Nedir

FORMOZA ADASI « Dünya Coğrafyası

Çin denizinde bulunan bir ada. Yüzölçümü 36.000 kilometrekare, nüfusu 9.506.000 dir. Bugün Çan-Kay-Şek'in başkanı bulunduğu Milliyetçi Çin hükümetinin topraklarını meydana getirmektedir. Merkezi Taipeh şehridir. İlkin Çinlilere ait bulunan Formoza adası 1895 savaşından sonra Japonların egemenliğinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Çin'e geçmiş, Çin'de komünistlerle milliyetçilerin elinde kalan tek yer olmuş ve Milliyetçi Çin'in cumhurbaşkanı Çan-Kay-Şek, ordusu ve güvendiği adamları ile burada hükümetini kurmuştur.

Adada kömür ve altın madenleri bulunduğu gibi, çay, pirinç, şeker kamışı ekimi önemli ihracat maddelerindendir.

CİZYE « Yönetim Şekilleri

Eskiden Müslüman memleketlerde oturan Hıristiyanlardan alınan vergi Hıristiyanlar, İslâm ülkelerine vardıklarında, bu ülkeleri yönetenler tarafından, a - Müslümanlığı kabul etmeleri, b - Asker olmaları, c - Cizye vermeleri teklifleriyle karşı karşıya bırakılırlardı. Bu tekliflerden askerliği ve Müslümanlığı kabul etmeyenler için, Müslüman devletin korunmasına girmeleri, dinlerinde, geleneklerinde, günlük yaşayışlarında, sanat ve ticaretlerinde serbest ve bağımsız kalmaları karşılığı olarak “cizye” denen vergi alınırdı. İkin Halife Ömer zamanın da başlayan bu vergiye göre, en zengin Hıristiyanlardan, yılda bir kere olmak üzere 4 dirhem gümüş, orta hallilerden 24 dirhem gümüş, fakirlerden 12 dirhem gümüş alınırdı. Bu şekil, Osmanlılar tarafından da kabul edilmiştir. Fakat alınan para miktarı, zamanla değişime uğramıştır. 1855 tarihli “Islahat Fermanı” ile cizye kaldırılmış; bunun yerine, Hıristiyanların askere alınmamalarına karşılık “bedel-i askeri” adlı bir vergi konmuştur. Cizyenin adı değişmiş şekli olan bu vergi de, 1908 devriminden sonra Hıristiyanlar askere alındıklarından kaldırılmıştır.

AMUDERYA « Dünya Coğrafyası

Batı Türkeli'nin en büyük nehri. Öbür adları Ceyhun veya Oxus'dur. Uzunluğu 2500 kilometredir. Pamir, Hindikuş ve Altay'lardan aldığı kollarla büyüyerek dağlık bölgeden çıkar ve kuzey - batıya yönelir çok geniş bir deltada kollara ayrılarak Aral gölüne dökülür.

HAPİS « Hukuk

Hürriyet bağlayıcı ceza şekli. Ceza kanunumuza göre, suçlu olan bir kimse, mahkemenin verdiği cezaya göre, belli bir yere (cezaevine) kapatılır. Hürriyeti bağlayıcı bir ceza olan hapis ağır hapis, hapis ve hafif hapis, olmak üzere üç türlüdür. Özellikleri bakımından aynı olan bu cezalar, süreleri, yürütme rejimleri ve ait oldukları suç cinsi bakımından birbirinden farklıdır. Ağır hapis ve hapis, cürümlere mahsus cezalar, ağır hapis müebbet ya da geçici olabilir. Müebbet olma halinde, suçlu bütün ömrü boyunca cezaevinde kalır. Geçici ağır hapis süresi ise, bir yıldan 24 yıla kadar değişir. Hapis cezası ise, 7 gün ila 20 yıl arasında değişir. Hafif hapis, kabahatlere mahsus bir cezadır ve bir günden iki yıla kadar değişir.

Ağır hapis cezası, memleketimizde bu gün üç devrede uygulanmaktadır. Hükümlü, birinci devrede, cezasının 1/10 una eşit bir süre, geceli gündüzlü yalnız bir hücreye kapatılır; ancak bu süre bir aydan az, sekiz aydan çok olmaz. İkinci devrede, duruma ve suçunun özelliğine göre hükümlüler ayrı guruplar halinde bulundururlar, bu süre, geriye kalan ceza sürelerinin yarışma denktir. Üçüncü devre, geri kalan süredir. Bu devrede bulunan hükümlü esası üzerine kurulmuş olan cezaevlerinde çalıştırılır.

Hapis ve hafif hapis cezaları, birinci devre müstesna olmak üzere aynı ağır hapis gibi çektirilir.

HADİS « Din

Peygamber Muhammet'in düstur değeri taşıyan sözlerine verilen ad. “Hadis” kelimesi aslında genel olarak dinsel ya da dindışı özellikte demeç ya da söz anlamına gelir. Sonradan özeleştirilerek bu anlam verilmiştir. Aynı zamanda, Peygamberin bir dini esas meydana getirecek şekilde olduğu söylenegelen fiil ve sözleri için de “hadîs” kelimesi kullanılmaktadır.

Peygamberin sözleri sağlığında kaydedilmediği fiil ve hareketleri tespit edilmediği için, bunlar, Peygamberin yakınında olanlar tarafından (sahabeler) çevrelerine nakledilmiş, bunların kanalı ile Peygamberden sonraki nesillere de, nesilden nesle geçen söylentiler şeklinde ulaşmıştır. Bu bakımdan hadîslerde Peygamberin söylediği söz ya da hareketin, kimin aracılığı ile kimden duyularak nakledildiği de, “en son anlatan, en son anlatana anlatan...”şeklinde sıra ile sayılır.

KORİNT KANALI « Türkiye Coğrafyası

Mora yarımadasını asıl Yunanistan'dan ayıran kanal. Korint berzahının 1881 de kazılmaya başlayıp 1989 te açılmasıyla meydana gelmiştir. Bu kanalla Ege denizinden Yunan denizine kolaylıkla geçilir. Boyu 40 metre, derinliği 8 metredir. Ancak orta boy gemilerin geçebileceği kadar bir kanaldır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy