Nedir

GOTİK YAZISI « Dünya Tarihi

Ortaçağ'da kullanılan bir yazı şekli. Bizim eskiden kullandığımız “kufi” yazı gibi köşeli harflerden ibaret bir yazıdır.Yakın zamanlara kadar Almanların resmî ve millî yazısı olarak kullanılmakta idi.

ANADOLU EYALETİ « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nun Asyada ki eyaleti. Bu eyalet, Anadolu Beylerbeyinin idaresinde bulunurdu. İlk Osmanlı fetihleri sırasında her bölgenin idaresi şehzadelere ve ileri gelen beylere verilirken, 1427 den sonra beylerbeyinin idaresine verilmiştir. Anadolu eyaletinin merkezi 1451 yılma kadar Ankara, bu tarihten sonra da Kütahya olmuştur. Eyalet, merkez (Paşa Sancağı) Kütahya olmak üzere şu 13 sancaktan meydana gelmiştir: Seruhan, Aydın Karahisar-ı Sahip, Kastamonu, Hüdavendigâr, Bolu, Menteşe, Sultanönü, Ankara, Çankırı, Teke, Hamid Karesi.

ÇAY « Genel Coğrafya

Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsulara genel olarak verilen ad. Çaylar, doğrudan doğruya denize aktıkları gibi kendilerinden daha büyük akarsulara da karışırlar.

GÖL « Genel Coğrafya

Karalar yüzeyinin çukurlarında, suların birikmesi ile meydana gelen oluşum. Bütün çevreleri, kara ile kuşatılmıştır. Oluşum bakımından başlıca iki büyük guruba ayrılırlar: 1 - Yerli kaya içindeki göller, 2 - Set gölleri.

Başlıca yerli kaya gölleri şunlardır: a - Çöküntüler ve tektonik hareketlerle meydana gelenler (Doğu Afri-ka'daki Victoria, Tanganika gölleri gibi. Bunlardan bazıları çok derin Bay-kal gölü 1.450 m.).

b - Oluşumu glasyal olan çanakların sularla dolması ile meydana gelen göller (Fillândiya ve Kanada göllerinin çoğu).

c - Sönmüş yanardağların kraterlerine suların dolması ile meydana gelen göller (Nemrut gölü).

Set gölleri, vadiler gibi dört yanından kapalı olmayan çukurların, lâvlarla, buzul ya da akarsuların taşıyıp getirdiği yığıntılarla, heyelan eden maddelerin meydana getirdiği bir sedle tıkanması ve meydana gelen set arkasından suların birikmesi ile meydana gelirler. (Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, denizden kıyı kordonları ile yarılmış set gölleridir; Van gölü, lâvlardan meydana gelmiş bir setin arkasında oluşmuştur; Tortum gölü, heyelan sokucu meydana gelmiştir).

Göller, yağmurlar, kaynaklar ve akarsularla beslenirler; sızan ve buharlaşma yolu ile su kaybederler. Göllerin sularının azalması ve çoğalması beslenme kaynaklarının çokluğuna, sularını kaybetme oranına göre değişir. Bu sebeple

beslenme sularının, buharlaşma ve sızma ile kaybedilen sulardan fazla olduğu mevsimlerde, göllerin, seviyesi yükselir; suların sızdığı ya da çok kaybedildiği mevsimlerde suları azalır. Kurak bölgelerdeki göllerin bazıları tamamen kuruyabilir. Tuz gölünde durum böyledir.

Fazla sularını dışarıya boşaltan göllerin suyu tatlı, kapalı havzalardaki göllerin suyu tuzlu olur.

Dünyanın başlıca gölleri : Dünyadaki başlıca göller büyüklüklerine göre şunlardır : Hazar denizi, 336.000 km2.) Superior (81.000 km2.), Victoria (68.000 km2.), Aral (64.500 km2.), Huron ( 41.600 km2), Michigan (58.100 km2), Baykal (33.000 km2), Tanganika (32.000 km2.),

Türkiye'deki göller : Türkiye'de irili ufaklı seksen kadar göl ve gölcük vardır. Fakat hiçbiri Amerika ve Avrupa'daki göller kadar büyük alan kaplamazlar. En büyük gölümüz olan Van gölü, Avrupa'nın en büyük gölü olan Ladoga gölünün ancak beşte biri kadardır. Göllerimizin başlıcası şunlardır: Van (3.764 km2.), Tuz gölü (1.620 km2), Beyşehir (651 km2), Eğridir (570 km2.), îznik (308 km2.), Manyas (178 km2.), Burdur (176 km2 ), Acıgöl (156 km2.), Ulubat (156 km2)

Son yıllarda Kızıl ırmak üzerinde kurulan Hirfanlı Barajının ardındaki gölün yüzölçümü 208 km2 dir (Bu duruma göre, buradaki baraj gölü, Türkiye'nin başlıca göllerinden biri olmaktadır.)

EDREMİT « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.233 kilometrekare, nüfusu 36.871 dir. Yüzeyi, genel olarak batı ve güneybatıya yönelen dağ yamaçları ile bunlar arasında kalmış ovacıklardan ibarettir. Özellikle zeytincilik bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Bu ekonomik faaliyetinin yanında arıcılık, bağcılık, meyvecilik önemli şekilde gelişmiştir. ilçe merkezi, 22.246 nüfuslu Edremit kasabasıdır.

MİSAKİ MİLLİ « Tarih

Millî Mücadele'nin başladığı yıllarda, İstanbul'da toplanmış olan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Millî Mücadele'ye katılmış olan milletvekillerinin, Meclis'te meydana getirdikleri “Felâh-ı Vatan Grubu” aracılığı ile Meclis'e kabul ettirdikleri vesika (28 Ocak 1920). Bu vesikaya göre,

1 - Osmanlı Devleti, yalnız Arap çoğunluğu ile iskân edilmiş olup 30 Ekim 1918 tarihli mütareke imzalandığı vakit düşman ordularının işgali altında bulunan yerlerin mukadderatının, halkın serbestçe verecekleri reye göre tâyin edilmesi gerekli olduğundan bu mütareke hududu içinde Türk ve İslâm ekseriyeti ile meskûn bulunan kısımların tümü fiilen veya hükmen hiçbir suretle ayrılık kabul etmez bir bütündür.

2 - Halkın reyiile ana vatana katılmış olan bu üç sancakta “Kars Ardahan ve Artvin” gerekirse halkın reyine müracaat edilmesini kabul ederiz.

3 - Türkiye barışına bırakılan Batı Trakya hukukî durumunun tespiti de halkın tam bir hürlükle beyan edecekleri reye uygun olmalıdır.

4 - Hilâfet merkezi ve Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul şehriyle Marmara denizinin güvenliğini her türlü müdahaleden masum olmalıdır. Bu esas kabul edilmek şartıyla Akdeniz Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve münakalâtına açılması hususunda bizimle diğer bütün alâkalı devletlerin, birlikte verecekleri karar muteberdir.

5 - İtilâf Devletleriyle kararlaştırılmış olan esaslar içinde azınlıkların hakları komşu memleketlerin Müslüman halkınında aynı haktan istifadeleri şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir.

6 - Millî ve iktisadî gelişmemiz imkân dairesine girmek ve daha ileri ve düzenli bir şekilde devlet gibi bizim de gelişmemizin sağlanması sebeplerinin temininde istiklâl ve tam bir hürlüğe sahip olmamız hayat ve beka esasıdır. Bu sebeple siyasî, adlî malî gelişmemize engel olan kayıtlara muhalifiz. Hissemize düşecek borçlarımızın ödenmesi şartları da bu esasa aykırı olmayacaktır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy