Nedir

BAHARAT « Sözlük

Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi kokulu ve çeşnili maddeler. Bugün herkesin evinde bulunabilen bu maddeler, eski devirlerde elde edilmesi çok güç olan maddeler arasında bulunuyordu. Daha çok Asya'nın güneyindeki sıcak memleketlerde yetişen bu maddeler yüzyıllarca Asya ve Avrupa ticaretinin en önemli maddeleri olmuştur. Güney Asya ülkelerine giden denizyollarının bulunmasından sonra bütün dünyaya yayılmıştır.

ŞAFİİ « Din

İslâm dinindeki dört büyük mezhepten biri. İmam-ı Şafiî tarafından kurulmuştur. İslâm dininin kuruluş yıllarında ve Abbasî halifeliği devrinde Mısır, İran, Irak ve Horasan'da çok yaygın olan bir mezhep durumunda bulunuyordu.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU « Devlet

Türkiye'nin belli başlı hayır kurumlarından biri. 30 Haziran 1921 de Ankara'da Hâkimiyeti Milliye Matbaasının küçük bir odasında “Himaye-i Etfal Cemiyet” adıyla kurulmuştur. Bu ad, dil devriminde “Çocuk Esirgeme Kurumu” na çevrilmiştir. Adının kısaltılmışı Ç.E.K, sembolü kırmızı bir yıldız içinde beyaz bir aydan ibarettir.

Çocuk Esirgeme Kurumunun çalışma konularından başlıcaları şunlardır: Aileyi meydana getirecek çiftlerin bünye, kültür ve karakter bakımından denk olmalarının sağlanması ve çocuğun ana karnında iken kurum kliniklerinde devamlı kontrol edilmesi; çocuk yapacak kadınlara çocuk bakımı ve korunması ile ilgili faydalı bilgiler verilmesi, sütsüz annelere sterilize süt sağlanması: Çocuk doktorlarının poliklinik ve hastanelerde sıhhati ile yakından ilgilenmesi, Kurum hemşirelerinin Kuruma kayıtlı çocukların evlerini ziyaretle anne ve çocuğu kontrol etmesi gerekli yardımlarda bulunması; yetim kalmış yavruların sıhhati ve okuması ile ilgilenmesi; çocuklarda ve çocuk terbiyesi ile ilgili yayınlarda bulunulması.

AŞINMA « Yeryüzü

Türlü kuvvetlerin etkileriyle yeryüzünde meydana gelen yıpranmalara verilen ad. Bu yıpranmalar sonucu yeryüzünün kabarık yerleri gittikçe alçalır, yassılaşır. Yeryüzü aşınmaları şu çeşitli etkiler sonucu meydana gelir.

1) Deniz ve göl kıyılarında dağları yaptığı aşınmalar, 2) Kar ve buzların erimesinden ve yağmurlardan meydan gelen çeşitli sellerin yaptığı aşınmalar, 3 Yerçekiminin ve daha başka etkenleri sebebiyle meydana gelen kayma ve göçmelerin yaptığı aşınmalar. 4) Kurak ve çıplak bölgelerde geniş ölçüde rüzgâr süpürmesinin meydana getirdiği aşınmalar ve doldurmalar, 5) Buzların ve buzulların sebep olduğu çeşitli aşınmalar 7) Akarsuların yataklarında meydan getirdiği aşınmalar, 8) Havanın sıcaklı ve soğukluğunun sebep olduğu aşınmalar.

KANADA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeyinde, bağımsız bir federasyon halinde bulunan ve Britanya Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan ülke. Kuzeyini Kuzey Buz denizi, doğusunu Atlas Okyanusu, batısını Büyük Okyanus çevirir. Kuzeybatısında Alaska yarımadası vardır. Yüzölçümü 9.964.000 kilometrekare (Avrupa kıtasına yakın) nüfusu 19. milyondur. Federasyon merkezi Ottowa' dır.

Coğrafya : Yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Doğu bölgesi, platolardan meydana gelir. Bu platolar, Hudson körfezini her taraftan çevirir ve Atlas Okyanusu'na kadar uzanarak bütün Labrador yarımadasını kaplar. Bu bölgenin güneyinde Appalaş dağlarının uzantısı olan az yüksek ve üzerleri kubbeli bazı tepeler uzanır. Orta Bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kısımlarında olduğu gibi ovalık bir bölge halindedir. Batıdaki dağlık bölge, biri kıyı dağları, öbürü de daha içerde olan kayalık dağlar olmak üzere iki sıra halindedir. Bunların arasında yüksek platolar yer alır. Kanada, kışları çok soğuk, yazlan sıcak bir kara iklimine sahiptir. Fakat bu geniş ülkede iklim, şüphesiz yer yer değişiklikler gösterir. Büyük Okyanus kıyılan batıdan gelen rüzgârlarla çok yağmur alır. Denizin ve kıyıya yakın geçen sıcak su sıkıntısının etkisi altında burası, Kanada'nın en ılık köşesini teşkil eder; iklim bakımından Norveç kıyılarına benzer. Fakat Atlas Okyanusu kıyıları böyle değildir. Burada kışlar çok şiddetli geçer. İç kısımlarda kışların şiddeti ve süresi kuzeye doğru artar. Batıda dağlar arasında kalmış olan yüksek platolarla Kayalık Dağların doğu kenarlarındaki ovalar ülkenin en az yağız alan yerleridir.

Kanada göller ve akarsuları bakımından çok zengin bir ülkedir. Fakat bütün göl ve akarsular senenin büyük bir kısmında donarlar. En önemli akarsu, Büyük göllerin suyunu boşaltan Sen Ledan'dır. Bu nehir çok büyük bir haliç meydana getirerek Atlas Okyanusu'na karışır. Donduğu zamanlar Kuzey Buz Denizine dökülen Mackenzia de büyük bir nehirdir. Ülkenin kuzey kısımlarıma serpilmiş bulunan irili ufaklı birçok göllerin suyunu boşaltır. Fakat bu büyük akarsudan çok az faydalanılır; çünkü donma süresi pek uzundur (7 ay kadar).

Kanada'da dört büyük bitki topluluğu görülür: Kuzeyde kutup bölgesinde tundralar yer alır. Burada bazı bodur ağaçlardan ve yosunlardan başka bitkiye rastlanmaz. Doğuda ve ortada ormanlar son derece geniş yüzeyler kaplar. Kanada, Sibirya ile birlikte, dünyada en geniş ormanlara sahip bir ülkedir. Güneyde Preri adı verilen stepler yayılır. Bunlar tarım alanları haline konmuştur. Batıda yine orman hakimdir. Dağların Büyük Okyanus'a bakan nemli yamaçlarında boyları çok yüksek çam cinsinden ağaçlara rastlanır.

Kanada, bir tarım ülkesidir, özellikle buğday çok yetiştirilir. Dünyanın en çok buğday satabilen bölgesidir. Kanada'nın zenginliklerinden bir başkası da ormanlarıdır. Ormana bağlı olarak kereste, sellülöz, kâğıt kürk ekonomik hayatın en canlı kollarını meydana getirir. Bunlardan başka zengin maden kaynaklarına da rastlanır.

Tarih: Kanada, 1947 yılında Cabot tarafından keşfedildi. İlk defa Cartier, bu ülkeyi çevresiyle birlikte tanıtmış; Champlain de 1608 de Quebec, Ontari şehirlerini kurarak buralarını Fransanın müstemlekesi haline getirmiş ve vali olmuştu. 1763'e kadar Fransa'nın müstemlekesi olarak kalan Kanada but tarihten sonra İngilizlerin eline geçmiştir. Kanada'da 1867 de bir federasyon kurulmuştur, ikinci Dünya Savaşı'nda Müttefikler safında çok önemli yardımlarda bulunmuş bir ülkedir.

NOKTALAMA İŞARETLERİ « Türkçe ve Dilbilgisi

Yazıda kullanılan işaretlerdir. Nokta lama işaretleri şunlardır:

1 - (.) nokta veya durak; 2 - (,) virgül, 3 - (;) noktalı virgül, 4 - (:) iki nokta, 5 - (...) sıra noktalar, 6 - (!) nida ya da ünlem işareti, 7 - (?) soru işareti, 8 - (-) çizgi, 9- (" ") tırnak işareti, 10 - () parantez ya da ayraç, 11 - ( ) köşeli parantez, 12 - ($) paragraf ya da çengel.

Bunların başlıca kullanılan yerleri: Nokta (.) a - Anlam tamam olan bir cümlenin sonuna konulur. Bundan sonra yeni başlayan cümlenin ilk harfi büyük yazılır, b - Bir ya da bir kaç kelime kısaltma halinde yazılırsa bu kısaltmalardan sonra konur, c — Bahis başlarına konulan rakamlar ve harflerden sonra konur, rakamdan sonra

(-nci) anlamını gösterir, d - Günü gösteren tarih işaretlerinde gün, ay, yıl sayılarını işaret eden rakamları ayırır.

Virgül (,) a - Cümlede birbiri ardınca sayılan isimler, sıfatlar, zamirler, birbirine bağlı fiiller v.b. arasına b - Cümlede özne olan kelime kendinden sonra gelen sözlere karışabilecek halde ise, bu kelimeden sonra, c - Mektuplarda hitap sözlerinden sonra, cümle içinde ayrı bir varlık anlatan kelime grubunun başına ve sonuna konulur.

Noktalı virgül (;) a -Birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde yarı müstakil ihtimalleri; b - içinde virgüllerle ayrılmış parçalar bulunan iki takım veya cümleyi ayırmağa yarar.

İki nokta (:) a - Bir cümlede ifade edilen hükmü örneklerle göstermek üzere cümlenin sonuna, b - Bir sözde birkaç ihtimal olduğu halde, bu ihtimalleri saymak veya sıralamak lâzım geldiği zaman, bu sayma veya sıralamadan önce c - Söz arasında bir yerden veya bir kimseden nakledilen ve tırnak içine alınan sözden önce kullanılır.

Sıra noktalar

1 - Üç nokta (..) cümle bitmeden sözün manalı bir kesilişini göstermek, yahut birtakım kısımlar veya örnekler sayıldıktan sonra, bunların başka benzerlerinin de o hükme sokulacağını anlatmak için kullanılır.

2 - Sıra noktalar, bir bahisten başka bir bahse geçişi yahut söylenmeden geçilen birtakım şeyleri belli etmek üzere ayrı ayrı veya iki satırın nokta ile geçilmesinde kullanılır.

Söz arasında bir ismi söylemeden işaretlemek için birkaç nokta veyahut bir harfle birkaç nokta kullanıldığı gibi, bu hallerde nokta (*) yıldız konulduğu da vardır.

Nida veya ünlem işareti (!) nidalardan ve şaşırma acınma, heyecan, gibi duyguları gösteren sözlerden sonra konulur.

Söz arasında () parantez içinde (!) nida işareti konulursa söylenilen lâkırdıya inanılmadığını, şaşılmadığı anlatır.

Söz arasında () parantez içinde (?) soru işareti konulursa söylenilen lâkırdının şüpheli göründüğünü, ne demek istenildiğinin anlaşılmadığını gösterir.

Beğenilmeyen, şaşılan, ne demek istenildiği sorulan yerlerde bu gibi duyguların aşırıldığını göstermek üzere birkaç soru ve nida işareti konulduğu da vardır.

Çizgi işareti üç türlüdür:

I. Küçük çizgi veya birleştirme çizgisi (-) satır sonunda tam bitmeyen kelimenin öteki satıra geçen kısmının birleşeceğini anlatmak üzere satır sonundaki parçanın sonuna konulur.

Bu gibi ayırmalarda satır sonunda hecenin tam bitmesine dikkat edilmelidir.

İki millet veya iki tarih arasında veya iki şeyin ortaklığını göstermek üzere de birleştirme çizgisi kullanılır.

II. Büyük çizgi (-), cümle içinde ayrıca bir anlamı ifade için araya sokulan sözlerin iki tarafına konulur.

Karşılıklı konuşma veyahut birinin ağzından bir söz nakletme hallerinde bu çizgi, tek olarak konuşma sözlerinin başına konur.

Konuşmada karşılıklı konuşmaların isimleri veya isimlerin bazı harfleri gösterilirse çizgi bu isimlerden veya harflerden sonra gelir.

Tırnak işareti (" "), bir başkasının yazısından veya sözünden nakledilen kısımların başına ve sonuna konulduğu gibi, cümle arasında geçen ve başında ayrı bir punto ile belli edilmeyen kitap ve makale başlıkları ve cümlede dikkati çekmesi istenilen sözler de bu işaret içinde yazılır.

Bir yerden nakledilen uzunca ibarelerin başına ve her satırına tırnak işaretinin açma şekli (“) konulup en sonuna kapama şekli (“) konulduğu da vardır.

Parantez işareti (), cümle içinde geçen bir sözün, o cümleye bağlı olmayan bir izahını veya başka bir dilden karşılığını içine alır.

Misal gibi kullanılan ve göze çarpması istenilen bazı kelimeler de parantez içine alınabilir.

Birtakım maddeler sayıldığı sırada ,1, 2 , 3.. gibi rakamlar veya a, b, c. gibi harfler konuldukça onlardan sonra yalnız parantezin kapalı şekli () konulur.

Köşeli parantez ( ), cümleden tamamıyla ayrı bir söz veyahut haşiyeye müracaat için konulan rakam, harf, yıldız gibi işaretleri çerçeveler.

Parantez ve köşeli parantez, birbiri yerinde de kullanılabilir.

Paragraf işareti ($) ayrı maddeleri az çok değişik olan konuları veya örnekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy