Nedir

BELKEMİĞİ « Sağlık

Vücudun dayanma eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan, omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonu, omurga, Belkemiğinin, bedenin çeşitli bölümlerinin hareketlerine etkisi ve vücut dengesinin sağlanması bakımından önemi büyüktür. İç tarafındaki kanalda sinir sisteminin bir bölümü olan “omuriliği” saklaması bakımından da önemlidir. 33 ya da 34 omurdan meydana gelmiştir. Gövdenin yerlerine göre şu bölümlere ayrılır : 1 - Boyun parçası (7 omur), 2- Göğüs parçası (12 omur), 3 - Bel parçası (5 omur), 4 - Sağrı parçası (5 omur) Kuyruk parçası (4-5 omur), Son iki bölümün omurları birbirlerine tamamen kaynaşmıştır.

HACİZ « Ekonomi

Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, gelirine, maaşına ya da malına icra dairesi tarafından el konulması.

Borçlu olan kimseye, alâkalı tarafından, borcunun ödenmesi için icra yolu ile bir “ödeme emri” gönderilir. Bu ödeme emri, süresi içinde borçlu, ya (borcunu öder ,ya da borcuna karışlık “mal beyanında” bulunur ya da borcunun kabul etmez. Borcunu kabul etmemesi hali ilgili mahkemeler kanalı ile karara bağlanır. Ödeme emrinden sonra borçlu borcunu ödememişse, alacaklı, icra dairelerince, borçlunun mallarının haciz edilmesini ister. Borçlunun malları geçici olarak haczedilir. Yine belli şuleler içinde borç ödenmezse, geçici olan bu haciz, belli hükümler altında kesin hacze çevrilir ve mallar, icra yolu ile satılarak, alacaklı alacağını almış olur.

HİYEROGLİF « Bilim ve Sanat

Eski Mısır yazısı. Mısır medeniyetinin en güzel ve en başarılı eserlerinden biridir. Bir takım resimlerden ibarettir. Önceleri, anlatılmak istenen eşyanın resmini çizmekle başlamış, zamanla fikirleri resimle ve resimle anlatımı güç olan fikirleri de remizle anlatabilir duruma gelmiştir. Mısır yazısında 24 harf tespit edilmiştir. Ancak, bu yazıda sesli harf kullanılmadığından, hiç bir zaman Fenike yazısı gibi bir alfabe şeklini alamamıştır.

Hiyeroglif'in biraz gelişmiş şekli de yapılmış ve fikirler, daha basit resimlerle anlatılabilir duruma gelmiştir. Bu değişik Hiyeroglife “Hiyaretik” adı verilir.

Hiyeroglif, ancak XIX. yüzyılda okunabilmiştir. (Hiyeroglif yazışım ilk defa okuyan Jean François Champollion (1790 - 1882) adlı bir Fransız bilginidir.

TAVUK « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna “civciv”, daha büyüğüne “piliç”, erkeğine “horoz” adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.

APENİN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

İtalyan yarımadasında boydan boya uzanan sıradağlar. Bu sebepten bu yarımadaya “Apenin yarımadası” da denir. Bu dağların uzunluğu 1.250, genişliği 40-41 kilometredir. Ligurva körfezinden Sicilya adasına kadar acık bir yay biçiminde uzanır. Adrivatik denizi kryıları boyunca, kıyıya dik inerler. En yüksek yeri, Orta Apeninlerde Gran Şano (2.914 metre) telesidir.

Gerek çöküntülerin, gerekse geniş ölçülü aşınmaların meydana getirdiği büyün enlileme vadilerle, birçok bölümlere ayrılmıştır. Altı narca gösteren Apenînleri şu ana bölümlerde toplamak mümkündür: Kuzey Apeninler, (Ligur-ya ve Etrüsk Apeninleri), Orta Apeninler, (Roma Apeninleri ve Abruzzi dağlık kütlesi), Güney Apeninler (Napoli ve Galabria Apeninleri).

Apeninlerin güney yamaçları denize dik indi&i halde kuzey yamaçlar Po ovasına doğru hafif eğilimli olarak uzanır.

Apeninlerin iklimi, İtalya'nın çukur bölgelerine göre daha sert ve serin; sıcaklık farkları daha çoktur. Akdeniz’in geniş yapraklı ormanları çok ver kaplayan başlıca bitki örtüşüdür. Çukur çanaklarıyla geniş vadilerinde orta büyüklükte şehirler ve köyler vardır. Tabiî güzellikleri çok güzel olan Apeninlerde bir çok iyi şoseler ve demiryolları yapılmıştır.

MİMOZA « Bitkiler

Güzel kokulu bir süs bitkisi. Özellikle sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı, beyaz ve menekşe renklerinde olabilir. 350 kadar çeşidi vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy