Nedir

KEŞİFLER « Genel Coğrafya

Gizli olan ya da başkalarınca bilinmeyen şeyleri meydana çıkarma.

Keşifler, çoklukla tarihin gidişini değiştirmiş, medeniyetin gelişmesini sağlamış önemli olaylardır. Keşif demek, tabiatte var olduğu halde, yapılan araştırmalar sonucunda, sonradan meydana çıkarılan gerçekler demektir.

Keşifler, tarihte önemli bir konudur. Çünkü, coğrafya alanında yapılan keşiflerle, bilinen dünya daha da genişlemiş, meydana çıkarılan yeni yerler, tarih bakımından, milletlerin daha medenî olmasına, daha geniş alanlara yayılmasına yol açmıştır.

İlk çağların tarihini okurken, yalnız Orta Asya'da, Avrupa'da Afrika'nın kuzeyinde, Anadolu ve Mezopotamya yörelerinde yaşayan milletlerin tarihini görmüş olduğumuzu hatırlamalıyız. Orta Çağ'ın sonlarına kadar, Akdeniz'in dışına çıkılmadığını da, gözönüne getirmeliyiz. Keşifler, yeni bir çağ getirdi: Pusula'nın bulunarak gemicilikte uygulanması ile, Avrupalı denizcilerde, yeni yeni denizlere açılmak yolu başladı. Bunun birçok sebepleri arasında özellikle, Haçlı Ordularının, Doğuya doğru olan akınlarında, Doğu'nun paha biçilmez kumaşlarına, baharatına, diğer birçok eşyasına karşı olan hayranlık başta gelir.

Osmanlıların İstanbul'u ele geçirdikten sonra Doğu'nun önüne bir duvar gibi gerilmesi, Avrupalıları, Doğu'daki bu değerli şeylere kavuşmak için, başka yollar aramaya şevketti. Bu aralar, pusula da denizcilikte kullanılmaya başlandığı için, Doğu'ya, Hindistan'a gideceğiz diye Akdeniz'den açılarak, Atlas Okyanusuna, Batıya doğru deniz gezileri başladı.

O zamanlar, dünyanın yuvarlak olduğu bilinmiyordu. Akdeniz'den dışarı çıkılıp, Atlas Okyanusu'nda ilerlerken, dünyanın öbür ucuna, yani Doğu'ya, yani Hindistan'a ulaşacaklarını sanıyorlardı.

Genel olarak bu düşüncelerle, Avrupalı denizciler, büyük deniz seferlerine başladılar. Ülkelerinin daha zengin, kendilerinin daha kuvvetli olmasını isteyen Avrupalı hükümdarlar da, bu yolda denizcilere yardım ettiler. Onların büyük gemiler yapmasını, çok sayıda tayfalarla, denizlere açılmalarını sağladılar.

Bu geziler, yeni yerlerin keşfedilmesine ve Avrupa'ya bağlı yeni yerlerin bulunmasına yol açtı. Böylece Avrupa daha zenginleşti, daha medenî bir kara parçası oldu, dünyada yeni bir çağ başladı. Afrika kıyıları:

Portekizli bir gemici olan Vasko Da. Gama, kralın isteği üzerine, Hindistan'a gidecek Doğu yolunu bulmak için geziye, çıktı. Afrika'nın, Atlas Okyanusu'ndaki. Batı kıyılarını, güneye doğru dolaşarak. Afrika'nın en güney kıyılarına vardı. Buradan Doğu'ya dönerek Hindistan'a kadar ulaştı (1498). Yeni Dünya: Amerika:

Portekiz kralı gibi, İspanya kraliçesi de Hindistan'a gidecek yolun bulunmasını istiyordu. Hindistan'a, Batıya doğru çıkılacak bir deniz yolculuğu ile varılacağını sanan Kristof Kolomb'a, gerekli yardımı yaptı. Kristof Kolomb, 1492 yılında, Hindistan'a vardığını sanarak, yeni bir kara parçasını, Amerika'yı keşfetti

1520-21 yıllarında da, başka bir Portekiz denizcisi olan Macellan, Batıya doğru uzun bir yola çıktı. Amerika'nın en güneyini dolaştı (Buraya, Macellan Bogazı adı verildi). Büyük Okyanus'a çıktı. Filipin adalarına kadar ulaştı. Böylece bütün dünyayı dolaşan ilk denizci oldu. Keşiflerin sonuçları:

Coğrafya alanında yapılan geniş çaptaki bu keşifler, önemli sonuçlar getirdi. Bunlardan başlıcası, dünyanın yuvarlak olduğudur. Bundan başka dünya, da bulunan karalar, denizler hakkında geniş bilgiler edinildi, hayvanlar ve bitkiler hakkında yeni yeni bilgiler elde edildi. Yeni ticaret alanları ve ticaret konuları meydana çıktı. Avrupa ülkeleri, yeni bulunan bu yerlerden elde ettikleri malları satarak, zengin oldular. Bu milletler, dünyanın her tarafında sömürgeler kurdular. Avrupa'nın zengin oluşu, güzel sanatlara ve bilime verilen önemi arttırdı, böylece Rönesans başladı. Bilim de, çeşitli alanlarda; önemli gelişmeler kazandı. Avrupa'nın bu ilerlemesi ve zengin olması ile Akdeniz ve Doğu ülkeleri, eski önemlerini kaybettiler.

ARABAN « Türkiye Coğrafyası

Gaziantep iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 395 kilometrekare, nüfusu 12.455 tir. İlçenin yüzeyi genel olarak Araban ovasının meydana getirdiği geniş bir düzlük halindedir. Kuzey, batı ve güneyi dağlarla çevrilidir. Antepfıstığı ve tarım, ilçenin başlıca gelir kaynağını meydana getirmektedir. İlçenin merkezi, Altıntaş kasabasıdır.

KEŞAP « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 202 kilometrekare nüfusu 9.770 dir. Yüzeyi Karadeniz kıyılarına bakan ve ormanlarla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ve bu yamaçlar arasında kalan derin vadilerden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı mısır, buğday ve patates ekimine dayanmaktadır.İlçe merkezi 3.588 nüfuslu Keşap kasabasıdır.

EBCED HESABI « Dünya Tarihi

Eski alfabedeki harfleri hesap ederek tarih düşürme usulü. Eski alfabelerin her biri bir rakamla değerlendirilir ve bunlar hesap edilerek yazılan bir ibareden bir anlam ve tarih çıkarılır.

Bu usul, eski tarihçiler ve şairler tarafından çok kullanılmıştır. Ezberde kolayca kalan bir şiir aracı ile, bu olayın tarihini bulmak kolay olduğu için anıtların tarihleri ve ünlü kişilerle İlgili çeşitli tarihler, çoklukla bu usulde yazılmış mısralarla tespit edilmiştir.

Meselâ , Mimar Sinan’ın mezar taşında olan “gicdi bu demde cihandan biri mimaran Sinan” mısraı, ebced usulüne göre hesap edildiği takdirde, Mimar Sinan'ın eski tarihe göre ölüm yılı olan 996 rakamı çıkar.

BOŞALTIM SİSTEMİ « Sağlık

İdrar yapan ve idrarı dışarıya atan sisteme boşaltım sistemi adı verilir.

Boşaltma sisteminde bulunan organlar şunlardır :

1 - İdrarı yapan, vücut için faydasız ve zararlı maddeleri süzerek kandan ayıran böbrekler,

2 - İdrarı, idrarın toplanma yeri olan torbaya götüren idrar borusu,

3 - İdrarın toplandığı torba “idrar torbası” (mesane),

4 - İdrar torbasında birikmiş olan idrarı, vücuttan dışarı atan bölüm.

Böbreklere süzülmek, içindeki zararlı ve faydasız maddeler dışarı çıkarılmak için gelmiş olan kan, böbreklerin kabuk bölgesinde süzülmeye uğrar. Kanda bulunan üre, böbreklerde bu süzülme sonucu kandan ayrılır ve böbreğin havuzcuk denen bölümünde toplanarak, idrarın meydana gelmesini sağlar. İdrar, buradan idrar borusu yolu ile idrar torbasına gelir. İdrar torbasında birikme olduktan sonra da, refleks meydana getirecek kadar çoğalınca, uretra yolu ile dışarı atılır.

İdrar, sulu bir sıvıdır. İçinde, normal hallerde şu maddeler bulunur :

1 - Proteinlerin yanmasından meydana gelen üre ile ürik asit ve üratlar,

2 - Magnezyum, potasyum, sodyum tuzları, 3- Su, İdrardaki su oranı, her zaman değişir. Bu oran, kanın basıncı ve alınan su ile ilgilidir. Normal hallerde, 24 saatte 1 - 1,5 litre olarak çıkarılan idrar, suyun çok alındığı zamanlarda artabilir. Bu arada, idrarda bulunan maddeler, normal hallerde de yenilen yiyeceklere göre değişiklik gösterebilir. Çok et yiyenlerde asit, çok sebze yiyenlerde bazlar çoğalır. İdrar içinde bulunan üre, idrardaki bakteriler ve sıcağın etkisi ile kimyasal bir ayrışıma uğrar ve karbon asidi ile amonyak meydan gelir. Sıcakta kalmış idrarda, bu sebeple amonyak kokusu meydana gelir.

Böbreklerle kandaki zararlı ve faydasız maddelerin dışarı atılmasından başka, vücudumuzdaki zararlı ve faydasız maddelerin dışarı atılması işleri, başka yollarla yapılmaktadır. Biz, yalnız boşaltım sistemi ile vücudumuzdaki zararlı maddeleri dışarı atmak zorunda kalsak, çok geçmeden, kendi kendimize zehirlenip ölürüz.

Vücudumuzdaki zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olan sindirim sistemindeki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan kaim barsaklardan ayrı olarak, başlıca derimiz sayılabilir. Derimizle, kanda bulunan su, az oranda üre, ürik asit, tuzlar, karbon dioksit dışarı atılır. Bundan başka solunum yolu ile de, kanımızda birikmiş olan ve vücudumuz için zararlı olan karbondioksit gazını da dışarı çıkarırız.

GÜNEY VİET-NAM « Dünya Coğrafyası

Viet-Nam'ın 1954 yılında Cenevre'de imzalanan anlaşmaya göre, 17 paralelin güneyinde kalan bölümünde meydana gelen bağımsız devlet. Yüzölçümü 170.230 kilometrekare, nüfusu 14.052.209 dur. Başşehri Saygon şehridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy