Matematik

ALAN

Kelime anlamı ile, düz, açık ve geniş yer. Geometride bir cismin yüz ölçümünün ifadesidir. Alan ölçüsü birimi metrekaredir. Bunun katları ve askatları mevcuttur. Alan ölçülerinin birimleri yüzer yüzer büyüyüp küçülmektedir. Metrekarenin katları, dekametrekare, hektometrekare, kilometrekare’dir. Askatları, milimetrekare, desimetrekare’dir.

DİYAGRAM

Herhangi bir olayın değişmesini çizgilerle gösteren şekil. Diyagramlar belli ölçü birimi üzerinden düz bir yüzey üzerine, bu olayların çokluklar ile uygun uzunlukta, yükseklikte ya da genişlikte, düz çizgiler, üçgenler, kareler, dikdörtgenler, daireler, yarım daireler çizmek suretiyle meydana gelir.

METRE SİSTEMİ

Metreyi esas alan ölçü sistemi. Bu sistemde, uzunluk ölçü birimi metre, alan ölçüsü birimi, metrekaredir, hacim ölçüsü birimi metreküp ağırlık ölçüsü birimi kilogram, sıvı ölçüsü birimi litredir. Metrekare (MP). kenarı bir metre olan bir karenin alanıdır. Metrekarenin katları, desimetrekare kilometrekare’dir. 1 dkm2 = 100 m2 1 hkm2 = 10.000.000 m2 M etrekarenin askatları : Milimetrekare, […]

ALAN ÖLÇÜLERİ

Yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekare’dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekare, yazıda, kısaltılmış olarak m2 işaretiyle yazılır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür. Metrekarenin askatları: Bir metrekareden […]

DOĞRU

Başı ve sonu olmayan doğru çizgilere, kısaca doğru adı verilir. Doğrular, geometride şu şekilde gösterilir : A / (A doğrusu diye okunur.) Doğrular, ikiye ayrılır: 1 – Yarım doğru 2 – Doğru parçası. Yarım doğru, başı belli olan, fakat sonu belli olmayan doğrulardır. Geometride şu şekilde gösterilir : A / (A yarım doğrusu diye okunur.) […]

PRİZMA

Alt ve üst tabanları birbirine eşit ve paralel iki çokgenden, yanal ayrıltıları da eşit ve paralel doğrulardan ibaret çok yüzeyli cisimlere verilen ad. Prizmalar, tabanlarının şekline göre ad alırlar. Üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma gibi. Tabanları üçgen olan prizmalar, aynı zamanda “ışık prizması” adını da alırlar. Işık prizmasından geçen beyaz ışık ışınları, kendini meydana […]

ARİTMETİK

Matematik biliminin; sayılardan, bunların özelliklerinden ve işlemlerinden söz eden konu, sayı bilimi. Sayılarla yapılan hesaplarda esas olarak üç işlem vardır: 1) Toplama ve onun tersinden ibaret olan çıkarma, 2) Çarpma ve onun aksi olan bölme, 3) Bir kuvvete yükseltme ve onun tersi olan kuvvet alma. Tam sayıların toplanması, bir toplamdaki terimlerin ayrı ayrı sayılması demektir. […]

DÖRTGENLER

Dört kenarlı çokgenlere verilen ad. Başlıca beş çeşit dörtgen vardır: Kare, dikdörtgen,paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk. Bunların iç açılan toplamı 360 derecedir. Hepsinde de karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar bulunur. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğrular da köşegenlerini meydana getirir. Kare : Bütün açıları ve kenarlara birbirlerine eşit olan dörtgenlere verilen ad. Köşegenlerin birleştiği nokta, karenin alanı, iki […]

RAKAM

Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. On basamakta, on rakam vardır: 1 (Bir), 2 (İki), 3 Üç, 4 (Dört), 5 (Beş), 6 (Altı), 7 (Yedi) 8 (Sekiz), 9 (Dokuz), 0 (Sıfır). Bu rakamların, onlu basamağa göre yazılışının, ikinci yüzyılda Hindistan‘da bilindiği, IX. yüzyılda Avrupa‘ya geçtiği sanılmaktadır. Bu rakamlardan başka, değişik işaretlerle kullanılan Arap ve […]

ARŞIN

Türkiye’de eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. Aslı, parmak ucundan dirseğe kadar olan kol boyundan alınmıştır. Arşının birkaç çeşidi vardır. Çarşı arşını 68 cm, kıymetli kumaşları ölçmek için kullanılan endaze 65 cm., mimar arşını 75 cm. dir. Arşının sekizde birine urup, on altıda birine kerrap denirdi. 26 Mart 1931 de kabul edilen Ölçüler Kanunu ile bütün […]