Din

ZERDÜŞT

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristo‘ya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüşt‘ün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar. Zerdüşt’ün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım […]

PEYGAMBER

Tanrı tarafından haber getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında Tanrı buyruklarını bildiren kimse; Tanrının elçisi, resul, nebi. Çeşitli etkiler ve düşünceler sonucu kutsal bilinen şeylere tapmadan sonra, toplumsal bir verim olarak, tanrılı dinler meydana gelmiş; toplumsal hayatın gittikçe evrim kazanması sonucu da Tanrı fikrinin doğması ile, Tanrı tarafından haber getirip, insanlara doğruyu söyleyen, Tanrı’nın […]

HİCRİ TAKVİM

Tarih başı olarak Peygamber Muhammed’in Mekke‘den Medine‘ye göç edişini alan takvim. Hicretten 17 yıl kadar sonra halife Ebu Bekir zamanında kullanılmağa başlanmıştır. Bu takvimde de yıl, 12 aya bölünmüştür. Ancak, Dünyanın Güneş çevresinde dönüşü değil, Ayın Dünya çevresinde dönüşü, aylar için esas alınmıştır. Ay‘ın Dünya çevresinde dönmesi 29,5 gün sürdüğüne göre, bir ay 29,5 gün […]

TAPINAK

Puta tapanların ve çok Tanrılı dinlerin Tanrıları adına ibadette bulunmak için yaptıkları binalara verilen ad.İlkel dinlerde görülen yapılardandır. Hıristiyanlıkta, ibadetlerin yapıldığı yerler, kilise ve camilerdir. Tapınaklarca, çoklukla, tapılan Tanrı heykelleri ve Kutsal bilinen şeylerin heykelleri, anıtları bulunurdu. Yunan ve Roma tapınakları, en ünlü olan tapınaklar arasındadır.

KUREYŞ

Peygamber Muhammed’in bağlı olduğu kabile. Hicaz‘da bulunan bu kabilenin, Peygamber İbrahim’in soyundan ürediği söylenir. Muhammed’in bu kabileden gelmesi, Kureyş‘in bütün Müslümanlarca bilinmesini sağlamıştır.

RAMAZAN

Kamer takviminin dokuzuncu ayı. Müslümanların oruç tutmakla sorumlu oldukları bu ayda, Kur’an gökten inmeğe başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz olmuştur. Orucun farzı, gökte ramazan ayının görünmesiyle başlar, şevval ayının görünmesiyle sona erer.

İBADET

Tanrı’ya kulluk etmeğe ibadet denir. Tanrının emirlerini yerine getirmek Tanrı’ya yaklaşmak, Tanrı’ya saygı için gerekli hareketlerde bulunmak her iyi hareket için Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek, yoksullara yardım etmek, sadaka vermek, birer ibadettir. Müslümanlıkta ibadet, gizlidir ve tanrı ile kul arasında geçer. Bu sebeple, bir Müslüman ın yaptığı herhangi iyi bir hareketle övünmesi, ibadetini dünya işlerine […]

TARİKAT

Tasavvufa dayanan ve kimi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimi de şeriatın insanlara pek sert gelen kurallarını yumuşatmak ihtiyacı ile meydana gelen türlü Müslümanlık öğretileri. Tarikatlar, yalnız Müslümanlıkta değil, öbür dinlerde de vardır.

NAMAZ

Müslümanların abdest altmış olarak günde beş defa (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) yapmaları dince buyrulan ve namazın şartları gereğince yapılan bir ibadet. Namazın on iki şartı vardır: 1 – Hadesten taharat (abdest temizliği): Abdesti yoksa abes almak, cünüp ise gusletmek; 2 – Necasetten taharet (pislikten temizlenme): Bedenini, elbisesini, namaz kılacağı yeri temizlemek; 3 – Setri […]

RUH

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur. Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir. Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan […]