Eğitim

ÜNİVERSİTELERİMİZ

Türkiye’de, gerek Osmanlı İmparatorluğu zamanında, gerekse Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, çeşitli bilim, kurumları, gerekli önemi görmüş müesseseler arasında yer almış; özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bu bilim kurumları, padişahların ve devlet yöneticilerinin büyük ilgisini görmüştür. Cumhuriyetin ilânından sonra, ilk ve orta dereceli okullarda yapılan devrim hareketlerinin yanı sıra, yüksek öğretim yapan bilim kurumları da, Cumhuriyet hükümetlerinden […]

DİPLOMA

Bir öğrenim kolunun ya da derecesinin tamamlandığını bildiren resmî kâğıt. Memleketimizde, ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversitenin herhangi bir fakültesini bitirenler diploma aldıkları gibi, çeşitli meslek ve sanat kollarını bitirenler de diploma almaktadırlar.

ENDERUN

Osmanlı sarayında, sonraları “Mabeyn-î Hümayun” denen sarayın iç bölümüne verilen ad. Harem-i Hümayun dairesi, Hazine-i Hümayun, Hırka-i Saadet daireleri bu bölümün içinde bulunurdu. Buralarda gerekli işleri görmek özellikle padişahın özel hizmetlerini görecek kimseleri yetiştirmek için saray içi okul teşkilâtı da bulunurdu. Enderun için yetiştirilecek olanlar, devşirme ile toplanan acemi oğlanlardı. Devşirmelerin en yakışıklılarından seçilen acemi […]

FAKÜLTE

Bir üniversitenin ders konusu bakımından ayrılmış kollarından birine verilen ad. Bu kollarda, üniversite öğretimi ile ilgili çeşitli meslekleri ve bilim dallarını meydana getiren dersler, toplu olarak görülür. Tıp Fakültesinde, hekimlikle ilgili öğretim görülerek hekim yetiştirilir. Fen Fakültesinde, çeşitli fen dalları ile ilgili dersler gösterilir. Bir üniversiteye bağlı olan fakültelerin başlıcaları şunlardır: Edebiyat, İktisat, Tıp, Fen, […]

AKADEMİ

Üyeleri seçilme suretiyle tâyin edilen edebiyat, ilim, fen ve sanat kurumlarına verilen ad. Akademi kelimesi, eski Atina şehrinin batısında bulunan ağaçlık bir yerin adı idi. Yunan filozofu Eflâtun (Platon), buraya her gün gelerek öğrencilerine ders verir, tartışmalarda bulunurmuş. Bu sebeple, bu türlü dersler verilen yerlere Akademi dendiği gibi, Edebiyatla ilgili kurumlara da aynı ad verilmiştir. […]

BAKALORYA

Bazı memleketlerdeki orta öğrenimi bitirme imtihan ya da üniversitelerin verdiği en aşağı akademik paye. Bakalorya, memleketimizde ilk defa 1867 yılında kurulan Galatasaray Lisesi’nde uygulanmıştır. İkinci Meşrutiyet devrinde, liselerle denk olan o zamanki idadileri bitirenlerin yüksek okullara ve üniversitelere girmeleri, bakalorya denilen imtihanı vermeleri ile mümkün olmuştur. 1926 – 1935 yılları arasındaki lise bitirme imtihanları ile […]

HARBİYE MEKTEBİ

Türkiye’de Avrupa‘daki gibi, müspet bilimlerle ve yeni savaş metotlarıyla donanmış subaylar yetiştirmek için açılmış olan subay yetiştirme okulu. XVII. yüzyılın sonlarına doğru, zamanın silâhları ile donanmış ve bilgili subay ve askerlerden meydana gelmiş Batıdaki orduların yanında, asırlar boyunca zaferden koşarak büyük kahramanlıklar yaratmış olan Osmanlı ordusu eski silâh ve bilgilerle, artık, beklenen başarıları sağlayamaz bir […]

BİNET – SİMON TESTİ

Çeşitli kabiliyetleri ölçmek için kullanılan bir psikoloji metodu. İki Fransız pisikoloğu olan Binet ve Simon’un, Paris‘te zekâ bakımından geri kalmış çocuklar üzerindeki araştırmaları sonucunda ortaya atılan bu testte, a – zekâ, b – hafıza, c – estelik duygu, d – günlük bilgi olmak üzere dört esas vardır. Bu testte, değişmez bir takım esaslardan hareket edilerek […]

HARF

Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her biri. Bugün kullanmakta olduğumuz alfabede, dilimizin seslerine göre harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki küçük ve büyük harfler şunlardır. a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, […]