Devlet

VI – V2 SİLÂHLARI

Almanların İkinci Dünya Savaşı’nda kullandıkları gizli silâhların adı. İki değişik şekilde kullanılmış olduğu için, VI ve V2 kısaltmış adları ile anılmaktadır Almanlarca “misilleme silâhı” denen “Vergeltnngswaffe” kelimesinin baş harfinden alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Avrupa‘nın Batı bölümlerinden İngiltere‘ye atılmak suretiyle kullanılmıştır. Uçan bir bomba olan ve 250 – 350 kilometre uzaklığa gönderilebilen pilotsuz bir […]

MAYIN

Denizde serbest olarak ya da bir yere bağlı olarak bulunan, karada ise toprakla örtülü olarak bulundurulan bombaya mayın adı verilir. Mayınlar özellikle savaş şifalarında düşmanların ilerlemelerine engel olmak için gerekli görülen yerlere, körfezlere, denizlere yerleştirilir. Bunlara dokunacak olan deniz taşıtları ya da karadaki taşıtlar, savaş araçları bunların patlamasına yol açarlar. Mayınlar, savaşlarda kullanıldığı gibi barış […]

YEŞİLAY KURUMU

İçki ve uyuşturucu zehir düşmanlığının başlıca silâhı olan telkin yoluyla yapma amacı güden bir kurum. 5 Mart 1920 tarihinde Profesör Mazhar Osman Uzman tarafından kurulmuştur. İlk adı “Hilâli Ahzar” olan bu kurum, sonradan “Yeşilay” adını almıştır. İçki kullanmayan kurum mensuplarına “Yeşilaycı” adı verilir.

PARLAMENTO

Başlıca vazifesi kanunları yapmak, genel bütçeyi düzenlemek, hükümeti kontrol etmek olan meclis ya da meclisler. Parlâmento, bir çok ülkelerde Temsilciler Meclisi ile Senato‘dan meydana gelmektedir. Eskiden, bir Meclis’li olan Türkiye Parlâmentosu, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan Devrim hareketinden sonra, 9 Temmuz 1961 günü, halkoyu sonucu kabul edilen yeni Anayasaya göre, Cumhuriyet Senatosu ve Büyük Millet […]

PASAPORT

Yabancı bir ülkeye gidebilmek oralarda kimliği belirtebilmek için yetkili makamlardan alınan yol tezkeresi. Verilme şekli, özel kanunlarla düzenlenir. Pasaport kanunumuza göre, pasaportlar iki türlü olur: a – Diplomatik pasaportlar: Türkiye‘de Dışişleri Bakanlığı ve yabancı ülkelerde Türk elçilikleri ve siyasî temsilcilikleri tarafından verilir, b – Genel pasaportlar: Bunlar da üç türlüdür. 1) Herkese verilen pasaportlar (kendi […]

DEMİRPERDE

Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa‘da Rusya taraftarı olan komünist bloğu içindeki devletleri (Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya ,Macaristan, Polonya, Rumanya) öbür Avrupa devletlerinden ayıran sınır. Bu deyim ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Hür dünya devletlerini meydana getiren Avrupa devletlerinden, Demir Perde bloğu içinde bulunan devletlere girmek, çeşitli kayıtlar yüzünden imkânsız denecek kadar zordur.

MALİYE BAKANLIĞI

Devletin gelirlerini ve giderlerini yönetmek işi ile ilgili bakanlık. Maliye Bakanlığının vazifesi ve yetkileri, başlıca şu noktalarda toplanmaktadır: 1 – Kamu giderlerini karşılayacak gelir kaynakları bulmak, 2 – Bu gelirleri toplamak, 3 -Yapılacak masrafların karşılığını sağlamak, 4 – Para ve kredi işlerini, kamunun menfaatine uygun şekilde düzenlemek, 5 – Devletle ilgili her türlü müesseseleri, malî […]

DİSPANSER

Hastaların ayakta bakılıp parasız ilâç verildiği bakım evi. Dispanser her türlü hastalığa bakılacak şekilde düzenlediği gibi, belirli hastalıklara bakacak şekilde düzenlenebilir (Verem dispanserleri, trahom dispanserleri, çocuk dispanserleri gibi). Dispanserlerin bir kısmı devlet tarafından kurulmuştur. Yönetimi devlet eli ile olur. Bunun dışında, belediyeyle: işlettiği dispanserler, çeşitli kurura tarafından işletilen dispanserler özel müesseselerin açtığı dispanserler vardır. Verem […]

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Memleketin iç idaresini düzenleyen Bakanlığa İçişleri Bakanlığı denir. Nasıl, dışardan gelecek her türlü tehlikeye karşı, vatanımızın bütünlüğünü, bağımsızlığımızı korumak, devletin görevi ise, yurt içinde de herkesin canını malını, namusunu korumak, her vatandaşın, güven ve emniyet içinde çalışma ve yaşamalarını sağlamak da devletin görevidir. İşte, hırsızlık, eşkıyalık, uygunsuz ve kanuna aykırı her türlü davranış, vatan ve […]

DEVLET

Belirli bir ülke üzerinde ve hükümetle temsil edilen siyasi bir otoriteye sahip belirli bir hukukî düzen ve teşkilâta uyarak yaşayan insanlardan meydana gelmiş en geniş siyasî birlik. Devlet kelimesini, sınırlı bir yer çevresi ile yani ülke ile; belirli ve eşit vasıflar taşıyan insanlardan meydana gelmiş toplulukla, yani milletle; devletteki yürütme erkinin (icra kuvveti) organı olan […]