Nedir

ARHAVİ « Türkiye Coğrafyası

Artvin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 295 kilometrekare, nüfusu 13.249 dur. Artvin'in ortasında bulunan ilçenin yüzeyi dik meyilli ve derin vadilerle bölünmüş sırtlardan ibarettir. Meyve, sebze gibi çeşitli ürünler, halkın geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi Musazade kasabasıdır.

ANTARKTİKA « Dünya Coğrafyası

Güney Kutbu çevresinde, 13.5 -14 milyon km2, yüzölçümünde buzlarla kaplı bir kara parçası. Ortalama yüksekliği 2.200 metredir. Antarktika'yı geniş okyanuslar çevreler ve onu öteki kara parçalarından ayırır. Bu bölgeye en fazla sokulan kıt'a Güney Amerika'dır. İki kıta arasında bazı takımadalar bulunur.

Antarktika, Ross ve Weddell denizleri ile iki bölüme ayrılır. Atlas Okyanusu tarafında bulunan Weddell Denizinin ayırdığı bölüme Batı Antarktika, Büyük Okyanus tarafından bulunan Ross Denizinin ayırdığı bölüme de Doğu Antarktika denir. Bunlar arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz bilinmemektedir.

Dünyanın en sert ve en soğuk bir iklimine sahiptir. Yazın bile soğuklar fazladır. Ayrıca bu bölgede, şiddetli ve uzun süren kar fırtınaları da görülür. Bu bakımdan Antarktika'nın kıyılan bile insan hayatına elverişli değildir. Bugünkü şartlar altında burada kimse sürekli olarak yaşayamaz. Toprak hiç erimeyen buzlarla kaplı olduğundan bitki hayatından eser yoktur. Fakat denizlerde balinalar, deniz kuşları ve foklar bulunur.

1775 yılından bu yana birçok kâşifler tarafından çeşitli yerleri keşfedilmiştir. Norveçli gezgin Roald Amundsen, ilk olarak 1911 yılında Güney Kutup Bölgesine ulaşmıştır. İkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle de Amerika Birleşik Devletleri kutup araştırmalarına daha çok önem verdiğinden bu bölgede çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

KOZAN « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.08 kilometrekare, nüfusu 75.8887 dir. Yüzeyi Orta Toros dağlarından sık ormanlarla kaplı çok dik meyilli yamaçlardan ve çak verimli alüvyal, dümdüz ovalık alanlardan ibarettir. Arpa ve buğday, bol miktarda yetiştirilen ürünlerdir.İlçe merkezi 15.200 nüfuslu Kozan kasabasıdır.

MACARİSTAN « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa'da bir ülke. Kuzeyinde Çekoslovakya, Doğusunda Romanya ve Rusya, Batısında Avusturya, güneyinde Yugoslavya bulunmaktadır. Yüzölçümü 93.011 kilometrekare, yüzölçümü 10.050.000 Başşehri Budapeşte'dir.

Coğrafya: Macaristan, Batı ve Kuzeyinde bulunan tepelik yerlerin dışında, ovalardan meydana gelmiştir. Hemen her tarafta sadelik ve birlik görülür. Alplerin Doğu kenarları, Karpatlar ve Yugoslavya'daki dağlar arasındaki geniş ovalar Macaristan'da kalır. Bu ovalarda Tuna ile önemli kollarından biri olan Tisza akar. Ovalar Doğuda Romanya sınırından Tuna'ya kadar kesintisiz uzanırlar. Bütün bu geniş ovalar stepler halindedir ve zengin bir tarım alanıdır. Macaristan bir tarım ülkesidir. Macar ovasının her tarafında özellikle Tisza nehrinin Doğusunda buğday üretimi, Orta Avrupa'da en başta gelir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarıyla tütün yetiştirilir. Bu iki bitkinin başlıca ekim alanı ovanın Batı kısımlarıdır. Macaristan'da bağlar da geniş yer kaplar. Bunlar Madra ve Bakoni dağlarının eteklerini örter. Bağcılığa bağlı olarak şarapçılık da gelişmiştir. Nüfusunun büyük çoğunluğu köylerde yaşar. Büyük şehirleri azdır. Bununla beraber başşehri Budapeşte'den başka öbür iki büyük şehri Segedin ve Debrecin büyük tahıl ve hayvan pazarlarıdır.

Macaristan, tahıl, yağ, şarap, tarım araçları satar. Dokuma, kâğıt, kimya maddeleri, yakıt alır.

Tarih: Macarlar, IX. yüzyılda Otii'den gelerek Macaristan ovasında bir devlet kurmuşlardır. XVI. yüzyılın başlarında Avusturya'ya bağlı bir bölge olmuş, Osmanlılardan gelen tehlike azalınca tekrar bağımsız olmuştur. 1868 yılında yeniden Avusturya ile birleşerek Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun meydana gel meşini sağlamış. Birinci Dünya Savaşından sonra yeniden Avusturya'dan ayrılmıştır. İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarında Almanlarla birlik olmuş, fakat 1944 te Almanlara karşı dönmüştür. İkinci Dünya Savaşının bitiminden sonra (1945) Sovyetler Birliğinin işgaline geçmiş, 1946 dan itibaren de, Komünist Partinin yönetiminde ve Sovyetler Birliğine bağlı, “Demirperde” ülkelerinden biri olmuştur. 1956 yılında, binlerce Macar gencinin ölmesine yol açan önemli bir “kurtuluş ayaklanması” olmuş, fakat bu ayaklanma Sovyetler'in karşı koyması ile bastırılmıştır.

BAKIR ÇAYI « Türkiye Coğrafyası

Ege bölgesinde, Ege denizine dökülen bir akarsu. Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa dağından çıkar. Kırkağaç ovasını suladıktan sonra, Soma kasabasının yakıtlından geçer, Bergama ovasına girerek “Bergama çayı” adını alır ve Ege denizine yönelerek, Çandarlı kasabası yakınında denize dökülür. Uzunluğu 150 kilometredir.

ALSACE -LORRAİNE « Tarih

Alsas - Loren - Bir memleket adı gibi kullanılan bu deyim, gerçekte gerek tarih, gerekse coğrafya bakımından birbirinden ayrı iki bölgeyi göstermektedir.

Lorraine, derebeylik zamanlarında itibaren Fransız asilzadelerinin idaresi altında bulunmuş ve 1766 tarihinde, öze imtiyazlarla Fransa'ya katılmıştır. Alsace ise, 1273 tarihinden itibaren Avusturya'nın elinde bulunmuş ve 1648 Vestfalya antlaşması ile Fransızların eline geçmiştir. 1870-71 Alman-Fransız savaşından sonra imzalanan Frankfurt Barış Antlaşması (10 Mayıs 1871) ile Al-manyaya kalmıştır. Almanların elinde uzun yıllar bulunan bu bölge Almanlar için daimi bir kargaşalık bölgesi olmuş, 1911 yılında İmparatorluk Birlik Meclisinde üç oy kullanabilme hakkını almış-tır. Birinci Dünya Kavasında, Almanya'nın yenilmesi üzenine, halkın oyuna başvurulmadan Versallles antlaşması ile Fransa'ya geçmiştir.

İkinci Dünya Savaşında, Fransa'nın muvakkaten yenilmesi sırasında Almanlar, bu bölgeyi tekrar kendi topraklarına katmışlardır, Fakat yenilgiye uğramalarından sonra bu bölge, tekrar Fransız Cumhuriyetine geçmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy