Nedir

MİSAKİ MİLLİ « Tarih

Millî Mücadele'nin başladığı yıllarda, İstanbul'da toplanmış olan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Millî Mücadele'ye katılmış olan milletvekillerinin, Meclis'te meydana getirdikleri “Felâh-ı Vatan Grubu” aracılığı ile Meclis'e kabul ettirdikleri vesika (28 Ocak 1920). Bu vesikaya göre,

1 - Osmanlı Devleti, yalnız Arap çoğunluğu ile iskân edilmiş olup 30 Ekim 1918 tarihli mütareke imzalandığı vakit düşman ordularının işgali altında bulunan yerlerin mukadderatının, halkın serbestçe verecekleri reye göre tâyin edilmesi gerekli olduğundan bu mütareke hududu içinde Türk ve İslâm ekseriyeti ile meskûn bulunan kısımların tümü fiilen veya hükmen hiçbir suretle ayrılık kabul etmez bir bütündür.

2 - Halkın reyiile ana vatana katılmış olan bu üç sancakta “Kars Ardahan ve Artvin” gerekirse halkın reyine müracaat edilmesini kabul ederiz.

3 - Türkiye barışına bırakılan Batı Trakya hukukî durumunun tespiti de halkın tam bir hürlükle beyan edecekleri reye uygun olmalıdır.

4 - Hilâfet merkezi ve Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul şehriyle Marmara denizinin güvenliğini her türlü müdahaleden masum olmalıdır. Bu esas kabul edilmek şartıyla Akdeniz Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve münakalâtına açılması hususunda bizimle diğer bütün alâkalı devletlerin, birlikte verecekleri karar muteberdir.

5 - İtilâf Devletleriyle kararlaştırılmış olan esaslar içinde azınlıkların hakları komşu memleketlerin Müslüman halkınında aynı haktan istifadeleri şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir.

6 - Millî ve iktisadî gelişmemiz imkân dairesine girmek ve daha ileri ve düzenli bir şekilde devlet gibi bizim de gelişmemizin sağlanması sebeplerinin temininde istiklâl ve tam bir hürlüğe sahip olmamız hayat ve beka esasıdır. Bu sebeple siyasî, adlî malî gelişmemize engel olan kayıtlara muhalifiz. Hissemize düşecek borçlarımızın ödenmesi şartları da bu esasa aykırı olmayacaktır.

CAPİTOLİUM « Mimari Sanatı

Eski Roma'da, şehrin kuzeybatı bölümünde Capitolinus dağında bulunan şehir akropolü ve oradaki binalar. Önceleri şehir kalesi ve sığınağı olarak kullanılmış sonraları şehrin dinî ve siyasî merkezi haline gelmiştir. Bugün Roma'nın önemli turistik bölgelerinden biridir .

BOĞAZLAR BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Denizini çevreleyen yüzey üzerinde kurulmuş bölge. Bu bölge, milletlerarası bir özellik kazanan Boğazlar meselesini çözmek için çeşitli anlaşmalarla, Sevr ve Lozan antlaşmaları ile askerî tesislerin kurulamayacağı bir bölge haline getirilmiş; 22 Temmuz 1936 da imzalanan Montrö Antlaşması ile de, Türk egemenliğinin kayıtlandırıldığı bir bölge olmaktan çıkarılmıştır.

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI « Devlet

Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümeti meydana getiren bakanlıklardan biri da Köy İşleri Bakanlığı dır. Ocak 1964 yılında kurulmuştur.Köy İşleri Bakanlığı'nın başında,Bakanlar Kurulu'nun üyesi bulunan bir Bakan vardır.Köy İşleri Bakanlığı'nın kuruluş amacı, çeşitli Bakanlıklar tarafından köylerimizin kalkınması ve köylerimizle ilgili çeşitli konularda yapılması gerekli işlerin, daha düzenli bir şekilde olmasını; köye ve köylüye, Devlet ve Hükümetim en kısa yoldan ulaşmasını sağlamaktır. Böylece, tek konusu olan köy ve köylü meseleleri ile Hükümet ve Bakanlıklar arasında bir işbirliği sağlar.

GÖNEN « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.130 kilometrekare, nüfusu 55.987 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı tatlı meyilli yamaçlarla geniş düzlüklerden ibarettir. İlçenin merkezi 10.848 nüfuslu Sünen kasabasıdır.

GEBZE « Türkiye Coğrafyası

Kocaeli'ne bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 724 kilometrekare, nüfusu 30.435 tir. Yüzeyi kuzeydoğuda dağ ve sırtlardan batı-güneyde kıyıya yakın bölümlerde geniş düzlüklerden ibarettir. Bağcılık, sebzecilik, meyvecilik önemli gelir kaynaklarıdır. İlçe merkezi 7.869 nüfuslu Gebze kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy