Nedir

KURTALAN « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.074 kilometrekare, nüfusu 26.275 tir. Yüzeyi çoklukla dalgalı, engebeli ve çıplak dağ sırtlarından, geniş vadilerden ve ekime elverişli düzlük alanlardan ibarettir. Halkın geçimi, tarım, hayvancılık ve hayvan ürünleri ile sağlanmaktadır.

AKYUVARLAR « Sağlık

Kan, lenfa gibi vücut sıvılarında adenoid dokularda ve kemik iliğinde bulunan hücreler. Tıp dilindeki adı “Leucoctyte” dir.

Bunlar, alyuvarlardan (eritosit) daha büyüktürler. Şekillerini kan içinde devamlı değiştirecek bir takım uzantılar gösterirler. İçlerinde bir veya bir kaç çekirdek bulunur. Taze halde iken çekirdekleri görülmez. Bunların tek çekirdeklerine mononükleer, çok çekirdeklilerine polinükleer denir.

Çapları 7-20 mikron olan akyuvarlar, boyanmalarına göre çeşitli adlar alırlar. Tepki gösterdikleri boyalara göre, Asidofil, Bazofil, Nötrofil adlarını alırlar.

Hareket edebilme yeteneğine sahip olan akyuvarlar, vücudun jandarması gibidirler. Vücudu, çeşitli mikroplardan korurlar. Bu ya mikroplarla savaşarak onları uzantıları içine alarak yutarlar (bu olaya fagositoz denir), veya mikroplara karşı kana panzehir gibi antitoksin salarlar. Bir vücudun kanında, belirli hastalıklara karşı, böyle antitoksinler vardır. Bu durum da bağışıklığı meydana getirir.

Akaryuvarlar,normalde bir milimetreküp kanda 5.000 - 10.000 arasında bulunur. Fakat sayıları, az oranda da olsa, saatten saate değişir. Genel olarak sabahları az, öğleye doğru en yüksek dereceyi bulurlar.

Bulaşıcı hastalıklarda ise, sayıları normaldekinin pek çok üstüne çıkar. Bu gibi durumlarda, bir milimetreküp kanda 300 - 500 bin akyuvar sayılabilir. Akyuvarların sayılarım arttıran mikroplar arasında streptokoklar, stafilooklar, önemli rol oynar.

Akyuvarların sayıları sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen ve bir çeşit kan kanseri olarak kabul edilen “lösemi” hastalığında geniş ölçüde azalır.

OKYANUSYA « Dünya Coğrafyası

Büyük Okyanus'un güneyine ve orta bölümlerine düşen adalar topluluğuna verilen ad. Avustralya ile birlikte dünyanın beş büyük bölümünden birini meydana getirmektedir. Okyanusya, Asya ile Amerika arasında yer almaktadır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sıralanmış paralel büyük diziler halinde bir adalar âlemidir. Okyanusya'nın nüfusu 14.800.000, kapladığı alan da 9.000.000 kilometrekaredir.

Okyanusya, iki büyük bölüme ayrılır : Malezya ve Polinezya. Bu bölünme daha çok etnografik ve coğrafik bir bölünmedir.

Doğal görünüşleri bakımından Okyanusya beş bölüme ayrılır:

1 - Doğal görünüşleri Avustralya’yı andıran ve bu sebeple “Avustralasya” adı verilen dizi içinde Yeni Gine, Yeni Zelanda, Tasmanya adaları yer alır. Loyalti adaları mercan adalarıdır. Salamon adaları volkaniktir. 2 - Karolin adalarından Friendly adalarına kadar uzanan Mikrodaları mercan adalarıdır. 3 - Plew -Landrone dizisi Volcano adaların içine alır ve Çin denizinin doğusunda Japonya ile Doğu Hintler arasında bir bağ meydana getirir. Bu adalar topluluğu Asyaya bağlıdır. 4 - Orta Pasifik dizisi Hawayi ve Ocean adalarını içine alır. 5 - Güney Pasifik dizisi Easter, Society, Cook, Phoneinx ve Fanning adalarını içine alır.

Siyasal bakımdan Okyanusya Büyük Britanya, Fransa, Şili ve Birleşik Amerika arasında paylaşılmıştır.

ADLİ TIP MÜESSESESİ « Devlet

Adalet işlerinde bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş ve Adalet Bakanlığına bağlı bir müessesedir. Adli Tıp Müessesesi Kanunu, 11 Temmuz 1953 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Adli Tıp Meclisi, Adli Tıp Müessesesi Reisliği ve Morg Müşahedehane, Kimyevî Tahlil, Fizik Tetkikleri ihtisas şubeleriyle Adlî tabiplikleri ihtiva eder.

KADI « Hukuk

Osmanlı İmparatorluğu'nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların vazife ve yetkilerine sahip olan kadı, dinî ve göreneksel kanunlara göre hüküm verirdi.Kadı olmak için bütün medrese öğrenimini tamamlamak ve icazet (diploma) almak gerekli idi.Kadılar yavaş yavaş ve zamanla terfi ederek nahiye, ilçe ve sandık kadılıklarına kadar çıkabilirlerdi. Daha fazla yükselmek için tekrar medreseye dönerek bir süre müderrislik etmek gerekti. Kadılığın bundan sonraki yükselme basamakları Galata, İstanbul Kadılığı Anadolu ve Rumeli kazaskerliği idi. Rumeli kazaskerleri terfi ederlerse şeyhülislâm olurlardı.

CENEVİZLİLER « Tarih

Osmanlılarca, Cenovalılara verilen ad. Cenovalılar, Ortaçağın sonlarına doğru, İtalya'daki öbür şehirler gibi cumhuriyet meydana getirmişlerdir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber XI. yüzyılın sonlarına doğru olduğu bilinmektedir. Gemicilikte kısa zamanda ileri gitmişler, Haçlı Seferlerinin etkisi ile gelişen ticaretten faydalanarak İspanya ve Afrika kıyıları boyunca ve Karadeniz kıyılarında sömürgeler kurmuşlardır. Böylece Ortaçağ'da denizcilik ve ticarette büyük başarı kazanmışlar, Osmanlı İmparatorluğu ile çoklukla dostluk içinde devam eden bir münasebet kurmuşlardır. Cenevizlilerin kurduğu cumhuriyet 1797 de Cenova'nın Fransız İhtilâl orduları tarafından işgal edilmesiyle son bulmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy