Ekonomi

KAPİTALİZİM

Ekonomik bir sistem. İstihsal vasıta ve imkânları ile mülkiyet hakkının bir sınıfın elinde toplanmasını amaç olarak almaktadır. İstihsal vasıta ve imkânları ile bu istihsali dağıtma organlarının, menfaat düşüncesi kapitalizim de baş düşüncedir. Kapitalizm, sadece özel teşebbüsün geliştiği devirlerde değil, XIX. yüzyılda özellikle İngiltere de yeni fabrika endüstrilerinin pazar ve işgücüne karşı duydukları ihtiyaçla zaman zaman […]

MİLLİ GELİR

Bir yıl içinde, bir ülkede elde edilen mal ve yapılan hizmetlerin toplamı. Millî gelir, millî kalkınmanın bir ölçüsü şeklinde kabul edilir. Başlıca şu gelirlerin bir toplamından meydana gelmektedir: Tarım, ormancılık, balıkçılık gelirleri; sanayi gelirleri; inşaat sanayi gelirleri; malî müesseselerin çalışmalarından elde edilen gelirler; ticaret gelirleri; serbest meslekler ve hizmetler gelirleri; Devlet hizmetleri gelirleri.

ENFLASYON

Paranın kıymetten düşmesi, Enflasyon, millî paranın iktisadi ihtiyaçları tatmin yeteneğini kısmen kaybetmesiyle kendini gösterir.Enflâsyon zamanında piyasada bulunan para hacminin artmasına rağmen, para ünitesinin alım kabiliyetinde dikkati çeken bir düşüklük meydana gelir. Böylece, belli bir para ünitesi ile enflâsyondan önceki zamanda yapılan bir iş, enflâsyonda yapılamaz olur.

FİAT

Malların para ile ifadesi ya da malların kıymetlerini takdir ve tespit sonucu ortaya çıkan bir kıymet. Fiyatın varlığı, değişim esasına dayanan bir ekonomik düzene bağlıdır. Değişimin, piyasa değişimi şeklinde olması fiyatın meydana gelmesinde başlıca rolü oynar. Piyasanın olması ise para ekonomisine bağlıdır. Malın malla değişimi halinde, fiyattan söz edilemez. Verilen mala karşılık genel bir değişim […]

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

Ateupa Kalkınma programına giren memleketler için kurulmuş bir teşkilât. Merkezi Paris‘te olan bu teşkilât 1948 yılında kurulmuştur. On altı devletin (Avusturya ,Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere) katıldığı bu birliğin amacı Avrupa’yı kalkındırma programı adı altında yardım alan devletlerin ekonomik davranışlarında bir işbirliği sağlamaktır. Yüksek idare heyetinde […]

HACİZ

Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, gelirine, maaşına ya da malına icra dairesi tarafından el konulması. Borçlu olan kimseye, alâkalı tarafından, borcunun ödenmesi için icra yolu ile bir “ödeme emri” gönderilir. Bu ödeme emri, süresi içinde borçlu, ya (borcunu öder ,ya da borcuna karışlık “mal beyanında” bulunur ya da borcunun kabul etmez. Borcunu kabul etmemesi […]

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU

Avrupa’daki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için lüzumlu tedbirleri almak amacı ile Birleşmiş Milletlerin Sosyal Konseyi tarafından kurulmuş bir teşkilâttır. Bu teşkilâtın üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ile, Birleşmiş Milletlere girmiş elan devletlerdir. Aynı zamanda Avrupa memleketlerinin hem kendi, hem de öteki memleketlerle aralarındaki ekonomik münasebetleri kuvvetlendirmek amacını da güden bu teşkilâtın kömür ,elekrik enerjisi ,sanayi ve çeşitli […]

AVRUPA KALKINMA PROGRAMI

Ekonomik İşbirliği İdaresinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına girmiş memleketlere yapacağı yardım işlerini düzenliyen program. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Geonge Marchall’m Harvard’da yaptığı bir konuşmada açıkladığı teklif sonucu, 1947-51 yılları arasında dert yıl sûre için tatbik edilmiştir.

BİLANÇO

Bir işletmenin, bir kurumun belli bir zaman içindeki mal, para, borç, alacak sermaye durumunu gösteren cetvel. Bir müessesenin faaliyetini sırasında kıymet hareketlerini takip etmek, borç ve alacaklarını tespit etmek için birçok hesaplar açılır, birçok hesaplar kullanılır. Faaliyetler sonunda tutulan hesaplarda ya kıymet artışı “kâr” ya da kıymet azalışı “zarar” meydana gelir. Böylece, belli bir zaman […]