Nedir

BAŞKURT « Tarih

Ural dağlarında ve bu dağ sıralarında yaşayan Türklere verilen ad. Ülkeye Başkurdistan denir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden biridir. Merkezi Ufa şehridir. Nüfusu yaklaşık olarak 3 milyondur. Bu nüfusun yarısına yakınını Türkler meydana getirir.

Moğol saldırısı devrinde Cuci Han'a kendi istekleri ile boyun eğmişler, X. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Uzun yıllar Çarlık hükümetinin boyunduruğunda kalmışlar, 1917 ihtilâlinde millî bir hükümet kurmuşlardır. Fakat 1919 da millî hükümet ile Sovyet kuvvetleri arasında yapılan savaşta yenilgiye uğradıklarından Sovyetlere bağlı olmuşlardır.

JEOLOJİK ZAMANLAR « Yeryüzü

Yer'in oluşundan bu güne kadar geçirdiği şekil, ısı, bitki örtüsü, v.b. değişikliler. jeoloji bilimi yönünden incelendiğinde, ilkel zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman ve dördüncü zaman olmak üzere beş büyük bölüme ayrıldığı görülür.

Bu çeşitli zamanların her biri de devirlere, devirler tabakalara, tabakalar da daha küçük kısımlara ayrılır.

İLKEL ZAMAN (Antekambrien), hayatsız olan zamandır. Arkeen ve Prekambrien olmak üzere iki devre ayrılır. Arkeen devre ait incelemelerde, hiç bir canlı izine rastlanmamıştır (bitki ya da hayvan). Prekambrien devrine ait izlerde ise bugünkü kırkayaklara benzer cinste hayvanların yaşadığı anlaşılmaktadır.

BİRİNCİ ZAMAN (Paleozoik) eski hayvanlar zamanıdır. Bu zamanda, şekil bakımından çok az gelişmiş her gruptan canlıya rastlanmaktadır. Fakat bu zamanda memeliler, kuşlar, kapalı tohumlu bitkiler yoktur. Bu zamanın bitkilerinin çoğunu, çiçeksiz fakat kökü olan bitkiler, atkuyrukları, kibrit otlan, açık ve kapalı tohumlu çiçekli bitkiler meydana getirmektedir. Bütün bu bitkilerin yükseklikleri de 10-40 metreyi bulmaktadır. Bu zamanın hayvanlarının büyük bir bölümünü de deniz hayvanları meydana getirmektedir. Bunla da en ilkel hayvanlardır. Biraz gelişmiş hayvanlar arasında bu zamanda rastlanan hayvanlardan çeşitli balıklar, kurbağalar, bazı sürüngenler dikkati çekmektedir. Birinci zaman, Kambrien, Silürien, Devonien, Karbonifer, Perm devirlerine ayrılmaktadır.

İKİNCİ ZAMAN (Mozozoik) orta hayvanlar zamanıdır. Birinci zamana oranla daha sakin ve durgun bir zamandır. Atmosfer az yoğun ve az sıcaktır. Üç devreye ayrılır: Trias devri, Tura devri, Tebeşir devri. Bu zamanda bulunan bitkiler arasında, bugün bile varolan çamlar ve sedir ağaçları, bu zamanda meydana gelmiştir. Bu arada çınar, kavak, incir, meşe, bambp, palmiye gibi bitkiler de bu zamanda oluşmuştur. Bu zamanın hayvanları da dikkati çekecek özelliktedir. Bu zamanda ilkel hayvanların gelişmiş türlerinin yanında kelebeğin, İstakoz, yengeç gibi yüksek kabukluların meydana geldiği kemikli balıkların belirdiği görülür. Fakat, bu zamanın asıl karakteristik hayvanları, Jura devrinde gelişen ve karada yaşayan sürüngenlerdir. Bunlardan bazıları küçük boylu oldukları halde, diğer bir kısmının boyları 30-60 metreyi bulur. Bazıları ot yiyicidir. Çoğunun üzerleri iki kat zırhla örtülmüştür. Genel bir şekilde bunlar pek büyük hayvanlar. dır. Bu sürüngenler arasında suda yüzen ve uçanlarına da (kuşların bu devir de oluştukları sanılır) rastlanır.

ÜÇÜNCÜ ZAMAN (Meozoik) yeni hayvanlar zamanıdır. Bu zaman dehşetli volkan püskürmelerinin, tektonik olayların meydana geldiği etkin bir zamandır. Bu olaylar sonucu, yeryüzünde, üçüncü zaman oluşumları (Alpler) Pireneler,Apeninler, Karpatlar And dağlan Himalayalar meydana gelmiştir. Ülkemizin en yüksek volkanik dağları (Erciyas, Ararlar Süphan dağları Toroslar) bu zamanda olmuştur. Üçüncü zaman, kendisinde bulunan ve bugün de halâ yaşayan birçok canlı türlerin karakterize edilmesiyle dört devre ayrılır: Eosen (Bu devirde nümmelitler boldur), Oligosen (Bol oranda yumuşak, çaların bulunduğu ve geliştiği devirdir), Miyosen (Fillerin, geviş getirenlerin ve atların geliştiği devirdir), Pliyosen (bu devrin yumuşakça ve memelileri, tamamıyla bugünkü şekillerine benzer).

DÖRDÜNCÜ ZAMAN (Antropozoik) insan zamanıdır. Bu zamanda yerel alçalmalarla yerel püskürmelere, nehirlerin deniz kenarlarına getirdikleri bazı alüvyonlara rastlanır. Bu zamanın önemli olaylarından birisi buzulların genişlemesi, öbürü de insanın meydana gelişidir. Bu sebeple bu zamana ilkel ya da medenî insan zamanı da denir. Dördüncü zaman pleistosen. Holosen adlan altında iki devreye ayrılır. Bu zamanın hayvanları, zamanımızın hayvanların aynıdır. Ancak, zaman başlangıcında var olan hayvanlardan bazıları, bugün yok olmuşlardır. (filden daha büyük olan mamut gibi). Diğer bir kısım hayvanlar da ısı değişimlerine göre, daha soğuk ya da daha sıcak bölgelere göç etmişlerdir. İlk insan da Pliosen devri sonlarında meydana gelmiştir.

ERCİŞ « Türkiye Coğrafyası

Van iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.179 kilometrekare, nüfusu 32.549 dur. Yüzeyi Van gölü kıyılarına doğru geniş düzlükler ve tatlı meyilli yamaçlar halinde uzanan sırtlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık ve geniş tahıl ekimidir. İlçe merkezi 9.930 nüfuslu Erciş kasabasıdır.

ÜNYE « Türkiye Coğrafyası

Ordu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 754 kilometrekare, nüfusu 67.735 dir. Yüzeyi yer yer çıplak çoklukla ormanlarla kaplı ve Karadeniz'e bakan dağ sırtlarından ibarettir. Fındık ve tahıl ekimi, başlıca gelir kaynağıdır.Merkezi 9.234 nüfuslu Ünye kasabasıdır.

BİLİRUBİN « Kimya

Hemoglobin maddesinin demiri ayrıldıktan sonra hidrolizi ile meydana gelem organik madde. Alyuvarların yapısında bulunan ve alyuvarların harap olması ile ortaya çıkan hemoglobinden meydana gelir. Normal hallerde kanda % 0,20 - 0,50 miligram bulunur. Bu miktarın yükselmesi, sarılık denen hastalığın meydana gelmesine sebep olur.

KULP « Türkiye Coğrafyası

Diyarbakır iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.600 kilometrekare, nüfusu 26.859 dur. İlçenin yüzeyi, çok engebeli, dik yamaçlarla kaplı dar alanlardan İbarettir. Tarla ekimi ve hayvancılık, halkın bağlıca geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 3.150 nüfuslu Pasur kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy