Nedir

BİBLİYOGRAFYA « Edebiyat

Yunanca “biblion = kitap” ve “graphein = yazmak, tarif etmek” kelimelerinden gelen bu deyim başlıca iki anlama gelmektedir: 1 - Kitaplar ya da bir kitap hakkında bilgi veren yazı, 2 - Belli bir konuda ya da çeşitli konulardaki yayınlanmış eserlerin listesi.

Bilhassa son yüzyılda, basım işinin gelişmesi, kitapların çoğalması, bir konu ya da bir yazar hakkında bir kişinin herşeyi bilmesini imkân dışına çıkarmıştır. Böylece, her konu için türlü bakımlardan hazırlanmış bibliyografyalar çalışmayı kolaylaştıran, verimli kılan başlıca kaynaklar haline gelmiştir.

Bibliyografyalar, özellik, tertip ediliş, zaman, kapsam bakımından çeşitli kollarda olabilir.

Özellik bakımından bibliyografyalar, ya ele aldıkları eserlerin belli bir sıraya ve tertibe göre künyelerini (yazar, eser adı, basıldığı yer, tarih sayfa miktarı, fiyat gibi) bildirirler; ya ele aldıkları eserlerin içindekiler hakkında bilgi verirler; ya da ele aldıkları eserin tenkidini yaparlar.

Tertip edilişleri bakımından bibliyografyalar, yazarların adlarına, eserlerin adlarına, eserlerin konularına göre bir tertip yaparak bu eserlerin künyeleri hakkında bilgi veriler.

Zaman bakımından bibliyografyalar, belli iki tarih arasında yayınlanmış eserleri ele alarak bilgi verirler.

Kapsam bakımından bibliyografyalar, ya millî ve milletlerarası eserler hakkında bilgi verdikleri gibi tek konuda belli bir yazara ait eserler, belli bir konuya ait eserler, makaleler hakkında bilgi verirler.

Türkiye'de bibliyografya çalışmaları: Türkiye'de ilk matbaa, ancak XVIII. yüzyılın başlarında İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuş olduğu için, Türkiye'de bibliyografya alanındaki çalışmaların bu yüzyıldan sonra başlamasını gerektirmiştir. Ancak, bu tarihten yeni Türk harflerinin kabul edilme tarihi olan 1928 yılma kadar geçen ikiyüz yıllık bir zaman içinde 30.000 kadar eserin basılmış olması, memleketimizde matbaacılığın en kadar yavaş gelişmiş olduğunu, ne kadar az eser verildiğini göstermeğe yeter. Basılan eserlerin az olması, matbaacılığa gereken önemin verilmemesi, bibliyografya alanındaki çalışmaların da verimsiz ve az olması sonucunu doğurmuştur. Bununla beraber bu zaman içinde önemli bibliyografyalar da yayınlanmıştır. Bu arada Kâtip Çelebi'nin XVII. yüzyılda meydana getirdiği alfabetik olarak tertip ettiği ve 14051 eseri tanıtan “Keşfüz Zünun” adlı eseri, başlı başına bir kıymet taşır. Bundan sonra da çeşitli bibliyografya eserlerinin yayınlan mış olmasına rağmen bizde asıl bibliyografya çalışmaları 1934 yılından itibaren yayınlanmağa başlayan “Türkiye Bibliyografyası” ile olmuştur.

Bundan sonra gerek Millî Eğitim Bakanlığı, gerek Millî Kütüphane tarafından yayınlanan çeşitli bibliyografya eserleri ve dergileri, gerekse özel kişiler tarafından yayınlanan bibliyografya eserleri ve dergileri ile bibliyografya alanında Batı anlamında bir çalışmaya geçilmiştir. Bu arada Millî Kütüphane tarafından yayınlanan çeşitli bibliyograf, ya eserleri bu alanın verimli çalışmalarını meydana getirmektedir.

PSİKOLOJİ « Bilim ve Sanat

Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların kanunlarını inceleyen bilim; ruhbilim. Psikolojinin öbür bilimlerden önemli ayrıntıları vardır. Bu ayrıntılar da psikolojik olaylarda kendini gösterir. Psikolojik olaylar, doğrudan doğruya bilinir, kişiseldirler, uzaysızdırlar ve doğrudan doğruya ölçülemezler. Psikoloji, bu olayları sübjektif (içebakış) ve objektif (deneyler, bilinebilen olaylar) yönleri ile inceler.

Psikoloji, eski devirlerde, Tanrı bilimciliğin etkisi altında kalan, psikolojik olayları “ruh” a bağlıyan bir bilim olarak kalmış, yakın zamanlarda deneysel ve müspet bir bilim haline gelmiştir.

KARAMAN « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 4.596 kilometrekare nüfusu 78.769 dur. Yüzeyi çok geniş ve düz bir ova halinde bulunmaktadır. Fakat güneyde Toros dağları, ilçe merkezine kadar sokulur. Kuzeyde ise, ovanın ortasında 2.271 m. yüksekliğinde Karadağ vardır, tahıl ekimi ve öbür tarla ürünleri, halkın başlıca geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 21.600 nüfuslu Karaman kasabasıdır.

DOVER BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Büyük Britanya adasının Avrupadan ayıran dar boğaz. Uzunluğu 185, en dar yeri 31 kilometredir. Bu boğaza Fransızlar Pasde-Clais adını vermişlerdir. Boğazın doğusunda Kuzey denizi, batısında Manş denizi bulunur. Çok eskiden beri, askerî ve iktisadî bakımdan büyük değer taşıyan bir boğazdır.

NAVARİN DENİZ SAVAŞI « Tarih

20 Ekim 1827 tarihinde, güneybatı Mora'da Navarin koyunda, birleşik İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Osmanlı donanmasına karşı yaptıkları âni baskın.Yunan ayaklanmasının Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırılması karşısında özellikle Rusların teşviki ile birlik olan İngiliz ve Fransızlar, Yunanistan'da beklemekte olan Osmanlı donanmasına âni bir baskın yaparak top ateşine tutmuşlar ve Osmanlı donanmasının tamamen yok olmasına sebep olmuşlardır. Navarin Deniz Savası Osmanlı tarihinin en kötü olaylarından biri olduğu kadar, Avrupa devletleri için de bir yüz karasıdır.

CEBECİ OCAĞI « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nda Cebecilerin bağlı bulunduğu topluluğun adı. Padişah ve Sadrazamın sefere gittiği zamanlarda ya toplu olarak, ya da bir bölümü ile sefere katılırlardı. Ok, yay, kılıç, tüfek, kalkan, barut gibi, savaş silâhları, bu ocakta yapılırdı. Cebeci Ocağının en büyük subayı “Cebecibaşı” adı ile anılırdı. Cebeci Ocağı, Yeniçerilikle birlikte kurulmuş ve Yeniçeriliğin kaldırılması sırasında son bulmuştur. Üyeleri Yeniçeriler gibi savaş sırasındaki esirler arasında ya da devrisine çocuklarından alınır ve ocağında yetiştirilirlerdi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy