Nedir

HAO « Din

Hıristiyanlığın remzi sayılan şekli. Birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden meydana gelmiştir. Bu kadar basit bir şekil olmasına rağmen sayısız çeşitleri yapılmıştır.

Peygamber İsa'nın çarmıha gerilmesi ve çarmıhın da birbirine dikey iki direkten yapılmış olması, çarmıhın, dolayısıyla haç'ın, Hıristiyanlar tarafından bir remiz olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Haç'a Araplar “asma âleti” anlamına “salîb” derler.Haç kiliselerde Hıristiyanlığın resmî olarak ibadet edilen yerlerine konur ve bunların küçüklerini Hıristiyanlar ve papazlar boyunlarında taşırlar.

GÖYNÜK « Türkiye Coğrafyası

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1532 kilometrekare, nüfusu 20.316 dır. Yüzeyi, ormanlarla kaplı ,dik meyilli sırtlardan ve aralarındaki dar vadilerden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve orman ürünleridir.İlçe Merkezi 2.017 nüfusu Göynük kasabadır.

VALS « Eğlence

İki kişinin birlikte döne döne yaptıkları bir salon dansı ve bunun müziği. Bestesi, biri kuvvetli ,üçü çabuk dört zamanlı ölçü ile yazılır.

HUN İMPARATOLUĞU « Tarih

Hun Türklerinin kurduğu imparatorluk. Bu imparatorluk, Orta Asya'daki Hun imparatorluğu ve Batı Hun İmparatorluğu olmak üzere iki ayrı kuruluş halinde incelenir.

ORTA ASYADAKİ HUN İMPARATORLUĞU

Anayurttaki Türk devletlerinin tarihçe bilinen en eskisidir. Kuraklık yüzünden Ana yurttan daha elverişli ülkelere göç eden Türklerin Anayurdun doğusundaki Orhon ve Selanga nehirleri dolaylarında toplanmaları ve Çin'in kuzeyine doğru yayılarak kuvvetli bir devlet kurmaları ile Hun İmparatorluğu kurulmuştur. Çinlilerin “Hiyong-Nu” dedikleri Hun-Türk İmparatorluğu’nun nez aman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hunlar hakkındaki kesim bilgi, M.Ö. III. yüzyılda başlar. Bu Yüzyılda Hunlar Çin'e doğru ardı arkası kesilmeyen akınlarda bulunmuşlar, bu sebeple Çin seddi'nin yapılmasına yol açmıştır .Hunların bilinen ilk hükümdarı Teomandır. Çin'e pek çok akınlar yapmış olan Teoman'dan sonra yerine oğlu Mete (M.Ö. 209 - 174) geçmiştir. Mete, büyük bir imparatorluk kurmayı başarmış, imparatorluğunun sınırlarını. Büyük Okyanus kıyılarından, Hazar denizi kıyılarına kadar genişletmiştir.

Mete'den sonra gelen hükümdarlar, yüz yıl kadar bu devleti kuvvetli olarak devam ettirmişler, Çinlilerle savaşlar yaparak her defasında başarı kazanmışlardır. Fakat, M.Ö. 60 yıllarına doğru Hunlar arasında iç savaşlar başlamıştır. Bu savaşlar sonucu Hun imparatorluğu Kuzey Hunları, Çin şeddi yöresinde oturanlar Güney Hunları olmak üzere tilkiye bölmüşlerdir.

Çok geçmeden Çin'i boyunduruğuna girmişler; Kuzey Hunları da, devam eden Çin saldırıları üzerine batıya çekilerek Seyhun ve Ural bölgelerine yerleşmişlerdir.

BATI HUN İMPARATORLUĞU

Batıya göç etmiş olan Kuzey Hunları, daha sonraları Hazar denizi ve Volga dolaylarına kadar yayılmışlar; IV.yüzyılın son yarısında da doğudan gelen yeni göç dalgaları ile Alan'ları önlerine katarak batıya doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Balamir adlı hükümdarlarının yönetiminde Dinyeper suyunu geçen Hunlar, Ostrogatlarla savaşa girişerek onları yenilgiye uğratmışlar, Germen soyundan bir çok kavimleri boyunduruklarına almışlardır. Hunların bu büyük akınları karşısında “Kavimler göçü” denen önemli olay meydana gelmiş, Hunlar bu günkü Macaristan dolaylarında yerleşerek Orta Avrupa’nın en kuvvetli devleti durumuna gelmişlerdir.

Batı Hun devleti'nin asıl kudreti ünlü Hun hükümdarı Attilâ'nın (400 -453) hükümdarlığı sırasındadır. Attilâ, kendine bağlı ulusları sıkı bir şekilde idaresine aldıktan sonra doğuya, batıya ve Roma'ya doğru geniş ölçüde hareketlere geçmiş, Hun İmparatorluğu'nu önüne geçilmez kudretli bir devlet haline getirmiştir.

Attilâ'nın ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar, imparatorluğun eski kudretini devam ettirememişler, son Hun hükümdarı Cengiz'in 468 de ölümünden sonra da imparatorluk tamamen dağılmıştır. Bunlardan kısmı Volga dolaylarına giderek orada yerleşmişler, bir bölümü de Avarlara ve Macarlara karışmışlardır.

BOZKURT « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 342 kilometrekare, nüfusu 20.861 dır. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ibarettir. Ekime uygun toprakları az olduğundan ilçe halkı, çoklukla Zonguldak, Samsun ve İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışmakla geçimini sağlamaktadır.

İlçenin merkezi 3.251 nüfuslu Bozkurt kasabasıdır.

HİCRET « Din

Peygamber Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi. 16 Haziran 622 tarihine rastlayan bu gün, İslâmiyet tarihinin ve Hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. (Hicret'in gerçek tarihi üzerinde çeşitli fikirler vardır. 2 Temmuz 622 - 20 Eylül 622 tarihlerinde olduğu da söylenir.)

Peygamber Muhammed, Mekke'de Kureyşlilerin kendisine karşı durmalarının önüne geçemediğinden ve Medine' de (o zamanki adı ile Yesrib) dostluklar kurmuş olduğundan, Medine'ye gitmeğe karar verir. İlkin kendine inananların, bu arada sonradan halife olacak olan Ömer'in Medine'ye gitmesini sağlar. Kendinde bulunan ve Mekke halkına ait olan emanetleri, Ali'ye bırakarak, Ebu Bekir'le birlikte yola çıkar. Halk arasında yayılmış söylentilere göre, Peygamber Muhammed, kendisinin Mekke'den ayrıldığım kimsenin anlamaması için, kendi yatağına Ali'yi yatırır, Ebu Bekir'le birlikte Mekke'nin yakınındaki bir dağda saklanır. Kureyşliler, Muhammed'in evine girdiklerinde Ali ile karşılaşırlar ve şaşırırlar, Peygamber Muhammed'in saklandığı mağarada onu bulamazlar. Bu mağarada bulunmayışı hikâyesi Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa adlı eserinde nakledilir: (Cebeli Nurda bir ıssız mağara vardı. Oraya girdiler. Derhal Allah'ın emriyle bir örümcek gelip mağaranın ağzına ağlarını gerdiği. Bir çift yabanî güvercin de gelip buraya yumurtladı. Kureyşin

arayıcıları, Cebeli Nurun her tarafı aradılar. Bir kısmı bu mağaranın ağzına gelmişti. “Şu mağarayı da arayalım” dediler. İçlerinden Ümeyye : “Allah akıl versin, Muhammed doğmadan bu örümcekler ağlarını örmüşler” deyince döndüler.)

Peygamber Muhammed, Mekke'ye büyük bir zafer alayı içinde girmiş ve İslâmlığı büyük bir din haline getiren çabalarına burada devam etmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy