Nedir

TERME « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 672 kilometrekare, nüfusu 56.317 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş ovalık alanlardan ibarettir. Geniş tahıl ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.876 nüfuslu Terme kasabasıdır.

ARPAÇAY « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.693 kilometrekare, nüfusu 57.508 dir. Kars'ın kuzey - doğusunda bulunmaktadır. Yüzeyi, geniş ve düz bir yayla ile bu yaylayı çevreleyen hafif meyilli sırtlardan ibarettir.

Buğday, arpa, keten, patates ekimi Önemlidir. Çayırlarında çok miktarda sığır ve koyun beslenir.

İlçe merkezi Zaruşat kasabasıdır.

ALABAMA MESELESİ « Tarih

Devletler Hukukunun tanınmış meselelerinden birinin adı. Amerika Birleşik Devletlerini Kuzey ve Güney diye ikiye ayıran 1861 - 68 iç savaşı sırasın, da, Güneylilerin İngiltere'den almış oldukları “Alabama” adlı gemi yüzünden çıkmıştır.

1862 yılında denize indirilen Alabama gemisi, İngilizlerin yardımı ile silâhlandırılmış ve kuzey devletlerine ait 500 kadar gemi batırmıştır. 1865-71 yıllan arasında beş yıl devam eden bir anlaşmazlık sonucu, Birleşik Amerika, İngiltere’yi tarafsızlık kaidelerine uymamakla suçlandırmış ve Alabama gemisinin yapmış olduğu zararları telâfi etmesini istemiştir.

Uzun tartışmalardan sonra nihayet 8 Mayıs 1871 de Washington'da bir anlaşma imzalanmış; beş devletten mürekkep tarafsız bir mahkemenin Cenevre'de toplanarak 14 Eylül 1871 de verdiği, İngiltere'nin Amerika'ya on beş milyon dolar tazminat ödemesi kararı ile son bulmuştur.

MEDİNE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz'da bulunan bir şehri. Nüfusu 50.000 dir. İslâm dünyasının Mekke'den sonra en kutsal şehridir. Asıl adı “Yesrib” iken, Peygamber Muhammed'in, Mekke'den buraya hicret etmesinden sonra Peygamber'in Şehri anlamına “Medine tün Nebiû” adını almış, Medine de bu addan kısalmıştır. Şehrin ortasına yakın yerinde Peygamberin kabri ve mescidi bulunmaktadır.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI « Devlet

Yurdumuzun gümrük işlerini düzenleyen, tekel maddelerinin yapım ve satışını yöneten Bakanlığa, Gümrük ve Tekel Bakanlığı denir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, iki ayrı alanda görev yapar: 1- Gümrük alanında, 2 - Tekel alanında.

1 - Gümrük alanındaki çalışmalar: Bir ülkenin sınırlarında, içeri giren malların ve dışarı çıkarılan malların Devlet gözüyle incelenmesinin yapıldığı yoklama yerlerine gümrük, denir. Gümrüklerde, Gümrük ve Tekel Bakanlığının memurları, yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan malları inceler. Yurdumuz için zararlı olan şeylerin girmesini önler. Aynı şekilde yurdumuzdan dışarı çıkarılan mallar ,ticareti yapılan çeşitli mallar olduğundan, bunların, kötü cins mallardan olmaması yabancı ülkelerde Türklerin itibarını yükseltir. Bu sebeple, yurdumuzdan çıkarılan bu ticaret mallarının, itibarımızı küçülten bozuk mallar olmaması gerekir. Bu görevi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, memurlar aracılığı ile gümrüklerde yerine getirir.

Dışardan gelecek her çeşit malı yurdumuza sokmak, yurdumuzda yapılmakta olan çeşitli malların, başka bir deyimle yerli mallarının değerinin azalması sonucu yaratır. Böylece de, Türk sermayesi ve Türk işçisi korunmamış olur. îşte Devlet, bu mallar üzerinde de kontrolünü yaparak, Türk işçisini ve Türk sermayesini korumuş olur.

Gerek dışarıdan yurdumuza girecek mallar, gerekse yurdumuzdan dışarı çıkarılacak mallar, Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrüklerde kontrol görevini yerine getirirken başka bir görevi de yerine getirir. O da, bu mallardan gümrük vergisi adı verilen bir vergi almasıdır. Gümrük vergisinin hangi mallar için ne ölçüde alınacağı, kanunla bellidir. Gümrük vergisi, hem Devletin gelirlerinden birini meydana getirir, hem de, dışardan yurdumuza sokulan malların, pahalılaşmasını sağlar. Böylece yurdumuzda yapılan yerli mallar, dışardan getirilen aynı cins mallardan daha ucuza satılmış olur. Türk işçisi ve Türk sermayesi, Devlet eliyle korunur.

2 - Tekel alanındaki çalışmalar: Yurdumuzda, uyuşturucu zehirler, ispirtolu içkiler tabanca gibi silâhlar, tütün sigara, oyun kâğıtları, barut gibi maddeler, Devlet eliyle elde edilir ve bunların satışları Devlet eliyle olur. Buna tekel denir. Devlet, zararlı olan bu gibi maddelerin zararlarını azaltmak, kullanışlarını daha iyi kontrol etmek işimi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına vermiştir. Bu Bakanlık bu işleri, Tekel Genel Müdürlüğü ile yönetir. Çoğu keyif için kullanılan bu maddelerin satışından da Devlet büyük gelirler elde eder.

Yukarıdaki açıklamalara göre, Gümrük ve Tekel Bakanlığının görevleri şunlardır :

Görevleri :

1 - Gümrükleri kontrol etmek, gümrük vergilerim toplamak,

2 - Gümrük Kanununu ve gümrük tarifelerini uygulamak ,

3 - Tekel maddelerinin yapılışını, satışını kontrol etmek,

4 - Tekel maddelerinin satışından Devlete gelir sağlamak.

KADİRLİ « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.815 kilometrekare, nüfusu 64.189 dur. Yüzeyi çoklukla dağlık alanlardan ve ormanlarla kaplı sırtlardan ibarettir. Tahıl, pamuk, pirinç ekimi başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 11.704 nüfusu Kadirli kasabasıdır

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy