Nedir

MONDROS MÜTAREKESİ « Tarih

Birinci Dünya Savaşı sonunda, büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğunun imzalamak zorunda kaldığı mütareke (30 Ekim 1918) Mütarekenin hükümleriyle Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiş bulunuyordu. Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden Bahriye nazır Rauf (Orbay), Hariciye müsteşarı Reşat Hikmet ve askerî müşavir Sadullah Beylerden kurulu Türk heyeti ile İngiltere'nin Akdeniz filosu komutanı tarafından imza edilmiştir. İmza edilme yeri Limni'de Mondros limanında Agamennon zırhasıdır. 27 Ekim'de başlamış, ve üç gün sürmüştür. Şekle ait bazı değişimlerle, Müttefikler tarafından tespit edilen teklifler, Türk heyetince kabul edilmiştir.

HALİFELİK « Din

Peygamber Muhammet'in vekilliği halife sıfatı, unvan ve makamı.

Halifelik Peygamber Muhammet'in ölümünden sonra Müslümanlar tarafından geçim yolu ile gelen ilk dört halife devrinden (Hulefayı Raşidin)sonra, Emevî, Abbasî ve Osmanlı hanedanlarına geçmiş, babadan oğula geçen bir unvan olarak kullanılmıştır.

Dördüncü halife, Ali'nin Küfe mescidinde namaz kıldırırken İbni Mülcem adlı birisi tarafından zehirli bir kılıçla yaralanması ve birkaç gün sonra ölmesinden (661) sonra, Kûfeliler, yerine büyük oğlu Hasan'ı halife seçtiler. Irak Müslümanlarının çoğu Hasan'ı halife olarak tamdılar. Ancak Suriye ve Mısır Emevîlerinden Muaviye'nin egemenliğini tanıdı, iki taraf arasında bir savaşın baş göstermesine doğru, kuvvetsiz kalan halife Hasan, Muaviye lehine halifelikten ayrıldığını bildirdi. Bir süre sonra Hasan'ın kardeşi Hüseyin'in Kerbelâ'da öldürülmesi üzerine de tamamen Emevîlere geçmiş oldu. Emevîler devrinde, halifelik ,Emevî hükümdarlarının imtiyazında olan bir unvan durumuna gelmiştir. Emevî hanedanından 14 halife gelmiştir.

Emevîlerin saltanatının son bulması, Emevî devletinin yıkılması üzerine (750) halifelik makamı, Peygamber Muhammet'in amcası Abbas'ın neslinden gelen Abbasî ailesine geçmiştir. Abbasî egemenliğine 1258 yılında Hülâgû tarafından son verilmesi üzerine, bu tarihe kadar gelen 37 halife Zahirin oğlu Ahmet'in Mısır'a sığınması ve Baybars'ın yardımı ile 1261 yılında Mustansır adiyle halife ilân edilmesi üzerine Abbasî halifeliğinin Mısır kolu devri başlamıştır. Fakat, siyasî bir egemenlikten kuvvet alamayan bu halifelik, çok sönük olarak geçmiş ve bu koldan gelen 17 halife ne İslâm tarihinde ne de siyasî tarihte bir iz bırakmamıştır. Abbasilerin Mısır kolunun halifeliği, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı işgal ettiği 1517 yılma kadar sormuştur. Yavuz Sultan Selim, Mısır'daki Memlûk devletini yıkınca, son halife Müvekkil' İstanbul'a getirmiş ve Ayasofya'da yapılan bir törenle Müvekkil'den halifeliği devralmıştır. Bu tarihten sonra halifelik, Osmanlı hükümdarlarına babadan oğula kalmak suretiyle geçmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgi ile çıkması ve Anadolu'da Millî Mücadelecin başlaması ile, Osmanlı saltanatı, halifelikle birlikte eski önemini ve kuvvetini kaybetmiş, son Osmanlı hükümdarı Vahdettin'in İstanbul'dan kaçması üzerine de 1 Kasım 1922 de saltanat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bar kararı ile halifelik unvanı Osmanlı Veliahdı Abdülmecit Efendi'ye verilmiştir.

Ancak, aradan çok geçmeden, 3 Mart 1924 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halifeliğe de son verilmiş, Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkarılması üzerine de son halife Abdülmecit, Türkiye dışına çıkarılmıştır.

ANADOLU AJANSI « Haberleşme

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî ajansı. Remzi (A.A.) dır. Mustafa Kemal tarafından, “Kuvay-i Milliye” dâvasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 de kurulmuştur.

Anadolu Ajansı'ndan önce memleketimizde 11 Mayıs 1911 de kurulan “Osmanlı Telgraf Ajansı” ile Birinci Duaya Savaşında bu ajansın yerine kurulan “Millî Ajans” vardı. Fakat her iki ajans da gereği gibi çalışamamış, Osmanlı Telgraf Ajansının ve Millî Ajansın çalışma süreleri uzun olmamıştır.

Millî Mücadele günlerinin çok dar şartları içinde bir tek şapirografla işe başlayan Anadolu Ajansı, İstiklâl Savaşı'nın devamı boyunca çeşitli illerimizde kurduğu irtibat memurlukları aracıyla, millî dâvamızla ilgili haberleri bütün yurda yaymış; ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin, Cenevre ve Birleşik Amerika'daki elçiliklerle de bunları dünyaya duyurmuştur.

Anadolu Ajansı, 7 Haziran 1920 de kabul edilen bir kanunla kurulan “Matbuat ve istihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” adlı teşkilâta bağlanmış ve savaşın bitmesi üzerine de 1 Mart 1925 de anonim bir ortaklık haline getirilmiştir.

Bu tarihten sonra Anadolu Ajansı çalışma alanını ve şartlarını geliştirmiş, çeşitli dünya ajansları ile anlaşmalar yaparak haber alma kaynaklarını dünya çapında genişletmiş; memleket haberlerini, bu ajanslar aracıyla bütün dünyaya duyurmak imkânım sağlamıştır.

MUTKİ « Türkiye Coğrafyası

Bitlis iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.098 kilometrekare, nüfusu 18.951 dir. İlçe yüzeyi dağlık alanlardan ibarettir.Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 413 nüfuslu Mirtağ kasabasıdır.

BADEM « Bitkiler

Gülgillerden, memleketimizde çok yetişen beyaz çiçek açan kazık köklü, orta boylu, yaprakları kama biçiminde bir ağaçtır. Beyaz çiçek açan ağacın bademi acı, pembe çiçeklinin tatlıdır. Sert bir kabukla örtülü olan meyvesi yenir ve şekercilikte kullanılır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'nin coğrafya Bölgelerinden biri de İç Anadolu Bölgesi'dir. Yurdumuzun ortasında yer alır. Kuzeyde Kara deniz Bölgesi, güneyde Akdeniz Bölgesi, doğuda Doğu Anadolu Bölgesi, batıda Ege Bölgesi ile komşudur. Yüzey Şekilleri:

İç Anadolu, sınırları dağlarla çevrili, çevresine göre çukurda kalan bir alandır. Doğu tarafları biraz dağlıktır. Batı tarafları ise, düzlükler halinde Ege Bölgesinde doğru uzanır. Güneybatı düzlüklerinde de göller bulunmaktadır. İç Anadolu'nun geniş düzlük alanları arasın, da, güneybatı yöresindeki Konya Ovası, batı taraflarındaki Eskişehir Ovası, güneydoğu taraflarındaki Kayseri Ovası, önemli düzlük alanlarıdır. Dağlık alanları da, yer yer dağların ya da birkaç dağın meydana getirdiği dağ gruplarının bulunduğu yerlerdir. Bölgenin başlıca dağları arasında Ankara yakınlarındaki Elma Dağı, Kayseri yakınlarındaki Erciyes Dağı, güneydeki Hasan Dağı, Yozgat'ın doğusundaki Akdağ, Sivas taraflarındaki Yıldız Dağı yer almaktadır. Akarsular:

İç Anadolu Bölgesinde. Türkiye'nin en uzun nehirleri bulunmaktadır. Yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, büyük bir yay çizerek İç Anadoluda dolanır ve kuzeyde Bafra Ovasında Karadeniz'e dökülür. Öbür uzun nehrimiz olan Sakarya da, Ankara'dan gelen Engürü Çayı ile Eskişehir'den gelen Porsuk Çayını alarak Karadeniz'e dökülür. Her iki nehirde de, büyük barajlar yapılmıştır. Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ile Sakarya üzerindeki Sanyar Barajı'ndan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Sarıyer’de büyük bir elektrik santralı yapılmış ve hizmete girmiştir. Hirfanlı'da da, büyük bir baraj gölü meydana getirilmiştir. Göller:

İç Anadolu'da, irili ufaklı göller bulunmaktadır. Güneybatı bölümündeki çukurluk alanlarda, çeşitli büyüklüklerde göller bulunur. Buralardaki bazı göller, bataklık alanlar halindedir. İç Anadolu'nun en büyük gölü, yurdumuzun ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'dür. An kara'nın güneyinde, Koçhisar'da olan Tuz Gölü, dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Fazla derinliği yoktur. Göl yazın kurur ve dibinde büyük bir tuz tabakası meydana gelir. Buradaki tuzlar, yurdumuzun tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. İklim: İç Anadolu'nun sert bir iklimi vardır. Her tarafı yüksek dağlarla çevrili olduğu için, deniz etkisi hemen hiç bir yerinde görülmez. Kışlar çok soğuk geçer. Yazlar da çok sıcak ve kurak olur.

Yağışlar, ilkbahar ve sonbahardadır. Kışın, oldukça bol kar yağar.

Yeşillik yerler, genellikle suların ırmakların bulunduğu alanlardadır,Anadolu'da, kuraklık sebebi ile yazın cılız otlar büyük bir alan kaplar. Nüfus ve Şehirler: iç Anadolu yurdumuzun az nüfuslu bölgelerinden biridir. Bol yağmur alan dağ yamaçları ile dere ve ırmak boylarındaki sulak ovalar oldukça kalabalıktır. Halk, genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir. Tahıl en çok ekilen ekinlerdir. Bunlar arasında buğday ve arpa başta gelir. Eskişehir, Konya Ovaları, yurdumuzun birer tahıl ambarı durumundadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy