Devlet

SÖMÜRGE

Nüfusuyla birlikte, bağımsız bir devletin yönetiminde olan ve o devletin bölünmez bir parçası sayılan toprak. Sömürgeler, bağımsız birer devlet özelliği taşımazlar. Bununla birlikte, bağlı olduğu devletin, kendisine tanıyabileceği haklar içinde, kendi iç yönetimini düzenleyebilir. Bu düzenlemede, bağlı olduğu devletin kanunlarına ve tutumuna bağlı kalmak, esastır.

MİLLİ KÜTÜPHANE

Ankara’da Yenişehir semtinde, Namık kemal mahallesinde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş olan kitaplık. 1946 yılından itibaren kurulması teşebbüslerine geçilmiş, 16 Ağustos 1946 tarihinde açılmış, 1951 yılında da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir müdürlük durumuna getirilmiştir. 250,000 i aşan kitap sayısı ile, Türkiye‘nin en önemli kitap sarayı durumunda olan bir müessesedir. Bu kitaplar arasında, […]

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Türkiye’de, millî irade ve egemenliğin, temsil yolu ile kendinde toplandığı en önemli ve tek organ. 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunulan ve kabul edilen yeni anayasamıza göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan meydana gelmiştir. 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyu tarafından kabul edilen ve 15 Ekim 1961 tarihiyle yapılan genel seçimlerle ilk defa kurulmuş olan Türkiye […]

MUALLİM MEKTEBİ

Öğretmen okullarının eski adı. Erkek öğretmen okullarına “Darulmuallimin” kız öğretmen okullarına “Darülmualimat” adı verilirdi. İlk erkek öğretmen okulu, 1848 yılında İstanbul‘da açılmıştır. 1868 ve 1890 yıllarında öğretim sisteminde yapılan değişikliklerle ilkokul, ortaokul ve liselere öğretmen yetiştirir bir duruma gelmiş. 1909 yılından sonra, vurdun çeşitli bölgelerinde açılmış, 1924 yılından sonra öğretim sisteminde yeni bir değişiklik olmuş, […]

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

Millî bir hayır ve yardım derneği. Savaşlarda yaralanan askerleri tedavi etmek ve sağlıklarım korumak, bazı zamanlarında, deprem, yangın, açlık bir çeşitli felâketlerde, bu felâkete uğrayanlara her bakımdan yardım etmek amaçları içinde kurulmuş bir dernektir .Özellikle, milletlerarası yapılan savaşlarda, yaralanan askerlerin tedavisinde, millet farkı gözetmeksizin bir yardım müessesesinin kurulması düşüncesi, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa‘da yer […]

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümeti meydana getiren bakanlıklardan biri da Köy İşleri Bakanlığı dır. Ocak 1964 yılında kurulmuştur.Köy İşleri Bakanlığı‘nın başında,Bakanlar Kurulu‘nun üyesi bulunan bir Bakan vardır.Köy İşleri Bakanlığı‘nın kuruluş amacı, çeşitli Bakanlıklar tarafından köylerimizin kalkınması ve köylerimizle ilgili çeşitli konularda yapılması gerekli işlerin, daha düzenli bir şekilde olmasını; köye ve köylüye, Devlet ve Hükümetim en kısa […]

DANIŞTAY

İdare dâvalarına bakmak, hükümet tarafından hazırlanarak kendine verilen kanun tasarıları ve imtiyaz mukaveleleri, üzerine kanun ve nizamlara dayanan fikir ve görüşlerini bildirmek gibi vazifeleri olan yüksek kurul. Danıştay, bir başkan, sekiz daire başkanı ve kırk üyeden meydana gelmiştir. Başkan, daire başkanları ve üyeler Anayasa Mahkemesi tarafından seçilirler.

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ

Ressam, heykeltıraş ve mimar yetiştirmek üzere Türkiye‘de kurulan bir müessese. Eski adı “Sanayi-i Nefise Mektebi “idi. 1883 yılında İstanbul‘da açılmış, 1826 yılında Güzel Sanatlar Akademisi adını almış ve Mimarî, Resim Süsleme Sanatlar, Heykel, Türk Süsleme kollarında daha yaygın ölçüde çalışmalarına devam etmiştir.

KURUCU MECLİS

Yeni Anayasa tasarısını hazırlama ve seçim kanunu’nu kabul etmek amacı ile kurulan ve 6 Ocak 1961 günü toplantılarına başlayan Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketi’nden sonra, 1921 Anayasası’nın yerine yeni bir Anayasa hazırlamak için 15 Aralık 1960 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 27 Mayıs 1960 tarihli “Geçici Anayasa”ya ek bir kanun halinde yayınlanan “Kurucu Meclis Kanunu” […]

DARPHANE

Madenî para basımı yapılan yer. Para basımı, bugün hemen hemen bütün ülkelerde, hükümetlerin kontrolü ve idaresi altında bulunan “darphane” lerde yapılmaktadır. Para basımı, ilk zamanlarda, devletler tarafından kontrol altına alınmış durumda değildir. Özel kişiler, serbest olarak sikke darbettirebiliyorlardı. Fakat, madenî paranın, kullanılmasının artması ve özel kişilerin darbettikleri sikkelerin her alışveriş sırasında, kontrole tâbi kılınması zorunluluğu […]