Nedir

KULA « Türkiye Coğrafyası

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 953 kilometrekare, nüfusu 31.662 dir.

Yüzeyi çoklukla dik meyilli sırtlardan ve vâdilik alanlardan ibarettir, ilçe halkının başlıca geçim kaynağı, geniş ölçüde olmamakla beraber tarla ekimi ve hayvancılıktır. Fakat asıl geçim kaynağını halıcılık dokumacılık ve tütün ekimi meydana getirmektedir.İlçe merkezi 8.516 nüfuslu Kula kasabasıdır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI « Devlet

Memleketin iç idaresini düzenleyen Bakanlığa İçişleri Bakanlığı denir.

Nasıl, dışardan gelecek her türlü tehlikeye karşı, vatanımızın bütünlüğünü, bağımsızlığımızı korumak, devletin görevi ise, yurt içinde de herkesin canını malını, namusunu korumak, her vatandaşın, güven ve emniyet içinde çalışma ve yaşamalarını sağlamak da devletin görevidir. İşte, hırsızlık, eşkıyalık, uygunsuz ve kanuna aykırı her türlü davranış, vatan ve milletimiz için tehlike doğurabilecek her türlü harekete karşı gelmek, bunları yapanları, kanunlar karşısında cezalarını görmeleri için savcılara teslim etmek gibi görevler, içişleri Bakanlığının başlıca görevleridir.

İçişleri Bakanlığı, bu görevini yapabilmek için, güven ve emniyetin sağlanması için, bütün yurtta bir idare teşkilâtı kurmuştur.

Türkiye, idare teşkilâtı bakımından İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir takım bölümlere ayrılmıştır. Bunlar da, İl, İlçe, Bucak ve köydür. Türkiye'de 67 il vardır. Her ilin başında, en yüksek devlet memuru olarak, İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir Vali bulunur. Valiler, il içindeki bütün devlet işlerini görürler. Bu bakımdan, bütün bakanlıkları temsil ederler. İlçelerin başında da Kaymakam bulunur. Bucaklarda İçişleri Bakanlığının memuru olan Bucak Müdürü bulunur. Bura görev bakımından Kaymakam a bağlıdır. Köylerde de, çeşitli köy işlerini görmekle görevli olan Muhtar vardır.

Muhtarlar da, Bucak müdürlerinin emrindedir.

Bütün bu teşkilâtın başında da, Bakanlar Kurulunun üyesi olan İçişleri Bakanı bulunur. Görevleri

İçişleri Bakanlığının başlıca görevleri şunlardır :

1 - Her vatandaşın canını, malını, ve namusunu korumak,

2 - Doğum, ölüm, nüfus işlerini düzenlemek.

3 - İl, ilçe, bucak ve köylerdeki idare işlerini düzenlemek.

4 - İl, ilçe ve bucaklardaki belediye işlerini kontrol etmek.

5 - Yapılan seçimlerin, tarafsızlık ve emniyet içinde yapılmasını sağlamak.

6 - Kanun karşısında suç işleyenleri savcılara teslim etmek,

İçişleri Bakanlığında, il, ilçe, bucak teşkilâtından ayrı olarak ve başka Bakanlıklarda bulunan, dairelerden başka, önemli iki kuruluş daha vardır: 1 - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 - Jandarma Genel Komutanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü: Emnliyet işleri ile görevli bir genel müdürlüktür. Bütün yurttaki polis teşkilâtı bu genel müdürlüğe bağlıdır. İllerde Emniyet müdürü, İlçe ve bucaklarda emniyet âmiri bulunur, Bunlara bağlı komiser ve polisler görevini yerine getirir. Suç işlenmesine engel olmak, suç işleyenleri yakalamak, delilleri toplamak ve bunları savcılara teslim etmek, bu teşkilâtın görevidir.

Jandarma Genel Komutanlığı: Yurtta güven ve emniyeti sağlayan bir teşkilâttır. Şehir ve kasabalarda polisin yaptığı işleri, bucak ve köylerde, yollarda, dağlarda yapar. Bir ordu gibidir. Askere alınan ve “Jandarma” sınıfına yazılan erlerden ve bunları yöneten subay ve astubaylardan meydana gelmiştir. Komutanlığın başında bir general bulunur.

İSPİNOZ « Hayvanlar

Serçegillerin ötücü kuşlar sınıfından olan güzel bir kuş. Serçeden büyüktür. Sesinin güzel olması sebebi ile kafeste de beslenir. Kanatlarında iki beyaz şerit vardır. Tüyleri sırtında yeşilimtırak mavi, karnında kırmızıdır. Göçücü kuşlardandır. Böcek, kurtlar, tohum ve tanelerle beslenir.

DALGA « Genel Coğrafya

Rüzgârla yükselip atılan su kütlesi. Deniz ya da göl gibi geniş sularda rüzgârla tümsek tümsek yükselerek harekete getirilen su kütleleri, bazen 12 metre yüksekliklere kadar çıkarak denizin ya da gölün yüzeyinin devamlı olarak dalgalı halde olması sonucunu doğururlar. Dalgaları meydana getiren su damlacıkları yerinden ayrılmazlar. Rüzgârın etkisi ile hacminde değişiklik olan su yüzeyi, bu yüzey değişikliğini ve biçimini, su damlacıkları aracı ile devam ettirmiş olurlar. Bu sebeple, dalgalar İçinde bulunan bir cisim (bir gemi, bir kayık) dalgaların etkisi ile yükselip al-çaldığı halde, aynı yerde kalabilir. Su damlacıkları, yalnız, kıyıya yakın yerlerde bulundukları yerlerden ayrılarak, kıyıya doğru yer değiştirirler. Dalgalar 20 - 40 metre derinliğe kadar etkilerini gösterirler. Daha derinlerde dalgaların etkisi olmaz.

IŞILDAK « Teknik

100 kilometreye kadar olan yerleri aydınlatan âletlere verilen ad. Işıldağın esası, bir yansıtma aynasının odak noktasına toplanan ışınlan paralel olarak yaymasıdır. Işıldaklar, bisiklet, deniz feneri, cep fenerlerinden kullanıldığı gibi bunların büyükleri askeri alanlarda kullanılır.

AŞAR « Tarih

İslâm maliyesinde, özellikle Osmanlılarda beyt-ül-mal adında ürün üzerinden onda bir oranında alman vergi. Osmanlılar bu vergiye, öşür, onda, ondalıkta adını vermişlerdir. Bu vergi her türlü toprak ürünlerinden, bu arada çayırdan, bağ bostan ve meyve ağaçlarından alınmış şıra, pekmez gibi mamullerle sebzeler de bu vergiye tabi kılınmıştır. Aşar vergisi timar rejiminin hâkim olduğu devirlerde genel olarak Timar ve Has sahibine bırakmıştır. Timar sahibi ya da vekili gelip ürünün onda birini ayırmadan köylü harman ürününü kaldıramazdı. Fakat aşarın adalete uygun bir şekilde alınması, memlekette kadastronun ve muntazam maliye teşkilâtının yokluğu sebebiyle mümkün olamamıştır. Diğer taraftan da Osmanlı İmparatorluğunun geçirdiği ekonomik gerilik, vergi nispetinin daha da artırılmasını gerektirmiştir. Bu sebeple verginin uygulanma şekilleri ve halk üzerinde etkileri büsbütün kötüleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulunca ilk işlerden biri bu büyük dâvanın halli olmuş ve 17 Şubat 1925 tarihli bir kanunla aşar usulü kaldırılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy