Nedir

KARAMANOĞULLARI « Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra meydana çıkan Anadolu beyliklerinden biri. Osmanoğullarından sonra en büyük ve en kuvvetli olan beyliktir. 1256 yılından, 1483 yılına kadar sürmüştür.Oğuzların Sa'lur boyundan oldukları sanılan Karamanoğullarının bir bölümü Selçuklular zamanda Kilikya sınırı üzerine ve Ermenak taraflarına yerleştirilmişti. Bu bölümün başkanı olan Kerimeddün Karaman, Selçukluların kuvvetsizliğinden istifade ederek kudretini arttırmış, oğlu Mehmet Bey, Anadolu'da baskın hareketlerinde bulunan Moğollarla çarpışmış ve Konya'yı ele geçirmiştir. Mehmet Bey'den sonra gelen Karaman aşireti başkanı ve uç beyi olan oğulları, devamlı olarak Moğollarla mücadele etmişler, 1312 yılında ikinci defa Konya'yı ele geçirmişler ve İlhanlıların Anadolu valisi Demir taş’a boyun eğmemişlerdir. Demartaş'ın Mısır'a kaçması üzerine de Karaman beyliği bağımsız bir devlet özelliğini kazanmıştır. (1312).

Karaman Beyi Alâadin Ali Bey, Osmanlılarla ilk defa iyi bağlantılar kurmuş, Osmanlı sultanı Murat I. in kızını almıştır. Fakat, Osmanlıların fazla ilerlemeleri üzerine Osmanlılarla bir iki savaşa girmiş, yenilgiye uğradığı için de beyliğinden bazı bölgeleri Osmanlılara bırakmıştır. Son olarak Alâaddin Bey, Yıldırım Bayezit'le çarpışmış, yenilgiye uğratılarak öldürülmüş ve Konya Osmanlıların eline geçmiştir. (1398). Fakat Ankara Savaşı yenilgisinden sonra, Karaman Beyliği, Timur tarafından yeniden kurulmuştur (1402).

Bu olaydan sonra, Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin en önemli düşmanlarından biri durumuna gelen Karamanlılar, her fırsatta Osmanlılarla karşı karşıya gelmekten çekinmemişlerdir. Fatih, her zaman Osmanlıların zor anlarından istifade etmek isteyen Karamanlılar üzerine yürümüş, Konya ve Karaman'ı Osmanlı sınırlarına katmıştır. Bir süre sonra da Karamanoğulları beyliği tarih sahnesinden silinmiştir.

Karamanlılar, meydana getirdikleri bir çok sanat eserlerinin yanında, Anadolu'da Türkçeyi resmî dil olarak kabul eden ilk Türk beyliğidir.

UŞİ ANTLAŞMASI « Tarih

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlılarla İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma. İsviçre'nin Lozan şehrinin iskelesi olan Uşi'de imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların Trablusgarp'a saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtalyan Savaşı Osmanlı Devleti'ne Balkan devletlerinin de saldırıda bulunmaları üzerine Osmanlılar İtalyanlarla barış yapmak zorunda kalmışlardır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birine göre, Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakılmaktadır.

HAYVANLAR « Hayvanlar

Canlı varlıkların iki büyük bölümünden biri. Her hayvan doğar ya da yumurtadan çıkar beslenir, soluk alır, büyür, neslini üretmek için döl verir ihtiyarlar ve ölerek varlığını sona erdirir. Her hayvanın belli biçimleri ve büyüklükleri belli bir yaşama süreleri vardır.

Hayvanların, canlı varlıkların öbür kolu olan bitkilerden ayırmak kolaysa da, ilkel hayvan ve bitkilerde yapı bakımından ayrıntı bulmak zorlaşır. İlkel hayvanların ve bitkilerin canlılık olayları yalnız protoplâzmalarındadır. Ancak gelişme ilerledikçe, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ayrıntılar kesinleşir. Yüksek hayvanların yüksek bitkilerden ayrılmasına sebep olan karakterler arasında başlıca şunlar vardır:

1 - Hayvanlarda “aktif hareket” ve sinir sistemi bulunduğu halde, bitkilerde yoktur. (Hayvanlardan yalnız süngerlerde sinir sistemi yoktur).

2 - Hayvanlarda selüloz bulunmaz (Tulumlu hayvanlarda vardır).

3 - Hayvanlar, su madensel tuzlar ve organik maddelerle beslenirler. Bitkiler ise, inorganik maddelerden organik madde meydana getirirler.

4 - Hayvan hücresinde “santrozom” vardır, bitki hücresinde yoktur.

5 - Bitkilerde klorofil vardır, hayvanlarda yoktur.

Hayvanların yapısı, hücre, dokular, organlar ve sistemlerden meydana gelmiştir.

BOLU « Türkiye Coğrafyası

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde bir şehir. Nüfusu 13.743 tür. Ankara - İstanbul karayolunun ortasına yakın bir yerde (Ankara - Bolu 212 km. İstanbul -Bolu 279 km.) Bolu ovasının kuzey bölümündedir. Denizden yüksekliği ortalama olarak 725 metredir. Çevresi çam, kayın ormanlarıyla kaplı dağlarla ovaya yakın yerlerde fundalıklar, bağ ve bahçelerle kuşatılmış şirin ve eski şehirlerimizden biridir.

İçinde Osmanlılardan önceki devirlere ve Osmanlılara ait pek çok tarihî eserler bulunan Bolu, Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezit'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir ara İsfendiyaroğullarının saldırısına uğramışsa da Murat II. devrinden sonra hep Türklerin egemenliğinde kalmıştır.BOLU İLİ

Kuzeybatı Anadolu illerinden biri. Yüzlölçümü 11.033 kilometrekare, nüfusu 353.004 tür. Batıdan Sakarya, güneyden Ankara, doğudan Çankırı kuzeyden Zonguldak illeri ve Karadenizle çevrilidir.Topraklarının % 46 sı ormanlık ve fundalıktır. Ticaret maddelerinin başında orman ürünleri gelir. Bu arada hububatı ve bilhassa meyvacılığı ile ünlüdür. Sınırları içinde irili ufaklı bir hayli göl vardır.Turistik bir özelliği olan Abant gölü bunlardan biridir.

MENDERES NEHİRLERİ « Türkiye Coğrafyası

Batı Anadolu Bölgesinde bulunan ve Ege Denizine dökülen iki nehir. Büyük ve Küçük Menderes adlarını alırlar. Büyük Menderes nehri Afyonkarahisar ilinde, Dinar yakınlarından çıkar, çok dolambaçlı olarak Denizli ve Aydın illerini geçtikten sonra Söke'nin güneyinde Ege Denizine dökülür. Uzunluğu 215 kilometredir. Küçük Menderes nehri Îzmir ilinin batı ucundan çıkar, Selçuk önlerinde Kuşadası körfezinde Ege Denizine dökülür. Uzunluğu 140 kilometredir.

BUHARLAŞMA ISISI « Kimya

Bir gram sıvıyı, o sıvının özel kaynama sıcaklığında, sıvı halinden buhar haline geçmesi için gerekli olan ısı enerjisine verilen ad.

Normal basınç altında kaynama noktalarında buharlaşma ısıları, her madde için bellidir. Aşağıda bazı maddelerin buharlaşma ısıları (Kal/gr.) cinsinden verilmektedir.

Su (538.9), Amonyak (321), Alkol (202), Benzol (92), Kloroform (61), Çinko (400), Gümüş (517), Civa (68).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy