Nedir

AKADLAR « Tarih

M. Ö. üçüncü bin yılda Mezopotamya bölgesinin kuzeyinde yerleşerek devlet kurmuş olan Sami asıllı bir halk. Bunlar, Arabistan'dan çıkmışlar ve Fırat’ın Dicle nehrine doğru destek yaptığı yerlerdeki "Sippara" şehrinde yerleşmişlerdir. Burada zamanla kuvvetlenmişler, Sümerlilere ait olan Kiş Şehrini alarak güneye doğru yayılmağa başlamışlardır. Sümerlilerle devamlı savaşlar yapmışlar, ilkin yenilgiye uğramışlardır. Fakat ünlü kralları Sargon zamanında yeniden kuvvetlenerek büyük bir devlet kurmuşlardır. Sargon M.ö. 2500 yıllarında yalnız Mezopotamyayı değil, kenar bölgeleri de alarak insanlık tarihinin büyük fatihlerinden biri olmuştur. Sargonların gelmesine rağmen Akad'lar gittikçe zayıflamışlar ve 2300 yıllarına doğru tarihe karışmışlardır.

Akad'larm devri, yalnız siyasî hayat bakımından değil, medeniyet bakımın, dan da önemlidir. İnsanlık tarihinde ilk olarak şuurlu bir devlet kurdukları gibi, Sümerlilerden aldıkları medeniyete kendi damgalarını vurarak bu medeniyeti yüceltmişler ve Mezopotamya'da yeni bir Sümer - Akad medeniyeti'nin meydana gelmesini sağlamışlardır.

KIRIM MUHAREBESİ « Tarih

1854 - 56 yılları arasında Ruslarla Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa arasında Kırım'da yapılan muharebe. Rusların, Karadeniz’deki Osmanlı donanmasını Sinop limanında baskına uğratarak yakmaları üzerine, birleşik bir muharebe olarak Kırım'da iki yıl boyunca devam etmiştir. Müttefik kuvvetlerin zaferiyle sonuçlanan bu muharebe, 1856 da imzalanan Paris antlaşması ile son bulmuştur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI « Devlet

Memleketin iç idaresini düzenleyen Bakanlığa İçişleri Bakanlığı denir.

Nasıl, dışardan gelecek her türlü tehlikeye karşı, vatanımızın bütünlüğünü, bağımsızlığımızı korumak, devletin görevi ise, yurt içinde de herkesin canını malını, namusunu korumak, her vatandaşın, güven ve emniyet içinde çalışma ve yaşamalarını sağlamak da devletin görevidir. İşte, hırsızlık, eşkıyalık, uygunsuz ve kanuna aykırı her türlü davranış, vatan ve milletimiz için tehlike doğurabilecek her türlü harekete karşı gelmek, bunları yapanları, kanunlar karşısında cezalarını görmeleri için savcılara teslim etmek gibi görevler, içişleri Bakanlığının başlıca görevleridir.

İçişleri Bakanlığı, bu görevini yapabilmek için, güven ve emniyetin sağlanması için, bütün yurtta bir idare teşkilâtı kurmuştur.

Türkiye, idare teşkilâtı bakımından İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir takım bölümlere ayrılmıştır. Bunlar da, İl, İlçe, Bucak ve köydür. Türkiye'de 67 il vardır. Her ilin başında, en yüksek devlet memuru olarak, İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir Vali bulunur. Valiler, il içindeki bütün devlet işlerini görürler. Bu bakımdan, bütün bakanlıkları temsil ederler. İlçelerin başında da Kaymakam bulunur. Bucaklarda İçişleri Bakanlığının memuru olan Bucak Müdürü bulunur. Bura görev bakımından Kaymakam a bağlıdır. Köylerde de, çeşitli köy işlerini görmekle görevli olan Muhtar vardır.

Muhtarlar da, Bucak müdürlerinin emrindedir.

Bütün bu teşkilâtın başında da, Bakanlar Kurulunun üyesi olan İçişleri Bakanı bulunur. Görevleri

İçişleri Bakanlığının başlıca görevleri şunlardır :

1 - Her vatandaşın canını, malını, ve namusunu korumak,

2 - Doğum, ölüm, nüfus işlerini düzenlemek.

3 - İl, ilçe, bucak ve köylerdeki idare işlerini düzenlemek.

4 - İl, ilçe ve bucaklardaki belediye işlerini kontrol etmek.

5 - Yapılan seçimlerin, tarafsızlık ve emniyet içinde yapılmasını sağlamak.

6 - Kanun karşısında suç işleyenleri savcılara teslim etmek,

İçişleri Bakanlığında, il, ilçe, bucak teşkilâtından ayrı olarak ve başka Bakanlıklarda bulunan, dairelerden başka, önemli iki kuruluş daha vardır: 1 - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 - Jandarma Genel Komutanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü: Emnliyet işleri ile görevli bir genel müdürlüktür. Bütün yurttaki polis teşkilâtı bu genel müdürlüğe bağlıdır. İllerde Emniyet müdürü, İlçe ve bucaklarda emniyet âmiri bulunur, Bunlara bağlı komiser ve polisler görevini yerine getirir. Suç işlenmesine engel olmak, suç işleyenleri yakalamak, delilleri toplamak ve bunları savcılara teslim etmek, bu teşkilâtın görevidir.

Jandarma Genel Komutanlığı: Yurtta güven ve emniyeti sağlayan bir teşkilâttır. Şehir ve kasabalarda polisin yaptığı işleri, bucak ve köylerde, yollarda, dağlarda yapar. Bir ordu gibidir. Askere alınan ve “Jandarma” sınıfına yazılan erlerden ve bunları yöneten subay ve astubaylardan meydana gelmiştir. Komutanlığın başında bir general bulunur.

KARGA « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Uzun ve geniş kanatlı, siyah renkli, tohumları çıkarıp yediği için tarla ve bahçelere çok zarar veren bir kuştur. Yeni Zelanda'dan başka dünyanın her tarafında bulunur. Toplu halde yaşar. Leşleri, küçük memeli hayvanları, tohumları yer. Boz kuzgun, alaca, saksağan, yurdumuzdaki karga çeşitlerinden bazılarıdır.

CASAKLANCA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzeybatısında bir liman. Fas'ın eskiden Fransa'ya ait olan bölümünün Atlantik kıyısındaki en büyük şehri ve başlıca limanı olan Casablanca'nın nüfusu 682.000 dir İkinci Dünya Savaşı sırasında burada yapılan konferanslarla ünlüdür.

İSLANDA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzey batısında bir ada ve bir devlet. Groenland adasının güney doğusundadır. Yüzölçümü 103.000 kilometrekare nüfusu 103.000 dir. Baş şehri Reykjavik'tir. Büyük bir bölüm buzlarla kaplıdır. Halkı marina balık avcılığı ve koyun yetiştiriciliği ile geçinmektedir. İslanda, ilkin Norveç, sonrada Danimarka ile birleşmiş, 1918 yılından sonra Danimarka tarafından yönetilen tarafsız bir krallık haline getirilmiştir. 1944 te bağımsız bir Cumhuriyet olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy