Nedir

DERİSİDİKENLİLER « Hayvanlar

Hepsi de denizde yaşayan ve ışınsal simetrileri olan bir hayvanlar şubesi üzerinde kalsiyum karbonat’tan yapılma dikenli bir kabuk bulunduğu için bu adı almışlardır. Evrim derecesine göre, a) Deniz lâleleri, b) Yılan yıldızları, c) Denizyıldızları, d) Denizkestaneleri, f) Denizhıyarları olmak üzere beş sınıfa ayrılırlar .

Deniz lâleleri ,derisidikenlilerin en geri sınıfıdır. Çoğu jeolojik devirlerde yaşamış hayvanlardır. Bugün yaşamakta olanlar, kalker bir sap üzerinde ve bir yere yapışık olarak bulunurlar.

Yılan yıldızları, yuvarlak ve küçük bir vücut kısmı üzerinde, ışınsal olarak uzanmış çok hareketli beş kolludurlar. Denizlerde serbest olarak dolaşırlar.

Deniz yılanları, deniz kıyılarında, büyük kayalıklar altında bulunan hayvanlardır. vücutları ,yıldız biçiminde beş kollu ve bu kolların birleştiği bir merkez kısmından ibarettir.

Denizkestaneleri dış görünüşleri yuvarlak, dikenli kestaneye benzeyen hayvanlardır.

Denizhıyarları, vücutları hıyar biçiminde uzanmış, ışınsal simetrilerini kısmen kaybetmiş derisidikenlilerdendir.

İŞ « Fizik

Bir kuvvetin uygulanmış olduğu yer üzerindeki etkisi. Fizik bilimi yönünden bu duruma göre , bir kuvvet kullanarak bir şeyi hareket ettirmek, yani sürtünme kuvveti, ağırlık kuvveti gibi bazı dirençleri yenmektir. İş, kuvvet doğrultusunda gidilen yol ile oranlıdır. Bu duruma göre de, = kuvvet X yol.

İş birimi kilogram - metredir. Bu birim, bir kilogramlık bir kuvvetin, kendi doğrultusunda bir metre boyunca etki ettiği zaman gördüğü işe eşittir.

NAPOLİ « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının yakınındadır. Akdeniz'in en güzel ve turistik özelliği olan şehirlerden biridir.

KOKARCA « Hayvanlar

Etoburlardan bir kürk hayvanı. Orta boylu, ince uzun bir hayvandır. Koyu kestane renklidir. Ormanlarda yaşar.Yakaladığı tavuk tavşan gibi küçük hayvanların boyun damarlarından kanlarını emmek suretiyle beslenir. Kovalandığı zaman, düşmanını kaçırmak için fena bir koku çıkardığı için kokarca adı ile anılır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'yinin coğrafya bölgelerinden biri. Anadolu’nun doğu sınırlarından başlar ve batıya doğru daralarak uzanır. En geniş ve yükseltisi en fazla olan bölgelerden biridir.

Yüzey Şekilleri :Bu bölgenin, her şeyden önce göze çarpan özeliği, çok yüksek olmasıdır. Ortalama yükseklikli 1.800 - 2.000 metre arasındadır. Yüzey sekilerini, ana çizgileriyle doğubatı doğrultusunda uzanan sıradağlarla, bunlar arasında kalan daha alçak havzalar meydana getirir. Sıdağlar, Tunceli bölgesinde birbirine yaklaşarak bir düğüm meydana getirirler. Bunun doğu ve batısında dağ sırları birbirinden uzaklaşarak aralarında alçak alanlar meydana getirirler.

İklim : Bu bölgenin iklimi, şiddetli karasaldır. Yağışlar genel olarak azdır. Az yağış olan havzalar ve nispeten alçak platolar steple kaplıdır. Bununla birlikte çukur ovalarda yazlar oldukça sıcak geçer.

Sular : Doğu Anadolu'dan çıkan nehirlerin bir kısmı (Kura, Araş) Hazar denizine, bir kısmı da (Dicle, Fırat) Basra körfezine dökülür. Allahüekber dağından çıkan Kura nın yalnız bir bölümü topraklarımızdadır. Araş da Bingöl dağlarından doğar, bir kolu olan Arpa çayı ile Ermenistan la aramızdaki sınırı meydana getirir ve Azerbaycan'da Kura ile birleşerek Hazar denizine dökülür. Fırat, Karasu ve Murat suyunun birleşmesinden meydana gelmiştir. Karasu, Erzurum yöresinden, Murat suyu Van gölü çevresindeki Aladağ’dan doğar ve bu ikisinin birleşmesinden meydana gelen Fırat nehri Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezine dökülür. Dicle nehri ve Gölcük yakınlarından doğar.

Doğu Anadolu'nun en önemli gölü Van gölüdür. Bundan başka Erçek, Çıldır ve Gölcük, fazla büyük olmayan göllerdendir.

Nüfus ve şehirler : Doğu Anadolu, yurdun en tenha alanıdır. Ortalama nüfus sıklığı 15 dir. Bölgenin dağlık ve sert iklimi olması, yolların azlığı, burada yaşama şartlarını elverişsizleştirilmiştir. Ovalar arasında fazla yüksek olmayanlar biraz kalabalıktır. En kalabalık yerler Malatya ve Elâzığ taraflarıdır. En az kalabalık olan yerler de Van gölünün doğusu ile Hakkâri dağlık bölümüdür. Doğu Anadolu'nun en önemli şehri Erzurum'dur. Sınırlara doğru-giden yollara hâkim olan Erzurum, bir sınır kalesi özelliğindedir. Bundan başka Kars, Karaköse, Muş, Van önemli merkezlerdir.

Ekonomi : Doğu Anadolu'da halt çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Bölgede otlakların zengin olması, yetiştirilen çeşitli ürünlerin, yolla derilmemesi büyük baş hayvanı yetiştirilmesini ön plâna çıkarmıştır.

Bu arada, çukur havzalarda, arpa, buğday, patates ekimi önemli yer tutar.

HAYVANLARIN SİSTEMATİĞİ « Hayvanlar

Yeryüzündeki hayvanları, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür olarak sınıflandırma. Yeryüzündeki hayvanların çeşitleri bir milyona yaklaşmaktadır. Gün geçtikçe, yeni hayvanlar keşfedilerek bu sayı artmaktadır. Her hayvanı, teker teker öğrenmek imkânsız olduğundan, her türden bir hayvan inceleyerek, diğerleri hakkında bilgi edinmek çareleri aranmış, bunun sonucu da hayvanları sınıflandırmak mümkün olmuştur.

Hayvanlar ilk olarak İsveçli bilgin Linnee (1701 - 1778) tarafından sınıflandırılmıştır. Linne, hayvanların dolaşım ve solunum organlarıyla, üreme şekillerini, dış benzerliklerini esas tutarak sistematiğini yapmış, daha sonra gelen bilginler tarafından, yapılmış olan bu sistematik, değişikliklere uğrayarak, bugünkü şekline ulaşmıştır. Bugünkü sınıflandırmada, embriyoloji, karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji esas olarak alınmaktadır. Bu çeşit sınıflandırma, “doğal sınıflandırma” dır.

Bu sınıflandırmaya göre, hayvanlar dünyası, sekiz şubede toplanmaktadır. Şubelerde, belli başlı birkaç benzerliği olan hayvanlar bir araya toplanmaktadır. Şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar familyalara, familyalar cinslere, cinsler de türlere ayrılmıştır. Sınıflandırma, türde durur. Türler, birbirlerine en çok benzeyenleri bir arada toplanır. Sınıflar, takımlar v.b. arasında bir yakınlık varsa, alt şube alt sınıflar meydana getirilir.

Hayvanlar sistematiğinde hayvanlar, basitten daha mükemmele doğru bir sıraya konmuştur. Bu sınıflandırmaya göre hayvanlar iki büyük gruba ayrılır :

I - Bir hücreliler (Protozoa). Bunların vücutları bir hücreden yapılmıştır.

II - Çok hücreliler (metazoa) vücutları çok sayıda hücreden yapılmıştır.

Bir hücreliler : 15.000 kadar türü olan bu grup hayvanları, dört sınıfa ayrılmışlardır, a - Kamçılılar (örnek tipi Oglena), b -Kökbacaklılar (Amip), c - Sporlular (Sıtma paraziti), d - Haşlamlılar (Terliksi hayvan).

Çokhücreliler : Yedi şubeye ayrılmıştır : 1 - Süngerler, 2 - Selentereler, 3 - Solucanlar, 4 - Eklembacaklılar, 5 - Yumuşakçalar. 6 - Derisidikenliler, 7 - Kordatalar.

Süngerler, vücutları torba biçili , çok delikli, durağan hayvanlardır. 3.000 kadar türü vardır, üç sınıfa ayrılırlar,

a - Kalker iskeletliler, b - Silis iskeletliler, c - Tırnaksı iskeletliler.

Sefenterler, vücutları basit torba toiçiminde, durağan ve yüzey tipleri olan hayvanlarıdır. 9.000 kadar türü vardır. Üç sınıfa ayrılırlar : a - İdrozoa (Tatlı su hidrası), b - Skifozoa (Denizanası), c - Antozoa (Mercanlar).

Solucanlar, vücutları yumuşak, organları olmayan hayvanlardır. 10.000 kadar türü vardır. Uç sınıfa ayrılırlar: a - Yassı solucanlar, b - Yuvarlak solucanlar, c - Halkalı solucanlar.

Eklembacaklılar, vücutları kitinle kaplı, üyeleri ve vücutları eklemli olan hayvanlardır. 675.000 kadar türü vardır. Dört sınıfa ayrılırlar a - Kabuklular (Istakoz, yengeç), b - Örümcekgiller (Örümcek, akrep), c -Böcekler, d - Çokayaklılar (Çıyan, kırkayak),

Yumuşakçalar, vücutları yumuşak , dış kabukları kalkerden meydana gelmiştir. 80.000 kadar türü vardır. Üç sınıfa ayrılırlar: a - Karından bacaklılar (Salyangoz), b - Balta ayaklılar (Mürekkep balığı).

Derisidikenliler, dışı kalker kabukları dikenli olan hayvanlardır. 5.00 kadar türü vardır. Beş sınıfa ayrılırlar: a - Deniz lâleleri, b - Yılanyıldızları, c - Deniz yıldızları, d - Denizkestaneleri e - Denizhıyarı.

Kordatalar, sırf ipliği ya da omurgası olan hayvanlardır. 40.000 kadar türü vardır, ilkel kordatalar ve omurgalılar olmak üzere iki alt şubeye ayrılırlar.İlk kordatalar, üç sınıfa ayrılırlar: a - Hemikordata, b - Urokordata. c - Sefalokordata.

Omurgalılar, beş sınıfa ayrılırlar: a - Balıklar, b - Kurbağagiller, c - Sürüngenler, d - Kuşlar, e - Memeliler.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy