Nedir

BALKAN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadası'nın kuzeydoğusunda bulunan sıradağlar. Batıda Timok vadisi ile Karadeniz kıyısındaki Emine Burnu arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 600, genişliği 20-45 kilometredir. Yükseklik 2.300 metreye kadar ulaşır. Balkan dağları üç bölüme ayrılabilir: a - Batı Balkan dağları, Doğu Sırbistan dağlarından Timor vadisi ile ayrılıp İsker vadisine kadar uzanırlar ; b - Orta Balkan dağları, İsker vadisi ile Demirkapı geçidi arasında kalan bölümdür, c- Doğu Balkan dağları, Demirkapı geçidinden Karadeniz kıyısına kadar uzanır.

KUNDUZ « Hayvanlar

Memeli hayvanların kemirgenler cinsinden bir hayvan. Su kenarlarında yaşar. 50-60 santimetre kadar boyu varıdır. Toplu halde yaşarlar. Su setleri kurabilen zeki ve çalışkan hayvanlardan dır. Kürkleri pek kıymetli sayılır.

HÜKÜMET DARBESİ « Politika ve Siyaset

Belirli bir kuvvete ya da askerî kuvvetlere dayanan kimselerin zorbalıkla meydana getirdikleri hükümet değişikliği. Yukarıdan inen bir iktidar değişikliğidir. Halk kitlelerinin katılmasıyla meydana gelen ihtilâlden farklıdır. Napoleon I. in 1799 da iktidarı ele alması, Napoleon III. ün 1851 deki hareketi, Mussolini'nin 1922 deki hareketi, son yıllar da Avrupa, Asya, Amerika'nın çeşitli memleketlerinde meydana gelen iktidar değişiklikleri, hükümet darbelerine birer örnektir.

BEYİN - OMURİLİK ZARLARI « Sağlık

Beyin ve omurilik'i dışardan içeriye doğru saran üç zar: En dışta bulunan “duramater”, ortada “örümceksi zar” (aranoid), en içte incezar (piamater).

Kaim ve beyaz renkte, sağlam dokudan yapılmış olan “duramater” e aynı zamanda “sertzar” da denir. Kafa boşluğunun ve omurga boşluğunun kemik duvarlarını sarar. Örümceksi zar (araknoid) adını alan ortadaki zarın bir yüzü, duramaterin iç yüzüne yapışıktır. En içteki pilamater ile örümceksi zar arasında ise “beyin omurilik sıvısı” bulunur. Beyin ve omuriliğin dış yüzlerini örten ve bu organlara sıkı sıkı yapışık olan en içteki zar (pilamater) ince parlak bir örtü halindedir.

İRAN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneybatısında, Türkiye'nin doğusunda bir krallık (İran hükümdarlarına “Şah” denir). Yüzölçümü 1.621.866 kilometrekare, nüfusu 24.000. 000 dur. Başşehri Tahran şehridir. Kuzeyinde Rusya ve Hazar denizi, batısında Türkiye Irak, güneyinde Basra (îran) körfezi doğusunda Pakistan ve Afganistan bulunmaktadır.

Coğrafya : İran çevresi az çok yüksek dağlarla çevrilmiş büyük bir yayladır. Pek verimli toprakları varsa da, topraklarının önemli bir kısmı, Afrika'daki çölleri andıracak özellikte büyük çöller halindedir (Deşti kebir, Deşti Lüt gibi). Topraklarının verimli bölgelerinde buğday, arpa, yulaf, pirinç, pamuk yetiştirilir. Endüstrisi ilkel bir durumda ise de halıcılığı ipekçiliği ve hayvancılığı önemlidir. Fakat, İran'ın asıl önemli gelir kaynağı, petroldür.

BOZKURT « Mitoloji

Göktürk soyunun ve Uygur Türklerinin oluşumları ile ilgili efsanelerde sözü edilen önemli bir mitolojik unsur. Çin kaynaklarında ve başka kaynaklarda rastlanan söylentilere göre, Göktürklerin ilk hakanı Aşina, bir dişi kurttan türemiştir. Uygurlar da, Çin kaynaklarına göre, bir bozkurtla bir Hun prensinden meydana gelmiştir. Aynı kaynaklar, Cengiz soyunu da, bozkurda bağlarlar.

Türk ulusları, ulus şekline girince, bu kurt, kurt şeklinde gökten inen Tanrı, ışık sayılmağa başlanmıştır.

Türklerin Bozkurt totemine, Bozkurt destanında, Ergenekon destanında ve başka destanlarda rastlanır. Bu destanlardan en önemlisi olan Ergenekon destanına göre, bir baskın sonunda hileyle kılıçtan geçirilen Türkler’den yalnız bir genç, karıları ve çocukları ile kurtuldular. Aşılmaz dağlarla çevrili verimli bir ovada yerleştiler. Yıllar geçtikçe kuvvetlendiler, çoğaldılar. Türk soyu, eski gücünü kazandı. Günün birinde, bu yerlere sığmadıkları için bir çıkış yeri ararlar; bir bozkurdun yol göstericiliğinde ve hakanları Börteçine'nin (Bozkurt) önderliğinde, Ergenekon dan çıkarlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy