Nedir

DERS « Eğitim

Öğretmen tarafından öğrencilere bilgi verme işi ya da bir bilimi elde etmek için ona dair alman bilginin bir kısmı. Ders, resmî eğitimin ondan ayrılmaz bir parçasını ve okulun en önemli vazifesini meydana getirir.

Bir öğretmen tarafından bilgi verme îşi, değişik çağlarda, değişik amaçlar için yapılmıştır. İlk çağda dersin amacı, çoklukla ,ders dinleyen öğrencilerin hitabet kudretini artırmaktı Orta çağda ise, Batıda tamamen Lâtince, Yakın Doğu'da Arapça gibi dilleri ve en önemli dinî bilgileri çocuklara öğretmek amacı için verilmiştir.

Yakın çağlarda ve günümüzde dersin amacı daha da geniş bir özellik kazanmıştır. Çeşitli sosyal şartlar sonucu ve eğitimcilerin çalışmaları ile, öğrencilerin kültür yapıları içine bilgileri sistemli bir şekilde sokmak ve bunların aralarındaki bağlılığı göz önünde bulundurarak öğretmek şeklini almıştır. Böylece, günümüzde dersin amacı öğrencileri toplumun birer parçasını meydana getiren vatandaş olarak sosyal ve kültürel vazifelerini yapabilecek ve bunların sorumluluğunu duyabilecek kişiler haline getirmek olmuştur.

GAZNELİLER « Tarih

Müslüman Türk devleti. İlki Alp Tekin adlı bir Türk köle tarafından kurulmuştur. Afganistan'daki Gazne şehrini başşehir yapmış oldukları için devlet bu adla anılmaktadır. Samanoğullarının hassa ordusuna mensup Türk askerlerinden olan Alp Tekin ( - 963), Horasan valisi iken Mansur'un hükümdar olması üzerine Horasan'dan ayrılmak zorunda kalmış, 962 de Gazne şehrine gelerek Gazneliler Devletini kurmuştur. Bir yıl sonra ölen Alp Tekin'den sonra gelen üç hükümdar, Gazneliler Devletini fazla geliştirememişlerdir. 977 yılında tahta Alp Tekin'in kölelerinden olan Sevüktekin geçmiştir. Gaznelilerin önem kazanması Sevüktekin ve hanedanının zamanında olduğu için Sevüktekin Gazne Devleti'nin ikinci kurucusu sayılır. Gazneliler, en kudretli hükümdarları Mehmet (967 - 1030) zamanında sınırlarını genişletmişler, Hindistan'a yapılan seferler sırasında getirilen kıymetli hazinelerle zengin bir devlet durumuna geçmişlerdir. Gazne Devleti, 1183 yılında Melikşah Hüsrev'in Gorlular tarafından esir edilmesi üzerine tarih sahnesinden silinmiştir.

MUDANYA MÜTAREKESİ « Tarih

Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordularının Yunanlıları kesin olarak yenilgiye uğratmaları üzerine, İtilâf Devletleri' nin başvurmaları sonucu Türk, İngiliz, Fransız, İtalyan delegeleri arasında Mudanya'da imza edilen mütareke (11 Ekim 1922)

Batı Anadolu'nun düşmanlardan kurtarılmasından sonra sıra Boğazlara, İstanbul'a ve Trakya'ya gelmişti. Ordularımızın bir taraftan Çanakkale diğer taraftan İstanbul üzerine yürümesi İtilâf devletleri arasında büyük şaşkınlık uyandırdı. İngiltere hükümeti, her ne pahasına olursa olsun, Boğazların ve İstanbul'un Türklere karşı silâhlı savunulmasına taraftardı. Fakat İngiltere umumî efkârı bu hususta kendisini kuvvetle desteklemedi. Dominyonlar da Çanakkale için asker göndermeyeceklerini bildirdiler. Fransa ve İtalya başbakanlarına gelince, İngiltere başbakanının fikrine katılmadıktan başka, Çanakkale'nin Anadolu kıyısındaki kuvvetlerini bile çektiler. Nihayet İtilâf Devletleri arasında 28 Eylül'de, İstanbul Boğazlar ve Trakya üzerindeki Türk haklarının bir konferansta görüşülmesi için anlaşma oldu. Franklen Buyon bu anlatma metnini İzmir'de bulunan Mustafa Kemal'e getirdi. Neticede Mudanya da toplanacak olan bir konferansta sözü geçen meselelerin görüşülmesi kararlaştırıldı.

Konferans çetin ve heyecanlı oldu. Hattâ görüşmeler bir aralık kesildi. Türk ordusu ileri hareketlerine tekrar başlayacaktı. Nihayet delegeler Mudanya mütarekesini şu şartlarla imzaladılar:

1)- Doğu Trakya (Edirne dahil), Meriç ırmağının sol sahiline kadar, on beş gün içinde Yunan ordusu tarafından boşaltılacak. 2)- Boşaltılmanın bitmesinden sonra otuz gün içinde, Doğu Trakya Yunan hükümeti memurları tarafından, müttefik memurlar vasıtasıyla Türk memurlarına devir ve teslim edilecek. 3)- Lozan konferansının bitmesine kadar, Doğu Trakya'da Türkler ancak 8.000 jandarma bulunduracaklar, 4)- Mütarekesini imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlarda Büyük Millet Meclisi Hükümeti idaresine bırakılacak. İtilâf kuvvetleri barışın imzalanmasına kadar İstanbul'da kalacaktır.

Mudanya mütarekesi askerî zaferimizi tamamlayan siyasî bir zaferdir. Edirne ve Doğu Trakya'yı harbsiz olarak kazandırıyor ve Boğazlarla İstanbul da idaremize veriliyordu.

NAPOLİ « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının yakınındadır. Akdeniz'in en güzel ve turistik özelliği olan şehirlerden biridir.

MENEKŞE « Bitkiler

Menekşegillerin örneği olan bitki. Yürek biçimini andıran yaprakları sapsız olduğu için hemen hemen hiç boy vermez. Çiçekleri, küçük, değişik koyu renklerde ve güzel kokuludur. Menekşe, hemen her bahçede bulunan bir süs bitkisidir.

GÖKDELEN « Mimari Sanatı

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlanan çok katlı binalara verilen ad. Gökdelenler, az yerde çok barınak kurmak suretiyle, çok dar bir yüzeyde büyük kalabalıklar toplamak zorunluğu karşısında, modern mimarlığın bir tarzı olarak meydana gelmiştir.Böylece, gökdelenlerin çok olduğu şehirler, bazı hallerde, yüzölçümleri bir iki milyon insanı barındırabilecek yapılar yapılmasına elverişli olabilecek küçüklükte olmasına rağmen; aynı yüzölçümünde bir kaç milyonu bulan kalabalığın barınması sağlanmış olmaktadır.

Türkiye'de, bu şekilde gökdelen ola bilecek özellikte binalar yoktur. Yalnız Ankara'da Kızılay meydanında yaptırıl makta olan ve 1965 yılı sonunda bitirilecek olan büyük hanı 86 metre yüksekliği ve 21 katı ile, Türkiyenin el yüksek binası olacaktır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy