Meslekler

CELLAT

Ölüm cezasını yerine getiren kimse. Mahkûmların, belli suçlar sonucu idam edilmeleri vazifesi, bir kanunî müessese olarak meydana çıktıktan sonra tarihin seyri içinde bu iş ya halk tarafından yapılmış, ya da belli kimselere bırakılmıştır. Yunanistan’da ve Koma’da cellât ancak köleleri idam edebilmiş, vatandaşların idamı ise diktatörler tarafından yapılmıştır. Ortaçağda bazı Avrupa memleketlerinde idam kararını bizzat yargıçlar […]

ÇİFTÇİLİK

Toprakta ekim, bakım, dikim ve yetiştirme yolları ile bitki, hayvan ya da hayvan ürünleri istihsalinde bulunmak ya da bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirmek mesleğine verilen ad. Devamlı olarak bu işle uğraşanlara da “çiftçi” denir. Çiftçilik, insanların en önce uğraşmağa başladıkları bir sanat geniş bir bilim ve önemli bir istihsal şubesidir. Çiftçilik, üretmek istediği ürünün […]

DİPLOMATLIK

Milletlerarası işlerde ve bir memleketin dış politikası ile uğraşma mesleği. Diplomatlık, devletlerin siyasî ve hukukî münasebetlerine, karşılık, menfaatlerine,tarihî gelişmelerine, bunları bağlayan antlaşma hükümlerine derin bilgiyi gerektirir. Çünkü, diplomatlar, memleketlerini, yabancı memleketlerde temsil ettikleri gibi, memleketlerinin çeşitli menfaatlerini de buralarda korumakla görevlidir. Diplomatlık, XVIII yüzyıl başlarında kurulmuş bir meslektir. Bu yüzyıldan itibaren memleketler, ilgi kurdukları yabancı […]

DALGIÇ

Denizin dibine düşmüş şeyleri çıkarmak ya da, mercan, inci gibi den dibinde bulunan şeyleri avlamak iç suyun dibine dalmayı kendine meslek edinmiş kimse. Dalgıçların deniz dibinde rahatça çalışabilmeleri, avlanabilmeleri için, başlıca iki şartı yerine getirmeleri gerektir: 1 – Deniz dibine indikçe, suların artan basıncından göğüs ve başlarını koruyabilecek, dolayısıyla vücutlarının herhangi bir bölümüne girmesine engel […]

DOKTOR

Bir fakülteyi bitirenlere, kendi bilim kollarında özel bir imtihan geçirdikten sonra verilen unvan. Aslı Lâtince olan bu kelime, dilimizde daha çok, Tıp fakültesini bitirenler için kullanılmaktadır. Öbür fakülteleri bitirdikten sonra verdikleri özel bir imtihanla bu unvana hak kazananlar, çoklukla, imtihan verdikleri bilim kolunun adını da “doktor” kelimesine eklerler. Hukuk doktoru, iktisat doktoru gibi.

HAVACILIK

Uçma araçlarıyla çalışmayı iş edinme mesleği. Havacılık, havada uçabilen ve insanlar tarafından yapılan cisimlerin (balon uçak) icadı ile başlamıştır. Uçaklar, her ne kadar, son zamanlarda icat edildiyse de insanların uçmak fikirleri çok eskidir. Yunan mitolojisinde, Atinalı Daedaus ve oğlu İkarus, Girid kralı tarafından kapatıldıkları çevresi yüksek duvarlarla çevrili labirentten kaçabilmek için; kuş gibi kanat takıp […]

BALIKÇILIK

Balıkçı mesleği, balık avı. Her memlekette olduğu gibi Türkiye‘de de balıkçılık iki kısma ayrılmıştır : Deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı. Deniz balıkçılığı memleketimizde genel olarak kıyı balıkçılığı özelliğini taşımaktadır. Marmara denizinin açık sularında ve Karadeniz kıyılarında 45 – 50 kilometre uzaklarda türlü ağlarla, geniş çapta balık avlanması oluyorsa da bunlar önemsiz olduğundan, büyük balıkçılık sayılamazlar. […]

BASIN

Belli aralıklarda basılıp haberleri, siyasî görüşleri, fikir ve sanat hareketlerini ve çeşitli teknik ve meslekî korkuları halka bildiren, idarî yönetimi de denetleyen yayın vasıtalarının bütünü. Bu kavramın gelişmesi ancak gazete ve dergilerin makinelerle çoğaltılabilmesi imkânı ile mümkün olabilmiştir. Bugün basının, maddî ve ticarî bir meslek olmasının yanında bir kamu işi görmesi sebebiyle manevî değeri yüksek […]

BERBER

Saç sakal kesmeyi, tıraş etmeyi kendine meslek edinen kimseye verilen ad. Berber kelimesinin aslı, Fransızca sakal anlamına gelen “barbe” dan gelmedir. Fransızca saç sakal kesmeyi meslek edinen “barbier” denir. Bu kelime dilimize girip berber şeklini almıştır.