Nedir

KÜRTLER « Tarih

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yörelerinde, dağınık olarak yaşayan bir kavim. Bunların bir bölümü Irak, İran ve Rusya topraklarında da bulunmaktadır. Türkiye sınırları içinde olanlarının sayıları 3 milyonu geçmez. Mert, cesur, vuruşkan insanlardır. Kürtlerin çok eski bir geçmişi olduğu bilinmekle beraber, nereden geldikleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. M.Ö. 2.000 yılından beri, Batı Iran, Türkiye - Irak sınırı çevrelerinde yaşadıkları sanılmaktadır. Dinlerî Müslümanlık dır. Bugün de göçebe bir hayat sürmektedirler. Aralarında kabile teşkilâtları bulunmaktadır. Genel olarak hayvancılıkla geçinirler. Dilleri, Batı İran dillerindendir.

HİYEROGLİF « Bilim ve Sanat

Eski Mısır yazısı. Mısır medeniyetinin en güzel ve en başarılı eserlerinden biridir. Bir takım resimlerden ibarettir. Önceleri, anlatılmak istenen eşyanın resmini çizmekle başlamış, zamanla fikirleri resimle ve resimle anlatımı güç olan fikirleri de remizle anlatabilir duruma gelmiştir. Mısır yazısında 24 harf tespit edilmiştir. Ancak, bu yazıda sesli harf kullanılmadığından, hiç bir zaman Fenike yazısı gibi bir alfabe şeklini alamamıştır.

Hiyeroglif'in biraz gelişmiş şekli de yapılmış ve fikirler, daha basit resimlerle anlatılabilir duruma gelmiştir. Bu değişik Hiyeroglife “Hiyaretik” adı verilir.

Hiyeroglif, ancak XIX. yüzyılda okunabilmiştir. (Hiyeroglif yazışım ilk defa okuyan Jean François Champollion (1790 - 1882) adlı bir Fransız bilginidir.

ANALJEZİK MADDELER « Sağlık

Hafif uyuşturucu etkileri olan ve ağrı dindirmekte kullanılan ilâçlar. En önemlileri salisilat bileşikleridir. Sinir ağrılarını dindirmeye yararlar. Bunların en ünlüsü, organik beyaz bir toz olan asetilsalisüik asit (Aspirin) tir.

ANTOLOJİ « Edebiyat

Sanat eserlerinden seçilmiş parçaları bir araya toplayan kitap. Antoloji genel anlamda, şair, nesirci ya da müzisyenlerin eserlerinden seçilmiş parçalan toplayan bir seçme yazılar kitabıdır.

Yunanlılardan başlayarak Batı edebiyatında zamanımıza kadar gelen pek çok antolojiler yayınlanmıştır. Bizde antoloji kelimesi, 1929 yılından sonra kullanılmakla beraber, bu yolda eserler, eski devirlerden beri hazırlana gelmiştir. Yeni Türk harflerinin kabulünden sonra, gerek Türk edebiyatının eski ve yeni devirlerinden, gerek başka milletlerin edebiyatlarından örnekler veren çeşitli antolojiler yayınlanmıştır.

BUKALEMUNLAR « Hayvanlar

Kertenkelelerden bir familya. Vucutları yanlardan basık, yükseklikleri genişliklerinden fazladır. Kuyruk, bir tutunma organı olarak vazife görür. Ağaçlarda yaşarlar ve kuyrukları ile dallara tutunarak istirahat ederler. Dilleri çok uzun ve yapışkandır. Böcekleri, dilini avı üzerine fırlatıp çekmekle yakalar. Bukalemunların en önemli özellikleri, renk değiştirme kabiliyetlerinin çok gelişmiş olmasıdır. Bulundukları yere göre devamlı olarak renk değiştirebilmeleri mümkündür.

Bukalemunların pek çoğu Afrika’da, özellikle Madagaskar adasında yaşarlar. Kuzey Afrika'da ve İspanya'nın güney bölümlerinde yaşayanları da vardır. Bu arada, bazı Akdeniz çevresi ülkelerinde, bu arada yurdumuzun güney bölgelerinde de bukalemunlara rastlanmaktadır.

ASFALT « Kimya

Büyük moleküllü hidrokarbonların karışımından ibaret koyu renkli bir madde. İçinde az miktarda oksijen, kükürt ve azot bileşikleri bulunur. Tabiatta tabiî olarak bulunur. Ham petrol asfaltı ile maden kömürü katranının damıtılmasından elde edilen zift. Özellik bakımından asfalta benzer. Yol yapımında ve siyah lâk yapmakta kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy