Nedir

GREV « Toplum ve Toplum Yapısı

Önceden kararlaştırılmak suretiyle toplu bir halde işin bırakılması. İş yerinin terk edilmesi. Grev, bir yerinde meydana gelebileceği gibi, birçok yerlerinde birden meydana gelebilir. Greve katılanlar ya yerine hiç gelmezler, ya da geldikleri halde çalışmazlar.

Grevlerin birçok sebepleri arasında başlıcaların dan biri, işçilerle işverenler arasında çıkan çeşitli anlaşmazlıkların, işe devam etmeme tehdidi ile işçilerin lehine çözülebilmesini sağlamaktadır. Bazı ülkelerde, işçi ve işverenler arsındaki münasebetleri düzenleyen kanunlar arasında, grevin de mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Fakat, çoklukla grevi toplumun düzenini, geçici de olsa bozduğu, bu sebeple grev hakkının kanunî olarak kabul edilmemesi gerektiği görüşü kabul edilmektedir.

MERDİVEN « Teknik

Bir kattan bir kata çıkmak için kullanılan araçlara verilen ad. Merdivenlerin taşınabilir cinsleri olduğu gibi, evlerde, yapılarda kullanılan cinsleri, elektrikle yürüyebilen cinsleri de vardır.

SARIRMAK « Dünya Coğrafyası

Çin'in büyük nehri. Tibet'in kuzeyindeki dağlardan çıkar ve pek dolambaçlı bir yolla Sarıdeniz'e dökülür. Uzunluğu 4.160 kilometredir. Gemilere elverişli olmayacak kadar hızlı ve düzensiz akar. Getirdiği çamurlarla sarımsı kirli bir renk almıştır. Suladığı alan, dünyanın en verimli bölgelerini meydana getirir.

DUYUM « İnsan

Bir uyarının duyabildiği en aşağı derece. Bir duyumun meydana gelmesi, başlıca üç safhadan geçer: a) fiziksel, b) fizyolojik, c) psikolojik safhalar.

Duyu organlarının faaliyete geçmeleri için ilkin gerekli olan bir dış etkinin varlığıdır. Duyu organlarının faaliyete geçmesine hizmet eden bu dış etkiye “uyarıcı: stimulus” adı verilir. Dışardan gelen etkiler, özel şekilde ve farklı hücrelerden yapıya malik olan duyu organı, kendi özel yapışma uygun düşen uyarıcıları alma yeteneğindedir. Bu yetenek, sinir uçlarının uyarılması sonucu kendini gösterir. Böylece, bir uçları, aldıkları etkiyi, merkeze giden sinirler aracı ile beyine ulaştırır. Duyu uyarıcı tarafından uyarılmış olan sinir organlarından beyine giden sinirler aracı ile beyine ulaşan bu uyarıcılar, beyin tarafından alınır. Buna “intiba : impresion” adı verilir. Duyu organlarında bir etki meydana getirebilecek her uyarıcı beyinde bir intiba meydana getirir ki, buna psikolojide “duyum” adı verilir. Böylece, duyu organlarının faaliyete geçmesini sağlayan dış etki, fiziksel safhayı; sinir uçlarının aldıkları etkiyi merkeze giden sinirler aracı ile beyine ulaştırmaları fizyolojik safhayı, beyinde bir duyumun meydana gelmesi de psikolojik safhayı meydana getirir.

Çeşitli duyumlar arasında belli başlı üç ortak nokta vardır: Duyumun keyfiyeti, duyumun cinsine bağlıdır. Duyumların ayrı ayrı oluşları ile karakteristik kazanır. Duyumun şiddeti, bir duyumun meydana gelebilmesi için uyarıcının, duyu organında en az bir uyarım meydana getirebilecek kadar kuvvetli olması gerekir. Bu kuvvet duyu organında uyarım meydana getirecek en küçük şiddete “eşik” denir. Her duyumun bir eşik'i vardır ve bunlar işitim de tadımda ayrı ayrıdır. Duyumun süresi, herhangi bir duyumun bir süre devam ettiği sürece devam eder.

Duyumların çeşitleri : Duyumlar duyu organlarına göre çeşitlik gösteril Görüm duyumları, işitim duyumları, doku duyumları,dokunum duyumları Bu şekilde bir açıklama, ilkin, dinî bir görüşle ortaya çıkmıştır. Bu dinî görüşe göre, iki zıt prensip, iyilikle fenalıktır. Evren de, bu iki zıt prensibin çarpışmasından doğmuştur.İlkin doğuda beliren bu inanış, Yunan filozoflarına geçmiş ve onlarda metafizik yönden açıklamasını bulmuştur. Bu açıklamaya göre evrenin menşeini meydana getiren iki kuvvet, madde ile ruhtur. Madde gözle görülebilen, duyu organlarımıza etki eden kaba ve kaypak şekillerdir. Ruh ise, hayatın düzenini, ahenk kısmını en iyi temsil eder. Böylece, madde ve ruh, yani karışıklıkla ahenk, evrenin, hayatın esasıdır.Düalizm, çeşitli şekilleriyle, antik devrin hemen bütün filozofları tarafından açıklanmıştır. Pythagoras, Eflâtun, Aristo bu görüşün savunucularıdır.

HELENA « Mitoloji

Yunan mitolojisinde, Zeus ile Leda'nın kızı, Menelaos'un karısı. Bir efsaneye göre, yumurtadan doğmuştur. Troia'ya karşı savaş açılmasına yol açmıştır.Güzelliğiyle ünlü Helena'nın geçirdiği maceralar, şiir, tiyatro resim ve heykel gibi bir çok sanat kollarında, çeşitli sanat eserlerine konu olmuştur.

BOYLAM « Genel Coğrafya

Yeryüzündeki Herhangi bir noktanın meridyeninin, başlangıç meridyeninden (İngiltere'deki Greenwich meridyeni) doğuya yada batıya doğru olan uzaklığı. Derece ile ölçülür. Bu dereceler, başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru 180'er dereceye bölünmüştür. Böylece bir yerin yeryuvarlağı üzerindeki mevkii tayin edilebilir. Fakat, bir yerin mevkiini tâyin edebilmek için boylam yeter değildir. Bunun için, geometride olduğu gibi iki koordinat ekseni gerekir. Öbür eksen de bir yerin ekvator'dan kuzeye ya da güneye doğru açısal uzaklığını veren enlemdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy