Nedir

ÇAMELİ « Türkiye Coğrafyası

Denizli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 844 kilometrekare nüfusu 17.131 dur. ilçe yüzeyi çamla kaplı ormanlardan ve dağlık alanlardan ibarettir. Halkı çoklukla orman ürünleriyle ve hayvancılıkla geçinmektedir.İlçenin merkezi 1.279 nüfuslu Çameli kasabasıdır.

FATSA « Türkiye Coğrafyası

Ordu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.122 kilometrekare, nüfusu 69.239 dur. Yüzeyi, çoklukla çıplak ve sert meyilli yamaçlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı fındık, patates, ceviz, mısır, fasulye, yumurta ve av hayvanlarıdır.

Merkezi 6.847 nüfuslu Fatsa kasabasıdır.

ANTİMON « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Sb, Atom ağırlığı 121.8, atom numarası 51 dir.

Tabiatta çok az miktarda serbest halde bulunur. Daha çok antimonit halinde ve çok defa gümüş ve altın ile beraber bulunur. Saf antimon, mavimtrak beyaz renkte, metal parıltılı ve billur

yapılıdır. Kolaylıkla toz haline getirilir. Havada ısıtılırsa, mavi bir alevle yanarak antimon trioksit verir.

Saf halde antimon, antimonitten elde edilir. Yalnız, kolay kınlan bir eleman olduğundan saf halde çok kullanılmaz. Teknikte, daha çok alaşımları kullanılır. Bazı bileşikleri de hekimlikte ilaç olarak kullanılır: Kusturma ilâcı olarak kullanılan potasyum antimonu tartarat gibi.

HAREZMŞAHLAR DEVLETÎ « Tarih

Harezm ülkesinde (Harezm ülkesi Ceyhun nehrinin aşağı bölümünün iki tarafı ile deltasının bulunduğu yerdir), 1157 - 1222 yıllarında tarih sahnesinde görünen bir Türk devleti.

İslâm İmparatorluğu zamanında, ilkin Emevîlerin, sonra da Abbasîlerin egemenliğinde olan Harezm ülkesi, daha sonraları Samanoğulları ve Gaznelilerin eline geçmiş, Tuğrul Bey zamanında Selçuk İmparatorluğuna katılmıştır. Selçuk İmparatorluğunun iç savaşlarından faydalanan Harezmşahlardan emir Adsız, Selçuk sultanı Sencer'in ölümünden sonra (1157) bağımsızlığını ilân etmiştir. Daha sonra gelen hükümdarlar devletin sınırlarını genişletmişler, Maveraünnehir, Fars ve Afganistan bölgelerini egemenliklerine almışlardır.

Selçuk imparatorluğunun parçalanmasından sonra kurulmuş olan Türk devletlerinin en büyüklerinden biri olan Harezmşahlar devleti, Cengiz hücumlarına duramamış, Harem hükümdarı Kutbieddin Mehmet, Cengiz'le yaptığı bir savaşta yenilgiye uğradığı için, hükümdarlığı oğullarından Celâleddin'e bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat ; Celâleddin de, Moğol saldırılarına kaşı duramamış, bir savaş sırasında ölmüştür (1231). Babası Kutbieddin Mehmet'in Cengiz'e yenilmesi üzerine (1222) kudretini kaybetmiş olan devlet, böylece tarih sahnesinden silinmiştir.

MALATYA « Türkiye Coğrafyası

Malatya ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 84.162 dir. Şimdiki şehir, 120 yıl önce kurulmuştur. Asıl ve eski Malatya şimdikinin kuzeyinde, dağlar eteğinin ötesinde Milattan önce kurulmuştur. Denizden 900 metre yükseklikte kurulmuş bir şehir olan yeni Malatya Cumhuriyetten sonra oldukça gelişmiş ve bayındır olmuş şehirlerimizden biridir.

MALATYA İLİ

Doğu Anadolu Bölgesi İllerimizden biri. Yüzölçümü 12.622 kilometrekare, nüfusu 395.912 dir. Kuzeyinde Elazığ ve Erzincan, doğusunda Diyarbakır, batısında Sivas ve Maraş, güneyinde Adıyaman illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi dağlık alanlarla kaplıdır. Nurhak, Beydağı, Bozdağ il sınırlan içinde bulunan dağlardır. Yağış azdır, yazlar çok sıcak, kışlar soğuk geçer.

Tahıl ekimi, hayvancılık Malatya ilinin en önemli gelir kaynaklarındandır.

EDİNBURGH « Dünya Coğrafyası

İngiltere'de bir şehir. İskoçya'nın başşehridir. Nüfusu 466.770 dir. Son yüzyıllarda bir fikir merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda, kitap endüstrisi, cam eşya fabrikaları, dökümhaneleri, şatosu ve anıtlarıyla ünlüdür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy