Nedir

MERCEKLER « Fizik

İçinden geçen paralel ışınları, düzenli bir şekilde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran saydam cisimler. Başlıca iki çeşit olur. Bir çeşidi, ortaları kalın kenarları ince olan şeklidir, Bunlara “yakınsak mercek” (dışbükey, konveks de denir) adı verilir. Öbür çeşidi, ortaları ince, kenarları kalın olan şeklidir. Bunlara da “ıraksak mercek” (içbükey, konkav da denir) adları verilir

AFGANİSTAN « Dünya Coğrafyası

Asya devletlerinden biri. Meşruti krallıkla yönetilir. Yürütme erki Kral, Senato ve Millet Meclisi tarafından kullanılır. Senatonun kaydı hayat şartıyla seçilen 50 üyesi, Meclisin 171 üyesi vardır. Memleket 7 büyük ve 4 küçük bölgeye ayrılmıştır ve her bölge bir valinin idaresi altındadır.

Yüzölçümü 647.486 kilometrekaredir. Nüfusu en son tahminlere göre 13.800.000 tir. Acemce ve Pastoca en fazla konuşulan dillerdir. Hükümet merkezi Kabil (310.000), Kandehar (195.000) ve Herat (150.000) en büyük şehirlerindendir. Büyük çoğunluğu sünnî müslümandır. İlk ve orta öğretim parasızdır. Üniversite 1932 yılında kurulmuştur. Adalet işleri şeriat kanunları ile yürütülür.

Çok dağlık bir yüzeyi vardı.Deniz yüzeyinden ortalama olarak 1200 metre yüksekliktedir. Hindikuş dağları bu ülkenin yeryüzü şekillerine hâkimdir. Bazı dağları 7.000 metreye yükselir. Büyük nehirleri, yoktur. En uzun ırmağı 1100 kilometre uzunluğundaki Himent'tir. Genel olarak kara ikliminin etkisi altındadır. Kışları soğuk, yazları çok sıcak geçer. Uzun süren kuraklıklar olur.

İkliminin kurak ve yüzeyinin dağlık olmasına rağmen sulama sayesinde başarılar elde edilmektedir. Besin mad. delerini kendisi sağlar. Pamuk önemli bir ihracat maddesidir. Yılda 11 bin ton istihsalin 4 bin tona yakını ihraç edilmektedir.

Yer yer toprak altı serveti olarak kurşun, demir ve kömür cevherlerine tesadüf edilmekteyse de, bunların işlenmesine hız verilmemiştir. Kabil ve Kandıharda çeşitli endüstri faaliyetleri mevcuttur.

Dış ticareti Ekonomi Bakanlığı ve Millî Banka tarafından murakabe edilir. Dış ticaretinin % 80'i Pakistanlıdır. Pamuklu dokuma, şeker, canlı hayvan, çay, kâğıt ve çimento başlıca ithalât maddeleridir. En fazla ihraç edilen maddeler de pamuk, baharat, meyve ve halıdır.

Afgan parası gümüş para esasına dayanır. Bir afgani, takriben bir dolar değerindedir. Afganistan'ın üç bayramı vardır: Bağımsızlık Bayramı, Necat Bayramı, Kralın doğum günü.

Afganistan bizimle dost olan bir ülkedir. Karşılıklı dostluk ziyaretleri yapılmaktadır.

LAHANA « Bitkiler

Turpgillerden kışın yetiştirilen bir sebze. Üstü yeşil içi beyaz, büyük ve kat kat sarılıdır. Etle pişirilir, dolması, salatası ve turşusu yapılır.

SAKARYA « Türkiye Coğrafyası

Kuzeybatı Anadolu’nun aşağı Sakarya havzasında kurulmuş illerimizden biri. Yüzölçümü 3.934 kilometrekare, nüfusu 381.992 dir. Merkezi Adapazarı şehridir. Kuzeyini Karadeniz kıyıları, Kocaeli ili çevrelemektedir. Sakarya ilinin yüzeyini genel olarak Sakarya nehri çevresindeki çok verimli Akova ile çok sık ormanların kaplı bulunduğu alanlar meydana getirmektedir. Sakarya ilinin en önemli gelir kaynakları, geniş tahıl ekimine ve orman ürünlerine dayanmaktadır. Bu arada, hayvancılık da büyük önem taşır.

YAHYALI « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.200 kilometrekare, nüfusu 23.276 dir. Yüzeyi genel olarak çıplak sırtlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. İlçe merkezi 8.697 nüfuslu Yahyalı kasabasıdır.

TAHMİS « Edebiyat

Divan edebiyatında, herhangi bir şairin bir gazelinin her beytine üçer mısra eklenmesi ile beşer mısralık kıtalar meydana getirilmek suretiyle yapılmış olan nazım şekli.Tahmis, özellikle, ünlü şairlerin çok güzel gazellerine, çeşitli şairler tarafından mısralar eklenmek suretiyle kullanılmış olan bir nazım şeklidir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy