Nedir

BRİÇ « Eğlence

4 oyuncu tarafından 52 iskambille oynanan bir oyun. Briçte oyuncular iki gruba ayrılır. Kâğıdın dağıtılacağı taraf kur'a ile tespit edilir. Kâğıt yapan oyuncu, kâğıtları birer birer ve soldan başlayarak dağıtır. Her oyuncuya 13 kâğıt düşer. İskambil kâğıtlarının sırası, birli, papaz, kız, oğlan onlu, dokuzlu ve sekizlidir. Briç, XX. yüzyılın başından beri, aile toplulukları arasında çok sevilen ve oynanan bir oyun olmuştur.

NEW YORK « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden bir devlet. Yüzölçümü 127.438 kilometrekare, nüfusu 18.000.00 dur. Birleşik Devletler topraklarının doğu bölümünde yer alır. Atlas Okyanusu'na kıyıları vardır. Büyük bir tarım ve endüstri bölgesidir.

NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli şehri. New York devleti topraklarında, Atlas Okyanusu kıyısında, Hudson nehri ağzındadır. Nüfusu 7.892.000 dir. (Banliyöleri ile nüfusu 12 milyona ulaşır.) Dünyanın en kalabalık şehridir. Modern yapılan, bilim kurumları, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bulunduğu yer olması bakımlarından dünyanın da en önemli ve büyük şehirlerinden biridir.

BAROSKOP « Fizik

Cisimlerin atmosfer içinde bir kaldırma kuvvetinin etkisi altında olduğunu ve Archimedes kanununun gazlara da uygulanabileceğini deneyle göstermeye yarayan bir cins terazi. Boş bir fanus içine hassas bir terazi konulmak suretiyle yapılır.

Terazi okunun iki ucuna hava içindeki ağırlıkları birbirine eşit, fakat hacimleri farklı iki cisim asılır. Fanusun havası tamamen boşaltıldığında terazi dengesinin bozulduğu ve hacmi daha büyük olan cismin asılı bulunduğu tarafın aşağıya indiği görülür. İlk defa Otto von Guericke (1602 - 1686;) adlı bir Alman fizikçisi tarafından yapılmıştır. Archimedes kanununa göre; hava içinde cisimler üzerine uygulanan kaldırma kuvveti, cisim]erin yerini almış oldukları havanın ağırlığına eşit olduğundan, hacmi büyük olan cismin etkisinde bulunduğu kaldırma kuvveti de daha büyük o] ur. Bazı sebeple havası boşaltılmış baroskop içinde hacmi büyük olan cisim aşağı iner.Bu deney, den de anlaşılacağı gibi bir cismin havadaki ağırlığı boşluktaki ağırlığından daha küçüktür.

BORAKS « Kimya

İçinde 10 molekül su bulunan sodyum tetraborat. Tabiatta beyaz, mavi, gri ve yeşil monoklin kristaller halinde bulunur. Sertliği 2-2,5 özgül ağırlığı 1,7 dir. Eriyiklerinden renkli billurlar halinde elde edilir. Lehimcilikte, dokuları sertleştirmek için dokumacılıkta ve antiseptik olarak tıpta kullanılır.

JAPONYA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunu çevreleyen adalarda kurulmuş imparatorluğun adı. Dört büyük adadan meydana gelmiştir. Merkez adası olan Hondo (Nippon) Hokkaido (Yeso) Shikoku, Klıu Shu. Fakat, irili ufaklı Japon adalarının sayısı dört bine varır. Bu adaların toplam, yüzölçümü 379.510 kilometrekare, nüfusu 94.500.000 dir. Başşehir Tokyo'dur.

Coğrafya : Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın Asya'ya bakan yüzü ile Asya kıtası arasındaki deniz derinliği az olmasına rağmen, bu adaların Büyük Okyanus'a bakan yüzlerindeki deniz derinliği çoktur. Hâttâ Japon kıyılarının hemen yakınlarında yeryüzü denizlerinin en derin çukurlarına rastlanır. Bu durum, sığ kıta plâtformları ile derin deniz çukurlarının birbirine bağlandığı bir geçit yerinde olan Japonya'da depremlerin çok sık meydana gelme sebebini pek çok sönmüş ya da işler durumda yanardağın bulunması sağlamıştır. Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın yüzeyi çok dağlıktır .Yanardağ özelliğinde olan bu dağların birbirlerini kestikleri yerlerle kıyıya yakın yerlerde, nehir sularının getirdikleri alüvyonların meydana getirdiği ovalara rastlanır. İklim bakımından iki farklı özellik gösterir. Kuzeyde sert bir iklim hüküm sürdüğü halde güneyde daha ılıman bir iklim görülür. İklimindeki bu çeşitlilik, özellikle kültür bitkilerinin çok çeşitlilik göstermesine sebep olmuştur. Pirinç, çay, şeker, kamışı, pamuk, darı, buğday yetiştirilen başlıca toprak ürünleridir. Çok kalabalık ve nüfus sıklığı çok fazla olan Japonya'da endüstri çok gelişmiştir. Fakat endüstrinin yanında tarım da önemlidir.

Tarih : Vesikalara dayanan tarihi Milâttan önce yedinci yüzyılda başlayan Japonya'da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa fikri ve medeniyeti yerleşmeye başlamıştır. Kısa zamanda büyük bir ilerleme gösteren Japonya, 1894 yılında Çin'i yenilgiye uğratmış, 1934 -1905 yılında Ruslarla yaptıkları savaşta da Rusları yenilgiye uğratmışlardır.

Çin'i yenmeleri üzerine Formoza'yı, Rusya'yı yenmeleri üzerine Kore'yi kendi sınırları içine katan Japonlar, Birinci Dünya Savaşı'na da katılmışlar. Doğu Moğolistan ve Çin'de bazı sömürgelere sahip olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşından önce askeri kuvvetini çok arttırmış olan Japonya, ikinci Dünya Savaşının başlamasından iki yıl sonra (1914) Almanların yanında ive Hür devletlere karşı savaşa katılmıştır. Bu savaşın ilk yıllarında, çok büyük bir başarı göstererek Uzak Doğu'da pek çok ülkeyi ve adayı işgal etmiş, fakat 1945 yılında A.B. Devletlerince Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine ilk defa uygulanan atom bombası üzerine kayıtsız - şartsız teslim olmayı kabul etmiştir. Bu savaş boyunca işgal ettiği yerleri geri vermiş ve eski sınırlarına çekilmiştir.

Dünyanın ileri ve medenî ülkelerinden biri olan Japonya, meşrutiyetle idare edilen bir krallıktır. Bir millet meclisleri ve çeşitli partileri olmasına rağmen en büyük kudret, Japon geleneğine göre “Anaterasü” adlı bir tanrıçanın soyundan geldiğine inanılan imparatorun (Mikado) nun elindedir.

İSVEÇ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzeyinde, İskandinavya yarımadasının doğusunu kaplayan bir krallık. Doğusunda Baltık denizi, doğu kuzeyinde Finlandiya, batısında Norveç bulunmaktadır. Yüzölçümü 449.165 kilometrekare, nüfusu 7.680.000 dir. Başşehri Stockholm şehridir.

Coğrafya: Yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Kuzey İsveç, Orta İsveç, Güney İsveç. Kuzey İsveç bir yayla bölgesidir. Bu yayla, Norveç sınırında 2.000 metre yüksekliğe ulaşır. Doğuda ise Baltık Denizine doğru alçalır. Bu bölgede bulunan dağlar çok sık ormanlarla kaplıdır. Tarım, ancak dar olan kıyı ovalarda yapılır. Demir bakımından da zengindir. Bu bölgede kar, sekiz ay boyunca hiç kalkmaz. Orta İsveç, ülkenin asıl yaşanan bölümüdür. Burada büyük göller, kayın ağacı ormanları, zengin çiftlikler, kalabalık şehirler toplanmıştır. Ülkenin siyasi ve bilim merkezi olan Stockholm da buradadır. Güney İsveç ülkenin zengin bir tarım ve sanayi bölgesidir. Bu bölümde toprakların dörtte üçü ekime elverişlidir. Kuzey ve Baltık Denizleriyle olan yakın ilgisi bakımından bu bölgenin deniz ticareti de önemlidir.

İsveç, madenleri ve ormanları bakımından zengin bir ülkedir. Demir ve bakır birinci derecede önemlidir. Ülkede, maden endüstrisi, kereste, kâğıt ve kibrit fabrikaları, mekanik inşaat var dır.

Tarih: İsveç XVI. ve XVII. yüzyıllarda değişik devletlerin egemenliği altına girmiştir. 1814 yılında Norveç'le birleşerek birleşik bir krallık halinde Avrupa'nın kuvvetli devletlerinden biri olmuş, 1905 yılından beri de, bağımsız bir krallıktır. İsveç, Avrupa'da genel öğretimin en çok gelişmiş olduğu ülkelerden biridir. Her alanda yüksek bilim ve fen adamları yetiştirmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy