Nedir

CAZ MÜZİĞİ « Müzik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zencilerin ritmik karakterli müziği ile beyazların halk havalarının karışımından doğmuş çalgı müziği. Fakat caz, bir müzik değildir. Çeşitli müziklerin bir karışımı halindedir. Amerika'nın beyaz halkının din müziği, zencilerin dinî ses müziği, İspanyol Amerikasinın halk müziği, Fransız salon, dans ve opera müziği, Afrika yerlilerinin şarkıları caz müziğinde etki yapmışlardır.

Caz müziği, Amerika Birleşik Devletlerinde, Mississipi deltasının en büyük şehri olan New Orleans'tan XIX. yüzyılın sonlarına doğru bütün Amerika'ya ve bütün dünyaya yayılmaya bağlamıştır. Caz, kısa zamanda, folklor sınırlarını aşıp yepyeni bir sanat müziği hüviyeti kazanmış, Amerika ve Avrupa'da geniş yayılma alanları bularak, çağımızın en yaygın ve en rağbet gören bir müziği haline gelmiştir.

Cazın gelişmesi, şu safhalarda olmuştur:

1 - Ragtime : Bunun başlangıcı, eski zencilerin, çeşitli törenlerde söyledikleri şarkılara kadar uzanır. Parçaya ve ritmik bir şekilde ayrı ayrı ve bir çok seslerin meydana getirdiği ses dizisi takip eder. Caz'ın 1917 yılına kadar sürmüş olan bu devresinde yetişen musikişinasların en ünlüsü Elly Roli Marton'dır. Bu devrede çalınan parçalardan günümüze tek bir plâk bile kalmamıştır.

2 - Blues : Amerikalı zencilerin çalışma sırasında söyledikleri halk şarkıları biçimi olan Blues, cazı meydana getiren en önemli unsurdur. İfade muhtevası bakımından zencinin iç sıkıntısını, hüznünü ifade eder.

3 - Hot Caz : Cazın perdeye ve sahneye geçmesinden sonra gelişen melodilerle meydana gelmiştir. Bu gelişmede herkes kendi stili bir solo yapar.

4 - Swing : Hot müziğinin devamı ve tekâmülüdür. Bu tekâmülde cazın karakteri kesin olarak belli olmuş, caz bütün cepheleriyle olgunlaşmış ve tamamlanmış bir müzik haline gelmiştir. Bu tekâmülde bilhassa klâsik musiki parçalarının caz müziğine uydurulması ön plânda yer alır. Bu çağda Louis Armstrong, Colemas Havvkins, Lester Young, Roy Eldridge, Glenn Miller gibi büyük caz sanatçıları yetişmiştir.

Cazda ölçü dört zamanlıdır. Dört zamanlı ölçünün zayıf zaman denilen ikinci ve dördüncü vuruşlarının vurgulanmış ve temponun dinleyenlere dans etme arzusu verecek şekilde hafiflik ve rahatlıkla yaşatılması cazın başlıca özelliğidir. Caz, armoni bakımından musikiye bir şey getirmemiş, buna rağmen melodi bakımından bir yenilik getirmiştir.

Bir caz topluluğu, enstrümantasyon bakımından melodi ve ritim olmak üzere iki bölüme ayrılır. Melodi bölümünde trompet , trombon, klarnet, saksafon, gibi nefesli çalgıları; ritim bölümünde piyano, kontrbas, gitar ve davul vardır. Keman, flüt, akordiyon, mandolin gibi çalgılar ya az ya da hiç kullanılmaz.

MİHALLIÇÇIK « Türkiye Coğrafyası

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.151 kilometrekare, nüfusu 40.371 dir. Yüzeyi, yer yer dağlık ve Sakarya ile Porsuk nehirlerinin meydana getirdiği geniş düzlük alanlardan ibarettir. Buğday, arpa ve pirinç ekimi önemlidir. Meyvecilik ve bağcılık da oldukça gelişmiştir.Merkezi 3.294 nüfuslu Mihallıççık kasabasıdır.

HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ « Tarih

Güneybatı Anadolu'da, Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı sıralarda meydana çıkan Anadolu beyliklerinden biri. Hamitoğulları Beyliği, Uluborlu, Eğridir, Yalvaç ve daha sonraları alman Antalya yörelerinde kurulmuş ve gelişmiştir. Bu beyliği kuran Feleküddin Dündar Bey, bu bölgeye yerleştirilmiş aşiret beylerindendir. Beyliğin ilk merkezi Uluborlu, daha sonraları Eğridir, olmuştur. XIII. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Dündar Bey zamanında Antalya'ya kadar inilmiştir. Dündar Bey'in Demirtaş tarafımdan öldürülmesinden (1324) bir süre sonra oğlu İshak Bey meydana çıkmış ve babasının kurduğu beyliği devam ettirmiştir. (1328). Beylik, biri Eğridir, öbürü de Antalya şubesi olmak üzere iki bölümde yöneltilmiştir. Osmanlıların ilerlemesi üzerine beylik eski önemini kaybetmiş, Antalya 1392 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Ancak, Bayezit'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra (1402) Hamitoğullarından Osman Bey, Antalya'nın dışında beyliği yeni den kurmuş, Antalya'yı almak için Osmanlılarla yapmak istediği bir savaş için Korkuteli'nde bulunduğu sırada, Osmanlıların Antalya beyinin yaptığı bir baskın sonucu öldürülmüş (1423), bu tarihten sonra da Hamitoğulları beyliği, Osmanlı sınırlarına katılarak tarih sahnesinden silinmiştir.

ARABAN « Türkiye Coğrafyası

Gaziantep iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 395 kilometrekare, nüfusu 12.455 tir. İlçenin yüzeyi genel olarak Araban ovasının meydana getirdiği geniş bir düzlük halindedir. Kuzey, batı ve güneyi dağlarla çevrilidir. Antepfıstığı ve tarım, ilçenin başlıca gelir kaynağını meydana getirmektedir. İlçenin merkezi, Altıntaş kasabasıdır.

URAL DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Avrupa ile Asya arasında bulunan 2.400 kilometre uzunluğundaki sıra dağlara verilen ad. Bu dağların en yüksek noktaları, 1,600 metreyi aşmaz. Ural dağları, çeşitli maden kaynakları bakımından, özellikle altın, platin manganez, nikel demir, bakır madenleri bakımından çok zengindir.

AMAZON « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın en büyük ve yeryüzünün en çok su boşaltan nehri. Kıvrımları dışında uzunluğu 5.350 kilometredir.

Kaynak kolları Andların doğusunda birleşirler. Ekvator sınırı yakınına kadar Andlar arasındaki dar ve uzun vadide kuzeye doğru akar. Bazı yerlerinde 2.000 m. derinliği olan bu vadiye Tunguragua denir.

Nehir, Anaların doğu sınırını geçtikten sonra genel olarak doğuya doğru, pek çok menderesler çevirmek suretiyle ve adalar teşkil ederek akar ve Atlas Okyanusuna, dökülür.

200 den fazla kolu olan Amazon nehri bu kolları ile birleştikleri yerlerde delta adaları meydana getirir.

Amazon nehrinin çevresinde, çok sık ve henüz insanların ayak basmadığı ormanlar vardır. Bu ormanlarda çeşitli kara ve deniz hayvanları ve böcekler bulunur.

Amazon'un denize bıraktığı su miktarı çekik zamanlarında saniyede 35.000 kabarık zamanlarda 120.000 metreküptür. Bu miktar bütün Avrupa nehirlerinin denize döktükleri su miktarından çoktur. Kabarık zamanlarında (Şubat -Haziran arası) su seviyesi, ortalama seviyeden 10-15 metre yükseğe çıkarak, etrafındaki bölgeyi uzun zaman sular altında bırakır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy