Nedir

KARABÜK « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 659 kilometrekare, nüfusa 66.026 dır. Yüzeyi, hafif meyilli sırtlar, dan ve ormanlarla kaplı dağlık alanlar, dan ibarettir. Toprak, tarıma pek elverişli değildir. Ancak, dar vadilerde bahçe kültürleri yapılmaktadır.İlçe merkezi 31.408 nüfuslu Karabük kasabasıdır.

BAKTERİ « Biyoloji

Bitkilerin en aşağı katında (protophyte) yer alan, tabiatta en yaygın olan insanı, hayvan ve bitkilerde hastalık yapıcılar arasından en geniş yer tutan, mikropların bir grubu. Bitkisel tabiatta olan bakteriler yapıları basit, tek hücreli, klorofilsiz, dişilik ve erkeklik cinsi olmayan canlılardır. Hastalık yapıcı olanları (patojen) olduğu gibi zararsız olanları (saprofit) ve canlıların yaşamasında rol oynayan faydalıları da vardır.

Bakteriler, başlıca üç şekilde görülürler:

1 - Küresel bakteriler (kok), çeşitli büyüklüktedir ve her zaman tamamıyla yuvarlak değildirler. Bazıları mum alevi şeklindedirler. Çoğalmalarına göre dört çeşide ayrılırlar: a) Yalnız bir düzlem üzerinde ve aynı yönde çoğalarak bir zincir meydana getiren “streptokoklar”, b) birbirine dik iki düzlem üzerinde çoğalan “tetragenler”, c) eğik şeklinde kümeler yapan ”stafilokoklar”, ç) birbirine dik üç düzlem şeklinde çoğalarak paket şeklini alan “sarsin'ler”.

2 - Çomak biçiminde, ince ve uzun, olan (basil) bakteriler, bunların bazıları düz ve uzun, bazıları bükülmüş tür. Uçları genel olarak yuvarlaktır. Bazılarının uçları da köşeli ve konkav olur. Çoğalmaları halinde kamışa benzeyen zincirler meydana getirir.

3 - Sarmal bakteriler (spiril) bir helis parçası şeklindedirler. Tespit edilenleri çoğunlukla bir virgül şeklinde görünür.

Hareketleri, canlı maddelerdeki moleküler hareketinden başka, üzerlerinde bulunan tüycüklerle (flagella) dir. Üremeleri, hücrelerin büyümesiyle olur. Gıdalarını, yüksek hayvanlardaki gibi seçerek alırlar. Gıdalarını ya kendi varlıkları içinde gerekli terkibi meydana getirmek, beslenmek için; ya da çalışmaları ve tabiatın kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirmek için alırlar. Bunlar esas yemlerini teşkil etmez, fakat bütün tabiatın, canlıların ve cansızların düzenini kurmağa ve korumağa yararlar.

Tabiatta yayılmış olan canlıların çoğunu meydana getiren bakteriler yerde, suda, insan hayvan ve bitkilerin dış çevrede temas ettiği her yerde bulunurlar. Bakteriler, tabiat idaresinde çok önemli rol oynarlar. İnsan, hayvan ve bitki organizmasını teşkil eden organik maddeler parçalar ve bunlardan çeşitli bitki su karbondioksit gibi basit anorganik bileşikleri meydana getirirler. Böylece, bitkilerin, bu maddeler den besinlerini teşkil etmelerini sağlarlar. Bununla da kalmayarak, organik maddelerde yapıcı olarak da rol oynarlar.

URLA « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 637 kilometrekare, nüfusu 18.724 dir. Yüzeyi Ege denizine ve İzmir körfezine açılan Karaburun yarımadasının geniş berzahının bir bölümünü meydana getirmektedir. Az çok dalgalı ,yer yer makinelerle kaplıdır. Bağcılık tütüncülük zeytincilik, halkın başlıca geçim kaynaklarıdır.

Merkezi 10.827 nüfuslu Urla kasabasıdır.

ETiBANK « Devlet

Sermayesi devlete ait iktisadî kurumlarımızdan biri. Madenlerimizi devlet eliyle işletmek, elektrik santralleri kurmak gibi amaçlarla 14 Haziran 1935 yılında bir kanunla kurulmuştur. Bugün, yurdun çeşitli bölümlerinde çeşitli birçok maden işlemeleri ve elektrik santralleri bulunmaktadır.Etibank, aynı zamanda, normal bankacılık İşlerini yapan bir banka haline de getirilmiştir.

DON « Genel Coğrafya

İki anlamda kullanılan bir deyimdir:

A - Atmosferde bulunan su damlacıklarının yerde ya da açıkta bulunan cisimler üzerinde billûrlaşması haline verilen ad. Bu durum, havaların soğuması hallerinde meydana gelir. Buhar halinde havada bulunan su, havanın soğuması ile yoğunlaşarak, yere iner. Soğukluğun sıfır derecenin aşağılara inmesi ile de don meydana gelmiş olur.

B - Havanın soğumasının, sıfır derecenin altına düşmesi ile soğuğun bitkilerde yaptığı hücrelerinde bulunan sıvı, donar ve o hücrenin parçalanmasına sebep olur. Böylece bitkiler, canlılıklarını kaybetmiş olurlar.

SAMSUN « Türkiye Coğrafyası

Samsun ilinin merkezi olan şehir.Nüfusu 87.311 dir.Karadeniz kıyılarında, Mertırmak adlı küçük bir akar su deltasının batı kenarında kurulmuştur. Kuruluş tarihi M.Ö. sekizinci yüzyıla kadar uzanır. Yıldırım Bayezit devrinde Osmanlıların eline geçmiştir. Karadeniz Bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Günden güne bayındırlaşan ve büyüyen Samsun şehri, önemli bir ticaret şehri özelliğindedir.

Samsun, Türk Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, şerefli bir yer kaplayan şehirlerimizdendir. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na başlamak üzere Anadolu'ya geçmeye karar verdiği zaman, bu mücadelesinin başlangıç noktasını Samsun olarak seçmiş ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna ayak basarak Anadolu topraklarına çıkmıştır. Bu tarih, Türk Millî Mücadelesinin başlangıç tarihidir.

SAMSUN İLİ

Anadolunun kuzeyinde Karadeniz kıyılarında bulunan illerimizden biri Yüzölçümü 9.392 kilometrekare, nüfusu 654.602 dir. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat, Amasya ve Çorum bulunmaktadır. Merkezi Samsun şehridir.

Samsun ilinin yüzeyi, genel olarak Kuzey Anadolu dağ sıralarının meydana getirdiği dağlık alanlardan meydanda gelmiştir. Bu dağ sıraları arasında yer yer akarsuların dağları yarmasından meydana gelen vâdilik alanlar, geniş alûvyal ovalar bulunmaktadır.

Samsun ili, genel olarak bir tarım bölgesidir. Nehirlerin meydana getirdiği alûvyal ovalar ve vadiler, tarıma en elverişli bölgeleri meydana getirir. Her türlü tahıl, bu arada tütün, önemli miktarda yetiştirilir. Orman ürünleri hayvancılık da gelir kaynaklarında önemli rol oynar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy