Nedir

DAVETİYE « Hukuk

Adlî ve idarî dâvalarda, icra hâkimliklerinde duruşmada bulunmak üzere, dâva ya da takibin taraflarını, vekil yada temsilcilerini,tanıklar, bilir kişileri davete yarayan vesika. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre davetiye bir tarafın isteği üzerine, öbür tarafa ya da ilgililere, mahkeme tarafından tebliğ olunur. Davetiyeler, basılı formüller halindedir ve boş olan yerleri doldurulur.

Davet eden mahkemenin adı, adresi duruşma günü ve saati, mahkemenin mühürü ve başkâtibin imzası, davetiyede bulunması gerekli özelliklerdir. Davetiyler, çoklukla posta ile gönderilir.

İTALYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın güneyinde bir cumhuriyet. Akdeniz'in içine doğru, çizme biçimli bir yarımada şeklinde uzanmıştır. Kuzeydoğuda Yugoslavya, kuzeyde İsviçre, Avusturya, kuzeybatıda Fransa ile sınırlıdır. Yanmada, Adriyatik denizi ile Akdeniz arasında uzanmış ve doğuya doğru çevrilmiş bir durumdadır. Yüzölçümü 324.000 kilometrekare, nüfusu 50.708.00 dir. Başşehri Roma'dır.

Coğrafya :İtalya, gerek tabiat şartları, gerek nüfus ve ekonomik hayatı bakmından birbirinden farklı iki bölgeye ayrılır: a - Kuzey İtalya, b - Yarımada ve adalar.

Kuzey İtalya, yarımadanın kıtaya bağlandığı bölgedir. Kuzeyde Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırları boyunca Alp dağları yayılır. Alplerin güneyinde

İtalyanın en büyük düzlüğü ve her bakımdan en canlı bölgesini meydana getiren Po ovası yer alır. Po ovası güneyde de Apenin dağlariyle çevrilmiştir.

Apler çok yüksek olmakla beraber, birçok geçitler verir. Bu tüneller sayesinde İtalya, İsviçre, Avusturya ve Fran. sa gibi kuzey komşularına şoseler ve demiryollariyle bağlanmıştır. Alplerden inen irili ufaklı akarsular Po ovasının en büyük akarsuyu olan Po'ya karışır. Bazıları ise doğrudan doğruya Adriyatik denizine dökülürler. Özellikle bahar da eriyen karlarla çok su taşırlar.

Po ovası az çok kara iklimi gösterir; yazlar sıcak, kışlar da soğuktur.

Başlıca ürünleri buğday, pirinç, mısır, şeker pancarı ve kenevirdir. Bunlardan başka ova ile kenar dağların birleştiği yerlerde bağcılık, hayvancılık ve ipek böcekçilği yapılır. Endüstri ovanın ortasında en kalabalık şehir olan Milano'da ve Apler'in eteğindeki kasabı ve şehirlerde toplanmıştır. İpekçilik ve ipekli dokumada İtalya Avrupada birinci, dünyada üçüncü gelir. Maden çıkarımı önemli değildir. Kömür hiç yoktur. Fakat, İtalya endüstri alanında ilerlemiştir, nüfusunun % 30 kadarı endüstride çalışır. Bu gelişmede akar suların önemi çok olmuştur.

İtalya'nın her tarafında olduğu gibi Kuzey İtalya’da da turizm çok canlıdır.

Yarımada ve adalar, dağlıktır. Alpler in kolu olan Apenin Dağlan yara: adada bir baştan öteki başa kadar uzanır ve 3 kilometre genişlikteki Mesina Boğazından ötede Sicilya adasında devam ederler. Apenin'ler, Alpler kadar yüksek değildir; en yüksek yerleri 3.CH metreyi aşmaz. Fakat bu dağlarda, özellikle güney kısımlarında ve adalarda s sık depremler olur; etkin volkanlara rastlanır. (Vezüv, Etna ve Stromboli gibi.) Ovalar azdır. Bunlardan kıyı boyunca uzanan dağların bazı çöküntü yerlerinde görülen bir birinden ayrı küçük ovalardır.

Yarımada ve adaların her tarafında Akdeniz iklimi vardır, yazlar sıcak kuru geçer.

Tarih: Bugünkü İtalya'nın tarihi 476 yılında Odoakr tarafından kurul krallıkla başlar. Bu tarihten önceki devir, Roma İmparatorluğu devridir. Bu devredeki İtalya tarihi, Roma İmparatorluğu tarihi ile birdir.

Odoakr tarafından kurulan krallık 488 yılında, kuzeyden gelen Ostrogotlar'ın saldırısına dayanamadı, 493 yılında öldürülmesi üzerine de bu krallık ortadan kalktı. Ostrogotlar İtalya'da 552 yılma kadar egemen oldular. Bundan sonra İtalya, bir süre Bizansın egemenliğinde kaldı. Daha sonraları da Lombardlar'ın istilâsına uğradı. Orta çağ boyunca, İtalya Alman imparatorlarının egemenliğinde kaldı. Orta. çağ'ın sonuna doğru da İtalya'da, Alman egemenliğini tanımayan küçük şehir devletleri meydana geldi.

On beşinci yüzyılın sonlarından on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar da italya'da, yabancı devletlerin istilâ ve saldırıları görülür. Almanlar Fransızlar İspanyollar, zaman zaman İtalya ya saldırmışlar ve egemenliklerine almışlardır.

Yabancı saldırılardan kurtulmak isteyen İtalyanlar, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Avusturyalılardan kurtulmak için Fransa'nın yardımını istediler. Bu sıralarda Garibaldi adlı bir halk kahramanı, Napoli ve Sicilya'yı ele geçirerek, ilk İtalya birliğini kurma, yi başardı. Bu tarihten sonra İtalyada yavaş yavaş bir birlik kurulmaya başlamış ve bütün yarımadaya yaygın bir İtalyan Krallığı kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşında Fransa' nın yanında yer alan İtalya, savaştan kârlı çıktı. Savaş sonunda, Mussolininin Faşist teşkilâtı tarafından yönetildi. Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarına kadar İtalya'yı diktatörlükle yönetilen bir ülke olarak görürüz.Savaş sırasında Mussolini'nin iktidarı yıkılmış, 1946 yılından itibaren de İtalya da Cumhuriyet kurulmuştur

ASANSÖR « Fizik

İnsanları ya da yükleri yüksek yerlere dikine çıkarıp indiren makine. Asansör, çok eski devirlerden beri bilinmektedir. Romalılarda ve Ortaçağda iner - çıkar dolaplar kullanılmıştır. Fakat bugün ki anlamı ile ilk asansör XVII. yüzyılda Velâyer adlı bir Fransız mimarı tarafından icat edilmiştir.

Asansör, yük ve insan taşıyacak bir oda ile bu odayı yukarı çıkaran ve aşağı indiren bir makara sisteminden ibarettir. Makara sisteminin bir ucunda oda, öbür ucunda kontrpua denilen karşı ağırlık bulunur. Oda aşağıda iken bu ağırlık yukardadır. Odanın yukarı çıkmasıyla bu ağırlık aşağı iner. Bu makara sistemi bir elektrik motörü ile işletilir. Odanın içinde bulunan ve katları gösteren düğmelere basılmak suretiyle motöre elektrik akımı verilir ve istenilen kata inilir ya da çıkılır.

Asansörler, işletme şekillerine göre el, hidrolik (su ile işleyen) hidroelektrik, aero - hidrolik (hava basınçlı), elektrik asansörleri gibi çeşitlere ayrılır.

BAKKHALAR « Mitoloji

Eski Yunanistan'da tanrı Dionysos Bachus'un şenliklerinde, tanrının yanında dolaşan kadınlar. Elbiselerinin üstünde, omuzlarından bir ceylân postu sarkar, başlarında çelenk, ellerinde sapı sarmaşık ya da asma yaprağından taşırlardı. Bakkha'lar, sonbaharda dağlara çıkarlar, geceleri meşalelerin ışığında, coşkun bir şekilde çalgı çalar, oyun oynar, bağrışırlar. Öldürdükleri ceylânların üzerine atılır, etlerini çiğneyip çiğ çiğ yerlerdi.

BAĞIMSIZLIK « Devlet

Bir devletin, iç ve dış işlerine başka devletleri karıştırmayacak durumda olması. Bağımsız devletler, toprak bütünlüğüne sahip, kendi kendini serbestçe idare eden, başka devletler karşısında eşit hakları ve yetkileri bulunan devletlerdir. Tam bir bağımsızlık için o devletin iç ve dış işlerinde tam egemen olması gerektir. Buna karşılık dış işlerinde egemen olmayan, iç işlerinde egemen olan ayrı bağımsız devletler de vardır. Bu bakımdan bağımsızlık hali, bir devlet için, egemenlik kavramı ile eşdeğerli bir anlam taşır.

NATO « Teşkilatlar

Avrupa devletleri arasında kurulmuş bir teşkilât. “Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonu” ifadesinin karşılığı olan İngilizce kelimelerin ilk harflerinden meydana gelmiştir.

1949 yılında askeri ve siyasi bir antlaşma olarak Belçika, Kanada, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kolanda ve Portekiz arasında imzalanmış, 1952 yılında bu teşkilâta Türkiye ve Yunanistan, 1955 yılında Batı Almanya üye olarak kabul edilmiştir.NATO, Batı Avrupa ülkelerinin en önemli ve en kudretli siyasi ve askerî bir teşkilâtıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy