Nedir

AKKA « Dünya Coğrafyası

Batı Filistin'de, Beyrut'un 120 kilometre güneyinde bulunan 10.6000 nüfuslu eski bir kasaba ve liman. Musul petrollerini Hayfa limanına akıtan boruların geçtiği yol üzerinde olması sebebiyle yakın zamanlara kadar Ön Asya'nın önemli yerlerinden birisi idi.

Haçlı seferleri boyunca bir çok defalar el değiştirmiş ve 1775 - 1804 yıllarında Cezzar Ahmet Paşa tarafından yeniden kurularak epeyce geliştirilmiştir. 1799 yılında Napoleon tarafından kuşatılmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra İngilizlerin eline geçmiş ve İsrail devletinin kurulması üzerine bu devletin sınırları arasına girmiştir.

Tarihimizde, Cezzar Ahmet Paşa'nın Napoleon'a yaptığı başarılı savaşlar yüzünden önemi vardır. St. Helene adasın, da hâtıralarını yazan Napoleon, Akkâ'da Türkler tarafından yapılan savunmanın önemini şu sözlerle belirtir: “Eğer Akkâ düşseydi, dünyanın çehresini değiştirecektim.”

ARTUKOĞULLARI « Tarih

Selçuklu komutanlarından Eksik'in oğlu Artuk Aslan tarafından Diyarbakır taraflarında XI. yüzyıl sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Çeşitli kolları Mardin, Harpur, Halep, Hınıs, Keyfa'da hüküm sürmüşlerdir. Sonuncuları olan Mardin Artukoğulları 1409 da Karakoyunluların saldırısı ile son bulmuştur.

ŞEFAATLİ « Türkiye Coğrafyası

Yozgat İline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 941 kilometrekare, nüfusu 21.264 tür. Yüzeyi vâdilik alanlarla dağlık alanlardan ibarettir. Bağcılık, tahıl ekimi, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 2.165 nüfuslu Şefaatli kasabasıdır.

İSPİRTO « Kimya

Etil alkol adlı sıvıya halk dilinde verilen ad. Piyasada renkli ve saf olmak üzere iki türlü bulunur. Renkli olanı saf değildir ve yakıt olarak kullanılır. Daha ucuzdur. Saf ispirto ise % 96,6 alkol ve geri kalanı sudur. Tıpta, temizlenmede kullanılır.

RUH « Din

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur.

Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir.

Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan beri çeşitli felsefî görüşlere mensup filozoflar ve bilginler arasında tartışma konusudur, Hıristiyanlık dini, ruhun varlığına ve ölümden sonra onun bedeni terk edip ,kendi hayatına devam ettiğine inanır. Müslüman dini de ruhun varlığını kabul eder .

İLKÖĞRETİM « Eğitim

Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim gibi.

İlköğretim, çocuklara okuyup yazmayı, hayatta en gerekli bilgileri verir.

Orta öğretim, ilkokulu bitirmiş olanlara daha geniş bilgiler sağlar.

Yüksek öğretim, bilim kollarından birindeki bilgilerin edinilmesini sağlar.

Öğretim ve eğitim, insanların topluluk hayatı yaşamaya başladıkları en eski devirlerden başlar. Ana ve babaların çocuklarına karşı duydukları sevgi, onları hayata hazırlamaya, tehlikelerden sakınmalarını öğretmeye zorlamıştır. Bu zorlama, eğitim ve öğretimden başka nedir?

Daha sonraları, öğretim ve eğitim biraz daha gelişmiştir. İleri toplumlarda, çocukların öğretim ve eğitimi, belli kurumlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu kurumlar, okullardır. Türklerde öğretim : Eski Türklerde öğretim ve eğitim, din yolu ile başlamıştır. Günlük hayatın hazırlıkları, ata binmeyi, avlanmayı öğrenmek, bundan sonra gelmiştir.

Osmanlılar zamanında öğretim medrese sistemi'ne dayanır. Bu sistemde, ön plânda verilen din bilgilerinin yanında hayatla ilgili çeşitli bilimler okulların ileriliğine göre, derece derece verilmiştir.

Fakat, gerçek anlamı ile öğretim, Cumhuriyetin ilân edilmesi ile başlamıştır. Okullarımız, Cumhuriyetin ilân edilmesinden sonra, Lâik sistemde kurulmuşlar; ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarımız gerçek değerlerine ulaşmışlardır.

Bugünkü Öğretim Kurumlarımız:

Yurdumuzda bugün öğretim, bütün uygar ülkelerde olduğu gibi, üç devreye bölünerek yapılır:

1 - İlköğretim, 2 - Orta öğretim, 3 -Yüksek öğretim.

İlköğretim : Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi, Devletin görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yedi yaşından 16 yaşına kadar her Türk vatandaşı, ilköğretimi yapmak zorundadır.

Çocuklar, ilkokul çağma gelinceye kadar ilk bilgileri, annelerinden, babalarından, çevrelerinden alırlar. Yedi yaşından sonra ilkokul çağı başlar.

İlköğretimin amacı, çocuklara, en gerekli bilgileri vermektir. İlköğretim Programı, bu amacı, “Genç nesli çevresine faal bir şekilde uymasını sağlamak suretiyle iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek” şeklinde özetler. Çocuğu hem hayata, hem orta öğretime hazırlayan ilkokullarımızın en önemli dâvası budur.

İlköğretim, Türkiye'de beş yıldır. Beş yıllık öğretim devresini başarı ile bitiren öğrenci, hayat için gerekli genel bilgileri öğrenerek okuldan çıkar. İsteyen orta öğretime devam için orta okul'a yazılır. İsteyen de, hayatını kazanma yollarını, çalışmakta bulur.

Türkiye'de ilköğretim, en belli başlı eğitim problemlerinden biri olarak dikkati çeker. Okulsuz köy bırakmamak, her okula öğretmen bulmak, okuma çağındaki her çocuğu okula yerleştirmek, onlara, hayat için gerekli bilgileri vermek, ilköğretimin başlıca konulan ve meseleleridir.

İlköğretim, Türkiye'de, asıl amacına erişmemiş olmakla beraber, son yıllarda, en yüksek başarı seviyesine ulaşmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy