Nedir

SUUDİ ARABİSTAN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasını kaplayan bir krallık. Yüzölçümü 1.750.000 kilometrekare, nüfusu 6.036.000 dir. Başşehri Riyat şehridir. Doğusunda İran körfezi, güneyinde, Umman denizi, batısında Kızıldeniz kuzeyinde Ürdün, Irak ve Kuveyt bulunmaktadır.

Çöllük bir ülkedir ve iklim çöl iklimi özelliği taşır. Hurma, kahve ve arpa, belli başlı toprak ürünleridir. Asıl gelir kaynakları, Müslümanların kutsal şehirleri olarak tanıdıkları Mekke ve Medine'ye yapılan ziyaretlerden elde edilen gelirler ile, geniş bir alana yayılan petrol kuyularından elde edilen gelirdir.Uzun yıllar Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde kalmış, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda bağımsız bir krallık olmuştur.

DARENDE « Türkiye Coğrafyası

Malatya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.984 kilometrekare, nüfusu 35.145 dir. ilçe yüzeyi, genel olarak vadilerden ve genişçe bir ovadan ibarettir. Güneyi ve batısı dağlarla çevrilidir.

ilçe merkezi, 6.945 nüfuslu Darende kasabasıdır. Halk çoklukla buğday, arpa, çavdar ekimi ile geçinmektedir.

ULA « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 822 kilometrekare, nüfusu 14.005 dir. Yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı ve çok dik meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı orman ürünleri, bağcılık bahçeciliktir. Merkezi 4,436 nüfuslu Ula kasabasıdır.

BRAHMANİZM « Din

Hindavrupai (Hindularm) dinin ikinci tarihi bölümüne verilen ad. Brahma'ya inananların hâkim bir nüfuz sahibi oldukları, dinî, sosyal ve siyasî bir teşkilât olan Brahmanizm, Hindavrupa dininin birinci bölümü olan Vedizm'den sonra gelir. Üçüncü bölüm de dar anlam da Hinduizm adını alır.

Hindavrupai dinin tarihi bölümler şöyledir: 1- Birinci bölüm Vedizm (M.Ö. 1500-800) 2 - İkinci bölüm, Brahmanizm (MÖ. 800 - M.S. 1.), 3 - Üçüncü bölüm, Hinduizm, (M.S. 1. den zamanımıza kadar)

Hindavrupai dinî ve özellikle Brahmanizm, M.Ö. 1500 yılından beri bilinen dünyanın en eski teşkilâtlanmış dinidir Hindistan'da bu dine inananların sayısı 200 milyondan fazladır. Bu dinin belli başlı özelliği, kast (sınıf) sistemidir. Bu dinde dört büyük kast vardır:

1 - Brahman, yani rahip ve aydınlar. Bunlar, Veda denen kutsal kitabı okumak, açıklamak ve mezhep ayinlerini yapmakla uğraşırlar, 2 -Devlet adamları ve askerler (Kşatriyalar), 3 - Çiftçi zanaatçi ve tüccarlar (Vaisyalar), 4 - Köylü, uşak ve hizmetçiler (Sudraîar), Bu dört sınıfa da girmeyen, aşağılık sayılan, çok hakir görülen başka bir sınıf daha vardır; buna “Parya” denir.

Her kastın üyeleri ancak kendi aralarında evlenirler. Başka kast üyeleri ile beraber yaşamaları, yemek yemeleri, su içmeleri yasaktır. Bu dört kastın adı, ilk olarak, Hinduların kutsal kitabı olan Veda'da geçer. Buna göre, kutsal vücudun (Brahma'nın) ağzından Brahmanlar, kollarından Kşatriyalar, bacakların dan Vaisyalar, ayaklarından da Surdalar çıkmıştır.

Bu dinin esası, tabiatın çeşitli olaylarına tapınmakla beraber, bunların gerisinde bir tek sebebin varlığına, insan ruhunun bununla ebedî olarak yaşayacağına, insanların dua kuvvetiyle saadete kavuşacaklarına inanmaktır.

Hinduistler, kast sistemine sadık kalmışlar, fakat inanç ve ahlâk bakımından çeşitli ve birbirine zıt tarikatlara ayrılmıştır.

YILDIZELİ « Türkiye Coğrafyası

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.788 kilometrekare, nüfusu 56.531 dir. Yüzeyi genel olarak geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 4.582 nüfuslu Yıldızeli kasabasıdır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'nin coğrafya Bölgelerinden biri de İç Anadolu Bölgesi'dir. Yurdumuzun ortasında yer alır. Kuzeyde Kara deniz Bölgesi, güneyde Akdeniz Bölgesi, doğuda Doğu Anadolu Bölgesi, batıda Ege Bölgesi ile komşudur. Yüzey Şekilleri:

İç Anadolu, sınırları dağlarla çevrili, çevresine göre çukurda kalan bir alandır. Doğu tarafları biraz dağlıktır. Batı tarafları ise, düzlükler halinde Ege Bölgesinde doğru uzanır. Güneybatı düzlüklerinde de göller bulunmaktadır. İç Anadolu'nun geniş düzlük alanları arasın, da, güneybatı yöresindeki Konya Ovası, batı taraflarındaki Eskişehir Ovası, güneydoğu taraflarındaki Kayseri Ovası, önemli düzlük alanlarıdır. Dağlık alanları da, yer yer dağların ya da birkaç dağın meydana getirdiği dağ gruplarının bulunduğu yerlerdir. Bölgenin başlıca dağları arasında Ankara yakınlarındaki Elma Dağı, Kayseri yakınlarındaki Erciyes Dağı, güneydeki Hasan Dağı, Yozgat'ın doğusundaki Akdağ, Sivas taraflarındaki Yıldız Dağı yer almaktadır. Akarsular:

İç Anadolu Bölgesinde. Türkiye'nin en uzun nehirleri bulunmaktadır. Yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, büyük bir yay çizerek İç Anadoluda dolanır ve kuzeyde Bafra Ovasında Karadeniz'e dökülür. Öbür uzun nehrimiz olan Sakarya da, Ankara'dan gelen Engürü Çayı ile Eskişehir'den gelen Porsuk Çayını alarak Karadeniz'e dökülür. Her iki nehirde de, büyük barajlar yapılmıştır. Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ile Sakarya üzerindeki Sanyar Barajı'ndan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Sarıyer’de büyük bir elektrik santralı yapılmış ve hizmete girmiştir. Hirfanlı'da da, büyük bir baraj gölü meydana getirilmiştir. Göller:

İç Anadolu'da, irili ufaklı göller bulunmaktadır. Güneybatı bölümündeki çukurluk alanlarda, çeşitli büyüklüklerde göller bulunur. Buralardaki bazı göller, bataklık alanlar halindedir. İç Anadolu'nun en büyük gölü, yurdumuzun ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'dür. An kara'nın güneyinde, Koçhisar'da olan Tuz Gölü, dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Fazla derinliği yoktur. Göl yazın kurur ve dibinde büyük bir tuz tabakası meydana gelir. Buradaki tuzlar, yurdumuzun tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. İklim: İç Anadolu'nun sert bir iklimi vardır. Her tarafı yüksek dağlarla çevrili olduğu için, deniz etkisi hemen hiç bir yerinde görülmez. Kışlar çok soğuk geçer. Yazlar da çok sıcak ve kurak olur.

Yağışlar, ilkbahar ve sonbahardadır. Kışın, oldukça bol kar yağar.

Yeşillik yerler, genellikle suların ırmakların bulunduğu alanlardadır,Anadolu'da, kuraklık sebebi ile yazın cılız otlar büyük bir alan kaplar. Nüfus ve Şehirler: iç Anadolu yurdumuzun az nüfuslu bölgelerinden biridir. Bol yağmur alan dağ yamaçları ile dere ve ırmak boylarındaki sulak ovalar oldukça kalabalıktır. Halk, genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir. Tahıl en çok ekilen ekinlerdir. Bunlar arasında buğday ve arpa başta gelir. Eskişehir, Konya Ovaları, yurdumuzun birer tahıl ambarı durumundadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy