Nedir

ÇEMİŞKEZEK « Türkiye Coğrafyası

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 870 kilometrekare, nüfusu 14611 dir. İlçe yüzeyi dik meyilli yamaçlardan ve Fırat nehrinin kuzey güney yönünde uzanan derin vadilerden ibarettir. İlçenin merkezi 2.020 nüfuslu Çemişkezek kasabasıdır.

İSKENDERUN KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Anadolu'nun güneyinde, Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda, doğuda Amanos, batıda Misis dağ sıralarının arasına girmiş geniş bir körfez. Doğu kıyılarında İskenderun şehrinin bulunması sebebi ile bu adı almıştır. İskenderun körfezi çevresinin zenginliği ile eski devirlerden beri büyük ticarî önem taşıyan bir özellik taşır.

BAHŞİŞ « Sözlük

Bir hizmet görene, gördüğü işin karşılığı olarak ödenen paradan başka, mecbur olunmadığı halde ayrıca verilen para. Bu deyim, hükümdarların ve büyüklerin, maliyetlerine türlü vesilelerle dağıttıkları paralar karşılığı olarak da kullanılmıştır.

Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında devlet ileri gelenlerine, ulemaya, kapıkulu ocaklarına belli miktarlar üzerinden bahşiş (cülus bahşiş) dağıtıldığı gibi, padişahın ilk sefere çıkışlarında da bahşiş (sefer bahşişi) dağıtmak gelenek haline gelmiştir.

UMMAN DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Hint Okyanusu'nun Arabistan yarımadası, İran yaylasının güney kıyıları, Hindistan arasında meydana getirdiği büyük körfez. Umman denizine İran körfezi, Hürmüz boğazı aracılığı ile açılır.

BUCAK « Türkiye Coğrafyası

Burdur iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 1.415 kilometrekare, nüfusu 32.193 dür. Burdur’un güneydoğusunda bulunan ilçenin yüzeyi çoklukla arızalı ve az nispette düz ovalardan ibarettir. Tahıl, tütün , pamuk , pancar yetiştirilmesi önemlidir.

İlçenin merkezi olan Bucak kasabası, 8.788 nüfusludur.

KUYRUKLU YILDIZLAR « Astronomi

Gökyüzünde bazen gördüğümüz arkalarında uzun ya da kısa, çatal gibi ayrılmış ışıklı bir yol bırakarak gezen yıldızlara verilen ad. Gözlenen bir kuyruklu yıldız, genel olarak üç bölüme ayrılabilir: a - Kuyruklu yıldızla en parlak ve yoğun yeri olan “çekirdek”, b - Çekirdeği çepçevre soran, ışıklı bir gaz kitlesinden meydana gelen “bürüçük” c - Kuyruklu yıldızın başından sonra gelen, az çok uzanan “kuyruk” kısmı.

Kuyruklu yıldızlar, gözle görülenler, teleskopik olanlar şeklinde görünümlerine göre ikiye ayrıldıkları gibi; gelip geçici olanlar, periyodik olanlar diye, devir sürelerinin bilinip bilinmemesine göre de ikiye ayrılırlar.

Kuyruklu yıldızların yörünge düzlemleri, tutulma düzlemi ile her türlü açı yaparlar. Bir çoklarının yörüngelerinin elips olduğu tespit edilmiştir. Bazılarının yörüngelerinin basıklık oranı şok büyük olduğundan yörüngelerinin uzunluklarını bulmak kabil olmamış, bundan dolayı bir kısım astronomlar bazılarının yörüngelerinin parabol olduğunu da kabul etmişlerdir.

Aynı yörünge üzerinde yürüyen bir takım kuyruklar vardır. Bunlara (Kuyruklu yıldız grubu) denildiği gibi, yörüngelerinin düğüm ve görüntü noktaları bir gezegenin yörüngesi yakınında bulunduğundan dolayı (Gezegenin ailesi ) adını alan kuyruklar da vardır.

“Eneke kuyruklu yıldızı”, devir süresinin en kısa oluşu ile beraber devir süresindeki ivmesini değiştirici olmasından, “Halley kuyruklu yıldızı” da ilk devirli olduğu bulunan kuyruklu yıldız olmasından dolayı ün alan kuyruklu yıldızlardandır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy