Din

ZERDÜŞT

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristo‘ya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüşt‘ün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar. Zerdüşt’ün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım […]

KUREYŞ

Peygamber Muhammed’in bağlı olduğu kabile. Hicaz‘da bulunan bu kabilenin, Peygamber İbrahim’in soyundan ürediği söylenir. Muhammed’in bu kabileden gelmesi, Kureyş‘in bütün Müslümanlarca bilinmesini sağlamıştır.

RAMAZAN

Kamer takviminin dokuzuncu ayı. Müslümanların oruç tutmakla sorumlu oldukları bu ayda, Kur’an gökten inmeğe başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz olmuştur. Orucun farzı, gökte ramazan ayının görünmesiyle başlar, şevval ayının görünmesiyle sona erer.

İBADET

Tanrı’ya kulluk etmeğe ibadet denir. Tanrının emirlerini yerine getirmek Tanrı’ya yaklaşmak, Tanrı’ya saygı için gerekli hareketlerde bulunmak her iyi hareket için Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek, yoksullara yardım etmek, sadaka vermek, birer ibadettir. Müslümanlıkta ibadet, gizlidir ve tanrı ile kul arasında geçer. Bu sebeple, bir Müslüman ın yaptığı herhangi iyi bir hareketle övünmesi, ibadetini dünya işlerine […]

TARİKAT

Tasavvufa dayanan ve kimi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimi de şeriatın insanlara pek sert gelen kurallarını yumuşatmak ihtiyacı ile meydana gelen türlü Müslümanlık öğretileri. Tarikatlar, yalnız Müslümanlıkta değil, öbür dinlerde de vardır.

NAMAZ

Müslümanların abdest altmış olarak günde beş defa (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) yapmaları dince buyrulan ve namazın şartları gereğince yapılan bir ibadet. Namazın on iki şartı vardır: 1 – Hadesten taharat (abdest temizliği): Abdesti yoksa abes almak, cünüp ise gusletmek; 2 – Necasetten taharet (pislikten temizlenme): Bedenini, elbisesini, namaz kılacağı yeri temizlemek; 3 – Setri […]

RUH

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur. Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir. Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan […]

İNCİL

Peygamber İsa’ya Tanrı’dan inmiş olduğuna inanılan kutsal kitap.Ancak Tanrı’dan inmiş olduğuna inanılan bu kitap kaybolduğundan, Havarilerin ve onların öğrencilerinin yazmış oldukları altmışa yakın kitaptan dört tanesi seçilmiş ve “İncil” olarak kabul edilmiştir. Bu dört kitap birbirinin benzeri değildir. Bu dört İncil, Matta, Markos, Lûka ve Yuhanna tarafından yazılmıştır. Yazılma tarihleri de İsa’nın ölümünden çok sonraki […]

TOTEMCİLİK

İlkel kavimlerde görülen en ilkel din. Sop ve klan denilen en ilkel insan topluluklarının dini olan totemcilikte “totem” Klan’ın ortaklaşa malı sayılan her hangi bir hayvan bir bitki, bir eşyadır. Klan’ın sembolüdür ve kutsal sayılır Klan’a bağlı olan her şey bu sembolün işaretini taşır. Herkes bu totemin soyundan gelmiştir. Totem bir hayvansa onun eti yenmez […]

NOEL

Hıristiyanların, İsa’nın doğum günü için 25 Aralık’ta kutladıkları yortu.Hıristiyan çocuklarının inancına göre, bu yortuyu temsil eden Noel baba, noel gecesi gökten inerek uslu çocuklara çeşitli armağanlar dağıtır.