Nedir

ARŞIN « Matematik

Türkiye'de eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. Aslı, parmak ucundan dirseğe kadar olan kol boyundan alınmıştır. Arşının birkaç çeşidi vardır. Çarşı arşını 68 cm, kıymetli kumaşları ölçmek için kullanılan endaze 65 cm., mimar arşını 75 cm. dir. Arşının sekizde birine urup, on altıda birine kerrap denirdi.

26 Mart 1931 de kabul edilen Ölçüler Kanunu ile bütün eski ölçüler kaldırılmış ve Türkiye içinde arşının yerine uzunluk ölçüsü olarak metre kullanılmağa başlanmıştır.

SİBİRYA « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Asya'daki topraklarına verilen ad.

DAMGA « Sözlük

Bir şeyin üzerine, nişan ve alâmet, basmak üzere, mühür gibi kullanılan âlet. Damganın kullanılması, resmî ve özel dairelerde, işletmelerde, çeşitli teşekküllerde yerine ve sırasına göre, önemli bir özellik arz eder ve damgalar, sorumlu kişilerde bulunur. Damga çeşitleri çoktur. Bunlardan en çok kullanılanlar şunlardır: Soğuk damga, lâstik damga, madeni damga.

ihtiyaca göre, bu damgalardan herhangi birinden faydalanılarak damgalanan evrak ve belgeler, ya belli değerler kazanırlar, ya geçer sayılırlar, ya da yine damgalanmak suretiyle değerlerini kaybederler. Bu bakımdan, damgalar önemli hizmet görürler.

ALEV « Kimya

Bazı gazların buharların yanması sırasında görülen ışık olayına verilen ad. Bir alevde, meselâ bir mum alevinde üç bölge ayırt edilir: İç bölge veya çekirdek bölge, ışıksız olan bir bölgedir. Yanan cisimden meydana gelen gaz ve buharla kaplıdır, sıcaklık derecesi en düşük olan bölgedir. Orta bölgede tam bir yanma olmaz. Mevcut olan sıcaklık yüksekliği yüzünden yanan cismin yaydığı gazlardan karbon meydan gelir ve karbon parçacıkları da korlaşarak ışık saçarlar En dış bölgede oksijenle, yani hava ile fazla temas olduğu için tam bir yanma olur. Bu bölgede sıcaklık en yüksek derecededir.

Yanma olayı, havadaki oksijen alınmasıyla olur. Bu sebeple alevin ışık verme derecesi alman oksijen miktarına bağlıdır. Bol oksijen bulunması hallerinde, alevdeki bu üç bölge birbirine karışır ve daha şiddetli yanma olur, daha çok alev çıkar. Oksijen az olması halinde ise, korlaşmayan karbon parçacıkları fazla is meydana getirirler. Böyle is çıkaran bir aleve fazla oksijen verilirse ışık miktarı artar.

BALKAN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadası'nın kuzeydoğusunda bulunan sıradağlar. Batıda Timok vadisi ile Karadeniz kıyısındaki Emine Burnu arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 600, genişliği 20-45 kilometredir. Yükseklik 2.300 metreye kadar ulaşır. Balkan dağları üç bölüme ayrılabilir: a - Batı Balkan dağları, Doğu Sırbistan dağlarından Timor vadisi ile ayrılıp İsker vadisine kadar uzanırlar ; b - Orta Balkan dağları, İsker vadisi ile Demirkapı geçidi arasında kalan bölümdür, c- Doğu Balkan dağları, Demirkapı geçidinden Karadeniz kıyısına kadar uzanır.

FETİŞİZM « Din

İlkel kavimlerin, fetişlere tapmak şeklinde beliren dinleri. Bugün vahşî kabilelerde ve zencilerde örneğine rastlanan fetişizm, medenî milletler arasında bazı eşyayı uğurlu saymak şeklinde ve örtülü olarak devam ede gelmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy