Nedir

GAZETE « Toplum ve Toplum Yapısı

Belirli zamanlarda, günlük, haftalık onbeş günlük, aylık olarak çıkan, her türlü haberlerle birlikte, iktisadî edebî, ilmî fikir ve bilgileri yaymayı amaç edinen çok sayfalı, büyük boyda basılı kâğıt. Gazeteler, bugün medenî dünyada, önemli yeri olan yayın organları halindedir. Sayıları yüzbinlere varan gazeteleri çok kısa zamanlarda, hemen birkaç saat içinde basabilmek ve yayabilmek imkânlarının gelişmesi ve artması, bu önemi arttıran sebeplerdendir.

Sabah ve akşamları, verilen çeşitli bilgilerin yanında günün en son haberlerini de vererek, halk efkârında önemli. bir bir vazife gören gazeteler, bugün, büyük bir kuvvet haline gelmişlerdir.

Artık bir endüstri haline gelmiş olan gazeteciliğin de kendine göre bir tekniği, bir oluşu ve olduruluşu vardır.

Her. sabah ya da akşam elimize aldığımız bir gazetenin, elimize alıncaya kadar olan hazırlanması sırasında, şu bölümlerinde devamlı bir çalışma olur:

1 - Yazı işleri,

2 - Tertip ve basım işleri,

3 - Dağıtım ve postalama işleri. Yazı işleri, bir gazetenin hazırlanmasında en önemli, bölümü meydana getirir. Bu bölüm, gazeteye girecek olan her şeyi, devamlı yazıları, makaleleri, resimleri, günün en son haberlerini, spor, sinema, magazin v.s. sayfalarını, romanları hazırlayan bölümdür. Bir yazı işleri müdürünün yönetiminde çalışan bu bölümde, yazı işleri müdürü için yardımcılar, yazı işleri sekreterleri, muhabirler, foto muhabiri, arşiv memurları, telefon – radyo- telsiz dinleyici memurları, çeviriciler, gazetenin çeşitli bölümlerini hazırlayan yardımcılar, roman, makale, fıkra ve hikâye yazarları bulunur. Yazı işlerinin vazifesi, ertesi gün çıkacak olan gazetede genel olarak bulunacak bölümleri, makale ve fıkraları, gazete tarafından yazdırılması gereken yazılan düzenlemek ve bunları ilgililere yaptırmaktır. Böylece gazetenin belli yerlerinde yer alan ve her gün okuduğumuz makaleler, fıkralar, çeşitli yazı ve resimler, düzenlenmiş olur. Yurtta ve dünyada o günle ilgili haberler ve hareketler, bu haberleri takip eden “istihbarat şefi” nin yönetimi altında muhabirlere takip ettirilir, gelen çeşitli ajans haberleri derlenir, foto muhabirlerinin çektiği resimler, gazeteye girecek şekilde düzenlenir ve bu yazılar düzenlendikçe, yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün yardımcıları olan sekreterler tarafından yapılan sayfa plânlarına göre gazete sayfalarında, ki yerlerini almak üzere, yazılar tertip dairesine, resimler, klişe dairesine gön. derilir. Bu çalışma, sabahın erken saatlerinden, akşamın çok geç saatlerine kadar, gece bir iki, üçe kadar sürer. Böylece, ertesi gün bir gazetede bulunan her şey bir taslak halinde hazırlanmış ve tertip dairesine verilmiştir.

Tertip ve basım işleri, yazı işleri tarafından derlenmiş olan yazı ve resimlerin, gazetenin basılmağa hazır bir hale gelmesi için işlem yapıldığı yerdir. Burada, çeşitli dizgi makineleri, mürettip takımları, mürettip masaları vardır.

30 Mayıs 1631 de Fransa'da yayınlanan ilk gazetenin birinci sayfası

Gelen yazılar, ilkin dizilir, bir sıraya göre başmürettip tarafından tertip edildikten sonra, provaları çıkarılır ve bu provalar, dizgi sırasında meydana gelen yanlışları düzeltecek olan tashih memurlarına verilir. Dizgi makineleri tarafından kurşun satırlar halinde dizilmiş olan bu yazılar, yazı işleri müdürü ve yardımcıları tarafından hazırlanan plâna göre, baş mürettip ve mürettipler tarafından düzenlenir, böylece baskıya hazır olan gazete meydana gelmiş olur.

Bu gazete sayfaları, büyük gazetelerin baskı makineleri olan rotatiflerde basılmak üzere, kalıplarının alınması için rotatif dairesine gönderilir. Sayfaların ilkin, kurşuna dayanıklı bir kartona basım yapılmak suretiyle kopyası alınır, sonra bu kopya üzerine kalıplar, rotatif makinesindeki yerlerine konur ve böylece her şey tamamlandıktan sonra, rotatif baskı makinesinin çalıştırılması ile sabahları okuduğumuz gazeteler hazır bir hale gelmeğe başlar.

Dağıtım ve posta işleri, hazırlanmış olan gazetelerin, elimize geçmesini sağlayan bir çalışma yaparlar. Saatte 40.000 - 80.000 süratle baskı yapan rotatif makinelerinden çıkan gazeteleri, yurdun dört tarafına en kısa zamanda ulaştırmak için devamlı ve süratli bir çalışma başlar. Bu gazeteler, gazetelerin dağıtımını üzerine alan bir başbayi ve adamları tarafından alınır ve şehrin her tarafında gazete satan satıcılara dağıtılır.

Yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan gazete satıcılarına ve abonelere de, kamyon, otobüs, tren ve uçaklarla süratle gönderilir. Böylece, sabahın erken saatlerinde gazetenin elimize geçmesini sağlayan bu büyük çalışma son bulur.

BLOKE ETME « Ekonomi

Kambiyo işlemlerinde bir paranın hükümetin izni olmadan kullanılmasının yasak edilmesi. Paraları bloke etmek, o paraların serbestçe kullanılmasını yasak etmek demektir.

CARİ HESAP « Sanayi ve Ticaret

Hakikî ya da, hükmî şahıslar arasında açılmış, alacak verecek muamelelerinin tutulduğu hesap, "borç" ve "alacak" adları altında iki kısımdan ibaret olan bu hesap, hakikî ya da hükmî şahsın belli bir süre içinde aldığı ve verdiği kıymetleri gösterir ve bunların birbiriyle karşılaşım sonucunu tesbit eder.

ANTEN « Fizik

Gerek elektrik enerjisinin radyo dalgaları halinde uzaya yayılmasını gerekse uzaydaki radyo dalgalarından alıcıları çalıştıracak elektrik enerjisinin elde edilmesini sağlayan araçlar. Bu sebeple antenlerin radyo tekniğinde önemli bir yeri vardır.

Radyo dalgaları, yalnız dalgalı elektrik akımlarıyla elde edilir. Dalgalı elektrik akımı, belli bir süre içinde yönü ve şiddeti muntazam olarak değişen bir akımdır. Akımın şiddeti sıfırdan başlayarak derece derece artar ve yüksek (maksimum) bir değer aldıktan sonra tekrar aynı şekilde sıfıra düşer. Radyo dalgalan da bu dalgalı elektrik akımlarına uyarak her an değişik olur ve herbiri ardına pozitif ve negatif değerleri alarak akımın devrine benzer bir devir yapar.

Bu sebeple, elektrik enerjisini uzaya yaymak işinde anten denilen tertipler kullanılır. Antenler, esas olarak, yeryüzüne dikey şekilde gerilmiş bir ya da daha fazla telden meydana gelmiştir. Bu tertibin başarılı olabilmesi için, boyunun, akımın dalga uzunluğu ile orantılı olarak fazla ya da az, olması gerektir.

Antenler, elektrik enerjisini uzaya yayıcı olabildikleri gibi, uzaya yayılan radyo dalgalarından elektrik enerjisi toplamak için de kullanılır. Toplanan elektrik enerjisinin miktarı da antenin boyu ile orantılıdır. Yani antenin boyu ve yüksekliği arttıkça, toplayacağı enerji miktarı da artar.

Verici ve alıcı antenlerin, bugün pratikte kullanıldıkları amaca göre yapılmış birçok şekilleri vardır.

Evlerde, alıcı anten olarak tek tel ve çerçeve anteni kullanılır. Bir telsiz âletinin, özellikle bir radyonun mükemmel çalışması, antenin iyi kurulmasına bağlıdır. Bir radyonun yarı değeri onun antenindedir. Evlerde, mükemmel bir anten elde etmek için antenin dikey olmasına, imkân nispetinde açıkta kurulmasına, elektrik tellerinden uzak olmasına, magnetik olmayan tellerden yapılmasına, uzunluğunun 15-25 metre olmasına dikkat etmek gerektir.

BAZALT « Yeryüzü

Volkanik kaya kütlelerinden biri. Siyah renkte ve kesif yığınlar halindedir. Tabiatta kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar meydana getirmesidir. Bu sütunlar, magma akıntılarının soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir. Sert ve dayanıklı bir taş olduğundan kaldırım, yapı taş, köprü malzemesi olarak kullanılır. Yeryüzünde çok bol olan bazalt, bazı memleketlerde, binlerce kilometrekarelik yerleri örter. Kuzey İngiltere, İrlanda, Almanya ve Amerika'da büyük

bazalt yığınları vardır. Hindistan'da Dekkan bölgesindeki bazalt yığınları 300.000 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplar.

MİCHİGAN « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nden biri. Ülkenin kuzeyortasında, Büyük Göller bölgesindedir.Yüzölçümü 150.158 kilometrekare, nüfusu 8.900.000 dir. Başlıca şehirleri arasında, otomobil endüstrisiyle ünlü olan Detroit ve Fiint yer alır. Halkın çoğunluğu çiftçilikle uğraşır. Özellikle ormanları, en önemli gelir kaynakları arasındadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy