Nedir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BEYANNAMEMESİ « Tarih

İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 1 Ocak 1942 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Sovyetler Birliği ve Çin'le birlikte Mihver devletlerine karşı çarpışan 22 devletin Washington'da imzaladıkları beyanname. Bu beyannamede imzası bulunan devletler, 1941 yılında imzalanan Atlantik Beyannamesi amaç ve prensiplerini esas olarak kabul ettiklerini, kötülük kuvvetlerine karşı ortakça savaşta bulunduklarına inanmış olduklarını beyan etmişlerdir. Sonradan bu beyannameye 21 devlet daha imza koymuştur. Türkiye de 21 Şubat 1945 tarihinde bu beyannameyi imzalamıştır.

KALDIRAÇ « Fizik

Bir noktası bir yere dayanan ve bir cismi kolaylıkla kaldırmaya yarayan araçlara kaldıraç denir. Büyük ağırlıkları, kolaylıkla ve fazla kuvvet kullanmadan kaldırdıkları için, kaldıraçlar, günlük hayatta en çok kullanılan araçlardandır. Sırık, maşa, bahçe küreği, fındık kıracağı, terazi, makas, tahterevalli hep birer kaldıraçtır. Kaldıraçlara örnek olarak bir sırığı alıp incelediğimizde bir kaldıraçta, başlıca üç önemli nokta görürüz : 1 - Kuvvet noktası, 2 - Destek noktası, 3 - Direnç noktası.

Kuvvet noktası, ağırlığı kaldırmak için sırığa basılan noktadır. (A).

Destek noktası, sırığın altına konan destektir (B).

Direnç noktası, ağırlığı kaldıran yerdir (C).

Kuvvet noktasından destek noktasına kadar olan yere (yani A C araşma) kuvvet kolu, destekten direnç noktasına kadar (yani C B arası) olan yere de direnç kolu denir.

Bir kaldıraçta önemli olan, kuvvet kolunun, direnç kolundan çok uzun olmasıdır. Kuvvet kolu, direnç kolundan ne kadar fazla uzun olursa, bir ağırlığı kaldırmak için gerekecek kuvvet, o kadar az olacaktır. Bunu, bir formül olarak, şu şekilde yazabiliriz.

Kuvvet X Kuvvet kolu = Direnç X Direnç kolu Kaldıraç çeşitleri :

Kaldıraç, kuvvet ve direnç noktalarının değişik yerlerde olmasına göre adlar alırlar. Üç çeşit kaldıraç vardır:

1 - Birinci çeşit kaldıraçlar : Kuvvet bir başta, destek ortada, direnç ö-teki başta olan kaldıraçlardır.

Makas, terazi, kayık küreği, bir sandığı yerinden oynatmak için sırıkla yapılan kaldıraç, bu cins kaldıraçlardır.

2 - İkinci çeşit kaldıraçlar : Kuvvet (A) başta, direnç (C) ortada, destek (B) uçta olan kaldıraçlardır.

Fındık kıracağı, çekçek arabası bir çeşit kaldıraçlardır.

3 - Üçüncü çeşit kaldıraçlar : direnç (Ç) bir uçta kuvvet (A) ortada, destek (B) öbür uçta olan kaldıraçlar, dır.

Maşa, bahçe küreği bu çeşit kaldıraçlardır.

Bu çeşit kaldıraçlar bizim, her işimizde kullanabildiğimiz kaldıraçlardır. Bunlardan başka, her zaman için, kaslarımız ve kemiklerimiz, çeşitli kaldıraçlar meydana getirerek hareketlerimizi kolaylaştırırlar.

ROMATİZMA « Sağlık

Mikrobik tabiatta bir hastalık. Vücudun, A grubu hemolitik streptokoklar tarafından bulaşması ile ilgilidir. Ateşli ve toksit durumlar, mafsallarda ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarında ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarının yer alması ile özellik gösterir, Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde görülür. Rutubetli bölgeler, hastalığın gelişmesine yol açar.

Hastalığın belirtileri arasında ateş toksemi ve gezici mafsal ağrıları vardır. Bu ağrılar, ağrı dindirici ilâçlarla, çoğu zaman, gezici bir süre için kalmaz.

Romatizma, çeşitli klinik tipler gösterdiği ve başka başka organlarda yer ettiği için devamlı hekim kontrolü altında tedavisi gerekli hastalıklardandır.

İSKENDERUN « Türkiye Coğrafyası

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 951 kilometrekare nüfusu 105.845 dir. Hatay ilinin doğusunda yer almaktadır. Yüzeyi, kuzey - güney yönünde İskenderun körfezi kıyılarına paralel olarak uzanan Amanos dağlarının batıya balkan, ormanlarla kaplı sarp yamaçlarından ve bu yamaçlarla Akdeniz arasında meydana gelen kıyı ovasından ibarettir. Güney bölgesinin en kalabalık ve ticareti en çok gelişmiş ilçelerimizden biridir. Tahıl, tütün, susam elde edilen başlıca ürünlerdir.

İlçe merkezi olan İskenderun kasabası 48.084 nüfuslu bir kasabadır. Amanos dağları ile Akdeniz kıyıları arasında kalan ovada kurulmuştur. Akdeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından biri olan İskenderun limanı ve körfezi ile ticarî önemi günden güne hızla gelişe kasabalarımızdan biri olmuştur, İskenderun şehri, M.Ö. 333 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Şehrin imar plânı 1929' da yapılmıştır. Ana caddelerin çoğu birbirleri dikey olarak keserler. Kıyı boyunca uzanan Atatürk Bulvarı iki yanındaki palmiyeleriyle göze çarpar. Bulvar orta da Cumhuriyet Meydanına açılır. Bulvara paralel olarak 5 Temmuz Caddesi il Mareşal Çakmak Caddeleri uzanır. Şehrin ortasında büyük bir çarşı vardır. Fabrikalar şehrin kenarında sıralanmışlardır. Bunların başlıcaları buz ve konserve, yağ, meyankökü, teneke fabrikalarıdır. Şehrin dışında Sarıseki'de suni gübre fabrikası vardır.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI « Devlet

Türkiye'de kamu hizmetlerinden ve işçi konularıyla uğraşan bakanlık. Bu bakanlık, 28/1/1946 tarih ve 4841 sayılı ve 24 maddeden ibaret “Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Bu kanun hükümleri gereğince, “Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlara çalıştıranlar arasında münasebetlerin memleket yararına âhenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün umumî refahı arttıracak surette verimli kılınması, tam çalışma ve sosyal itimadın sağlanması” ile vazifelendirilmiştir.

Çalışma Bakanlığının merkez teşkilâtında, bakanın emrindeki müsteşar ve özel kalem müdürlüğünden başka, a) Araştırma Kurulu, c) Hukuk Müşavirliği, d) Çalışma Umum Müdürlüğü, e) İşçi Sağlığı Umum Müdürlüğü, f) Zatişleri Müdürlüğü, g) Levazım Müdürlüğü, h) Seferberlik Müdürlüğü, i) Kâğıt İşletmeleri Müdürlüğü bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü ile ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü de Çalışma Bakanlığına bağlı kurumlardır.

LÜKSEMBURG « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzeybatısında küçük bir devlet. Kuzey ve batısında Belçika, güney de Fransa, doğuda Almanya ile sınırlıdır. Yüzölçümü 2.568 kilometrekare, nüfusu 333.000 dir. Başşehri Lüksemburg şehridir. Dukalıkla yönetilir.Kuzey bölümü yaylalar ve ormanlar, güney bölümü çok verimli ovalar halindedir. İklimi serttir. Bir endüstri ülkesi olmakla beraber, asıl geçim kaynağı tarımdır.1867 Londra Antlaşması ile bitaraflığı teminat altına alınmış olan Lüksemburg Dukalığı, Almanların işgali altında kalmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy