Nedir

DOĞUBEYAZIT « Türkiye Coğrafyası

Ağrı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.374 kilometrekare, nüfusu 37.880 dir.

İlçe, yurdumuzun en yüksek dağları olan büyük Ağrı'nın bir kısmı ile Küçük Ağrı dağı ve Tendürük dağının kuzey kesimlerini içine alır. Kuzey ve güneydeki dağlar arasında kalan yerlerde Sarısu'nun meydana getirdiği düzlük alanlar yer alır. Buraların iklimi o kadar sert olmadığı için tahıl, pirinç ve çeşitli meyveler yetiştirilir. Ayrıca hayvancılık da önemlidir.İlçe merkezi 6.772 nüfuslu Doğubeyazıt kasabasıdır.

ÇIRAĞAN VAKASI « Tarih

20 Mayıs 1878 tarihinde Ali Suavi'nin 500 kadar Rumeli muhaciri ile birlikte, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak amacı ile Çırağan Sarayında çıkardığı ayaklanma. Abdülhamit'in tahta çıktığı ilk yıllarda Ali Suavi yazdığı yazılar ve taşkın hareketleri sebebi ile Abdülhamit II. nin dikkatini çekmiş ve son vazifesi olan Mektep Sultani müdürlüğünden 1877 tarihinde uzaklaştırılmıştır. Altı ay kadar işsiz kalan Ali Suavi, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak için gizli bir cemiyet kurmaya çalışmış ve 500 kadar Rumeli muhaciriyle birlikte Çırağan Sarayında göz altında bulunan Murat V.'i almak için Çırağan Sarayına hücum etmiştir. Fakat Murat V. daha saraydan çıkarılmadan yetişen kuvvetler tarafından bu kalabalık dağıtılmış ve Ali Suavi, Beşiktaş muhafızı Hasan Paşanın sopa darbeleri altında ölmüştür.

HECE VEZNİ « Edebiyat

Hecelerin sayılarına dayanan ve Türk edebiyatında kullanılan nazım ölçüsü. Hece veznine “parmak hesabı” da denir.Türk edebiyatında kullanılan üç türlü vezinden (aruz vezni, serbest vezin, hece vezni) biri olan hece vezni. Türk dilinin tabii bir vezni özelliğindedir. Nazımda kullanılan vezin sistemi, o dilin yapısına uygun olur. Uzun ve kısa heceleri, birbiri ardınca değişen (yani beş altı tane uzun ya da kısa hecesi art arda gelmeyen) bir dilden ancak hecelerin uzunluk ve kısalığına dayanan bir vezin doğar. (Arapların milli vezinleri olan Aruz vezni gibi.) Uzun ve kısa heceleri birbiri ardınca değişmeyen (yani beş altı tane uzun ya da kısa hecesi art arda gelebilen) bir dilden de hecelerin sayısına dayanan vezin doğar (Türk dilinin millî vezni olan hece vezni gibi.)

Hece vezninde duraklar, kelimeleri ortalarından kesemedikleri için (aruz vezninde ise önemli olan kelimelerin bitimi değil, hecelerin uzunluğu kısalığıdır), hece vezninde durak yerlerinin tâyininde şu kurallara rastlanır:

1 - Hece sayısı az olan kalıplar: Bunlar, 4–8 heceli mısralardan meydana gelmiştir. 4+3, 3+4 duraklı ve tamamı duraksız 7 heceli mısralardan meydana gelebildikleri gibi; 4+4 duraklı ve duraksız 8 heceli mısralardan meydana gelmiş olabilirler: Bu yol/uzaktır 2+3=5

Geçidi/çoktur 3+2=5

Yunus Emre

Sen de bir/geminin 3+3=6

Yolcusu/değilsin 3+3=6

Serde gençlik varken 6 (duraksız)

Cahit Sıtkı

Yıldızların/korkarım 4+3=7

Düştüğü/yerdesiniz 3+4=7

Geçen dakikalarım 7 (duraksız)

Necip Fazıl

Yâr ismini/desem olmaz 4+4=8

Düşer dillere dillere 8 (duraksız)

Emrah

2 - Hece sayısı çok olan kalıplar : Bunlar, 6+4, 4+4 + 3 şeklinde duraklı olan ya da duraksız olan heceli kalıplar; 6+6, 7+5 şeklinde duraklı yada duraksız olan 12 heceli kalıplar; 4+4+5 duraklı olan 13 heceli kalıplar; 7+7 duraklı olan 14 heceli kalıplar; 4+4+ 4+3 şeklinde duraklı olan 15 heceli kalıplar; 4+4+4+4 şeklinde duraklı olan 16 heceli kalıplar şekillerinde olabilir.

Yine doldu / gemimizin / arması.

Bizim gemi / martı gibi pek oynak (11)

Enis Behiç

Yayla çiçeğini / gördüm baharın

İçtim sularından / eriyen karın

Ömer Bedrettin

Enginleri dinliyor / yalnız kenarda

Sararmış bahçesiyle / viran bir yalı (12)

Faruk Nafiz

Sonra yine tiren sesi / yine yolculuk

Her dakika karşımızda / yeni bir ufuk (13)

Kemalettin Kamu

Başka sanat bilmeyiz / karşımızda

dururken

Söylenmemiş bir masal / gibi Anadolu muz (14)

Faruk Nafiz

Bırak beni haykırayım / Susarsam

Sen / matem et

Unutma ki / şairleri haykırmayan / bir

millet

Sevenleri / toprak olmuş / öksüz çocuk

gibidir (15)

Mehmet Emin

Çıktım bugün / güzellerin / gözlerinde / seyahate

Bu yolculuk / bilmem nasıl / erecekti / nihayete (16)

Orhan Seyri

Türk edebiyatında, millî vezin özelliğinde olan hece vezni, Türk diline ve edebiyatına yabancı medeniyetlerin etki yapmadığı devirlerde kullanılmış,

Türklerin İslâmlığı kabul etmelerinden sonra ise, hece vezni yerine Arap ve Fars edebiyatlarında kullanılan aruz , vezni kullanılmağa başlanmıştır. Fakat, aydınların meydana getirdiği bu yeni edebiyatın yanı sıra, halk şairleri, eski Türk vezni olan hece veznini kullanmağa devam etmişlerdir. Bu sebeple, aydınların meydana getirdiği ve “Divan edebiyatı” denen aruz vezninin kullanıldığı ve halk şairlerinin yürüttüğü “Halk edebiyatı” adı verilen millî edebiyatımız, yüzyıllarca, iki kol hainde yürümüştür.

Ancak, XIX. yüzyılın sonlarına doğru ve XX. yüzyılın başlarında, eser vermeğe başlayan ve aydın kolu temsil eden şairler tarafından (Mehmet Yurdakul, Rıza Tevfik, Ziya Gökalp). Halk edebiyatımızın yanı sıra aydın edebiyatımızda da hece vezni kullanılmağa başlanmıştır. Hece vezni, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha canlı bir özellik kazanmış, Cumhuriyet devrinde yetişen şairler tarafından da yeni ahenk imkânlarına kavuşmuştur.

RUMELİ EYALETİ « Tarih

Osmanlı imparatorluğu'nun Avrupa'daki topraklarındaki (bu topraklara genel olarak Rumeli adı verilir) yönetim bölümü imparatorluktaki bölümlerin en önemlisi idi. Rumeli Beylerbeyi tarafından yönetilirdi. Merkezi Sofya şehri idi. Rumeli eyaleti, 24 sancaktan meydana gelmiş büyük bir eyaletti.

MUAHEDE « Devlet

İki ya da daha çok devletin yetkili temsilcileri tarafından hukukî sonuçlar elde etmek amacıyla düzenlenen mukavele, antlaşma. Devletler arasında yapılan başlıca muahedeler (antlaşmalar) şunlardır , Hakem muahedesi, iki ya da daha çok devlet arasında çıkmış olan çeşitli anlaşmazlıkların çözümü için, milletlerarası bir hakeme başvurmasının devletlerce kabul edildiğini göstermek için yapılır. İttifak muahedesi, siyasî ya da askerî bir işbirliği yaratan bir muahedir. Dostluk muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında her türlü ticaret alışverişlerinin yapılabilmesi sonucunu doğuran bir muahededir. Barış muahedesi, bir savaşa son veren, muahedeyi imzalayan devletler arasında barış sağlamak amacı güden bir muahededir. Bostlu't muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında, çeşitli münasebetler bakımından dostluğun kurulduğunu, çıkacak anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi sonucunu doğuran muahededir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde muahedeler (antlaşmalar) T. B. Millet Meclisi' si'nin onaylamasından sonra yürürlüğe girebilir.

ÇIYAN « Hayvanlar

Çokayaklılardan zehirli bir böcek. 5 - 10 cm. büyüklüğünde olan çıyan çoklukla sıcak iklim bölgelerinde yaşar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy