Nedir

KARESİ BEYLİĞİ « Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulmuş beyliklerden biri. Başkentleri Balıkesir ili idi. Beyliği, Danişment Gazioğullarından Kalem Bey ile oğlu Karesi Bey kurmuştur. Karesi Beyliği 1341 yılında Osmanlıların eline geçmiştir.

BAĞDAT « Dünya Coğrafyası

Irak Cumhuriyeti'nin başşehri. Basra körfezinden 530 kilometre uzakta Dicle nehri kıyısında bulunmaktadır. Nüfusu 730.000 dur. Bir taraftan nehir ve demiryolları ile Basra'ya, öbür taraftan demiryolu ile Türkiye ve dolayısı ile Avrupa'ya bağlı Irak'ın en önemli şehridir.

Bağdat'ta yazlar çok sıcak olur. Ağustosta ısı ortalaması 33° dir. Halk günün sıcak saatlerini evlerin hiç güneş ışığı girmeyen “serdap” denen serin bölümlerinden geçirir. Yağışlar, kışın olur. Büyük ve modern binalar, sinemalar ve tiyatrolar kısa bir zamanda şehrin çehresini değiştirmiştir.

Dicle nehri Bağdat'ı kuzeyden güneye doğru ikiye ayırır. Doğudaki bölüme “Rusafe”, batıdaki bölüme de “Kerh” denir. Bu iki bölüm demir köprülerle birbirine bağlanmıştır. Devlet dairelerinin büyük bir kısmı, devlet hastanesi, kitaplıklar ve stadyum doğudaki bölümdedir. Batı bölümde de sivil uçak alanı, harp ve topçu okulları bulunmaktadır. Şehirde ayrıca ipekli kumaş yapımevleri, deri fabrikaları bulunur. Mücevhercilik de ilerlemiş durumdadır.

Bağdat'ın, Abbasi'lerin ikinci halifesi Ebu Cafer Manzur tarafından yüz bin işçi çalıştırılarak 762 yılında temeli atılmış ve dört yılda tamamlanmıştır. Abbasîler zamanında İslâm âleminin ve dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmuş, 1258 de Hulâğû tarafından istilâ edilmiştir. Daha sonraları Timur'un, Akkoyunlu'ların ve Karakoyunlu'ların istilâsı altına girmiş. 1534 yılında Kanunî Sultan Süleyman tarafından Osmanlı ülkesine katılmıştır. Birkaç defa İran'daki Safevî'lerin saldırılarına uğramışsa da 1555 te yapılan Amasya anlaşması ile Bağdat'ın Osmanlı'lara katılması İranlı'lar tarafından tanınmıştır, Osmanlı ülkesine bağlı bir eyalet ve il merkezi olarak Birinci Dünya Savaşanın sonuna kadar Osmanlı şehirleri arasında bulunan Bağdat, 1921 de Irak krallığının kurulması üzerine bu devletin başşehri olmuştur.

HÜRRİYET-İ EBEDİYYE ABİDESİ « Bilim ve Sanat

İstanbul'da Şişli'nin kuzeybatısındaki Hürriyet-i Ebediyye tepesinde 31 Mart şehitleri için dikilmiş anıttır. 23 Temmuz 1911 de hürriyet şehitleri büyük bir törenle buraya gömülmüşlerdir. Bunlardan başka buraya 29 Mayıs 1913 te öldürülen sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Berlin'de öldürülen sadrazam Talât, Paşa'nın naşı (25 Şubat 1943 ) ile Taifte öldürülen Mithat Paşa'nın naşı (26 Haziran 1951 de) buraya törenlerle gömülmüştür.

KOOPERATİF « Devlet

İhtiyaçlarını doğrudan doğruya edinerek aracıların kârından kurtulup daha ucuza mal etmek için küçük sermaye sahiplerinin meydana getirdiği şirketler. İşbirliği esasına dayanır. Kooperatifler, amaçlarına göre çeşitli şekillerde olurlar:

İhtihsal Kooperatifleri:Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir.

Kredi kooperatifleri : Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen kârlar, yine ortaklar arasında bölünür.

İstihlâk kooperatifleri : En eski kooperatif şekillerindendir. İstihlâki bir düzen içine almak esasına dayanır. Üyelerine daha çok yiyecek maddelerini, aracıları aradan çıkarmak suretiyle sağlanmış olur.

Tarım kooperatifleri : Tarım alanında büyük gelişmeler sağlayan bir kooperatif şeklidir. Bunlar, ya “tarım satış kooperatifleri”ya da “tarım alım kooperatifleri” şeklinde olur. Birinci şekilde tarım ürünlerinin bir arada piyasaya sürülmesi amacı güdülür. Böylece, hem mallar, müşterisini daha kolaylıkla bulmuş, hem de ürünlerinin daha iyi bir fiyatla satılması sağlanmış olur. İkinci şekilde, tarım için gerekli çeşitli âletlerin (traktör) ve lüzumlu maddelerin (gübre, tohum yem) satın alınmasını, bunların ortaklar arasında, kooperatifin malı olarak eşit şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulmuş kooperatiflerdir.

Mesken kooperatifleri : Bir mesken yaptıracakların hisseleri ile meydana gelen kooperatif şeklidir. Fakat, çoğu zaman bu hisseler toplamı, amaç için yeter olmadığından, kooperatif olarak büyük krediler sağlanır, ödemeler yine kooperatif olarak (tabii hisse sahiplerinin ödemeleri ile) kredi alınan yere yapılır. Böylece, küçük bir sermaye ile, kooperatif aracılığı ile bir kredi müessesine borçlanılarak, bir mesken yapılmak imkân sağlanmış olur,

DİSPANSER « Devlet

Hastaların ayakta bakılıp parasız ilâç verildiği bakım evi. Dispanser her türlü hastalığa bakılacak şekilde düzenlediği gibi, belirli hastalıklara bakacak şekilde düzenlenebilir (Verem dispanserleri, trahom dispanserleri, çocuk dispanserleri gibi).

Dispanserlerin bir kısmı devlet tarafından kurulmuştur. Yönetimi devlet eli ile olur. Bunun dışında, belediyeyle: işlettiği dispanserler, çeşitli kurura tarafından işletilen dispanserler özel müesseselerin açtığı dispanserler vardır.

Verem dispanserlerinin dışında, genel olarak dispanserlerde yatak bulunmaz. Dispanserlere başvuran hastalara röntgen muayenesi, lâboratuar araştırmaları ve fizik muayeneleri yapılır. muayeneler sonunda, hasta oldukları meydana çıkanların adresleri alınır sağlık fişleri çıkarılır. Bunlara devamlı olarak korunma çareleri ve bakım usulleri öğretilir. Bunun dışında, dispanserlerde, hastahanede tedavi edilip çıkan ve devamlı bakımı gereken hastalara da bakılır.

AKABE MESELESİ « Tarih

İkinci Abdülhamit devrinde (Şubat - Ekim 1906) Hicaz demiryolunun güneye doğru uzanarak Akabe yakınından geçmesi üzerine, bunun Süveyş Kanalı için bir tehlike olabileceğini düşünen İngiltere tarafından çıkartılan bir siya. sî mesele. 1841 yılında Babıâli Mısır jandarmasının Turisina yarım adasının bazı yerlerinde bulunmasına izin vermiştir. Süveyş Kanalının açılmasından sonra bu izin geri alınmış ve Akabe kalesinde bulunan Mısır jandarması çıkarılarak yerine Osmanlı askerleri yerleştirilmiştir. Bu durum İngilizlerin protestosu ile karşılanmış ve 1906 yılı başlarında Hicaz demiryolu Maan'a geldiği zaman Süveyş'in tehlikeye gireceğini düşünen İngiliz hükümeti tarafından yeniden ortaya atılmıştır.

Yapılan uzun müzakerelerden sonra ve İngiltere'nin çeşitli tazyikleri SOKUCU Mısır hidivliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir anlaşma yapılmış ve Süveyş'in emniyeti için Sina yanmada, sının Mısır kuvvetleri tarafından işgal edilmesini Abdülhamit hükümeti kabule mecbur kalmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy