Nedir

YEŞİLHİSAR « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 726 kilometrekare ,nüfusu 14.256 dır. Yüzeyi, genel olarak dik meyilli, çıplak dağ yamaçlarından ve bu dağ yamaçlarının meydana getirdiği geniş ovalık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, bağcılık meyveciliktir. Merkezi 7.100 nüfuslu Yeşilhisar kasabasıdır.

BARUT « Kimya

Ateşli silâhlarda ve kayaları parçalamak için kullanılan suni patlayıcı maddelerin en eskilerinden biri. Bir karışım olan barutun bileşiminde % 70-80 oranında potasyum nitrat (güherçille), % 3-14 oranında kükürt vardır. Barutun patlayıcılığı, yanarken meydana gelen karbon dioksit ve kükürtdioksit gazlarının verdiği yüksek basınç sebebiyledir. Bu olayın meydana gelmesi de, bileşiminde bulunan potasyum nitratın (güherçile) kömür ve kükürtün yanması için gerekli oksijeni vermesi ile mümkün olur.

Barutun elde edilme usulleri, genel olarak türlü ilerlemelere rağmen değişmemiştir. Barut elde etmek içi ana ham maddeler ilkin ayrı ayrı, sonradan birlikte öğütülerek karıştırılır. Bu karışım basınçla hamur haline gerilir. Böylece tane ha] inde barut elde ve eleklerden geçirilerek tozundan ayrılır. Böylece tane halinde barut elde edilir. Bu tane halindeki baruta gr£u fitle parlak bir yüzey verilir ve kalıplarla istenilen biçimde barut elde edilir.

Barutun, karabarut, hafif dumanlı barut (ya da dumansız) gibi çeşitleri, vardır. Karabarut, oldukça yavaş yanar. Bu sebeple, daha çok itici ve sürücü etkisi yardır. Eskiden beri bilmen tek patlayıcı madde olan karabarut, bugün, fazla duman çıkardığı için askerlikte kullanılmamaktadır. Daha çok, sisli killer, kaya tuzları gibi yumuşak kütlelerin atılmasında kullanılmaktadır. Fazla duman çıkardığı için patlayıcı madde olarak kullanılmayan karabarutun yerine, nitrogliserinin kolodyum pamuğu ile karıştırılmasından elde edilen hafif dumanlı barut kullanılmaktadır. Hafif dumanlı barutlar, artık bırakmaksızın yanarlar ve yandıklarında çok hafif berrak bir duman çıkarırlar. Tüfek ve top barutlarında kullanılır.

Tarihi: Savaş amaçları için kükürt, reçine gibi maddeler iki yüzyıllardan beri kullanılmıştır. Dünyanın gidişini, savaş ve kahramanlık anlayışını değişti ren barutun ise, ilk defa Milâttan sonra birinci yüzyılda Çinliler tarafından kullanıldığı söylenmektedir. Ancak Çinliler bileşimindeki güherçile sebebi ile barutu daha çok oksijen veren madde olarak ve gece eğlencelerinde aydınlık vermesi için kullanmışlardır. Arpa yazarlarının “Çin karı” adını verdikleri güherçile, XIII. yüzyılda Çin ve Hindistandan İslâm memleketlerine girmiş buradan da Avrupaya yayılmıştır. Bugün bilinen karışımı içinde Barut'un icadının, Avrupalı bilginlerden Roger Bacon adlı bir bilgin tarafından olduğu söylenir. Barut, XIII. yüzyıldan itibaren ateşli bir silâh olarak kullanılmağa başlanmış ve XIV. yüzyılın ortalarından itibaren tamamen topçulukta kullanılmağa başlanmıştır. Bundan sonra barut üzerinde devamlı araştırmalar yapılmış 1866 da hafif dumanlı barutlar kullanılmağa başlanmıştır. 1886 da Vielle tarafından karabaruta çok üstün olan dumansız barut bulunmuş, 1889 da da Nobel tarafından, daha yüksek kapasiteli bir barut olan nitrogliserinli barut icat edilmiştir.

GÜMÜŞ « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ag, atom numarası 47, atom ağırlığı 107,9 dur. Güzel beyaz renkte, parlak 960.5 derecede eriyen, 1955 derecede kaynayan ve 0,000025 mm. kalınlığında ince varak haline getirilebilen bir metaldir. Isı ve elektriği en fazla ileten metallerden biridir. Tabiatta bazen serbest, bazen da kükürt, arsenik, antimuan ve klorla birleşik halde bulunur. En çok bulunan bileşiğinden kuru ve yaş (siyanür metodu) olmak üzere iki yolla elde edilir. Kuru metodda. gümüş sülfür filizlerinden gümüş klorür elde edilir. Bundan da bakır parçaları aracı ile gümüş elde edilir. Siyanür metodunda gümüş natrium siyanür eriği ile temas ettirilir, çinko aracılığı ile gümüş çöktürülür.

Her iki metot da da gümüş saf değildir. Bunun için elektrik akımından faydalanılır.

Gümüş havadan etkilenmediğinden paraların ,madalya ve ziynet eşyalarının yapımında kullanılır. Bunlardan başka fotoğrafçılıkta sofra takımlarının ve çeşitli kaplama eşyanın yapılmasında kullanılır.

İSKOÇYA « Dünya Coğrafyası

Büyük Britanya adasının en kuzey en yüksek, en rutubetli ve en sisli bölgesi. Yüzey şekilleri bakımından Kuzey - Batı İngiltere'ye benzer. Büyük Britanya Birleşik Krallığını meydana getiren 6 devletten biri ve İngiltere'den sonra en önemlisidir. Büyük Britanya adasının kuzeyindedir. Üç tarafı denizle çevrilidir. Yüzölçümü 78.740 kilometrekare, nüfusu 5.400.000, başşehri Edinburg'dur.

Genel olarak dağlık bir yüzeyi vardır. En güneyinde Cheviot dağları ile Büyük Britanya'dan ayrılır. Kuzey kıyılan daha az engebelidir. Batı Avrupa deniz ikliminin etkisi altındadır, yağış boldur, yer yer küçük ormanlarla kaplıdır, îskoçya'da, Anglo - Sakson kavimlerinden İskoçlar yaşar. 1603 yılına kadar bağımsız bir krallık halinde bulunan İskoçya krallığı, bu tarihten sonra İngiltere kiralının yönetimine girmiştir. Ülkede 33 kontluk bulunmaktadır.

En önemli şehir, aynı zamanda bölgenin başşehri olan Edinburg'dur. Bundan başka Glaskow başlıca önemli şehir halindedir.

İskaçya'da özellikle tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Madencilik ve gemi yapımı da önem taşır. Halk genel olarak deniz ticareti ile geçinir. Turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Kömür, demir, kurşun, çıkarılan başlıca madenlerdendir.

SİNERAMA « Teknik

Sinema tekniğinin bir buluşudur. Bu buluşta, sinema filmleri, üç ayrı makine ile gösterilmektedir. Sineramada derinlik daha belirli olmakta ve sinema perdesinde görülen görüntüler, daha belirli bir şekilde derinlik kazanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, sinema perdesinin sağında ortasında ya da solunda olan seyirciler görüntüleri ya gerçekte olduğu gibi sağ tarafları ile görebilmektedirler, ya da ortada olduklarına göre, karşıdan bir cismi görür gibi olmaktadırlar. Sol tarafta oturanlar ise, filmdeki görüntülerin sadece sol taraflarını görebilmektedirler.

HÜRRİYET-İ EBEDİYYE ABİDESİ « Bilim ve Sanat

İstanbul'da Şişli'nin kuzeybatısındaki Hürriyet-i Ebediyye tepesinde 31 Mart şehitleri için dikilmiş anıttır. 23 Temmuz 1911 de hürriyet şehitleri büyük bir törenle buraya gömülmüşlerdir. Bunlardan başka buraya 29 Mayıs 1913 te öldürülen sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Berlin'de öldürülen sadrazam Talât, Paşa'nın naşı (25 Şubat 1943 ) ile Taifte öldürülen Mithat Paşa'nın naşı (26 Haziran 1951 de) buraya törenlerle gömülmüştür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy