Nedir

İSRAİLOĞULLARI « Tarih

Sami asıllı bir ırk. Fırat nehri boylarından Sina sınırlarına kadar uzanan bölgede uzun zaman göçebe halinde dolaştıktan sonra Lübnan dağlarının güneyinde yüksekçe bir yayla olan Filistin'e gelmişler, orada bulunan Kenânîlerle karışmışlardır. M. Ö. 1200 yılından sonra, bu bölgeye gelip yerleşen Filist'lerin saldırıları karşısında dağılmışlar ancak M.Ö. 1044 yılında Saul adlı bir kahramanın çevresinde toplanabilmişlerdir. Bundan sonra başlarına Davud ve Süleyman adlı krallar geçmiştir. Davut zamanında komşu devletler yenilmiş. Kudüs şehri kurulmuş, Süleyman zamanında da kuvvetli bir devlet durumuna geçmişlerdir.

Süleyman'ın ölümünden sonra İbranilerin birliği bozulmuş, biri kuzeyde İsrail devleti, öbürü güneyde Yuda (Yahudi) devleti kurulmuştur. Fakat bu iki devlet, yıllarca kendi aralarında çarpışmışlar ve kuvvetten düşmüşlerdir. İsrail devletine Asurlular (M.Ö. 721), Yahudi devletine de Babilliler (M.Ö. 587) son vermişlerdir.

Yahudiler, Babil boyunduruğundan M.Ö. 539 da kurtulmuşlar. Kudüs'teki Süleyman tapınağını yeni baştan onarmışlar ve Kudüs'e böylece eski dinî önemini kazandırmışlardır. Fakat buna rağmen Yahudiler bir daha kendilerini toplayıp eskisi gibi bir devlet kuramamışlardır. Perslerin, Büyük İskender'in, Romalıların egemenliğinde uzun yıllar kalmışlardır.

Hıristiyanlığın kuvvet kazanması ile İsrailoğlullarınin dinî, eski önemini kaybetmiş, Kudüs, Hıristiyanların kutsal şehri durumuna geçmiştir. Yahudiler de, uzun yüzyıllar boyunca bir yurda sahip olmadan, dünyanın her tarafında dağınık bir durumda yaşamışlar, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dağınık bir durumda eski yurtlarında kendi devletlerini kurabilmişlerdir.

BİRLEŞİK KRALLIK « Tarih

İngiltere, Gal eyaleti, İskoçya ve İrlanda'dan meydana gelmiş eski bir siyasî birlik. Bu birlik 1 Ocak 1801 tarihinde kurulmuştur. Sık sık kanlı ayaklanmalara sahne olan İrlanda’yı Napoleon zamanında bir Fransız saldırısından kurtarmak amacı ile kurulan bu birlik, hiçbir ciddî sarsıntı geçirmeden 1921 yılına kadar davam etmiştir. 1916 yılından itibaren İrlanda'da, İrlanda'nın bağımsız bir devlet olması yolunda yapılan iç çarpışmalar, 1922 yılında, Biritanya'nın bir dominyonu olmak üzere, İrlanda Serbest Devletinin kurulması ile sonuçlanmıştır. Bu yeni devlet, 1933 te İngiltere tahtına bağlılık yemini etmemiş, 1937 de bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilân etmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tarafsız bir devlet halinde kalmış ve 18 Nisan 1949 da dominyon statüsünü atarak, Britanya, Milletler Topluluğundan tamamıyla çıkmıştır.

Bugün Birleşik Krallık deyimi, Büyük Britanya Devleti için kullanılan bir deyimdir.

KAVAK « Bitkiler

Söğütgillerden çoklukla sulak yerlerde yetişen bir ağaç. Boyu otuz, kırk metreye kadar yükselebilir, Kerestesi işlenip bazı eşya için kullanılır. Yaprakları genişçe, yaprak sapları ince ve uzun olduğu için, hafif rüzgârlarda bile titreşir ve hava hareketlerini haber verir.

DAMGA « Sözlük

Bir şeyin üzerine, nişan ve alâmet, basmak üzere, mühür gibi kullanılan âlet. Damganın kullanılması, resmî ve özel dairelerde, işletmelerde, çeşitli teşekküllerde yerine ve sırasına göre, önemli bir özellik arz eder ve damgalar, sorumlu kişilerde bulunur. Damga çeşitleri çoktur. Bunlardan en çok kullanılanlar şunlardır: Soğuk damga, lâstik damga, madeni damga.

ihtiyaca göre, bu damgalardan herhangi birinden faydalanılarak damgalanan evrak ve belgeler, ya belli değerler kazanırlar, ya geçer sayılırlar, ya da yine damgalanmak suretiyle değerlerini kaybederler. Bu bakımdan, damgalar önemli hizmet görürler.

HACİM « Matematik

Bir cismin boşlukta kapladığı yer. Cisimlere göre, hacimde değişiklikler görülür. Katı cisimler kırılıp parçalanmadıkça hacimlerin değiştirmezler. Sıvı cisimler, bulundukları kabın biçimine uyarak, o kalıbın şeklini alırlar. Gaz cisimlerin hacimleri ise, kabın biçimine bağlı olduğu gibi, gazların hacimleri sıcaklık, basınç gibi şartların etkisi altında değişiklik gösterir.

Geometride bir cismin hacmi, boy en, yükseklik boyutları ile gösterilir. Bir cismin bu üç boyutu yoksa o cismin hacmi yoktur.

Hacim ölçüleri: Hacim ölçüsü birimi (metreküp)tür.Boyu,eni ve yüksekliği birer metre olan cisimlerin hacmi, bir metreküpe denktir.

KARAİSALI « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.119 kilometrekare, nüfusu 4.769 dur. İlçenin yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ sırtlarından ve geniş vadilerden ibarettir. Buğday, arpa, mısır, pamuk, susam, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.800 nüfuslu Karaisalı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy