Politika ve Siyaset

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Bey (Okyar) tarafından kurulan ve 18 Aralık 1930 tarihinde kendi kendini fesheden siyasî parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti rejimi içinde, çok partili rejimin ikinci defa kurulması teşebbüsünü ifade eder (Birinci Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘dır) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile eski Başbakanlardan Paris büyükelçisi Ali Fethi Bey […]

SİYASİ PARTİLER

Hükümet idaresini yani genel bir deyimle, “siyasî iktidarı” ellerine almak ve devletin iç ve dış işlerini kendi ilkeleri ve düşüncelerine göre yönetmek amacıyla kurulmuş olan derneklerdir. Bu amaçları ile siyasî partiler derneklerden ve işçi birliklerinden ayrılırlar. Siyasi partiler ,bir devletin yönetimi için gerekli genel prensiplerde, o ülkenin çeşitli siyasî, ekonomik ve sosyal bünyesinin düzeltilmesinde, hemen […]

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI

Türkiye’de Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuş olan siyasî partilerden biri. 17. Kasım. 1924 tarihinde, Kurtuluş Savaşı‘nda yararlıkları görülmüş, fakat Cumhuriyetin ilânından sonra askerlik ilgileri kesilmiş olan ve Büyük Atatürk ün yapmak istediği devrim hareketlerini benimsemez gibi bir durum takınan Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşaların liderliğinde kurulmuş olan bir siyasî partidir. Çok çekişmeli geçen bir siyasî faaliyetten, […]

EMPERYALİZM

Bir devletin, başka devletler aleyhine sınırlarını genişletme hırsına verilen ad .İlk ve Orta çağlarda devletler bu yola giderek, çeşitli devletleri egemenlikleri altına alma yoluna gitmişler ve böylece siyasal bakımdan büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Son yüzyılda, bu yolda amaçları olan devletler de çıkmış (Almanya gibi) fakat, yapılan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yenilgiye uğrayarak bu amaçlarında başarıya […]

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ

27 Mayıs 1960 günü, Demokrat Parti iktidarına son veren, Büyük Millet Meclisi’ni fesheden ve Türkiye Devleti’nin yönetimini Türk Silâhlı Kuvvetleri adına ve normal hukuk düzenli bir rejim kuruluncaya kadar geçici olarak üzerine alan Komite. Millî Birlik Komitesi. 27 Mayıs 1960 günü 38 kişiden meydana gelmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli bölümlerinde çalışmış ve 27 Mayıs 1960 […]

AVRUPA BİRLİGİ

Avrupa kıtasındaki devletler arasında ekonomi ve siyaset alanında işbirliği sağlama fikri etrafındaki hareketler. Bu fikir ilkin Birinci Dünya Savaşından sonra ileri atılmış, fakat Almanya‘da Hitler rejimi kurulduktan sonra gerçekleşme imkânı bulamamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra, İngiltere Başbakanı Churchir’in, 1946 Eylülünde verdiği bir nutukla yeniden canlılık kazanmış ve 1947 sonlarında “Avrupa Birliği Hareketleri Milletlerarası Koordinasyon Komitesi” […]

FAŞİZM

İtalya’da 1919 yılında Benito Mussolini tarafından kurulan bir politika sistemi. Bu kelime, demet, destek anlamına gelen Lâtince “fascis” kelimesinden gelmektedir. Eski Roma’da en yüksek memurların önünde “lictor” lar, ellerinde, bir balta ile birlikte bağlanmış bir değnek destesi taşırlardı. Bu deste, kudret ve egemenlik sembolü idi. İtalyan Faşizmi de, bu desteyi kendi sembolü olarak kabul etmiştir. […]

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ

Millî Birlik Komitesi’nin 38 üyesi şunlardır; Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.K. Başkanı. ACUNER, Ekrem, Kurmay Albay (1919 . ) İstanbul‘da doğmuştur. 1935 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş. Genel Kurmay Başkanlığında Şube Müdürü iken, devrim hareketine katılmıştır. AKSOYOĞLU, Refet, Kurmay Yarbay (1921 – ), Üsküdar‘da doğmuştur. Genekurmay Lojistik Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine Ankara‘dan katılmıştır. ATAKLI, Mucip, Kurmay […]

COMMONWEALTH

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile dominyon statüsünü kazanmış olan deniz aşırı ülkelerin topluluğuna, resmî olarak 1921 yılından beri verilen ad. İngilizce olarak asıl karşılığı (The British Commonwealth of Nations = Britanya Milletler Topluluğu). Britanya İmparatorluğu da bu topluluğun içinde olmakla beraber, üye statüsünü haiz değildir. Bu topluluğun içinde bulunan siyasî birlikler, Birleşik […]

FEDERASYON

Birçok devletlerin, tek bir devlet haline gelmekle meydana getirdikleri siyasî birlik. Federasyon‘da federe devletin bir başkenti, bir federasyon anayasası, federasyon başkanı, hükümeti vardır. Her küçük devlet üzerinde ve bu devletlerin halkı üzerine federasyonun söz sahibi olma hakkı vardır. Bu küçük devletler, meselelerinin halli işini federasyona bırakmışlardır. Federasyonu meydana getiren küçük devletler, belli sınırlar içinde, kendi […]