Nedir

ÇIRAĞAN VAKASI « Tarih

20 Mayıs 1878 tarihinde Ali Suavi'nin 500 kadar Rumeli muhaciri ile birlikte, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak amacı ile Çırağan Sarayında çıkardığı ayaklanma. Abdülhamit'in tahta çıktığı ilk yıllarda Ali Suavi yazdığı yazılar ve taşkın hareketleri sebebi ile Abdülhamit II. nin dikkatini çekmiş ve son vazifesi olan Mektep Sultani müdürlüğünden 1877 tarihinde uzaklaştırılmıştır. Altı ay kadar işsiz kalan Ali Suavi, Murat V.'i tekrar tahta çıkarmak için gizli bir cemiyet kurmaya çalışmış ve 500 kadar Rumeli muhaciriyle birlikte Çırağan Sarayında göz altında bulunan Murat V.'i almak için Çırağan Sarayına hücum etmiştir. Fakat Murat V. daha saraydan çıkarılmadan yetişen kuvvetler tarafından bu kalabalık dağıtılmış ve Ali Suavi, Beşiktaş muhafızı Hasan Paşanın sopa darbeleri altında ölmüştür.

COLOMBO « Dünya Coğrafyası

Seylân adasının başşehri. Adanın güney batısında bulunmaktadır. Nüfusu 423.481 dir. İşlek bir limandır ve Uzak Doğu'ya giden bütün gemilerin uğrak yeridir. İlkin Portekizlilere ait iken XVII. yüzyılda Hollandalılara geçmiş, 1796 da İngilizler tarafından bütün ada ile birlikte işgal edilmiştir. Bugün, İngiliz Milletler Topluluğu içinde bulunan Seylân'ın başşehri durumundadır.

BELKEMİĞİ « Sağlık

Vücudun dayanma eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan, omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonu, omurga, Belkemiğinin, bedenin çeşitli bölümlerinin hareketlerine etkisi ve vücut dengesinin sağlanması bakımından önemi büyüktür. İç tarafındaki kanalda sinir sisteminin bir bölümü olan “omuriliği” saklaması bakımından da önemlidir. 33 ya da 34 omurdan meydana gelmiştir. Gövdenin yerlerine göre şu bölümlere ayrılır : 1 - Boyun parçası (7 omur), 2- Göğüs parçası (12 omur), 3 - Bel parçası (5 omur), 4 - Sağrı parçası (5 omur) Kuyruk parçası (4-5 omur), Son iki bölümün omurları birbirlerine tamamen kaynaşmıştır.

PARAFİN « Kimya

Petrolden çıkarılan, katı, sarı, saydam, buharı parlak bir alevle yanan karbonlu madde. Parafin, genel olarak mum yapımında kullanılır. Erime noktası yüksek hale getirilmişleri ise, kablo yalıtmada, şişelerin, konserve kutularının sıvı ve hava geçemez hale getirilmelerinde kullanılır.

İSKELET « Biyoloji

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısına verilen ad. İskelet birbirleriyle eklem yapmış ve bir çok kemiklerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir.

İskelet, baş, gövde ve üyelerden ibarettir.

Başta, kafatası ve yüz kemikleri vardır. Kafatası, iki yan kafa, iki şakak, bir alın, bir ard kafa ile temel ve kalbur olmak üzere 8 kemikten yapılmış bir kutu halindedir. Bu kutunun içinde beyin bulunur. Şakak kemiği için de kulak oyuntuları ve kulak kemikçileri vardır. Yüz kemikleri, 14 tanedir. Bunlardan alt çene ve sapan kemiği tek, diğerleri çifttir. Çift olanlar üs çene, damak, elmacık, burun, tırnaksı ve burun içindeki boynuzcuk kemikleridir.

Gövde, omurgalar, kaburgalar ve göğüs kemiğinden ibarettir. Omurga, 33 omur'un üst üste sıralanmasından meydana gelmiş ve beş bölgeye ayrılmıştır.Boyun bölgesinde 7. sırt belgesinde 12. bel bölgesinde 5 omur vardır. Sağrı bölgesinde 5 omur kaynaşarak, yekpare “sağrı kemiği” halini almıştır. Kuyruk sokumu’nda kaynaşmış ve güdükleşmiş 4 omur'dan yapılmıştır. Kaburgalar, 12 çifttir ve insan ve maymun iskeletinin yandan görünüşü sırt omurları ile birleşmişlerdir. Bunlardan 7 çifti önde göğüs kemiğine eklenmiştir. 3 çifti birbirine eklendikten sonra 7 inci çifte bağlanmışlardır. Son iki çift kısa olup ön uçları serbesttir. Göğüs kemiği, hançer şeklinde yassı bir kemik olup, kaburgalarla birlikte “göğüs kafesi”ni meydana getirir.

Üyeler, gövdeye bağlanmışlardır. Her üyede bir kuşak ve üç eklem vardır. Üst üyeler (Kollar), Omuz kuşağı ile vücudun üst kısmına bağlanmışlardır. Omuz kuşağı, önde köprücük, arkada kürek kemiğinden teşekkül etmiştir. Bu ilki kemiğin birleştiği yerde bir Eklem Çukuru vardır. Buraya Pazı kemiğinin, başı girer. Pazı kemiğinin ikinci nihayeti önkol ve dirsek kemiklerinin eklem yerlerine bağlıdır. Kol ve dirsek kemiklerinin alt uçları, bilek kemikleriyle eklemlidir. Ayakta, 7 bilek, 5 tarak, 14 parmak kemiği bulunur. Alt üyeler (Bacaklar), kalça kuşağı ile gövdenin alt kısmına bağlanmışlardır. Kalça kuşağı ,oturak, kalça ve kaşık kemiklerinden meydana gelmiştir. Bu üç kemik birbirleriyle kaynaşmış ve arkada sağrı omurlarına bağlanmışlardır. Bunların meydana getirdiği boşluğa leğen boşluğu denir. Bu üç kemiğin birleştiği yerdeki çukurluğa uyluk kemiğinin başı gir mistir. Uyluk kemiğinin alt ucu, baldır ve kaval kemiklerinin hasıl ettiği çukura girmiştir. Bu kısmın ön: tarafında dizkapağı kemiği vardır. Baldır ve kaval kemiklerinin alt uçları ayak bileği kemikler ile eklemlidir. Ayakta, 7 bilek, 5 tarak, 14 parmak kemiği bulunur. Üst üyeler hafif ve çak hareketlidir. Eller yakalamaya elverişli bir hal almıştır. Kürek kemiği gövdeye bağlı değildir. Önkol kemiği, dirsek kemiği, etrafında döner Baş parmak avuç içine doğru kıvrılır. Bu durum yakalamayı ve tutmayı kolaylaştırır.

Alt üyeler, uzun ve kuvvetlidir. Ayaklar yürümeye elverişli' bir hal almıştır. Kalça kemikleri, sağrı kemiğine sıkıca bağlanmışlardır. Baldır ve kaval kemikleri sağlam olarak yere basmaktadır. İnsan, parmaklarına basarak yürüyebilir. İnsan iskeleti yapılışı itibariyle, inşa um ayakta durmasını mümkün kılacak şekildedir. Omurganın S şeklindeki eğilimleri gövdenin istenilen hareketi yapmasını sağlamaktadır.

RUM ORTODOKS KİLİSESİ « Din

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks Kilisesi de denilmektedir. Roma ve Rum Kiliseleri arasındaki ayrılık alâmetleri, ilk defa M.S. 385 yılında görülmeğe başlamıştır. Hıristiyanlık âlemi, bu ihtilâf yüzünden yavaş yavaş ikiye bölünmüş ve merkezi Roma olan Katolik Kilisesi (Batı Kilisesi) ile merkezi İstanbul olan Doğu Kilisesi arasındaki kesin ayrılık. 1054 yılında Nicene Mezhebi hakkında iki, merkez arasındaki bir görüş ayrılığı yüzünden olmuştur. Bu ihtilâf üzerine, Papa Leon IX İstanbul patriklerini aforoz etmiştir. Doğu Kilisesi birçok bakımlardan Batı Kilisesinden ayrılır. Batı Kilisesinin başında bir tek ruhanî lider, Papa bulunduğu halde, Doğu Kilisesi tek lider tanımaz birçok değişik patriklerin idaresindedir. Rum Ortodoks Kilisesinin en önemli makamı Sinod Meclisidir. İki kiliseyi barıştırmak için yapılan teşebbüsler sonuç vermemiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy