Nedir

İSPRİTİZMA « Sağlık

Ruhlarla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanmayış ve bu amaçla yapılan denemelere verilen ad. Son yıllarda çok yaygın bir durum almaya başlamış ve ruh hekimler tarafından da tedavi amacı ile kullanılabilen bir yol olmuştur. İspritizma deneyleri, çoklukla yuvarlak bir masa etrafında, bir medyumun hazır bulunmasıyla (ruhlarla ilgili olduğu sanısında olanlara medyum denir) yapılmaktadır. Bu deneylerde, belli ya da belirsiz bir ölünün ruhu toplantıya medyum tarafından çağrılır. Geldiğini, masayı oynatmak ya da başka bir usulle haber veren ölü ruhuna, orada hazır bulunanlar, istediklerini sorarlar. Ölü ruhu, bu sorulara, yine medyum aracı ile ya masaya konulan harfleri işaretle kelimeler yazdırmak suretiyle, yada başka bir usulle cevaplarını verir. Çoğu zaman çok hayret uyandıran deneyler yapılmasına ve cevaplar alınmasına rağmen, bu önemli olayın özelliği hakkında kesin bir şey söylemek imkânı yoktur. Bir çok gerçek bilim adamlarının ispritizma olayına inanmış olmalarının yanında, bu olaya inanmayanların da iddialarını doğrulayacak delilleri bulunmaktadır.

BOZKURT - LOTUS DAVASI « Tarih

Bozkurt vapurumuzun, Lotus adlı bir Fransız vapuru ile 2 Ağustos 1926 da Ege denizinde Sığrı açıklarında çarpışarak batması sonucu başlayan milletlerarası bir dâva. Bozkurt'un kaptanı ile beraber Fransız gemisinin kaptanının İstanbul'da Türk hükümeti tarafından tevkifi üzerine Fransa, bu karara itiraz ederek Fransız kaptanı, Türk hükümetinin tevkif etmeğe yetkisi olmadığını iddia etmiştir. Bunun üzerine Lahey Milletlerarası Adalet Divanına başvurulmuş, Mahmut Esat Bozkurt'un savunmamızı yaptığı bu dava Türk tezinin kazanması ile sonuçlanmıştır.

MEDDAH « Eğlence

Eskiden Türkiye'de kahveler ve salonlarda halka hikâyeler söyleyen, olayları olmuş ya da oluyormuş gibi canlandırarak anlatan sanatkârlara verilen ad. Sahnesi ve kişileri olmadan yapılan bu anlatımlar çoklukla el hareketleri ve şive taklitlerine dayanırdı. Meddah, halkın karşısında yüksekçe bir yerde oturur; ilkin padişaha dua ettikten sonra “zaman, zaman içinde; kalbur, saman içinde” diyerek hikâyesine başlardı.

ARTVİN « Türkiye Coğrafyası

Artvin ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 23.628 dir. Kıldiyet Dağının kuzeye bakan dik meyilli yamaçları üzerinde kurulmuştur. Halkın başlıca geçim kaynakları meyvecilik, bağcılık ve tütüncülüktür.ARTVİN İLİ

Anadolu'nun doğu-kuzeyinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 7.397 kilometrekare, nüfusu 193.684 dür. Doğusunda Kars, kuzey-batısında Karadeniz, güneyinde Rize ve Erzurum bulunmaktadır. Kuzeyi, Rusya ile sınırlıdır. Ortasından akarak Karadeniz’e dökülen Çoruh nehri sebebiyle eskiden Çoruh adını taşımaktaydı. Kuzey Anadolu dağlarının doğuya doğru uzandığı engebeli bir yüzey üzerinde bulunmaktadır. Ekime uygun toprakları çok olmadığı için, halk daha çok hayvancılıkla geçinmektedir.

CONSORTİUM « Ekonomi

Lâtinceden dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı, bir plânı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşmak için yapılan bir katılmasıdır. Bu katılma, birlik bir komite kanalı ile görülür.

Consortium fikri, Dünya Bankası müdürü Eugene Black'a aittir. İlk denemesi, 1960 yılından Hindistan'ın plânlı bir şekilde kalkınması için, yapılması gerekli birlik yardım için yapılmıştır. Hindistan'ın üçüncü 5 yıllık kalkınma plânının uygulanması için, dış yardımdan sağlanması gerekli olan 2 milyar 230 milyon doları sağlamak için, Dünya Bankası'nın önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya Kanada ve Japonya'nın katılması ile ilk Consortium kurulmuştur. Dünya Bankası, Hindistan'a, her devletin yapacağı yardımı tespit etmiş ve bu devletlerden gerekli taahhüdü almıştır. 1961 yılında da Pakistan, aynı yolla ve aynı devletlerden, ikinci 5 yıllık kalkınma plânı için gerekli olan bir milyardan fazla dolar yardımı sağlamıştır. NATO antlaşmasına bağlı devletler arasında, az gelişmiş ülkeler olarak durumları dikkati çeken Türkiye ve Yunanistan'ın, bir plân içinde kalkınmalarını sağlayacak olan ilk beş yıllık kalkınma plânları için gerekli dış yardımı sağlamak ve bu yardımın yapılma şeklini kararlaştırmak üzere, Müşterek Pazar devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada İsveç ve İsviçre temsilcileri, bu Consortium'un ilk toplantısını 31 Temmuz 1962 tarihinde yapmışlar ve Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılması fikrinde karara varmışlardır.

ANI « Edebiyat

Hatıra -Bir kimsenin kendi çocukluk hayatına veya hayatında önemli ve ilgi uyandıracak gibi gördüğü olaylara dair yazdıkları. Tanınmış politika, ilim ve sanat adamlarının yazdıkları anılar (hâtırat), yaşadıkları devirleri, hayatlarını, çalışmalarını aydınlatması bakımından önem taşır.

Lâtinler'de Caesar'dan başlayarak zamanımıza kadar Batıda bu alanda yazılmış pek çok anılar vardır.

Bizde bu türdeki eserler, Tanzimattan sonra yazılmaya başlamıştır. Siyaset adamlarımızdan, gerek İmparatorluk devrinde, gerekse Cumhuriyet devrinde Önemli anılar yazanlar olmuştur. Bu türün bütün ünlü örneklerini asıl edebiyatçılar vermiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy