Nedir

PERU « Dünya Coğrafyası

Güney Amerikada bir Cumhuriyet. Kuzeyinde ekvator, doğusunda Brezilya ve Bolivya, batısında Büyük okyanus bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.290.000 kilometrekare, nüfusu 11.000.000 dir. Baş şehri Limadır.

Coğrafya : Peru yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Costa adı verilen kıyı bölgesi, kısmen ovalık, kısmen tepelik ve bataklıklar alanıdır. Bu bölgede pamuk ve şeker kamışı yetiştirilen en önemli ürünlerdir. Daha içerideki yaylalar halk dilinde “Sierra” adı ile anılır. Kıyıya paralel olarak uzanan And dağlarının meydana getirdiği bu bölge Peru'nun yükseltisi en fazla olan bölgesidir. Bu dağlık bölgenin yamaçlarından bir çok sular akar, verimi bol olan vadiler meydana getirir. Bu vadilerde ve yayla özelliğinde olan yerlerde pamuk ve pirinç yetiştirilmektedir. En içte kalan bölgelerde “Montana” adı verilen ormanlık bölgelerdir. İklimde bu değişik yüzey şekillerine uyar. Bu sebeple bazı bölgeler çok sıcak bazı yerler de özellikle dağlık yerler çok soğuk olur.

Tarih : Avrupalıların gelmesine kadar İnca'ların egemenliği altında bulunan peru 1532 yılında İspanyolların egemenliğine girmiş, 1818 de bağımsızlık kazanmıştır.

BALKAN BİRLİĞİ « Tarih

Balkan devletleri arasında kurulan birlik, fikri, Fransız ihtilâli sonucunda, Balkan yarımadasında egemen olan Osmanlılar'a ve Habsburg İmparatorluğuna karşı uyanmağa başlayan millî duygular sonucu doğmuş, XIX.yüzyıldan itibaren Sırbistan'da ve Bulgaristan'da bu fikre taraftar bir çok devlet adamı çıkmıştır. Bu fikir, 1912 - 1913 yıllarında, Osmanlılar'a karşı siyasî ve askeri bir birleşme şeklinde yeniden bir canlılık kazanmış, fakat Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan devletlerinin kendi aralarında savaşa tutuşmaları ile son bulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkan devletlerinin bünyesinde meydana gelen çeşitli değişiklikler sonucu bu fikir uzun yıllar taraftar bulamamış nihayet 1930' yılında Atina'da toplanan ve Türkiye'nin de desteklediği bir konferans sonunda yeniden ve daha kuvvetle canlanmıştır. Fakat, Balkan Antantı'nın imzalanmasından sonra, Bulgaristan ve Arnavutluk'un bu antlaşmaya katılmaması üzerine, gerçek bir anlaşma zemini bulunamamış ve fiilî bir Balkan birliği kurulamamıştır.

ÇAYKARA « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 661 kilometrekare, nüfusu 38.650 dir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Bu dağlık yöreler, derin vadilerle yarılmıştır. Tarım yapılan alanlar azdır. Endüstri bitkilerinden yalnız kenevir ekilir. Fındık, önemli bir gelir kaynağıdır. İlçe merkezi, 1.100 nüfuslu Çaykara kasabasıdır.

MONDROS MÜTAREKESİ « Tarih

Birinci Dünya Savaşı sonunda, büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğunun imzalamak zorunda kaldığı mütareke (30 Ekim 1918) Mütarekenin hükümleriyle Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiş bulunuyordu. Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden Bahriye nazır Rauf (Orbay), Hariciye müsteşarı Reşat Hikmet ve askerî müşavir Sadullah Beylerden kurulu Türk heyeti ile İngiltere'nin Akdeniz filosu komutanı tarafından imza edilmiştir. İmza edilme yeri Limni'de Mondros limanında Agamennon zırhasıdır. 27 Ekim'de başlamış, ve üç gün sürmüştür. Şekle ait bazı değişimlerle, Müttefikler tarafından tespit edilen teklifler, Türk heyetince kabul edilmiştir.

JELATİN « Yeryüzü

Et ve kemikleri kaynatarak elde edilen sıvıyı soğuttuktan sonra meydana gelen bir cins toprak. Meyve dondurması görünüşünden bir maddedir. Zamk, tutkal gibi yapıştırıcı maddelerin yapılmasında kullanılır.

LİTOGRAFİ « Bilim ve Sanat

Kalker bir taş üzerine, yağlı bir madde ile çizilmiş yazı ve resimleri basma suretiyle çoğaltma sanatı, taş basması. XVIII. yüzyılda Bavyeralı Senefelder tarafından icat edilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy