'ye Boğazlar üzerindeki eski haklarını geri veren antlaşma. 20 Temmuz 1936 tarihinde İsviçre'nin Montreux şehrinde, Türkiye ile İngiltere, Fransa, Rusya ve Boğazlarla ilgili Balkan devletleri arasında imzalanmıştır.

Lozan antlaşmasına göre, Türk delegesinin başkanı bulunduğu devletlerarası bir Boğazlar Komisyonunun kontrolünde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Montreux antlaşmasından sonra tamamıyla Türk egemenliğinde bir bölge haline geliyordu.

Bu anlaşmanın başlıca hükümleri şunlardır:

1 - Boğazlar komisyonu kaldırılarak vazifeleri kamilen Türk devletine verildi.

2 - Boğazlarda ve onların iki tarafında gayri askersaha kaldırılarak, Türklerin buralarda diledikleri kadar kuvvet bulundurmaları ve tahkimat yapıları kabul edildi.

3 - Ticaret gemilerinin Boğazlar, dan her iki istikamette serbestçe geçebilecekleri tespit edildi.

4 - Harp gemilerinin Boğazlardan geçişi için tahditler kabul edildi. Şöyle ki:

Barış zamanında küçük harp gemileri “1000 tondan ufak” gündüzleri Boğazlardan geçebileceklerdi. (Ancak bu gibi gemilerin herhangi bir anda Boğazlarda bulunanların tonilâto toplamı 1500 ü geçmeyecektir)

5 - Herhangi bir anda Karadeniz' de mevcut olabilecek yabancı donanmaların tonilâto hacimleri 30.000 i geçmeyecektir.

Boğazlardan geçecek harp gemileri için önceden Türk hükümetinin müsaadesi,almayacaktır. Türkiye harp halinde bulunduğu takdirde, yabancı harp gemilerinin geçmesi kendi takdirine bırakılmıştı.

İSVİÇRE « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa'da bir federal cumhuriyet. Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında sıkışmış gibidir. Yüzölçümü 41.925 kilometrekare, nüfusu 5.576.000 dir. Başşehri Bern'dir.

Coğrafya: Dağlık bir ülkedir. Yüzey şekilleri bakımından a - Alpler, b - Juralar, c - İsviçre ve yaylaları olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Alpler, ülkenin güney ve güneydoğusunu kaplar. Büyük bir dağ sırası meydana getirirler. Aralarında derin vadiler bulunmaktadır. Juralar, Alplere paralel olarak güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanırlar. Genç dağlar olmakla beraber, Alpler kadar yüksek değildirler. Bu iki dağlık bölge arasında İsviçre yaylası ve ovaları, yaklaşık olarak 500 metreye kadar yükselmektedir. Bu yayla akarsuların iki taraftaki dağlardan taşıdıkları alüvyonlarla örtülüdür. Tarım bakımından İsviçre'nin en önemli bölgesidir. Ülkenin en büyük gölleri de burada bulunmaktadır. İsviçrenin yağışlı ve soğuk bir iklimi vardır. Ekonomik hayatın önemli bir kolu hayvancılıktır. Tarım hayatının ve ekimin az olmasına karşılık hayvan ve hayvan ürünleri, İsviçre ekonomisinin en önemli gelir kaynağını meydana getirir. Bunun yanında endüstri hayatı da çok gelişmiştir. Ham maddelerin çoğunu dışardan getirtmesine rağmen, saatçilik, ipek ve dokuma sanayii İsviçrede çok ilerlemiştir.İsviçre 22 kantonun birleşmesinden meydana gelmiş federal bir cumhuriyettir. Aralarında dil ve din birliği olmamasına rağmen, kuvvetli bir millî birlikle Avrupa’nın en medenî ülkelerinden biri durumuna gelmiştir.

Tarih: Bu küçük ülkenin eski bir tarihi vardır. Bu bölgeye ilkin Keltler'den Helvetler gelmiştir. Bu sebeple buraya “Helvetia” denir. Bundan sonra ülke, sırasıyla Romalıların, Borgondlar'ın Alman İmparatorluğu'nun egemenliklerinde bulundu. Onüçüncü yüzyılın sonlarında millî kahraman Guillaume Teli, Almanlara karşı ayaklandı. .Sonraki yüzyılda da İsviçre kantonları bağımsızlıklarını kazandılar. 1499 yılında, Alman İmparatoru, İsviçre'nin tam bağımsızlığını tanıdı. On dokuzuncu yüzyılda Napoleon, İsviçreye girmişse de bağımsızlığına dokunmamıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında, İsviçre, tarafsız kaldı, savaşan tarafların arasını bulmaya çalıştı.

Böylece, İsviçre'nin devamlı olarak tarafsız kalması, sınırları araşma sokulduğu büyük devletlerin sık sık birbirlerine saldırıda bulunmalarım önlemiştir. Avrupa’nın ortasında, siyaset, din ve mezhep bakımından bir hürriyetler ülkesinin meydana gelmesini, bu bakımlardan, bütün devletler ister olmuşlardır.

Bugün, çeşitli milletlerarası toplantıların yapıldığı bir ülke olan İsviçre, milletlerarası Kızılhaç'ın merkezidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında kurulmuş bulunan Milletler Cemiyetinin merkezi de İsviçre idi.

MANİ « Edebiyat

Halk edebiyatı nazım şekillerinden biri. Çoklukla 4 mısradan ibarettir. Hece vezninin yedili kalıbıyla söylenir. Birinci ikinci ve dördüncü mısraları birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. Manilerde aşk ve tabiat konuları bir arada işlenir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy