Nedir

TAVUK « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna “civciv”, daha büyüğüne “piliç”, erkeğine “horoz” adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.

DOYLE , Conan (1859 - 1930) « Politika ve Siyaset

İngiliz yazarı, Edimbourg'da doğmuştur. Tıp öğrenimi görmüş ve askerî hekim olarak İngiliz ordusunda çalışmıştır. Polis romanları ile bütün dünyada büyük bir ün kazanmıştır. Yarattığı polis müfettişi Şarlok Holmes üzerine yazdığı romanlar Polis romanları türünün en güzel eserleridir. Şarlok Holmes adı, bugün yazarın adından daha yaygın bir topluluk tarafından bilinmektedir.

BİRMANYA « Dünya Coğrafyası

Çin -Hindi yarımadasının kuzeybatısında kurulmuş bir cumhuriyet. Asıl adı Bağımsız Birmanya Birliğidir. Yüzölçümü 605.277 kilometrekare, nüfusu 20.457.000 dir. Başşehri 711.520 nüfuslu Rangoon şehridir.

Birmanya, dağlık ve ormanlık bir bölgedir. İrravadi ırmağı ile sulanır. Pirinç, şeker kamışı ,çay, ipek ve petrol bakımından zengindir.

XI. ve XII. yüzyıllarda büyük bir İmparatorluk olan Birmanya'nın egemenliğine Kubilay Han tarafından son verilmiş ve uzun yıllar İngiliz Hindistanın bir bölümünü meydana getirmiştir. 1941 yılında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. 1948 yılında İngiliz İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını ilân etmiştir.

MACARİSTAN « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa'da bir ülke. Kuzeyinde Çekoslovakya, Doğusunda Romanya ve Rusya, Batısında Avusturya, güneyinde Yugoslavya bulunmaktadır. Yüzölçümü 93.011 kilometrekare, yüzölçümü 10.050.000 Başşehri Budapeşte'dir.

Coğrafya: Macaristan, Batı ve Kuzeyinde bulunan tepelik yerlerin dışında, ovalardan meydana gelmiştir. Hemen her tarafta sadelik ve birlik görülür. Alplerin Doğu kenarları, Karpatlar ve Yugoslavya'daki dağlar arasındaki geniş ovalar Macaristan'da kalır. Bu ovalarda Tuna ile önemli kollarından biri olan Tisza akar. Ovalar Doğuda Romanya sınırından Tuna'ya kadar kesintisiz uzanırlar. Bütün bu geniş ovalar stepler halindedir ve zengin bir tarım alanıdır. Macaristan bir tarım ülkesidir. Macar ovasının her tarafında özellikle Tisza nehrinin Doğusunda buğday üretimi, Orta Avrupa'da en başta gelir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarıyla tütün yetiştirilir. Bu iki bitkinin başlıca ekim alanı ovanın Batı kısımlarıdır. Macaristan'da bağlar da geniş yer kaplar. Bunlar Madra ve Bakoni dağlarının eteklerini örter. Bağcılığa bağlı olarak şarapçılık da gelişmiştir. Nüfusunun büyük çoğunluğu köylerde yaşar. Büyük şehirleri azdır. Bununla beraber başşehri Budapeşte'den başka öbür iki büyük şehri Segedin ve Debrecin büyük tahıl ve hayvan pazarlarıdır.

Macaristan, tahıl, yağ, şarap, tarım araçları satar. Dokuma, kâğıt, kimya maddeleri, yakıt alır.

Tarih: Macarlar, IX. yüzyılda Otii'den gelerek Macaristan ovasında bir devlet kurmuşlardır. XVI. yüzyılın başlarında Avusturya'ya bağlı bir bölge olmuş, Osmanlılardan gelen tehlike azalınca tekrar bağımsız olmuştur. 1868 yılında yeniden Avusturya ile birleşerek Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun meydana gel meşini sağlamış. Birinci Dünya Savaşından sonra yeniden Avusturya'dan ayrılmıştır. İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarında Almanlarla birlik olmuş, fakat 1944 te Almanlara karşı dönmüştür. İkinci Dünya Savaşının bitiminden sonra (1945) Sovyetler Birliğinin işgaline geçmiş, 1946 dan itibaren de, Komünist Partinin yönetiminde ve Sovyetler Birliğine bağlı, “Demirperde” ülkelerinden biri olmuştur. 1956 yılında, binlerce Macar gencinin ölmesine yol açan önemli bir “kurtuluş ayaklanması” olmuş, fakat bu ayaklanma Sovyetler'in karşı koyması ile bastırılmıştır.

BÜYÜK MENDERES « Türkiye Coğrafyası

Ege Bölgesi'nde bulunan akarsularının en büyüğüdür. Uzunluğu 435 kilometredir. İçbatı Anadolu'da çeşitli yerlerden doğan birçok kollar alır, doğu-batı doğrultusunda akarak Mandalya körfezinin kuzeyinde Ege Denizi'ne dökülür. Geniş bir deltası vardır. Büyük Menderes nehrinin kollarından biri olan Akçay üzerindeki Kemer barajı, son yıllarda yapılmış olan önemli bir barajdır. Barajdan elektrik ve sulama bakımından yararlanılmaktadır.

AKIM « Fizik

Elektrik yükünün madensel bir tel ya da başka bir iletkenden geçmesine verilen ad. Atom çekirdeklerinin çevresinde, negatif elektrik yüklü olan elektronların, bir iletken içinden geçmesi sonucu meydana gelir. Elektronların bu şekilde hareketleri de, madenlerde bulunan serbest elektronların, bir elektrik alanı vasıtasıyla sürüklenmesinden meydana gelir.

Doğru ve alternatif elektrik akımı olmak üzere iki türlü akım vardır. Doğru akım, devamlı olarak aynı yönde akan akımdır. Alternatif akım ise, belirli aralıklarla yönünü değiştiren akımdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy