Nedir

CEHENNEM « Din

Birçok din ve mitoloji sistemlerinde, günah işleyenlerin ölümden sonra gönderildiğine ve ceza gördüklerine inanılan yer. Cehennem, islâmlıkta ve Hıristiyanlıkta, genel olarak, dünyadaki ateşle kıyaslanır. Ateşi alevlidir, deriyi yakıp kavurur. Serinlik ve içecek su yoktur. Yalnız dibinde yetişen zakkum ağacının yılan başına benziyen meyveleri yenilir ve üzerine kaynar su içilir.

Kur'anda, cennet için olduğu kadar cehennem için de çok canlı tasvirler yer alır. Cehennem, cennetin mukabili olarak, imansız ölenlerle günahlıların uğrağı olarak gösterilir. Cehenneme verilen sıfatlardan çoğu, ateşin vasıflarıdır. Kur'anda cehennemin sıfatları gibi görünen bu isimler, birbiri üstüne kurulan 7 tabakanın adları gibi gösterilmiştir.

Derinliğini anlatmak için de, atılan bir kaya parçasının 70 yılda dibine varamayacağı, zakkumdan bir parçanın bütün dünya insanlarını zehirlemeye yeteceği anlatılmıştır.

İtalyan şairi Dante, “Divina Comedia”sında, insan zekâsının ancak tasavvur edebileceği kuvvetli cehennem tasvirleri yapmıştır.

KOALİSYON « Politika ve Siyaset

Çok partili demokratik rejimlerde, hükümetlerin, birden çok partilerin katılmasıyla kurulmasına verilen ad. Koalisyon hükümeti kurmak, genel olarak, bir ülkenin, siyasal bakımdan milli birlik içinde olmasının gerekli olduğu olağanüstü durumlarda başvurulan bir şekildir. Bu şeklin dışında, özellikle, ikiden çok siyasî partinin temsil edildiği rejimlerde, bir partinin Meclislerde hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemediği durumlarda uygulanır.

Batı ülkelerinde çok denenmiş bir hükümet kurma şekli olan koalisyon, Türkiye'de, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra uygulanmaya başlamıştır.

Millet Meclisi'nde temsilcileri bulunan C.H.P. A.P. Y.T.P. C.K.M.P. M.P tek parti olarak, hükümet kurmak için gerekli sayıda milletvekili ile temsil edilememişlerdir. Bunun sonucu olarak, bir koalisyon hükümeti kurmak yoluna gidilmiştir.

Birinci Koalisyon, C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün başkanlığında C.H.P. ve A.P. nin birlik hareketi ile 20 Kasım 1961 günü kurulmuştur. Bu karma hükümet 6 ay 12 gün devam etmiş ve 31 Mayıs 1962 tarihinde son bulmuştur.

İkinci Koalisyon kurulması, yine C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün başkanlığında olmuş; bu kere C.H.P. Y.T.P. C.K.M.P. nin katılmasıyla 21 Haziran, 1962 tarihinde kurulmuştur. Bu koalisyon, C.H.P. dışındaki partilerin koalisyondan çekilmeye karar vermeleri üzerine, 17 ay 5 gün iktidarda kaldıktan sonra, 2 Aralık 1963 tarihinde son bulmuştur.

Üçüncü Koalisyon, C.H.P. dışındaki partilerin birleşerek hükümet kurma teşebbüslerinin sonuç vermemesi üzerine, yine İsmet İnönü'nün başkanlığında 28 Aralık 1963 te C.H.P. ile Millet Meclisi'nde bulunan bağımsız milletvekillerinin katılmasıyla kurulmuş, 4 Ocak 1964 günü de, Millet Meclisi'nden güven oyu olarak görevine fiilen başlamıştır.

Ancak, 13 Şubat 1965 günü dört muhalefet partisi, aralarında birleşerek, 1965 Bütçe Kanunu'na olumsuz oy vermişler, bunun sonucu olarak da, Üçüncü İnönü Hükümeti istifa etmiştir. Yeni hükümet Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında dört partinin katılması ile kurulmuştur.

KEMALPAŞA « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 655 kilometrekare, nüfusu 32.292 dir. Yüzeyi yer yer dağlık ve bu dağlar arasında yer alan geniş vadilerden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı bağcılık zeytincilik ve tütüncülüktür. İlçe merkezi 4.590 nüfuslu Kemalpaşa kasabasıdır.

AKROPOL « Din

Yunanca “şehir tepesi” manâsına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale vazifesini gören Akropollerin içinde tapınaklar bulunur ve dinî törenler yapılır.

Bunlardan en ünlü olanı, Atina'da bir tepe üstünde bulunanıdır. M.Ö. ikinci bin yılın ikinci yarısına kadar uzanan bir tarihe sahip olan Atina Akropol'ü çeşitli savaşlar sonunda yıkılmış, birkaç defa yeniden yapılmıştır. İçinde bir çok Tanrı heykelleri ve Parthenon bulunuyordu. Bugün, harabeler halinde bulunan Parthenon tapınağı turistler tarafından gezilen yerlerden biridir.

CİZVİTLER « Din

Azizlerden sayılan İgnacade Loyola adlı bir rahip tarafından Hıristiyanlığa hizmet ve Hıristiyanları düzeltme amacıyla 1534 yılında kurulmuş bir Hıristiyanlık tarikatı. Sıkı bir disiplinle yönetilen bu cemiyet, Avrupa'da büyük bir yayılma göstermiş ve her dereceden bir çok okullar açmıştır. Fakat, çoklukla dinî ve siyasî propagandayı esas amaç olarak almışlardır. Bu sebeple, taraftarları zaman zaman bazı memleketlerden kovulmuşlar; cemiyet, Papa Clement XIV. tarafından 1770 de feshedilmiştir. (Bu fesih, Papa Pie VII. tarafından kaldırılmıştır).

SİYAM « Dünya Coğrafyası

Güneydoğu Asya'da bir krallık. Hindicin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 25.519.965 dir. Başşehri Bangkok'tur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölgelerinde geniş ormanlar yer alır. Doğu bölümleri savanlar bölgesi halindedir. Pirinç, tütün kenevir, pamuk, kauçuk başlıca ürünlerdir. Siyam'ın başka bir adı da Tayland'dır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy