Nedir

PARAGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bir cumhuriyet .Bolivya, Brezilya, Arjantin arasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 417 000 kilometrekare, nüfusu 1.850.000 dir. Başşehri Asuncion'dur.

Coğrafya: Yüzeyi genel olarak basık, çok yeri bataklık, fakat çok verimli bir özellik gösterir. Ormanlar, geniş alanlar kaplar. Ülkenin başlıca ürünleri arasında mısır, kahve, tütün, portakal, şekerkamışı, pamuk, bulunmaktadır. Hayvancılık da önemlidir. Magnezyum, demir ve bakır madenleri önemlidir.

Tarih: 1527 yılında İspanyollar tarafından keşfedilmiş, 1608 yılında Cizvitler tarafından bir çeşit dinî cumhuriyet haline getirilmiştir. 1814 yılında bağımsızlık kazanmıştır.

MATEMATİK « Bilim ve Sanat

Sayılar ve nitelikler üzerinde çalışan bir bilim. Değişik dalları vardır: Aritmetik (sayılarla ilgili konuları inceler) Cebir (sayılar yerine harfler kullanarak aritmetikle çözülemeyecek meşeleleri çözer). Geometri (çizgiler, açılar, daireler arasındaki ilgileri inceler). Trigonometri (üçgen geometrinin ilerlemiş bir şekli olarak çoklukla yüzölçümleri ile ilgili meseleleri çözümler).

VERGİ « Sanayi ve Ticaret

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para.

Toplum hayatı yaşayan herkes, topluma karşı bir takım vazifelerle yüklüdür. Bu vazifelerin meydana getirilmesi ile toplum için gören hükümetler, bu işleri yapabilmek imkânlarını sağlamış olurlar. Bir hükümetin,vatandaşlarının rahat yaşaması için gerekli olan vazifelerini yapabilmesi, ancak, o hükümetin düzenleyebileceği bütçeler aracılığı ile olabilir. Bu bütçelerin düzenlenmesinde çeşitli gelirler baş rol oynar. Bu gelirlerin başında da hükümet tarafından vatandaşlardan alınan vergi yer alır. Toplumdan çeşitli gelirler elde eden bir kimse, bu gelirlerin belirli oranda olan bir bölümünü, toplum hayatın temsilcisi olan hükümete vermek suretiyle, geri vermiş olur. Böylece toplumun gelişmesi, vatandaşın daha rahat yaşama imkânlarının sağlanması, mümkün olur.

Vatandaşlardan alınan vergiler, a - Vasıtalı, b - Vasıtasız olmak üzere başlıca iki bölümde olur. Vasıtasız vergiler, hükümet tarafından, vatandaşların gelir durumlarına göre, çeşitli oranlarda doğrudan doğruya alınan vergilerdir. Her hükümet, ihtiyaçlarına, halkının uğraştığı işlere, kazanç nispet ve derecelerine göre çeşitli vergiler alır. Türkiye'de, hükümete verilen vergiler, on beşten fazladır: Gelir, Kurumlar, Esnaf, Hayvan, Veraset, Madenler, Orman, Gümrük Muameleleri, İstihlâk, Av, Taşıt, Gemi, Damga, Tekel, Yol vergileri gibi.

Hükümet tarafından alınan bu vergilerin dışında, çeşitli şehir hizmetleri gören belediyeler de, o şehrin sınırları içinde bulunan vatandaşlardan, belediye hizmetlerinin görülebilmesi için çeşitli vergiler alırlar.

Vasıtalı vergiler, devlet tarafından belirli malların birim fiyatına, vergi olarak eklenen bir ek ücret şeklinde o malları kullanan vatandaşlardan tahsil edilir. (Sigara ,şeker gibi

ÇİVİT « Sözlük

Mavi renkli bitkisel bir toz boya. Tropik ve subtopik ülkelerde yetişen ve boyu 1-1,5 metre boyunda olan baklagillerden bir ağacın yapraklarından elde edilir. Dikensiz bodur bir akasyayı andıran bu ağacın yapraklarındaki “İndigotin” adlı boya maddesi bulunmaktadır. Bitkinin üç aylık sürgünleri çiçekte iken kesilir. Kesilen dal ve yapraklar birlikte ezilerek birkaç saat suda bırakılmak suretiyle doyurulur. Suyun rengi berrak sarıya dönünce başka kaba aktarılarak karıştırılır. Dinlenmeye terk edilir. Çivit, bu dinlenme sırasında pul pul teşekkül ederek kabın dibine çöker. Bu teşekkül, keten bezden süzülerek pres altında istenilen şekle sokulduktan sonra kurutulur ve piyasaya sevk edilir.

Çivit, boyacılıkta ve özellikle ev işlerinde çamaşırlara hafif mavi renk vermek için kullanıldığı gibi hekimlikte de kullanılmaktadır. Piyasada bulunan çivitlerin büyük bir çoğunluğu sentetiktir. Sentetik çivit, 1880 yılında, Alman kimyageri Adolph Baeyer taralından kömür katranından elde edilmiştir.

OKLAHOMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Güneybatı bölümünde yer alır. Yüzölçümü 181.447 kilometrekare, nüfusu 2.233. 000 dir. Nüfusunun önemli bir bölümünü Kızılderililer meydana getirir. Amerika Birleşik Devletlerinin geniş ölçüde petrol çıkarılan devletlerinden biridir.

COLOMBİA « Dünya Coğrafyası

Kolombiya Güney Amerika'da cumhuriyetle yönetilen bir devlet. Yüzölçümü 1.139.000 kilometrekare, nüfusu 13.227.090 dir. Başşehri Bogota (nüfusu 765.360) şehridir.

Güney Amerika'nın kuzey-batısında, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus ile sınırlı bir ülkedir. Ülkenin batı yönleri, And dağlarının üç kolu ile kaplanmıştır. Bu sıradağlar arasında Canga ve Magdalena vadileri yer alır. Doğu bölümü, Amazon nehrinin suladığı ovalardan meydana gelmiştir. Astropikal iklim bölgesinde olan Colombia'da toprak altı servetlerinin yanında, toprak ürünlerinin verimliliği de önemli bir yer tutar. Zengin petrol yataklarının dışında burada platin, altın ve tuz madenleri bol miktarda çıkarılmaktadır. Başlıca ürünleri arasında da kahve, muz, şeker kamışı, kakao yer alır.

Tarih: Adını, Amerika kıtasını bulan Cristopher Colombus'un adından alan Colombia, yüzyıllar boyunca İspanyolların sömürgesi olarak kalmıştır. Fakat, XIX. yüzyılda başlayan bağımsız olma mücadeleleri sonucu, 1819 da İspanyollara karşı açılan Boyaca savaşından sonra bağımsızlığını kazanmıştır. İlkin Ekvator ve Venezüella ile birlikte “Büyük Colombia Cumhuriyeti”ni meydana getirmişler, 1830 da öbür devletler bu birlikten ayrıldıkları için Colombia yalnız kalmıştır. Bir bölümü olan Panama'nın da 1903 yılında ayrı bir devlet olması ile, bugünkü sınırları içinde, Güney Amerika'nın küçük devletlerinden biri haline gelmiştir. Cumhuriyetle yönetilmekle beraber, uzun yıllar seçimle başına gelen general-diktatörlerin sıkı idaresi altında kalmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy