Nedir

ÇARŞAMBA « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümlü 1.356 kilometrekare, nüfusu 111.652 dir. Yüzeyi, güneyde ormanlarla kaplı dik meyilli dağlardan, kuzeyde kıyıya yakın bataklıklar halinde geniş bir ovadan ibarettir. Halkı tahıl ekimi, hayvancılık ve orman ürünleriyle geçinmektedir.Merkezi olan Çarşamba kasabası, 14.776 nüfuslu bir kasabadır.

BOSTANCI « Tarih

Osmanlı saray teşkilâtında, saray bahçelerinde, bağ ve bostanlarında, kayıkhane ve kayıklarında çalışan askerlere verilen ad.

Bostancılar, Bostancı Ocağı adı verilen ocakta yetiştirilirlerdi. Bostancı Ocağı, İstanbul ve Edirne'de bulunuyordu. Bu ocağa, ilk zamanlarda, devşirme usulü ile seçilen acemiler alınırdı. Bunlar, genellikle Arnavut ve Boşnak çocukları idi. Fakat, sonraları, devşirme usulünün bozulması ile, Bostancı Ocağına alınan acemiler de, sözü geçen kimselerin tavsiyeleri alınmış ve zamanla bu ocak da bozulmuştur.

Bostancılar, Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarında savaşa da katılmışlardır. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra, Bostancılar da, yenilik hareketlerine karşı davranışlarda bulunduklarından Bostancı Ocağı da bir düzene sokulmuş; bunlar, 1826 tarihinden sonra yalnız saray bahçelerine bakmaya ve bekçilik yapmaya başlamışlardır.

BAHREYN ADALARI « Dünya Coğrafyası

Basra körfezinin batısında, Arabistan kıyılarının yakınında bulunan adalar grubu. Beşi büyük, üçü küçük sekiz adadan meydana gelmiştir. Yerleşme beş büyük adadır. Bu adadalar Asurlu'lar zamanında zapt edilmiş, Orta Çağ'da Abbasîlerin egemenliğine geç. mistir. Daha sonraları Portekizliler'in, İranlılar'ın Osmanlılar'ın eline geçmiş, 1861 yılından itibaren İngilizler'in egemenliği altına girmiştir. Adalar halkı eski yaşayış ve geleneklerini bırakmamışlardır. İlkel bir medeniyet seviyesindedirler. Gerek petrol yatakları olması bakımından, gerekse stratejik (uçak ve donanma üssü) bakımından önemlidir.

YUGOSLAVYA « Dünya Coğrafyası

Orta ve Güney Avrupa'da altı federal devletten meydana gelmiş bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 255.000 kilometre, nüfusu 18.512.805 tir. Başşehri Belgraddır. Balkanların ve Tuna Nehri ülkelerinin en genişi durumundadır.

Coğrafya : Üç büyük bölüme ayrılarak incelenir. 1 - Kuzeyde Tuna ile Güneyde İlirya arasında yer alan alüvyonlarla örtülü verimli ovalar bölgesi, 2 - Balkanlar ve Moravya Vardar çukurluk alanları. Bu alanlar yüksek dağlarla çevrili tektonik çöküntü alanlarıdır. 3 - Yugoslavya Alpleri ve Dalmaçya'nın Karst yaylası.

Bütün bu tabiat şartları içinde Yugoslavya, geniş ölçüde bir tarım ülkesi özelliği taşır. Tarımın yanında çeşitli endüstri kollarında da ilerlemeler vardır.

Tarih : Büyük bir bölgesi, uzun asırlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yönetim bölgesi durumunda olan Yugoslavya, ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Meşrutiyetle yönetilen bir krallık olmuş, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanlar tarafından işgal edilmiştir. Savaştan sonra Krallığa son verilmiş ve Komünist Partisi Yönetiminde bir halk Federal Cumhuriyeti kurulmuştur.

ÇİÇEKÇİLİK « Bilim ve Sanat

Yıllık ya da çok yıllık bitkileri yalnız çiçek, yaprak ve gövdelerinin estetik güzelliklerinden faydalanmak amacı ile üretilmesi sanatı. Çiçek yetiştiricileri, soğuk iklimlerde normal, ılıman iklim bölgelerinde ise turfanda çiçek ya da süs bitkilerini, cam çerçevelerle örtülü kuytu yerlerde, ya da seralarda (limonluk) yetiştirilir. Buralarda özellikle havanın belli bir dereceden düşük olmaması ve rutubet oranının, belli bir oranda olması dikkat edilmesi gereken şartlardandır. Sıcak iklim bölgelerinde ise çiçek ya da süs bitkileri açıkta yetiştirilir.

Özel olarak yetiştirilen bu bitkiler tohum ya da soğan halinde, yetiştirilmiş olarak fide, fidan şeklinde, kökleri toprakla dolu saksı, fıçı ve kasalar içinde piyasaya çıkarıldığı gibi, çiçek pazarlarında ve çiçekçi dükkânlarımda kesik olarak da satılırlar.

İSKELET « Biyoloji

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısına verilen ad. İskelet birbirleriyle eklem yapmış ve bir çok kemiklerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir.

İskelet, baş, gövde ve üyelerden ibarettir.

Başta, kafatası ve yüz kemikleri vardır. Kafatası, iki yan kafa, iki şakak, bir alın, bir ard kafa ile temel ve kalbur olmak üzere 8 kemikten yapılmış bir kutu halindedir. Bu kutunun içinde beyin bulunur. Şakak kemiği için de kulak oyuntuları ve kulak kemikçileri vardır. Yüz kemikleri, 14 tanedir. Bunlardan alt çene ve sapan kemiği tek, diğerleri çifttir. Çift olanlar üs çene, damak, elmacık, burun, tırnaksı ve burun içindeki boynuzcuk kemikleridir.

Gövde, omurgalar, kaburgalar ve göğüs kemiğinden ibarettir. Omurga, 33 omur'un üst üste sıralanmasından meydana gelmiş ve beş bölgeye ayrılmıştır.Boyun bölgesinde 7. sırt belgesinde 12. bel bölgesinde 5 omur vardır. Sağrı bölgesinde 5 omur kaynaşarak, yekpare “sağrı kemiği” halini almıştır. Kuyruk sokumu’nda kaynaşmış ve güdükleşmiş 4 omur'dan yapılmıştır. Kaburgalar, 12 çifttir ve insan ve maymun iskeletinin yandan görünüşü sırt omurları ile birleşmişlerdir. Bunlardan 7 çifti önde göğüs kemiğine eklenmiştir. 3 çifti birbirine eklendikten sonra 7 inci çifte bağlanmışlardır. Son iki çift kısa olup ön uçları serbesttir. Göğüs kemiği, hançer şeklinde yassı bir kemik olup, kaburgalarla birlikte “göğüs kafesi”ni meydana getirir.

Üyeler, gövdeye bağlanmışlardır. Her üyede bir kuşak ve üç eklem vardır. Üst üyeler (Kollar), Omuz kuşağı ile vücudun üst kısmına bağlanmışlardır. Omuz kuşağı, önde köprücük, arkada kürek kemiğinden teşekkül etmiştir. Bu ilki kemiğin birleştiği yerde bir Eklem Çukuru vardır. Buraya Pazı kemiğinin, başı girer. Pazı kemiğinin ikinci nihayeti önkol ve dirsek kemiklerinin eklem yerlerine bağlıdır. Kol ve dirsek kemiklerinin alt uçları, bilek kemikleriyle eklemlidir. Ayakta, 7 bilek, 5 tarak, 14 parmak kemiği bulunur. Alt üyeler (Bacaklar), kalça kuşağı ile gövdenin alt kısmına bağlanmışlardır. Kalça kuşağı ,oturak, kalça ve kaşık kemiklerinden meydana gelmiştir. Bu üç kemik birbirleriyle kaynaşmış ve arkada sağrı omurlarına bağlanmışlardır. Bunların meydana getirdiği boşluğa leğen boşluğu denir. Bu üç kemiğin birleştiği yerdeki çukurluğa uyluk kemiğinin başı gir mistir. Uyluk kemiğinin alt ucu, baldır ve kaval kemiklerinin hasıl ettiği çukura girmiştir. Bu kısmın ön: tarafında dizkapağı kemiği vardır. Baldır ve kaval kemiklerinin alt uçları ayak bileği kemikler ile eklemlidir. Ayakta, 7 bilek, 5 tarak, 14 parmak kemiği bulunur. Üst üyeler hafif ve çak hareketlidir. Eller yakalamaya elverişli bir hal almıştır. Kürek kemiği gövdeye bağlı değildir. Önkol kemiği, dirsek kemiği, etrafında döner Baş parmak avuç içine doğru kıvrılır. Bu durum yakalamayı ve tutmayı kolaylaştırır.

Alt üyeler, uzun ve kuvvetlidir. Ayaklar yürümeye elverişli' bir hal almıştır. Kalça kemikleri, sağrı kemiğine sıkıca bağlanmışlardır. Baldır ve kaval kemikleri sağlam olarak yere basmaktadır. İnsan, parmaklarına basarak yürüyebilir. İnsan iskeleti yapılışı itibariyle, inşa um ayakta durmasını mümkün kılacak şekildedir. Omurganın S şeklindeki eğilimleri gövdenin istenilen hareketi yapmasını sağlamaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy