Nedir

DADAY « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.249 kilometrekare, nüfusu 18.800 dür. Îlçe yüzeyi, çam ormanlarıyla kaplı dağlardan ve bu dağların eteklerindeki düzlüklerden, ibarettir. îlçe halkı, hayvancılık ,ormancılık, meyve ve sebzecilikle geçinmektedir.

ilçe merkezi 1.974 nüfuslu Daday Kasabasıdır.

İNCİL « Din

Peygamber İsa'ya Tanrı'dan inmiş olduğuna inanılan kutsal kitap.Ancak Tanrı'dan inmiş olduğuna inanılan bu kitap kaybolduğundan, Havarilerin ve onların öğrencilerinin yazmış oldukları altmışa yakın kitaptan dört tanesi seçilmiş ve “İncil” olarak kabul edilmiştir. Bu dört kitap birbirinin benzeri değildir. Bu dört İncil, Matta, Markos, Lûka ve Yuhanna tarafından yazılmıştır. Yazılma tarihleri de İsa'nın ölümünden çok sonraki yıllara aittir.Bu kitaplarda İsa'nın doğuşu mucizeli bir olay gibi ortaya konmakta, hayatı masallaştırılarak anlatılmakta ve inançları belirtilmektedir.

DİCLE NEHRİ « Türkiye Coğrafyası

Doğu ve güneydoğu Anadolu'mu Fırat’tan sonra ikinci nehri. Elâzığ güneyinde Hazar Gölcük gölü ile doğu Toroslardan gelen derelerde kaynağını her ve 1950 kilometrelik bir yol kat etikten sonra Irak'ta Korme yöresinde Fırat nehri de birleşerek Şat-tül-Arap meydana getirdikten sonra Basra körfezine dökülür.

Dicle Türkiye sınırları içinde 452 kilometrelik bir yol kat eder.

PİRE « Hayvanlar

Eklembacaklılardan, insan ve hayvanların kanını emerek yarı asalak şeklinde yaşayan bir böcek. Ağzı, parçalama, sokmaya ve emmeye elverişli bir hortu şeklini almıştır. Göğüs halkaları birbiriyle birleşmiştir. Üç çift bacağı vardır. Aradaki iki çift bacak uzun olduğundan çok yükseklere sıçrayarak yürür. Kurur ve tozlu yerlerde daha çok ürer.

MUŞ « Türkiye Coğrafyası

Muş ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 12.015 tir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Murat vadisinin en geniş düzlüklerinden birinin ortasında, Kurtik dağının kuzey eteklerinde kurulmuştur. İklimi çok şiddetli bir şehirdir. Tahıl ekimi, hayvancılık başlıca gelir kaynaktandır.

MUŞ İLİ

Doğu Anadolu Bölgesindeki illerimizden biri. Yüzölçümü 8.196 kilometrekare, nüfusu 167.347 dir. Kuzeyinde Erzurum doğusunda Ağrı, batısında Bingöl ve Diyarbakır güneyinde Siirt ve Bitlis illeri ile sınırlıdır. Murat nehrinin kaynak bölgesinin güney bölümlerinde kurulmuş, engebeli dağların yanında ve çok verimli ovaları bulunan illerinizden biridir. Muş, Doğu Bölgesi illerinin güzel fakat ihmal edilmiş bölgelerinden biridir. Ovalık, alanlarında her türlü tahıl, üzüm ve tütün yetiştirilmektedir.

HAREZMŞAHLAR DEVLETÎ « Tarih

Harezm ülkesinde (Harezm ülkesi Ceyhun nehrinin aşağı bölümünün iki tarafı ile deltasının bulunduğu yerdir), 1157 - 1222 yıllarında tarih sahnesinde görünen bir Türk devleti.

İslâm İmparatorluğu zamanında, ilkin Emevîlerin, sonra da Abbasîlerin egemenliğinde olan Harezm ülkesi, daha sonraları Samanoğulları ve Gaznelilerin eline geçmiş, Tuğrul Bey zamanında Selçuk İmparatorluğuna katılmıştır. Selçuk İmparatorluğunun iç savaşlarından faydalanan Harezmşahlardan emir Adsız, Selçuk sultanı Sencer'in ölümünden sonra (1157) bağımsızlığını ilân etmiştir. Daha sonra gelen hükümdarlar devletin sınırlarını genişletmişler, Maveraünnehir, Fars ve Afganistan bölgelerini egemenliklerine almışlardır.

Selçuk imparatorluğunun parçalanmasından sonra kurulmuş olan Türk devletlerinin en büyüklerinden biri olan Harezmşahlar devleti, Cengiz hücumlarına duramamış, Harem hükümdarı Kutbieddin Mehmet, Cengiz'le yaptığı bir savaşta yenilgiye uğradığı için, hükümdarlığı oğullarından Celâleddin'e bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat ; Celâleddin de, Moğol saldırılarına kaşı duramamış, bir savaş sırasında ölmüştür (1231). Babası Kutbieddin Mehmet'in Cengiz'e yenilmesi üzerine (1222) kudretini kaybetmiş olan devlet, böylece tarih sahnesinden silinmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy