Nedir

ZARA « Türkiye Coğrafyası

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.704 kilometrekare, nüfusu 50.501 dir. Yüzeyi, geniş ovamsı bir vadi ile bu vadiyi çevreleyen dağlık, alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 6.627 nüfuslu Zara kasabasıdır.

OSMANCIK « Türkiye Coğrafyası

Çorum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.415 kilometrekare, nüfusu 43.112 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dik meyilli dağlık alanlardan ve oldukça geniş ovalık yerlerden ibarettir. Çeşitli tahıl ekimi, halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 6.780 nüfuslu Osmancık kasabasıdır.

YIĞILCA « Türkiye Coğrafyası

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 750 kilometrekare, nüfusu 13.306 dır. Yüzeyi, yer yer ormanlıklarla kaplı dağlar ,tatlı meyilli sırtlar ve derince vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı kerestecilik ve orman ürünlerine dayanmaktadır.Merkezi 1.263 Çayırlıahmetçiler kasabasıdır.

BULUT « Genel Coğrafya

Atmosferdeki su buharının, yükseklerde yoğunlaşması ile meydana gelen çok küçük su damlacıklarına verilen ad. Su damlacıklarının çok küçük olması sebebi ile bulutların taşıdıkları su miktarları, metreküp başına birkaç gramı geçmez. Bulutlar, devamlı olarak hareket ederler.

Bulutların meydana gelişleri aynı olmakla beraber şekilleri ve hacimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır. Bulutların sınıflandırılmasında esas olarak dört tip kabul edilmiştir:

a - Sirüs, b - Stratus, c - Kümülüs, d - Nimbus.

Bulut için kabul edilen bu dört tipe göre, genel olarak bir bölümleme yapılmıştır:

a -Yüksek bulatlar : (Sirüs, sirostratüs).

Şirüs'ler, en yüksek bulutlardır. Şekilleri bellidir. Tek, ince, yapıları lifli beyaz ve gölgesiz bulutlardır. Ortalama olarak 8-12 km. yükseklikte meydana gelirler. Sirüs bulutlarının görünmesi önemli hava değişmelerine delâlet eder. Sirostratüsler : 8 km. kadar yükseklikte olan bulutlardır. Süt renginde yayılmış bir örtü gibi göğe dağılmışlardır.

b - Ara bulutlar:(Siro-kümülüs, alto kümülüs, altostratüs)

Sirokümülüs'ler, birbirinden kesin olarak ayrılmış, gölgesiz beyaz ve küçük yumakların meydana getirdikleri gruplardır. 6 km. kadar yüksekliklerde bulunurlar. Alto-kümülüsler, gölge yapan büyük yumaklardan meydana gelmiştir. Sirokümülüslere benzerler, 4 km. ye kadar yükselirler. Altostratüs'ler, mavimtrak rekli örtüler halindedir. Yükseklikleri 3 - 4 km. kadardır. Bu bulutların bulunduğu havalara kapalı hava denir.

c -Alçak bulutlar (kümülüs, stratokümülüs, nimbus, kümülonimbüs):

Kümülüsler pamuk kümelerine benzerler, iyi hava bulutlarıdır. Genel olarak 1-3 km. yükseklikte bulunurlar: geniş gölge gösterirler. Yükseklikleri 2 km. yi geçmez. Nimbüs'ler, çok alçak, düz koyu renkli, yağmur ve kar meydana getiren bulutlardır. Kümülonimbüsler, dağ manzarasında, büyük kitleler halinde olan fırtına bulutlarıdır.

TAKVİMİ VAKAYI « Edebiyat

Türkiye'de ilk olarak yayınlanan gazete, Mahmut II. zamanında, 1 Kasım 1831 tarihinden itibaren ilk resmî gazete olarak yayınlanmağa başlamıştır. Haftada bir defa olmak üzere yayınlanır, bütün yüksek memurlara ve yabancı devletler temsilcilerine gönderilirdi.

BELÇİKA « Dünya Coğrafyası

Batı Avrupa'da küçük bir devlet. Yüzölçümü 30.451 kilometrekare, nüfusu 9.053.000 dir. Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve Kuzey Denizi arasındadır. Başşehri 958.793 nüfuslu Brüksel şehridir.

Tarih : Avrupa'nın küçük ve halkı çalışkan devletlerinden biri olan Belçika, 1815 ten 14 Ekim 1830 tarihine kadar Hollanda’nın bir bölgesi halinde kalmış; bu tarihten sonra Hollânda'dan ayrılmış ve 4 Haziran 1831 de Coburg soyundan prens Leopold'un kral seçilmesi ile bağımsız bir krallık olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Almanlar tarafından (2 Ağustos 1914) işgal edilmiş, savaşın Almanlar aleyhine sonuçlanması üzerine tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Fakat ikinci Dünya Savaşı'nda tekrar Almanya'nın işgaline uğramış (10 Mayıs 1940) İngiliz ve Fransızların yardımı ile bu saldırıya karşı koymağa çalışmışsa da kral Leopold'un Almanlara boyun eğmesi ile 28 Mayıs 1940 ta tamamen Almanların eline geçmiştir. Böylece Belçika, 1944 Eylülünde Müttefik kuvvetlerin Belçika’ya girmesine kadar Alman işgalinde kalmış tır. Belçika, Fransız ve Alman olmak üzere iki ayrı unsurdan meydana gelmiş insanların memleketidir. Hemen bütün halk, Romen katolik dinine bağlıdır, Coğrafya : Arden dağları ile Escaut ırmağı arasında uzanan Belçika toprakları üç bölüm gösterir : Kuzeyde alçak birikinti düzlükleri, ortada tepelik bir bölge, güney doğuda Ardenler dağlık bölgesi. Yüzey şekilleri bakımından bu ülke, ya ihtiyar ve az yüksek dağlardan, ya da alçak platolar ve ovalardan meydana gelmiştir.Batı kıyılarında Okyanus iklimi hüküm sürer. Bu iklimin başlıca özeliği ,yazlarının fazla sıcak olmaması ve kışlarının da ılık geçmesidir. Bu durum, güney doğu Ardenler bölgesinde pek değişmez. Yağışlar, bilhassa kıyıdaki dağların denize bakan yamaçlarında çoktur.Yılın bütün mevsimleri yağışlı geçer. Orta Avrupa'nın bazı önemli akarsuları bu bölgede denize dökülür.

Belçika’da ulaştırma imkânları da son derece müsaittir. Bütün şehirleri birbirine bağlayan kara yollarının uzunluğu 10.000 kilometreden fazladır. Ayrıca kontrol altına alınmış ve akışı düzenlenmiş nehir ve kanallardan da ulaştırma alanında faydalanılır. Bu çeşit su yollarının uzunluğu da 2.000 kilometreden fazladır.Belçika demiryolları şebekesi bütün Avrupa memleketlerine oranla çok daha sıktır. Demiryolu şebekesi 5.000 kilometre uzunluğundadır. Bu yolların çoğun da son sistem elektrikli trenlerle taşıma yapılmaktadır.

Nüfus sıklığı bakımından Avrupa'nın başta gelen ülkelerinden olan Belçika, çeşitli besin maddeleri ,endüstri bitkileri, hayvancılık, zengin kömür madenleri bakımından Avrupa'nın en canlı ülkelerinden biridir. Ekonomik faaliyet ve dünya ticaretinde oynadığı rolle de yeryüzünün önemli memleketlerinden biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy