Mitoloji

BOSPORUS

Boğaziçi’nin Eskiçağdaki adı. Bugünkü Avrupa dillerinde de, Boğaziçi‘nin adı olarak Bosporus ya da Bosphorus kelimeleri kullanılmaktadır. Bosporus kelimesinin tam ve kesin bir açıklaması yoktur. Fakat, genel olarak, Yunan mitolojindeki bir hikâyeye bağlanarak, Bosporus kelimesinin “Öküz ya da inek taşıyan” anlamına geldiği kabul edilmektedir. Bosporus kelimesi üzerine en yaygın olan bu söylentiye göre, Yunan mitolojisinde, baş […]

ERGENEKON

Eski Türk mitolojisinde, İlhanoğlu idaresindeki Türklerin dört yüz yıl yaşadıkları geniş bir yaylanın adı. Çevresi geçilmez dağlarla kaplı olan Ergenekon’da gittikçe çoğalan Türkler, dışarı çıkacak bir yer aramışlar, fakat aşılmaz dağlar karşısında çaresizlik içinde kalmışlardır. Günün birinde, bir bozkurdun, kayalık yerlerden çıkageldiğini gören Börü Tekin adlı bir demirci, bozkurdun geldiği yerde bulunan demirleri eritmek suretiyle […]

AMOR

Resim ve heykellerde kanatlı bir çocuk şeklinde tasvir edilen aşk tanrısı Ares ile Afrodit‘in oğludur. Oklarının değdiği kimse aşka tutulur. Hırçın, yaramaz ve merhametsizdir. İnsanlara ve hattâ tanrılara eziyet etmekten hoşlanır. Dünyanın yaratıcı, üretici prensiplerinden biri mertebesine çıkarılan Amor, M. Ö. beşinci yüzyıldan itibaren çıplak vücutlu ve kanatlı bir çocuk şeklinde tasvir edilir ve Afrodit‘le […]

NİOBE

Yunan mitolojisinde Tantalusun kızı, Thebes kralı Amphion’un karısı. Yedi oğlu ve yedi kızı varmış. Çocuklarının çokluğundan gururlanarak tanrıça Leto’yu, sadece Apollon ve Diana’ nın anneleri olduğu için alaya almış, bunun üzerine çocukları, tanrıça Diana tarafından oklarla vurulmak suretiyle öldürülmüştür. Niobe, çocuklarının ölümü üzerine, acısından taş kesilmiştir.Bir çok edebî eserlere konu olan Niobe, edebiyatta ana ıstıraplarının […]

BOZKURT

Göktürk soyunun ve Uygur Türklerinin oluşumları ile ilgili efsanelerde sözü edilen önemli bir mitolojik unsur. Çin kaynaklarında ve başka kaynaklarda rastlanan söylentilere göre, Göktürklerin ilk hakanı Aşina, bir dişi kurttan türemiştir. Uygurlar da, Çin kaynaklarına göre, bir bozkurtla bir Hun prensinden meydana gelmiştir. Aynı kaynaklar, Cengiz soyunu da, bozkurda bağlarlar. Türk ulusları, ulus şekline girince, […]

AMPHİTRİTE

Eski Yunanlılarda bir deniz tanrıçası, Amphitrite, deniz tanrılarından Nereus’un Doris’den doğma kızıdır. Poseidon‘un da karısıdır. Bu evlenme mitolojiye göre, şu şekilde olmuştur: Naksos adası civarında Amphitrite perileri oynarken, Poseidon onu görür ve sever, almak ister. Fakat Amphitrite Poseidon‘u istemez ve Atlas‘ın yanına kaçar. Poseidon, arkadan yunus balığı göndererek onu buldurur ve getirterek evlenir. Bu evlenmeden […]

POSEİDON

Yunan mitolojisinde denizlerin, suların tanrısı, En eski tanrılardan biridir. En eski efsânelerde sık sık at şeklinde (tasvir edilirdi. Zeus‘un kardeşidir ve Amphitrite ile evlenmiştir. Bütün deniz yaratıkları Poseidon‘un kullarıdır.

BOZKURT DESTANI

Göktürklerin kuruluşunu, Çin kaynaklarına göre veren mitolojik bir destan. Bu destana göre, Göktürkler, Hun ilinin kuzeyindeki So ülkesinde yaşıyorlardı. Kapanpu adlı bir hakanları vardı. Kapanpu’nun on altı kardeşi vardı ki, kardeşlerinden birinin annesi kurttu. Bütün kardeşler, düşmanlar tarafından öldürüldü. Fakat bu genç, yaratılışındaki üstünlük sebebi ile ölümden kurtuldu. Yaz ve kış tanrılarının kızları olan iki […]

HERMES

Yunan mitolojisinde şafak ve rüzgâr tanrısı. Roma‘lıların Mercurius’una denktir. Zeus ile Maia’nın oğludur. Zeus’un habercidir. Ayaklarında kanatlı çarıklar vardır. Lir denilen çalgıyı Hermes‘in bulduğu söylenir. Hermes aynı zamanda ticaretin hitabetin, uykunun ve rüyanın da tanrısı idi. Ölülerin ruhlarını Yeraltı ülkesine o götürürdü.