Nedir

DOLAMA « Sağlık

El parmaklarında tırnaklar çevresindeki yumuşak kısımların, bazen de kemiğin iltihaplanmasından ile gelen ağrılı bir hastalık. Dolama, parmakların bu çevresinin, her hangi bir çizilme sonucu mikropların deri içine girmesi sonucu meydana gelir. Dolama olan yerde ağrı ve şişlik görülür, iltihaplanmanın derinlere inmediği hallerde, önemi olmayan bir hastalık durumunda kalır. Fakat, kemiğe kadar inen dolamalar, tehlikeli olabilir. Alkol pansumanı ve toplanmış olan iltihabın aldırılması ile dolamayı tedavi etmek mümkündür.

BALIKÇILIK « Meslekler

Balıkçı mesleği, balık avı. Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de balıkçılık iki kısma ayrılmıştır : Deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı.

Deniz balıkçılığı memleketimizde genel olarak kıyı balıkçılığı özelliğini taşımaktadır. Marmara denizinin açık sularında ve Karadeniz kıyılarında 45 - 50 kilometre uzaklarda türlü ağlarla, geniş çapta balık avlanması oluyorsa da bunlar önemsiz olduğundan, büyük balıkçılık sayılamazlar.

Tatlı su balıkçılığı, göllerde nehirde ve başka akar sularda yapılan küçük balıkçılıktır.

HAVZA « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 794 kilometrekare nüfusu 44.933 dür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli ve yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan meydana gelmiştir. İlçe, çok eski yıllardan beri kaplıcaları ile ünlüdür. Arpa ,buğday, pancar mısır ekimi önemlidir.İlçe merkezi 9.463 nüfuslu Havza kasabasıdır.

DATÇA « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 446 kilometrekare nüfusu 5,812 dir. İlçe yüzeyi, Ege bölgesinin güney-batısında, Ege denizine doğru uzanmış dar bir yarımadadan ibarettir. Halk tarım ve hayvanlıkla geçinmektedir.İlçe merkezi 1.341 nüfuslu Reşadiye kasabasıdır.

NEW YORK « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden bir devlet. Yüzölçümü 127.438 kilometrekare, nüfusu 18.000.00 dur. Birleşik Devletler topraklarının doğu bölümünde yer alır. Atlas Okyanusu'na kıyıları vardır. Büyük bir tarım ve endüstri bölgesidir.

NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli şehri. New York devleti topraklarında, Atlas Okyanusu kıyısında, Hudson nehri ağzındadır. Nüfusu 7.892.000 dir. (Banliyöleri ile nüfusu 12 milyona ulaşır.) Dünyanın en kalabalık şehridir. Modern yapılan, bilim kurumları, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bulunduğu yer olması bakımlarından dünyanın da en önemli ve büyük şehirlerinden biridir.

ANAYASA « Hukuk

Bir memleketin devlet çatısını kuran yasama, yürütme ve yargı erklerinin (teşri, icra, kaza kuvvetlerinin) nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren ana kanun. Eskiden “Kanunu Esasi” denilen Anayasa Teşkilâtı Esasiye Kanunu adı ile de anılır.

Anayasa fikri, tarihte devletle beraber doğup gelişmiş bir fikirdir. Eski Türk hükümdarlıklarında, Yunan ve Romalılarda, Ortaçağın İslâm ve Hristiyan topluluklarında devlet teşkilâtının esaslarını ve hükümet usullerini tâyin eden anayasalar mevcuttur. Fakat XVIII. yüzyıldan sonraki ve zamanımızdaki anayasalar resmî birer devlet emri ve yazılı kaideler mecmuası halindedir.

Örflere ve dinî kanaatlere dayanan anayasalar, zamanımızın devlet hayatında, yerlerini, lâik ve daha belirli özelliklerde yazılı anayasalara bırakmıştır.

Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinin istiklâl savaşlarının başarı ile sonuçlanması üzerine 1789 da Amerika Birleşik Devletleri'nin yazılı Anayasası yürürlüğe girmiş, Fransız ihtilâlinden sonra, 1791 yılında Fransız Anayasası meydana getirilmişti. XIX. yüzyılda diğer Avrupa memleketlerine de yayılan bu hareket, Osmanlı İmparatorluğuna da geçmiş ve Türkiye'nin ilk yazılı anayasası olan Kanunu Esasi, Birinci Meşrutiyetin kabul edilmesi üzerine 1876 yılında ilân edilmiştir. Kısa bir zaman sonra Abdülhamid II. nin yürürlükten kaldırdığı ilk Anayasa, 1908 ihtilâlinde İkinci Meşrutiyetin ilânı ile yeniden yürürlüğe girmiştir.

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı imparatorluğunun yenilmesi üzerine, 23 Nisan 1920 de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921 de “Teşkilâtı Esasiye Kanunu” adı altında yirmi üç maddelik Anayasayı kabul etmiştir.

İstiklâl Savaşının başarı ile sonuçlanması, saltanatın ve hilâfetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilân edilmesi üzerine 35 maddelik Teşkilâtı Esasiye Kanunu yeni maddelerin eklenmesi ile 105 madde halinde 20 Nisan 1924 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Birinci maddesi (Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir) olan bu Anayasada, sekiz madde de toplanan genel hükümler ve yasama, yürütme ve yargı erkleri hakkındaki hükümlerden başka, vatandaşların hak ve vazifeleri konularında hükümler vardır. Anayasa ya göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve gerçek mümessilidir.

Yasama erki, yürütme erki Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır.

Milletin seçtiği temsilcilerin devlet merkezinde toplanması ile meydana gelen Büyük Millet Meclisi egemenliğin en yüksek ifadesi olan yasama erkini (teşri salâhiyeti) bizzat kullanır. Kanun yapma, savaş ve barış için karar verme, devletlerle antlaşmalar ve mukaveleler imzalama, genel ve özel af ilân etme, idam cezalarının infazına izin verme gibi egemenlik hak ve vazifeleri doğrudan doğruya Meclise aittir.

Yürütme erkini (icra yetkisi), kendi üyeleri arasından seçtiği Cumhurbaşkanı'na bırakır. Cumhurbaşkanı da bu yetkiyi yine Meclis üyeleri arasından tâyin ettiği ve Meclise karşı sorumlu olan, Meclisin kontrolü altında bulunan Bakanlar Kurulu yolu ile kullanır.

Yargı erki de (kaza kuvveti), Meclise ve hükümete karşı bağımsız olan, yalnız kanuna bağlı yargıçlardan meydana gelmiş mahkemelere bırakılmıştır.

Bu teşkilât ve yetkiler karşımda vatandaşlar, hürriyet, emniyet, eşitlik ve mülkiyet haklarına sahip, can, mal, ırz, mesken ve her türlü taarruzdan masumdurlar.

1924 tarihinde yürürlüğe giren bu Anayasa, 27 Mayıs 1960 günü, Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin yaptığı devrim harekatı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1924 tarihli Anayasa yerine, bunun bazı hükümlerini kaldıran ve bazı hükümlerini değiştiren Geçici Anayasa kabul edilmiştir.

9 Temmuz 1961 günü halkoyuna sunulan yeni Anayasa kabul edilmiş ve Geçici Anayasa, 15 Ekim 1961 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy