Nedir

RUH « Din

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur.

Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir.

Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan beri çeşitli felsefî görüşlere mensup filozoflar ve bilginler arasında tartışma konusudur, Hıristiyanlık dini, ruhun varlığına ve ölümden sonra onun bedeni terk edip ,kendi hayatına devam ettiğine inanır. Müslüman dini de ruhun varlığını kabul eder .

KARAİSALI « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.119 kilometrekare, nüfusu 4.769 dur. İlçenin yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ sırtlarından ve geniş vadilerden ibarettir. Buğday, arpa, mısır, pamuk, susam, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.800 nüfuslu Karaisalı kasabasıdır.

MARXİZM « Felsefe

Kari Marx tarafından ortaya atılan bir tarih felsefesi ve ihtilâlci değişim programı. Markizinin esasları, dialektik materyalizmi savunan bir tarih felsefesidir. Marx'a göre, kapitalizm kendi yıkılış ve çürüyüş tohumlarım kendi bünyesinde taşımaktadır. Bu yüzden ihtilal kaçınılmaz bir sonuçtur. Marx şunları savunur: 1 - Toprak mülkiyetinin kaldırılması ve bu toprakların devlet taralından yeni bir kiralama sistemi kullanılarak işletilmesi; 2 - Gelir Vergisi konusunda tam anlamıyla ve ileri bir yenileştirme; 3 - Miras hakkının kaldırılması; 4 - Kredinin kurulacak bir devlet bankasınca merkezileştirilme-si; 5 - Ulaştırma örgüt ve araçlarının devletleştirilmesi; 6 - Fabrikaların üzerinde devlet mülkiyeti ve arazinin dağıtılması; 7 - Bütün işçilere iş; 8 - Bütün çocukların devlet tarafından öğretiminin yaptırılması ve çocuklar için fabrika işçiliğinin kaldırılması.

BESLENME - BESİNLERİ « Sağlık

Canlı organizmaların varlığını devam ettirebilmesi, büyümesi, kuvvetlenmesi, çeşitli fizyolojik vazifeleri yapabilmesi için gerekli besinleri alması, organizmaya yarayacak duruma getirmesi ve işe yaramayanlarla zararlı olanları dışarı atması.

Yenilen, içilen besin maddelerinin, vücutta her ihtiyacı karşılayabilmeleri başlıca üç önemli esasa bağlıdır:

a -Canlı organizmanın varlığını devam ettirebilmesi için gerekli fizyolojik vazifelerin, organların yapacakları hareketlerin yapılabilmesi için vücudun en uygun bir sıcaklıkta bulunması gereklidir. Besinlerin vücutla gerekli uygun sıcaklığı meydana getirmeleri ve kas hareketlerine lâzım olan enerjiyi sağlamalarına “enerjitik vazife”, bu vazifeyi yapan besinlere de “enerjitik besinler” denir.

b - Canlı organizmalarda yıpranarak vazifelerini tamamlamış olan hücrelerin tamiri, hücrelere yenilerinin eklenmesi için gerekli vazifeler vardır, Bu vazifeye «yapıcı vazife» bunun için alınan besinlere de “yapıcı besinler” denir.

c - Enerji sağlamak, vücudun yapısında rolleri olmayan, fakat birçok fizyolojik vazifelerdeki rolleri dolayısı ile bulunmaları gerekli besinlere de “düzenleyici besinler” denir.

Beslenmede yapıcı, enerji sağlayan ve düzenleyici vazifeleri olan besinleri başlıcaları şunlardır:

Su : Yapıcı vazifesi olan su, hücreleri besler, eskimiş olanları tamir eder. Hücrelerin ve organların büyümesi için gerekli olan besinleri taşır, zararlı olanların dışarı atılmasını sağlar. Deri ve solunum yolu ile buhar haline gelerek vücut sıcaklığının düzenli olmasını sağlar.

İnsan vücudunun % 63 ünü meydana getiren su, hidroliz ve osmos işlerini düzenlediği gibi hücre ve dokularda albüminli maddeleri kolloidal halde tutar.

Dinlenme halinde olan bir insan kilo başına ortalama olarak 27 gram lâzımdır. Norma»l bir vücut, bu suyu 1300 gramını idrarla, 650 gramını terli 520 gramını solunumla, 130 gramını büyük aptesle çıkarır.

Maden tuzları: Yapıcı ve düzenleyici vazifeleri olan tuzlar, vücudun ortalama olarak % 5 ini meydana getirir. Bakır,demir, iyod, kalsiyum gibi elemanları tuzları, çeşitli organların çalışmalarına düzenleyici vazife görürler. Çeşitli yollarla idrar, büyük aptes, ter, gözyaşı günde ortalama olarak 25-30 gram dışarı çıkar. Maden tuzları, esmer ekmek, et, yumurta, süt ve sütten yapılmış çeşitli maddeler, sebze ve meyveler, içme suyu, patates, hububat gibi besin maddelerinden sağlanır. Bu tuzlarda herhangi birinin yokluğu ve azlığında çeşitli hastalık belirtileri görülür.

Karbon hidratlar: Enerji sağlayan yapıcı vazifeleri olan önemli besin maddelerindendir. Nişasta, un gibi maddelerden, patatesten, şekerce zengin olan çeşitli besinlerden elde edilen karbonhidratlar vücutta albümin tasarrufunu sağlar, yanarak enerji meydana getirir.

Yağlar : Enerji sağlayan besinler olduğu gibi, yapıcı vazifeleri de vardı Gerek bitkilerden gerekse hayvanlarda elde edilen katı ve sıvı yağlar, en nemli besin maddelerindendir. Albüm: tasarrufunu sağlayarak vücut kalorisinin büyük kısmım meydana getirirler. Normal insanlarda kilo başına günde en aşağı bir gram yağ lâzımdır. Bir gram saf yağ yanınca, 9.45 kalori verir.

Proteinler: Yapıcı besinlerin en ö. nemlilerindendir. Hücre ve dokuların esas yapısını ve bütün vücudun % 16 sını meydana getirir. Vücuda giren albüminli besinler, ilkin parçalanır, sonra tekrar insan bünyesine göre düzenlenip kana ve dokulara gider. Vücutta yapıcı vazife gördükten sonra parçalanır ve çeşitli yollarla dışarı çıkar. Vücudun albümin ihtiyacı çok önemlidir ve yağ , karbonhidrat gibi enerji sağlayan maddelerle yerini doldurmak imkânsızdır. Albüminsiz kalan vücut, kendi albüminini kullanmağa başlar ve vücut albüminin % 35'i kaybolunca ölüm meydana gelir.

Protein bakımından en zengin olan besin maddeleri arasında et, süt ve yumurta, peynir, kurutulmuş baklagiller vardır.

Bir insana günde verilmesi gereken en az albümin miktarı 6 yaşına kadar kilo başına 4 gram, 12 yaşına kadar 3 gram, 18 yaşına kadar 1.8 gram, daha sonraki yaşlarda 1,5 gramdır. Bu miktarın % 40'ı hayvansal, % 60'ı bitkisel besinlerden sağlanır. 1 gram saf albümin yanınca 5.65 kalori verir.

ORKESTRA « Müzik

Değişik tipte sazlardan meydana gelen müzik aletleri topluluğu. Bir orkestrada nefesli sazlar, yaylı sazlar, telli sazlar, vuruşlu sazlar bir arada bulunur. Orkestralar, 1 - Senfonik ya da konser orkestraları, 2 - Sairce orkestraları, 3 - Salon orkestraları olmak üzere başlıca üç tipte olur.

Senfonik orkestralar, büyük konserler için hazırlanan çok kalabalık (en azı 90 saz) topluluklardır. Sahne orkestraları, opera ve benzeri müzikli tiyatro eserleri için gerekli sazlardan meydana gelmiş topluluklardır. Salon orkestraları, kırk kadar sazdan meydana gelmiş orkestralardır.

Bugün opera ya da büyük senfonik eserlerde kullanılan orkestralar şu şekilde meydana gelmektedir : Birinci keman, 13 ikinci keman, 10 alto, 12 viyolonsel 10 kontrbas, 3 flüt, 2 obua 2 klarnet, 4 bas korno, 3 boru (trompet), 2 pistonlu boru, 3 trombon, 1 tuba, 1 küçük davul, 1 trampete, 1 üçgen, 1 davul, 1 zil ve lüzumlu halinde 1 den 4'e kadar harp.

KUTUP YILDIZI « Astronomi

Geceleri kuzey yönünde görülen parlak, iri bir yıldız. Yeri, hemen hemen hiç değişmediğinden “demir kazık” da denir. Göğün kuzey kutbundan 10 - 20 kadar uzakta bulunur ve Kuzey Yarımküresinden kolaylıkla görülür. Çok eski zamanlardan beri, yerini değiştirmemesi özelliğinden dolayı, gezginlerin ve gemicilerin yönlerini bulmaları için bir belirli nokta olarak kullanılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy